Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de infirmieră

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS1470/2011, CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante in cadrul UPU SMURD, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

3 posturi infirmiera debutant;
1 post infirmiera cu minim 6 luni vechime in activitate si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii;

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru
ocuparea posturilor mentionate mai sus sunt stabilite in fisa postului.

Concursul constă in 3 etape succesive, si anume:
– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisă – subiecte din tematica afisata
– interviu si proba practica

Probele se sustin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Calendar organizare concurs:
– 08.08.2016 – publicare anunt
– 11.08.2016 – 26.08.2016 (inclusiv) pană la ora 16,00, inscrierea candidatilor.
– 30.08.2016 – selectia dosarelor depuse de candidati
– 31.08.2016 ora 16.00 – afisare rezultate selectie dosare de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”) .
– 01.09.2016 pana la ora 16.00 – depunere contestatii selectie dosare concurs;
– 02.09.2016 intre orele 10.00 – 16.00 – solutionare contestatii si afisare rezultate finale selectie dosare

Probele de concurs vor avea loc dupa cum urmeaza:
– Proba scrisa – 05.09.2016 incepand cu ora 12.00
– Afisare rezultate proba scrisa – 07.09.2016 ora 16.00;
– Depunere contestatii – 08.09.2016 pana la ora 16.00;
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba scrisa – 09.09.2016 ora 16.00;
– Proba practica si de interviu – 12.09.2015 ora 9.00
– Afisare rezultate proba interviu si proba practica – 13.09.2016 ora 16.00
– Depunere contestatii rezultate proba interviu si proba practica – 14.09.2016 – ora 16.00
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba interviu si proba practica – 15.09.2016 – ora 16.00
– Afisare rezultate finale – 14.09.2015

Cei interesaţi vor depune la Biroul Personal al unităţii, dosar de concurs (cu sina), care să cuprindă următoarele acte:
– formularul de înscriere;
– copie xerox a actului de identitate;
– copie xerox a certificatului de nastere şi casatorie, daca este cazul;
– copiile diplomelor de studii si certificate de calificare in meserie;
– copie Xerox a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în meserie ;
– adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011;
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
– curriculum vitae;
– taxa concurs 20 lei.

Bibliografia si tematica pentru concurs vor fi afisate la avizier si pe site-ul unitatii.
Toate actele se vor depune la dosarul de inscriere la concurs in copie Xerox (inclusiv cazierul judiciar si adeverinta medicala)
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare la Biroul Personal al unităţii, tel. 0232.240822/248 intre orele 08.00 – 16.00.

Sursa: www.spitalspiridon.ro