Articole

MTS: Apel deschis pentru selecţia de participanţi la cursul internaţional de formare cu titlul „Educatori pentru combaterea discursului instigator la ură: curs regional de instruire cu privire la manualul “Bookmarks”

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului în 10 decembrie 2016, sub auspiciile campaniei No Hate Speech Movement a Consiliului Europei, Ministerul Tineretului şi Sportului din România, Comitetul Naţional al Campaniei „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură din România, împreună cu Departamentul de Tineret al Consiliului Europei anunţă organizarea, la Bucureşti, a unui curs internaţional de formare cu titlul „Educatori pentru combaterea discursului instigator la ură: curs regional de instruire cu privire la manualul Bookmarks.”

Cursul se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie 2016 la Bucureşti şi va reuni 35 de lucrători de tineret, lideri de tineret, cadre didactice, formatori din România, Republica Moldova și Ucraina, care ȋşi vor dezvolta competențele necesare pentru a recunoaște și a acționa împotriva discursului instigator de ură. Cursul va fi desfășurat integral în limba engleză.

Prin încurajarea participanților de a adopta o atitudine activă împotriva abuzurilor verbale online și offline, cursul de formare are ca scop dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de comunicare non-violentă. Cursul se va finaliza cu un plan de iniţiative care să fie aplicate și multiplicate în acțiuni și activități ulterioare, ȋn cadrul campaniei. Acest eveniment este un pas important în dezvoltarea cunoştintelor referitoare la combaterea discursului instigator la ură online. Metodologia pedagogică se va baza pe manualul „Bookmarks” al Consiliului Europei. Unul dintre rezultatele cursului de formare va fi acela de a disemina conţinutul manualului ȋn rândul educatorilor din România, Ucraina și Republica Moldova.

Obiective:

 • Dezvoltarea competențelor a 35 de activiști în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) pentru a utiliza manualul „Bookmarks” ca pe un instrument pentru a preveni şi combate discursul instigator la ură online;
 • Promovarea „Bookmarks” ca pe un instrument pentru a preveni şi combate discursul instigator la ură online în instituţii de învăţământ, centre de tineret, cluburi de tineret, etc;
 • Dezvoltarea competențelor interculturale pentru 35 de educatori (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) implicați în activitatea de tineret din România, Republica Moldova și Ucraina.
  Profilul participanţilor din România:

Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) în România, aflaţi în poziţia de a utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma acestui curs prin implementarea de activităţi în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor de provenienţă, în contextul desfăşurării campaniei naţionale „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură din România.

Participanţii trebuie să:

 • Îşi desfăşoare activititatea în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) în România;
 • Să desfăşoare activităţi educative în cadrul organizaţiei/instituţiei reprezentate;
 • Să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani;
 • Sa aibă cunoştinţe despre Consiliul Europei, Drepturile Omului şi obiectivele campaniei No Hate Speech Movement;
 • Să prezinte atât o motivație personală, cât și organizațională pentru participarea la acest curs;
 • Să aibă un nivel bun de limba engleză;
 • Să îşi ia angajamentul de a organiza o activitate educativă pentru prevenirea şi combaterea discursului instigator la ură după finalizarea cursului de instruire;

În procesul de selecţie a participanţilor, Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu Comitetul Coordonator Național al Campaniei Fără Ură, va urmări respectarea criterilor de mai sus și principiilor egalităţii de şanse şi de gen.

Din totalul de 35 de locuri, 12 locuri vor fi alocate participanţilor din România.

Ministerul Tineretului și Sportului din România va asigura transportul intern aferent activităţilor, masa și cazarea participanţilor. Instituţia noastră nu va acoperi costurile aferente transportului internaţional.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de înscriere disponibil la adresa https://goo.gl/forms/12uxRNxtwExoPqvh2

Termenul limită pentru înscriere: 26 noiembrie 2016, ora 23.59.

Persoanele selectate vor fi anunțate cel târziu în data de 28 noiembrie pe site-ul www.mts.ro.

Sursa: www.mts.ro

Concurs ocupare post consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene, Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale; ramura de știință: științe juridice;
b) perfecţionări/specializări: programe de perfecţionare profesională/studii de masterat sau postuniversitare în domeniul afacerilor europene, politicilor publice, dreptului comunitar/internaţional, negocierii şi proceselor legislative europene/experienţă practică în domeniul drepturilor de autor;
c) vechimea în muncă/specialitatea necesară: minimum 1 an;
d) engleză la nivel avansat (scris, citit, vorbit)

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,  precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 17 – 18 octombrie 2016;
– proba scrisă va include și subiecte de redactare în limba engleză şi va avea loc în data de 24 octombrie 2016 ora 11:00;
– interviul va avea loc în data de 28 octombrie 2016.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 14 octombrie 2016, ora 14:30, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane), si pe www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

Concurs pentru ocuparea a 21 posturi vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iaşi:

I. – inspector de specialitate debutant – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 6 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate debutant -fără vechime, – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

II. – inspector de specialitate treapta profesională IA – 4 posturi
– inspector de specialitate treapta profesională I – 7 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională IA- minim 7 ani.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapt aprofesională I – minim 4 ani,

III. – inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 1 post
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științele pământului și atmosferei,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.10.2016.

Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
proba scrisă: 17.10.2016, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;
interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviul.

Dosarul de înscriere la concurs – conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi- www.primaria-iasi.ro.

Sursa: www.primaria-iasi.ro

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante la Casa de Cultura a Studenților din Iași

Casa de Cultura a Studentilor din Iasi organizeaza la sediul institutiei din Iasi, Str. Vasile Conta, Nr. 30 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posture vacante:

1 post de consilier I S – durata nedeterminata in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice
1 post referent de specialitate III – pe durata nedeterminata in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice.

Concursul se va desfasura in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si acordul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 10265 / 31.08.2016 pentru ocuparea postului contractual de conducere prin concurs / examen.

Concursul consta in urmatoarele etape successive:
1. Selectia dosarelor de inscriere;
2. Proba scrisa;
3. Interviu.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care indeplineste urmatoarele criterii:
a) are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concurs sunt:

1) pentru postul de consilier I S – studii tehnice sau economice superioare de lunga durata; cursuri absolvite pentru ocupatia de expert achizitii publice si cunoasterea utilizarii platformei S.E.A.P. ; cunostinte operare calculator; experienta acumulata de minim 1 an in contabilitate primara si gestiunea mat. prime si a materialelor; constitue un avantaj experienta anterioara in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

2) pentru postul de referent de specialitate III – studii superioare de lunga durata; cunostinte operare calculator; experienta in utilizarea aparaturii de efecte speciale pentru lumini de scena; experienta privind manipularea si exploatarea orgilor de lumini si a luminilor de spectacole, minim 1 an; montarea si operarea echipamente lumini pentru evenimente; experienta tehnica de specialitate in timpul evenimentelor : concerte live, targuri, spectacole; operare mixere de sunet analogice si digitale; programare si operare comenzi de lumini; intretinerea echipamentelor de scenotehnica .

Aptitudini si abilitati:
– sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol;
– abilitati de organizare si interpersonal.

Concursul organizat se va desfasuara dupa urmatorul calendar:

27.09.2016 – 17.10.2015 ora 14 – Depunerea dosarelor
18.10.2016 ora 14 – Selectia dosarelor participantilor la concurs si afisarea rezultatelor
19.10.2016 ora 10 – Depunere contestatii – selectie dosare
19.10.2016 ora 14 – Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii
20.10.2016 ora 10 – Sustinerea probei scrise (eliminatorii)
20.10.2016 ora 15 – Afisarea rezultatelor probei scrise
21.10.2016 ora 14 – Depunere contestatii – proba scrisa si afisarea rezultatelor contestatiilor – proba scrisa
24.10.2016 ora 10 – Sustinerea interviului si a probei practice
24.10.2016 ora 13 – Afisarea rezultatelor
25.10.2016 ora 10 – Depunere contestatii interviu
25.10.2016 ora 15 – Afisarea rezultatelor contestatiilor interviu
26.10.2016 ora 10 – Afisarea rezultatelor finale ale concursului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei la biroul RU telefon 0232/176240.

Mai multe detalii in anuntul integral

Sursa: www.ccsiasi.ro

Cerere de propuneri de proiecte colaboare cu Republica Moldova – Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului

Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte pentru Republica Moldova si statele membre prin Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului.

Titlul: “Schema de sprijin alocata pe tara – Moldova”;

Cerere restrânsa de propuneri/evaluarea unei note de concept.

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 26 august 2016; 11 noiembrie 2016 este data limita pentru întreaga aplicatie, daca evaluarea primei etape (nota de concept) este pozitiva.

Eligibilitate: organizatii nonguvernamentale, operatori din sectorul public, autoritati locale din statele membre ale UE si Republica Moldova

Bugetul total al cererii: 1.700.000 € ;

Mínimum 350.000€/proiect și maximum 400.000€, se acorda între 50% si 95% cofinantare.

Obiectivul general al acestei cereri este de a îmbunătăți și de a verifica respectarea și
protecția drepturilor omului în Republica Moldova.

Obiective specifice:
– sprijinirea activităților organizațiilor societății civile în pregătirea terenului pentru alegeri;
– sprijinirea acțiunilor societății civile asigurând controlul testelor;
– sprijinirea libertății de exprimare;
– sprijinirea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

Internship la British Council Iași

British Council Iaşi recrutează un candidat care îşi dorește o experiență reală de lucru și oportunități de mentorat, pentru un program  de internship de şase luni.

LOCAȚIE: Iaşi
DURATĂ: 6 luni
TERMEN LIMITĂ: joi, 14 iulie 2016

Activităţile tale:

Aranjarea de cărţi şi DVD-uri pe rafturile bibliotecii, în funcţie de cote;
Asistarea clienţilor şi/sau a personalului British Council pentru a găsi materiale în catalog şi în bibliotecă;
Reprezentarea organizaţiei noastre la târguri şi alte evenimente;
Documentare;
Organizarea de evenimente;
Conceperea de idei noi pentru evenimente;
Interacţiunea cu clienţii centrului;
Susţinerea de prezentări ale bibliotecii;
Monitorizarea apariţiilor British Council în presă;
Asistenţă în activităţi care ţin de serviciile de examinare;
Actualizarea bazelor noastre de date.

Aşteptările British Council:

Atenţie la detalii;
Abilităţi de organizare;
Punctualitate;
Abilităţi de comunicare;
Entuziasm;
Flexibilitate;
Fluenţă, atât în engleză, cât şi în română;
Abilitatea de a lucra în echipă;
Abilităţi media şi de utilizare a calculatorului.

CUM SĂ APLICI

Trimite CV-ul tău şi o scrisoare de intenţie (ambele în limba engleză) la bc.iasi@britishcouncil.ro, cu subiectul „Iași Internship„, până la data de 14 iulie 2016. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

Sursa:  www.britishcouncil.ro

CREFOP recrutează consilieri vocaționali

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează colaboratori pe poziția de consilieri vocaționali pentru a-și dezvolta rețeaua la nivel național. Precizăm că aceasta colaborare va fi project based.

Profilul candidaților:

 • Studii superioare în una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere

sau

 • Studii superioare in ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie, drept şi curs de consilier vocațional;
 • Experiență de minim 3 ani in consiliere vocationala si mediere pe piata muncii

Principalele responsabilităţi ale Consilerului Vocațional vor fi:

 • Informare, consiliere si mediere în vederea integrării pe piața muncii ;
 • Dezvoltare de instrumente si metodologii pentru informare, consiliere si mediere;
 • Testare de instrumente pentru informare, consiliere si mediere;
 • Construirea relatiei beneficiar-angajator;
 • Consiliere post – angajare a beneficiarilor;

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , până vineri, 08 iulie 2016 ora 12:00.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.crefop.ro

Fundația Sf. Dimitrie angajează specialist PR & Fundraiser

Fundatia  Sf. Dimitrie angajeaza  specialist PR & Fundraiser, cu experientă  si  dorinta de  a se alătura echipei unui ONG.

Candidatii interesati vor depune pana la data de 5 iulie 2016 prin e-mail (centrusfdimitrie@gmail.com) urmatoarele documente:

 • CV (care sa conţină date despre experienţa de munca anterioara)
 • Scrisoare de intentie, care sa explice de ce credeti ca sunteti potrivit pentru acest job si care sa includa salariul minim si salariul optim pe care vi-l doriti de pe urma indeplinirii responsabilitatilor

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe

 • Studii superioare in Științele Comunicării, Jurnalism sau Relații Publice
 • Experienţa de lucru în sectorul ONG
 • Utilizarea limbii  engleze, scris şi vorbit, la un nivel foarte bun;
 • Cunoaşterea unei a doua limbi străine ca franceza, germana, italiană prezintă un avantaj;
 • Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office şi a Internet-ului;
 • Operare programe grafică (Photoshop, Corel) şi editare video la nivel începător – prezintă avantaj;
 • Orientat/ ă spre rezultate;
 • Foarte bun comunicator şi facilitator în reţea;
 • Capacitatea de a organiza şi coordona evenimente PR cu participare numeroasă;
 • Abilităţi de comunicare verbală şi în scris atât cu donatorii, jurnaliştii cât şi cu reprezentanţi oficiali;
 • Încredere în sine, carismă, capacitate de a convinge oamenii;
 • Abilitatea de a combina într-o manieră inovativă şi creativă metodele clasice de atragere de fonduri;
 • Flexibilitate, capacitate de a înţelege aşteptările fiecărui donator şi adaptarea mesajului la profilul fiecăruia;
 • Rezistenţă la stres şi respectarea termenelor limită;
 • Viziune şi capacitatea de a gândi strategic pe termen lung;
 • Abilitatea de a alterna munca de rutină cu activităţi dinamice şi creative.
 • Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, maturitate, stabilitate psihologică şi abilitate de a comunica;
 • Valori morale înalte.
 • Permis si experienta de conducere catergoria B  (avantaj)
 • Experienta în ONG-uri si voluntariatul sunt un avantaj

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea strategiei de atragere de fonduri a fundatiei
 • Dezvoltarea strategiei de comunicare internă şi externă a fundatiei
 • Identificarea şi analiza intereselor donatorilor instituționali;
 • Selectarea celor mai eficiente mecanisme de atragere de fonduri care să răspundă obiectivelor fundatiei
 • Scrierea cererilor de finanţare conform standardelor solicitate de fiecare donator;
 • Iniţierea, menţinerea şi consolidarea relaţiei cu donatorii instituţionali şi individuali pentru fidelizarea acestora;
 • Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu donatorii, a istoricului donațiilor efectuate si a corespondenţei;
 • Organizarea şi coordonarea evenimentelor de strângere de fonduri;
 • Realizarea materialelor necesare în comunicarea cu donatorii şi potenţialii donatori: scrisori, prezentări, proiecte, rapoarte;
 • Dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor online de atragere de fonduri;
 • Realizarea bugetului activităţilor şi evenimentelor de atragere de fonduri si monitorizarea veniturilor si cheltuielilor conform proiecţiei bugetare si a obiectivelor
 • Pregătirea materialelor de PR: broşuri de prezentare, afişe, etc.
 • Optimizarea şi actualizarea instrumentelor de promovare online a activităţii fundatiei
 • Mentinerea unei legături active cu jurnalistii, bloggerii, audienta online, comunitatea si  toti cei interesati de activitatea Fundatiei Sf. Dimitrie
 • stabilirea unei rețele de parteneri media, realizare bază de date, scriere comunicate de presă şi articole tematice, monitorizarea presei, rapoarte de presă post-evenimente;
 • Organizarea de evenimente precum conferinte de presă si asistentă în organizarea de evenimente cu scop de fundraising;
 • Monitorizarea si evaluarea permanentă a impactul activitătilor de comunicare;

Mai multe detalii depre activitatea fundatiei, pe www.fundatiasfantuldimitrie.ro.

Internship cercetare sociologică

Unde?

In Bucuresti, in perioada  25 iunie- 25 iulie 2016 pentru studentii si masteranzii interesati in special de realizarea de studii si analize sociologice.

Detalii despre activitatile noastre se pot afla accesand pagina web www.atitudini-on.ro si/sau pagina de facebook Asociatia Atitudini & Alternative.

Dintre activitatile stagiarului:

 • Elaborarea unor chestionare pe tematici date
 • Introducerea intrebarilor de cercetare in aplicatiile online utilizate de organizatie
 • Realizarea sondajelor pe teren sau promovarea lor in mediul online
 • Realizarea bazelor de date aferente
 • Organizarea, alaturi de echipa organizatiei, de focus grupuri la nivel local
 • Realizarea transcripturilor de pe suport audio
 • Participare directa in procesul de prelucrare si interpretare date.

Procedura de inscriere:

Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail cariere@atitudini-on.ro pana la data de 24 iunie 2016, orele 23:59. Pentru nelamuriri sau detalii suplimentare, te invitam sa folosesti aceeasi adresa sau nr. de tel: 0742 280 389, persoana de contact Catalina Badoiu.

Criterii de selectie:

 • cunostinte bune de MS Office si Internet;
 • capacitatea de a lucra in echipa;
 • creativitate si abilitati de comunicare;
 • motivatie in invatare.

Selectia candidatilor va presupune doua etape:

 • Evaluarea CV-urilor;
 • Scurt interviu prietenos in cadrul organizatiei.

Numarul de locuri disponible: 5

Locul desfasurarii activitatii de internship: Mun. Bucuresti, zona Piata Romana, langa ASE.

Durata internship-ului: 1 luna, part-time (20 h/saptamana) in functie de orarul tau, cu posibilitate de prelungire.

Beneficii:

 • Dezvoltarea abilitatilor personale intr-un mediu profesionist si tanar;
 • Acumularea de cunostinte si experienta in domeniul prelucrarii datelor;
 • Adeverinta care atesta stagiul de practica efectuat;
 • Posibilitatea de a participa intr-unul dintre proiectele noastre europene
 • Recomandare (in functie de rezultate);

Stagiul nu este remunerat, cu exceptia cheltuielilor de transport in cazul deplasarilor in teren ce vor fi decontate, insa experienta dobandita pe parcursul acestuia te va face sa iti doresti sa ramai in echipa!

Te asteptam,

Echipa Atitudini si Alternative

Propunere de parteneriat, Franța, cererea de propuneri de proiecte „Reducerea șomajului în rândul tinerilor și crearea de cooperative”

“Scoala de Afaceri din Montpellier”, regiunea Languedoc Roussillon Midi Pyrénées din Franta, cauta parteneri interesati sa participe la un proiect în cadrul cererii de propuneri “Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives” (224-G-GRO-PPA-16-9235).

Scoala poate sa fie partener într-un consortiu deja format sau sa asume rolul de coordonator si cauta, din aceasta perspectiva, parteneri.

Scoala de Afaceri din Montpellier are o lunga traditie în educatia pentru afaceri si piata, iar activitatile sale de cercetare acopera temele traditionale ale managementului, în principal antreprenoriatul si inovarea. Unii profesori ai scolii sunt specializati în antreprenoriatul “global”/”responsabil” si doresc sa creeze cooperative pentru tineri.

Parteneri eligibili: entitati implicate in educatia antreprenoriala pentru tineri si în mediul antreprenorial în general

Data limita pentru manifestarea interesului: cât de rapid se poate.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Lucie VAAMONDE, l.vaamonde@montpellier-bs.com

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa www.uncjr.ro