Concurs ocupare posturi vacante la MENCȘ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – posturile vacante de consilier grad IA, de consilier grad I, inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, în profil filologic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbilor materne, după cum urmează:
 pentru 1 post vacant de consilier grad IA – limba maghiară;
 pentru1 post vacant de consilier grad I – limba ucraineană;
 pentru 1 post vacant de inspector de specialitate grad II – limba turcă;

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul temporar vacant de inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbii maghiare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul vacant de inspector de specialitate grad IA (DirecțiaPatrimoniu și Achiziții):
– studii superioare de lungă durată tehnice/economice, absolvite cu diplomăde licență sau echivalentă;
– experiență în specialitate:minim 3 ani.

Dosarul de înscriere la concurs 
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificărileși completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestăîndeplinirea condițiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor, după caz;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a
concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) selecția dosarelor: 07.07.2016pentru postul temporar vacant, respectiv 14.07.2016 pentru posturile vacante;
b) proba scrisă: 20.07.2016, ora 10:00;
c) interviul: 22.07.2016, ora 10:00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția Salarizare și Resurse Umane, la secretariatul comisiei de concurs – Vasilescu Ana-Maria, telefon 021.405.56.48.

Mai multe informatii în anunțul integral.

Sursa www.edu.ro