Articole

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare, Iași

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare

Principalele responsabilitati:
Analizeaza si selecteaza proprietatile imobiliare, bunurile mobile propuse a fi aduse in garantie de catre proprietari pentru contractarea unui credit aprobat, formuland opinii referitoare la garantiile in discutie;
Elaboreaza rapoarte de evaluare si anexele corespunzatoare acestora, pentru garantiile care stau la baza documentatiilor de credit aprobate;
Efectueaza cel putin anual sau ori de cate ori este necesar reevaluarea garantiilor bancii;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul verificarii existentei permanente a garantiilor asiguratorii, precum si a integritatii acestora pe toata perioada creditarii, prin identificarea si constatarea starii tehnice a garantiilor, culegerea de date necesare intocmirii raportului de evaluare;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul de a verifica respectarea destinatiei creditului si modul de utilizare al acestuia numai la solicitarea expresa a unitatilor ce monitorizeaza clientul;
Urmareste in permanenta modificarile intervenite in legislatie, pentru mentinerea in cadrul legal a activitatii pe linie tehnica.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare finalizate, de preferinta tehnice;
2 ani vechime in domeniul specific de activitate; 3 ani vechime in munca;
Atestat ANEVAR, un avantaj semnificativ fiind reprezentat de experienta in evaluarea proprietatilor imobiliare;
Bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de documentare si elaborare de opinii scrise;
Capacitate de argumentare (orala/ scrisa);
Capacitate ridicata de analiza si sinteza;
Abilitati de organizare si planificare;
Capacitate de gestionare eficienta a timpului de lucru;
Toleranta ridicata la conditii de stres;
Tinuta etica si morala impecabila;
Cunostinte de operare PC (Excel, Word, Internet);
Abilitati de utilizare a echipamentelor electronice (camera foto digitala, copiator, scaner);
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Permis de conducere, categoria B;
Disponibilitate pentru deplasari.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite o scrisoare de intentie si un Curriculum Vitae pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 6 septembrie 2016.

Sursa: www.cec.ro

Spitalul Clinic de Recuperare Iași angajează inginer IA cu studii superioare, profil constructii

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:
Compartiment Intern de Prevenire si Protectie:
1 post inginer IA cu studii superioare, profil constructii – pe perioada nedeterminata
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisa;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 august 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise: 2 septembrie 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii interviului: 2 septembrie 2016, ora 13 :30
4. Rezultatele finale ale concursului se vor anunta pe data de 6 septembrie 2016, ora 12:00
5. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins ».

Condiţii specifice de participare la concurs:
– diploma de licenta in specializarea constructii;
– vechime in specialitate: 6 ani si 6 luni.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
§ Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;
§ Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
§ Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;
§ Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului: diploma de licenta inginer in specializarea constructii);
§ Cazierul judiciar;
§ Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959,0740256003)
§ Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;
§ Curriculum vitae;
§ 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de infirmieră

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS1470/2011, CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante in cadrul UPU SMURD, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

3 posturi infirmiera debutant;
1 post infirmiera cu minim 6 luni vechime in activitate si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii;

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru
ocuparea posturilor mentionate mai sus sunt stabilite in fisa postului.

Concursul constă in 3 etape succesive, si anume:
– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisă – subiecte din tematica afisata
– interviu si proba practica

Probele se sustin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Calendar organizare concurs:
– 08.08.2016 – publicare anunt
– 11.08.2016 – 26.08.2016 (inclusiv) pană la ora 16,00, inscrierea candidatilor.
– 30.08.2016 – selectia dosarelor depuse de candidati
– 31.08.2016 ora 16.00 – afisare rezultate selectie dosare de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”) .
– 01.09.2016 pana la ora 16.00 – depunere contestatii selectie dosare concurs;
– 02.09.2016 intre orele 10.00 – 16.00 – solutionare contestatii si afisare rezultate finale selectie dosare

Probele de concurs vor avea loc dupa cum urmeaza:
– Proba scrisa – 05.09.2016 incepand cu ora 12.00
– Afisare rezultate proba scrisa – 07.09.2016 ora 16.00;
– Depunere contestatii – 08.09.2016 pana la ora 16.00;
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba scrisa – 09.09.2016 ora 16.00;
– Proba practica si de interviu – 12.09.2015 ora 9.00
– Afisare rezultate proba interviu si proba practica – 13.09.2016 ora 16.00
– Depunere contestatii rezultate proba interviu si proba practica – 14.09.2016 – ora 16.00
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba interviu si proba practica – 15.09.2016 – ora 16.00
– Afisare rezultate finale – 14.09.2015

Cei interesaţi vor depune la Biroul Personal al unităţii, dosar de concurs (cu sina), care să cuprindă următoarele acte:
– formularul de înscriere;
– copie xerox a actului de identitate;
– copie xerox a certificatului de nastere şi casatorie, daca este cazul;
– copiile diplomelor de studii si certificate de calificare in meserie;
– copie Xerox a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în meserie ;
– adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011;
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
– curriculum vitae;
– taxa concurs 20 lei.

Bibliografia si tematica pentru concurs vor fi afisate la avizier si pe site-ul unitatii.
Toate actele se vor depune la dosarul de inscriere la concurs in copie Xerox (inclusiv cazierul judiciar si adeverinta medicala)
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare la Biroul Personal al unităţii, tel. 0232.240822/248 intre orele 08.00 – 16.00.

Sursa: www.spitalspiridon.ro

Concurs ocupare două posturi vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții
consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 5 – 24 august 2016, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 5 septembrie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale un subiect va fi în limba franceză
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

b.1. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
– cunoștințe medii de operare MS Office (Word, Excel, Power Point);
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

b.2. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte sau științe sociale;
– limba franceză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

Mai multe informatii  si bibliografia  pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi contractuale de execuție, temporar vacante, respectiv de:

1. Consilier juridic IA;
2. Consilier I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Consilier juridic IA:
o studii superioare juridice, finalizate cu diplomă de licenţă:
o examen de definitivare în profesie susţinut;
o înscris în Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi;
o vechimea in specialitatea studiilor superioare minimum 6 ani şi 6 luni.

Consilier I:
o studii superioare, finalizate eu diplomă de licenţă;
o vechimea în specialitatea studiilor superioare minimum 3 ani şi 6 luni.

Mai multe informatii despre cerintele posturilor si bibliografia ANUNTUL INTEGRAL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08 august 2016, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 23 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 26 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 61A, et. 2, Judeţul Iaşi, telefon: 0232/261.101.

Sursa www.aippimm.ro

Concurs ocupare post dietetician debutant – specialitatea nutriție și dietetică la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

1 post dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica – pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa;
-proba practica
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iulie 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 3 august 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii probei practice : 3 august 2016, ora 12 :00

Data si ora interviului : 3 august 2016, ora 15:00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica:
– diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica ;
– cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
· Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
· Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
· Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
· Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica) ;
· Autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Dieteticienilor din Romania ( pentru dietetician), vizata pe anul in curs;
· Cazierul judiciar ;
· Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
· Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
· Curriculum vitae.
· 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Concurs ocupare 10 posturi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor vacante, astfel:

1 coordonator centru de zi (studii superioare, specializarea asistenţă socială);
1 kinetoterapeut (studii superioare, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială/ balneofiziokinetoterapie şi recuperare),
1 logoped (studii superioare, specializarea psihologie/psihopedagogie specială),
1 psiholog (1/2 normă, studii superioare, specializarea psihologie),
1 asistent medical (1/2 normă, studii postliceale sanitare, specializarea asistent medical generalist, certificat membru O.A.M.M.R.),
1 infirmier (studii generale);
4 educatori (studii medii cu diplomă bacalaureat sau superioare).i cu diplomă bacalaureat sau superioare).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 iulie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 iulie 2016: proba scrisă;
01 august 2016: proba interviu.

Informatii suplimentare pe www.dasiasi.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi cu sediul în Iaşi. str. Vasile Lupu nr. 57 A, telefon 0232/474.800, interior 104

Sursa:  www.dasiasi.ro

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru, cu normă parțială, care nu se află în relație contractuală  cu nicio Casă Județeană de Asigurări de Sănătate.

Fundația Inocenți dorește să intre în relație contractuală cu Casa  Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud, pentru furnizarea  de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități, în cadrul  Centrului de Intervenție Timpurie.

Beneficiarii centrului nostru sunt copii și tineri cu dizabilități  neuro– psiho– motorii și părinții acestora.

În Centrul de Intervenție Timpurie se oferă următoarele servicii de  evaluare și terapeutice:
Servicii furnizate de neurolog pediatru:
– diagnostic/ evaluare/ indicații terapeutice

Servicii furnizate de psiholog:
– evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
– consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți
– terapie psihologică pentru copii și tineri

Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială– logoped:
– evaluare/ consiliere/ intervenție de psihopedagogie specială-logoped.

Servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:
– Kinetoterapie individuală
– Kinetoterapie de grup
– Kinetoterapie pe aparate speciale:
* Dispozitive mecanice
* Dispozitive electromecanice
* Dispozitive electroterapie.

Pentru mai multe detalii despre organizație puteți consulta site-ul  nostru: www.inocenti.ro
Pentru detalii legate de post: persoana de contact ADELA CARCU –  director programe, 0754 776 466; office.bistrita@inocenti.ro

Concurs ocupare posturi vacante la MENCȘ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – posturile vacante de consilier grad IA, de consilier grad I, inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, în profil filologic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbilor materne, după cum urmează:
 pentru 1 post vacant de consilier grad IA – limba maghiară;
 pentru1 post vacant de consilier grad I – limba ucraineană;
 pentru 1 post vacant de inspector de specialitate grad II – limba turcă;

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul temporar vacant de inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbii maghiare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul vacant de inspector de specialitate grad IA (DirecțiaPatrimoniu și Achiziții):
– studii superioare de lungă durată tehnice/economice, absolvite cu diplomăde licență sau echivalentă;
– experiență în specialitate:minim 3 ani.

Dosarul de înscriere la concurs 
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificărileși completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestăîndeplinirea condițiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor, după caz;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a
concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) selecția dosarelor: 07.07.2016pentru postul temporar vacant, respectiv 14.07.2016 pentru posturile vacante;
b) proba scrisă: 20.07.2016, ora 10:00;
c) interviul: 22.07.2016, ora 10:00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția Salarizare și Resurse Umane, la secretariatul comisiei de concurs – Vasilescu Ana-Maria, telefon 021.405.56.48.

Mai multe informatii în anunțul integral.

Sursa www.edu.ro

Fundatia ICAR caută colaborator Psiholog, Galați

Fundatia ICAR cauta colaborator part time pentru a lucra in cadrul unui proiect care consta in acordarea de servicii medicale si psihologice pentru solicitantii de azil din Romania. Activitatile proiectului se vor desfasura in Galati, la Centrul de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil.

Psiholog – 1 post

Principalele responsabilitati:

Evaluarea psihologica clinica a persoanelor din grupul tinta al proiectului;
Pregatirea si susținerea de ședinte de consiliere psihologica, individuala si de grup, pentru beneficiari;
Pregatirea si sustinerea de sedinte de orientare culturala;
Pregatirea si sustinerea de activitati educative si recreative;
Colaborarea strânsă cu ceilați membri ai echipei de proiect;
Elaborarea de fișe de urmărire și monitorizare pentru beneficiarii asistați;
Completarea altor documente necesare pentru justificarea activitatilor desfasurate;
Întocmirea de rapoarte specifice de activitate.

Cerinte:

studii superioare de specialitate (psihologie), formare profesionala in consiliere psihologica/ psihoterapie
experienta relevanta in specialitate
cunoasterea limbilor engleza si franceza cel putin la nivel conversational
competente interculturale/ disponibilitate de lucru cu persoane din medii culturale, etnii, religii diferite
Postul este pentru o durată de 24 de luni, iar norma de lucru este parțială (6 ore/ zi). Persoana selectată va beneficia de sesiuni de formare, supervizare și asistență de specialitate pe toata durata desfășurării activității.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV și scrisoare de intenție la adresa de e-mail icar@icarfoundation.ro (cu subiectul ”Psiholog Galati”) până la data de 10 iulie 2016.

Mai multe informatii:

Web: www.icarfoundation.ro

Sursa: www.icarfoundation.ro