Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs pentru ocuparea a 43 posturi vacante

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 19.09.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 43 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

2) 2 posturi în cadrul Serviciului Programare, Monitorizare și Evaluare, Directiei PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • constituie avantaj experiența profesională anterioară de minim 2 ani într-unul din domeniile: dezvoltare locală, dezvoltare regională, sau similar/conex cu acestea;
 • buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint);
 • constituie avantaj experiența profesională acumulată în lucrul cu date și informații statistice;
 • constituie avantaj experiența profesională relevantă în elaborarea de planuri, studii, analize;
 • constituie avantaj experiența profesională în elaborare/implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.

3) 6 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • constituie avantaj experiența profesională în domeniul achizițiilor publice;
 • constituie avantaj deținerea certificatului de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

4) 1 post expert IT

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare de specialitate în domeniul ingineriei informatice (nivel licenţă) ;
 • cunoștințe obligatorii: administrarea de sisteme Linux și macOS;
 • administrare servere Windows, Active Directory, File Server, RAID Management;
 • cunoștințe aprofundate despre hardware calculatoare (servere, laptopuri, staţii de lucru, medii de stocare NAS, redundanţă, RAID) ;
 • cunoștințe de bază despre reţelele de calculatoare (Ethernet , LAN, WAN, TCP/IP, VPN, Firewall, Routing) ;
 • cunoștințe de rețelistică: cablare și conectare echipamente, configurarea și managementul echipamentelor de rețea
 • strategii și reguli de securitate;
 • cunoştinţe privind utilizarea produselor Microsoft Office;
 • cunoștințe aprofundate de limba engleză;
 • cunoștințe suplimentare care prezintă un avantaj: MS Hyper-V-Azure Cpanel- gestionarea securității și a certificatelor pentru servere Windows, Cisco Networking, Ubiquiti, VLAN, DNS, DHCP, VPN, NAT, IPSec, Firewall, ITIL.

5) 3 posturi în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub), din care:

> 2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • experiență profesionala relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), activități cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoştinţe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

> 1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională de minim 2 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, în mediul online;
 • abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

6) 15 posturi în cadrul Direcției OI Sănătate

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleza (nivel mediu);
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • pentru ingineri constructori constituie avantaj deținerea atestatelor de diriginte de șantier;
 • pentru economiști constituie avantaj experiența profesională în domeniul contabilitate.

7) 15 posturi de evaluatori de proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027. Aceste posturi pot fi cu norma întreagă sau timp parțial de lucru și/sau cu posibilitate de lucru la distanță (telemuncă)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu) ;
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare sau evaluare sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 13.09.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 13.09.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia pentru posturile de Expert achiziții publice și Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 19.09.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9. În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului. Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Informații detaliate sunt disponibile în anuntul integral.

Sursa: www.adrnordest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.06.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 6 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

Principalele atribuții ale postului:

 • verificarea rapoartelor de progres depuse de către Beneficiari, conform procedurilor de lucru specifice în vigoare;
 • vizite pe teren aferente rapoartelor de progres ale beneficiarilor, vizite realizate in conformitate cu procedurile de lucru specifice in vigoare;
 • comunicarea cu Serviciul Evaluare, Selecție, Contractare și Biroul Asistență Tehnică și Relația cu AM pentru înregistrarea datelor în SMIS / MySMIS ;
 • oferirea de informații/ clarificări beneficiarilor în legătură cu implementarea proiectelor.

2)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională de minim 2 ani, în domeniul achizițiilor publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

  Principalele atribuții ale postului:

Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

3) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Direcția Economică

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic; 
 • experiență profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • bună cunoaștere a legislației românești, în domeniul financiar și contabil, inclusiv finanțări din fonduri nerambursabile;
 • bune cunoștințe de fiscalitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe;
 • capacitate ridicată de a lucra și respecta termene limită;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

  Principalele atribuții ale postului:

 • ține evidența cheltuielilor și a documentelor justificative pentru acestea, aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • efectuează înregistrările în contabilitate, utilizând conturi analitice distincte pentru operațiunile aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • întocmește documentele contabile primare și le păstrează în conformitate cu prevederile legale ;
 • întocmește documentele pentru plățile aferente cheltuielilor efectuate de agenție ;
 • gestionează componenta financiară în cadrul proiectelor cu finanțare externă, în care este numit responsabil financiar;
 • pregătește și elaborează documentele necesare pentru încheierea contractelor de finanțare (de asistență tehnică și altele) precum și a documentelor aferente implementării acestor contracte (notificări, acte adiționale, rapoarte tehnice și financiare);
 • introduce date și informații în aplicația informatică MySMIS.

4) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare si Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie / științe economice. Constituie avantaj diploma în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie și management, mecatronică și robotică, informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, stiințe inginerești aplicate.
 • experiența profesională de minim 3 ani in domeniul de pregătire profesională;
 • experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe avansate de limba engleză;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

  Principalele atribuții ale postului:

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică si promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere si Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

5)   1 post în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – atribuții Hub Admin

    Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități: gestionarea și organizarea spațiilor și utilităților aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialelor promoționale;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • abilități ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”.

    Principalele atribuții ale postului:

 • asistență la planificarea, pregătirea și desfășurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor;
 • asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.), mobilierului, managementul stocurilor și gestionarea inventarului;
 • întocmește documentele administrative necesare și monitorizează buna desfășurare a procesului de achiziție;
 • verifică îndeplinirea condițiilor contractuale aferente contractelor în vigoare/viitoare cu furnizorii agreați;
 • asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi; Identifică și efectuează reparațiile în timp util;
 • gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii (derulează relația de comunicare cu partenerii internaționali în limba engleză);
 • asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
 • întâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și menționând detalii despre zonele principale ale spațiului;
 • gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 08.06.2023 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 08.06.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurscopii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.adrnordest.ro

Sursa: www.adrnordest.ro

Asociația Atitudini și Alternative angajează un expert inovare socială POCU

Ești o persoană dinamică, plină de entuziasm, căreia îi place să lucreze cu oamenii în activități destinate comunității? Ai experiență în acțiuni de voluntariat sau în derularea de activități nonformale cu elevi de liceu?

Dacă te-ai regăsit în descrierea de mai sus, îți propunem să te alături ca expert inovare socială în cadrul proiectului «EduClub – Perspective moderne în abordarea educației », proiect finanțat prin POCU, Axa Prioritară 6, SMIS 153170.

Ce responsabilități vei avea?

 • Vei planifica, organiza și derula diverse activități (ateliere de lucru, vizite, activități în aer liber etc.) în cadrul campaniilor de voluntariat destinate elevilor din liceele înscrise în proiect: ecologizare, importanța lecturii, jurnalism, seri interculturale etc;
 • Vei elabora diverse materiale de lucru pentru derularea acestor activități;
 • Vei mobiliza rețeaua de voluntari în vederea desfășurării campaniilor de voluntariat;
 • Vei oferi sprijin în organizarea unor magazine sociale și donarea acestora către persoanele nevoiașe;
 • Vei participa la identificarea și recrutarea actorilor locali/ regionali relevanți interesați de stimularea participării la educație a copiilor prin metode nonformale în cadrul rețelei IPAS;
 • Vei oferi asistență în planificarea și organizarea întâlnirilor destinate membrilor rețelei IPAS;
 • Vei elabora rapoarte și livrabile specifice activităților desfășurate;

Experiența solicitată

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență – 3 ani
 • Experiență dovedită în voluntariat/ lucrul cu oamenii/ acțiuni sau proiecte sociale cu grupuri dezavantajate/ inovare civică/ dezvoltare comunitară/- 2 ani

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini de care ai nevoie :

 • Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • Competenţe în luarea deciziilor;
 • Creativitate în organizarea activităților cu voluntarii și în elaborarea materialelor de lucru;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Foarte bune abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
 • Corectitudine, flexibilitate;
 • Rezistenţă la efort şi stres;
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
 • Bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Program: 63 h/lună (stabilit de comun acord ca repartizare în zi, în funcție de necesitățile proiectului)

Perioada contractului: mai – octombrie 2023

Locatie: București, sector 3 (lângă Mall Vitan; la 5-10 min de stația de metrou Timpuri Noi)

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău pe adresa cariere@atitudini-on.ro. Interviurile se vor ține în ordinea primirii CV-urilor.

Fundația CREFOP caută Coordonator proiect ERASMUS

Fundatia ”Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala”(CREFOP) cauta Coordonator proiect ERASMUS – parteneriate de cooperare
Responsabilitati:
– Organizeaza si deruleaza proiectul conform standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare;
– Intocmeste planuri detaliate de lucru si monitorizeaza respectarea implementarii acestora;
– Supravegheaza desfasurarea proiectului, gestioneaza echipa proiectului si asigura executarea la timp a activitatilor;
– Coordoneaza toate activitatile din cadrul proiectului, supervizand direct echipa de implementare a proiectului, consultantii si alti colaboratori implicati;
– Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte periodice catre finantatori, parteneri si managementul fundatiei;
– Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;
– Coordoneaza arhivarea corespunzatoare a documentatiei proiectului.

Observatii:
– Este necesara cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat;
– Experienta in gestionarea proiectelor similare, poate reprezenta un avantaj.

Cei interesati sunt rugati sa transmita o scrisoare de intentie si CV, la adresa de e-mail: jobs@crefop.ro, pana la data: 27.02.2023.
Mentionam ca doar persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate la interviu.

Sursa: www.crefop.ro

SOS Satele copiilor caută Social Media Specialist

SOS Satele copiilor caută Social Media Specialist

Locație: București

Contract: full time

Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

 • Vei construi strategia de social-media, pentru fiecare canal în parte: Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube și Twitter;
 • Vei lansa canale noi precum TikTok, în funcție de oportunitățile identificate;
 • Vei contribui la strategia anuala departamentului de comunicare și fundraising: idei, implementare;
 • Vei aborda proactiv dezvoltarea calendarului anual de conținut specific pentru fiecare platformă;
 • Vei dezvolta și publica conținut zilnic pe diferite platforme de social-media, în conformitate cu strategia generală a departamentului (texte, poze, stories, reels, video etc).;
 • Vei face parte din producția grafică foto-video necesară, în conformitate cu manualul de brand, cu reglementările legate de acordul de imagine a beneficiarilor și cu obiectivele departamentului;
 • Vei oferi suport pentru actualizarea și optimizarea website-ului oficial;
 • Vei cultiva, gestiona și interacționa cu comunitatea online.

Despre tine:

 • Ai deja experiență  în domeniul comunicării (Media, PR, platforme Social Media);
 • Te-ai familiarizat deja cu SEO, editarea foto și video (Canva, Adobe Photoshop, WordPress content uploads, Google Analytics);
 • Ești sensibil la cauza copiilor defavorizați și ești dornic să susții misiunea SOS Satele Copiilor România;
 • Ești o persoană optimistă, hotărâtă, proactivă și orientată spre rezultate.

Despre ce îți oferim:

 • Tichete de masă în valoare de 30 lei/zi;
 • Primăvara vine și cu o primă de 8 Martie (nu facem diferențe dacă te numești ”Vlad”);
 • O primă de Paște;
 • Un bonus de performanță în luna Decembrie în valoare minimă de un salariu;
 • O zi liberă de ziua de naștere și o zi liberă de ziua Familiei;
 • Zile suplimentare de concediu;
 • Asigurare medicală de sănătate Allianz Tiriac;
 • Acces la cărțile din biblioteca Bookster;
 • Bonus de recomandare candidați;
 • Un spațiu de lucru cu care natura a fost generoasă;
 • Participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experiență cu alte echipe, conferințe, evenimente;
 • O cauză care îți va merge la suflet și tot atâtea feluri de a o face să se întâmple, într-o lume în care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce în ce mai răsunătoare.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Află mai multe despre activitatea organizației pe www.sos-satelecopiilor.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

FFCR angajează Manager de proiect

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: remote sau sediul din București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de proiect din cadrul Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea și derularea proiectelor Federației

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Coordonează si implementează programul național de suport Fondul Științescu derulat de Federație și de echipa de program. Dezvoltă oportunități de învățare, capacitare, schimb de experiență și generare de soluții pentru membrii Federației.
 • Elaborează strategia de dezvoltare a programului
 • Monitorizează și are rol de reprezentare și facilitare parteneriate în ecosistemul de educație STEM.
 • Documentează procesele de lucru la nivelul programului
 • Gestionează bugetele proiectelor și evenimentelor Federației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară).
 • Oferă asistență și suport în redactarea documentației pentru lansarea locală a programului
 • Colectează datele cheie de la fundațiile membre și este responsabil de agregarea lor la nivel național
 • Facilitează schimbul de bune practici între membrii federației și parteneri
 • Cultivă comunități de practică la nivelul rețelei (facilitează întâlniri, identifică teme de învățare și contexte de fructificare expertiză în rețea).
 • Identifică și lucrează împreună cu consultanți în dezvoltarea de soluții la nivel național  (înțelegere nevoi din rețea, identificare consultanți, stabilire obiective și livrabile, implicarea în procesul de dezvoltare soluții, monitorizarea relației de consultanță și evaluarea ei)
 • Coordonează și oferă suport în procesele de lucru dedicate platformei de grants management utilizată de membri Federației (procese de induction, suport în formare și utilizare, lucrul cu providerul, documentare etc)
 • Participă activ la dezvoltarea de programe noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale Federației și ale organizațiilor membre
 • Facilitează schimbul de bune practici între membrii federației și parteneri
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea susținerii și finanțării programelor Federației
 • Cunoaşte şi respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
 • Bune competențe de organizare, coordonare, planificare și supervizare
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj
 • Experiență anterioară în poziții sau echipe de dezvoltare (scriere de proiecte sau fundraising) constituie un avantaj

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2022

Contact pentru întrebări și informații suplimentare: office@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

Mai multe informații despre activitatea organizației sunt disponibile pe www.ffcr.ro

FFCR angajează Manager de comunicare și consiliere filantropică

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: remote sau sediul din București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de proiect din cadrul Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de comunicarea organizațională și consiliere filantropică în raport cu partenerii 

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Elaborează, implementează și coordonează strategia de comunicare a Federației și a programelor;
 • Organizează întâlniri cu potențiali parteneri și finanțatori, oferă consiliere filantropică, suport în dezvoltarea de fonduri noi și contribuie în implementarea strategiei de fundraising;
 • Asigură managementul de conținut al website-urilor și al platformelor social media;
 • Creează conținut de comunicare pentru diverse materiale de promovare (prezentări, articole, comunicate de presă, web content, newsletters etc);
 • Oferă suport în organizarea evenimentelor online și offline inițiate de echipa organizației;
 • Dezvoltă și cultivă relații cu mass-media (locală și națională, scrisă/radio/TV/bloggeri) în vederea promovării mesajelor organizației.
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea susținerii si finanțării programelor Federației
 • Cultivă comunitatea de practică a comunicatorilor la nivelul rețelei;
 • Cunoaşte şi respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în domeniul comunicării de minim 3 ani;
 • Bune competențe de organizare, coordonare, planificare și supervizare
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Experiență de lucru cu WordPress, Facebook, Mailchimp etc;
 • Foarte bune abilități de gestionare a rețelelor de socializare;
 • Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj
 • Experiență anterioară în poziții sau echipe de dezvoltare (scriere de proiecte sau fundraising) constituie un avantaj.
 • Receptivitate, proactivitate, flexibilitate şi creativitate.

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2022

Contact pentru întrebări și informații suplimentare: office@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

Mai multe informații despre activitatea FFCR sunt disponibile pe www.ffcr.ro

FFCR angajează Manager Financiar Program de integrare a refugiaților

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 20% din timpul de lucru.

Perioadă: determinată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 4/ ore pe zi

SCOPUL POSTULUI:

Managerul Financiar al programului de integrare a refugiaților pentru Fundații Comunitare este responsabil pentru activitățile financiare din cadrul programului.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Participă la crearea și apoi asigură monitorizarea continua a execuției bugetului  pentru programul de integrare a refugiaților pentru Fundații Comunitare derulat de Federație în colaborare cu managerul de program, asistentul de program și echipele partenere din cadrul programului;
 • Elaborarea rapoartelor financiare ale programului către finanțator(i), în concordanță cu normele și contractele in vigoare;
 • Minimizează expunerea la riscuri prin aplicare/dezvoltare de instrumente financiare de control și gestiune specifice programului (proceduri, instrucțiuni, procese);
 • Implementează și utilizează metodologii de urmărire a activității: cash-flow previzionat, centre de cost, execuție bugetară, etc;
 • Monitorizarea plăților/încasărilor, întocmirea actelor de înregistrare financiară a tuturor operațiunilor financiare și monitorizarea fluxului monetar aferente programului;
 • Centralizarea facturilor, verificarea deconturilor și evidența altor documente contabile aferente programului;
 • Responsabil cu gestionarea administrativă a resurselor umane din cadrul programului (pontaje, verificare stat de plata, fișe de post, gestionare contracte);
 • Responsabil de verificarea și supervizarea din punct de vedere financiar a contractelor organizației în cadrul programului;
 • Furnizarea de informații financiare și operaționale cheie către Directorul General/Președintele Consiliului Director/Consiliul Director in legatura cu programul;
 • Verificarea și  revizuirea rapoartele auditorilor interni sau externi ce vizează programul;
 • Cunoaște și respectă normele PSI și de protecție a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CERINȚE:

 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare;
 • Bune abilități de operare pe computer;
 • Bună cunoaștere a limbii engleze;
 • Bune cunoștințe de management financiar, contabilitate primară și legislație
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de a respecta termene limită;
 • Atenție către detalii;
 • Poate lucra eficient atât singur, cât și în cadrul unei echipe.

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere;
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate;
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională;
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România.

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2022

Contact pentru întrebări și informații suplimentare: office@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

Mai multe informații despre activitatea FFCR sunt disponibile pe www.ffcr.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Profesor

Ne căutăm coleg/colegă care facă parte din echipa SOS Planet After school!

Ești acel profesor sau învățător pasionat de învățare și de lucrul cu copiii, căruia îi plac provocările și mediul ONG? În caz că DA, te invităm să citești anunțul de mai jos:

Responsabilitățile profesorului SOS Planet:

 • pregătește materialele educaționale și sesiunile zilnice de activități(incluzand suport la teme si ateliere creative), având în minte nevoile și interesele copiilor cu care lucrează;
 • ghidează copiii, creează și menține o atmosferă de cooperare pe parcursul întregului program;
 • coordonează activitățile zilnice și supraveghează copiii de-a lungul tuturor momentelor zilei;
 • urmărește constant progresul fiecărui copil (din punct de vedere academic, emoțional, social);
 • planifică și organizează activități extracurriculare sau evenimente de comunitate;
 • realizează planificările săptămânale, lunare și anuale;
 • menține comunicarea cu părinții;
 • participă la întâlnirile de echipă și contribuie cu idei și resurse în vederea dezvoltării de noi activități sau programe;
 • contribuție la dezvoltarea unei comunități educaționale puternice, formate din copii, familiile acestora, profesori și parteneri SOS Planet.

Nu am vrea să cerem prea mult, însă unele cerințe de mai jos sunt esențiale:

 • Are o experiență de minim 1 an în lucrul cu grupuri de copii cu vârste între 6 și 12 ani; experiența de lucru în sisteme educaționale alternative reprezintă un avantaj;
 • Are experiență în oferirea de suport copiilor pentru efectuarea temelor precum și pentru organizarea de activități din sfera educației non-formale;
 • Este deschis și motivat să găsească și să aplice metode și tehnici moderne prin care să susțină dezvoltarea autonomiei și a abilităților copiilor;
 • Este proactiv, interesat de creșterea personală și de învățare pe tot parcursul vieții;
 • În relația cu copiii, are capacitatea de a menține echilibrul între fermitate și blândețe și își asumă cu maturitate rolul de model în cadrul comunității din care face parte;
 • Are cunoștințe din sfera psihologiei copilului și este familiarizat cu stadiile de dezvoltare ale acestuia;
 • Manifestă permanent grijă și respect pentru fiecare copil cu care interacționează și face clar distincția dintre comportament și persoană;
 • Are experiență sau se simte confortabil inclusiv în mediul online (gestionare activități cu copiii pe platforme educaționale);
 • Este empatic, are o gândire pozitivă și dorința de a construi relații armonioase;
 • Este absolvent de studii superioare (inclusiv modulul pedagogic) în domenii corespunzătoare științelor socio-umane (reprezintă un avantaj absolvirea studiilor în domeniul Pedagogiei Învățământului Primar și Preșcolar sau a liceului pedagogic);

CE OFERIM:

 • Un mediu de lucru placut in care vei gasi oamenii dispusi sa te integreze in comunitatea lor si sa te sprijine;
 • Un spatiu verde si generos unde natura te va impresiona cu toata splendoarea ei;
 • Posibilitatea de a colabora pe termen lung;
 • Experienta intr-unul din cele mai cunoscute ONG-uri din lume;
 • Primăvara vine și cu o primă de 8 Martie (nu facem diferențe dacă te numești ”Vlad”);
 • Primă de Paște;
 • Un bonus de performanță în luna Decembrie în valoare minimă de un salariu;
 • O zi liberă aferentă zilei de naștere și o zi liberă de ziua Familiei (luna mai);
 • Zile suplimentare de concediu;
 • Bonus pentru recomandarea candidaților;
 • Asigurare medicală de sănătate Allianz Țiriac;
 • Acces la cărțile din biblioteca Bookster;
 • Participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experiență cu alte echipe, conferințe, evenimente.

Împreună vom face ca învățarea să aducă valoare, susținându-i pe copii să-și dezvolte abilitățile, să se conecteze la nevoile lor și ale celor din jur și să-și antreneze inteligența emoțională, creativitatea, gândirea critică și autonomia.

Locație: București

Contract: full time (Septembrie 2022)

Dă-ne un semn la afterschool@sos-planet.ro sau la recrutare@sos-satelecopiilor.ro!

DESPRE SOS PLANET

SOS Planet este un proiect educațional al Asociației SOS Satele Copiilor România. Prin intermediul acestuia, ne propunem să aducem valoare în domeniul educației, prin crearea unei comunități incluzive, în care și copiii cu șanse reduse la educație să fie bine-veniți. În plus, ne dorim ca, în timp, prin activitățile desfășurate în cadrul SOS Planet, să putem contribui la susținerea proiectelor noastre adresate copiilor separați de părinți sau aflați la risc de separare. Mai multe informații găsiți aici: www.sos-planet.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor angajează Asistent social – Program de intervenție în situații de urgență (refugiați), București

SOS Satele Copiilor angajează Asistent social – Program de intervenție în situații de urgență (refugiați)

Misiunea SOS Satele Copiilor este de a oferi o familie copiilor care au rămas fără sprijinul parental și de a-i susține și proteja pe cei care riscă să-l piardă. Odată cu începerea războiului din Ucraina și sosirea primilor refugați în România, echipa SOS s-a mobilizat pentru a reduce traumele celor care au fost nevoiți să își părăsească casele și să aducă un zâmbet pe chipurile copiilor greu încercați.

În SOS București oferim găzduire și servicii care să faciliteze integrarea familiilor cu copii și suntem în căutarea unui coleg / unei colege asistent social, dornic/ă să contribuie la crearea unui mediu primitor pentru aceștia.

Despre job:
•Vei oferi sprijin de familiilor vulnerabile sosite din Ucraina pe termen scurt, mediu și lung
•Vei prelua refugiații nou veniți, vei derula procesul de înregistrare și te vei asigura că primesc condițiile adecvate de cazare, hrană și că au acces la informațiile necesare integrării.
•Vei identifica nevoile fiecarei familii, vei propune si oferi servicii de intervenţie pentru copii şi adulți: consiliere, educație formală și/sau nonformală, servicii medicale, suport material sau alte forme de suport;
•Vei monitoriza periodic progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
•Activitatea ta va îmbina munca la birou (întâlniri de echipă, informare privitor la legislația în vigoare, întocmire și actualizare dosare beneficiari, etc) cu timpul petrecut alături de beneficiari (evaluarea situației inițiale și monitorizare pe parcursul intervenției) sau însoțirea acestora la instituțiile de interes;
•Te vei dezvolta profesional lucrând într-o organizație cu experiență de peste de 28 de ani în servicii sociale, într-o echipă dinamică și într-un mediu primitor;
•Vei contribui la dezvoltarea programului de intervenție în situații de urgență al SOS.

Despre tine:
•Ești absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale (cu licenţă);
•Ești membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali și deții avizul de exercitare a profesiei;
•Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul asistentei sociale;
•Îți place lucrul în echipă, ești orientat/ă către soluții și rezolvarea de probleme;
•Te adaptezi ușor la situații noi și, uneori, imprevizibile;
•Dacă deții permis de conducere (cat. B), ai experiență de condus și disponibilitate pentru a te deplasa, ar ajuta mult în activitatea pe care urmează să o desfășori.

Despre ce îți vom oferi:
•O cauză care îți va merge la suflet și tot atâtea feluri de a o face să se întâmple, într-o lume în care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce în ce mai mare;
•Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi;
•Primăvara vine și cu o primă de 8 Martie (nu facem diferențe dacă te numești ”Vlad”);
•Primă de Paște;
•Zi liberă aferentă zilei de naștere și o zi liberă de ziua Familiei;
•Zile suplimentare de concediu;
•Asigurare medicală de sănătate Allianz Țiriac;
•Supervizare de grup și individuală;
•Acces la cărțile din biblioteca Bookster;
•Participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experienta cu alte echipe, conferinte, evenimente.

Dacă ești interesat/ă să vii alături de noi, trimite-ne CV-ul tău la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro menționând în titlul e-mailului denumirea postului pentru care aplici.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro