Concurs ocupare post consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene, Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale; ramura de știință: științe juridice;
b) perfecţionări/specializări: programe de perfecţionare profesională/studii de masterat sau postuniversitare în domeniul afacerilor europene, politicilor publice, dreptului comunitar/internaţional, negocierii şi proceselor legislative europene/experienţă practică în domeniul drepturilor de autor;
c) vechimea în muncă/specialitatea necesară: minimum 1 an;
d) engleză la nivel avansat (scris, citit, vorbit)

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,  precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 17 – 18 octombrie 2016;
– proba scrisă va include și subiecte de redactare în limba engleză şi va avea loc în data de 24 octombrie 2016 ora 11:00;
– interviul va avea loc în data de 28 octombrie 2016.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 14 octombrie 2016, ora 14:30, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane), si pe www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro