Concurs pentru ocuparea a 21 posturi vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iaşi:

I. – inspector de specialitate debutant – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 6 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate debutant -fără vechime, – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

II. – inspector de specialitate treapta profesională IA – 4 posturi
– inspector de specialitate treapta profesională I – 7 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională IA- minim 7 ani.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapt aprofesională I – minim 4 ani,

III. – inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 1 post
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științele pământului și atmosferei,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.10.2016.

Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
proba scrisă: 17.10.2016, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;
interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviul.

Dosarul de înscriere la concurs – conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi- www.primaria-iasi.ro.

Sursa: www.primaria-iasi.ro