MTS: Apel selecție formatori program de formare profesională „Lucrător de Tineret”

Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul proiectului „Lucrător de tineret – TineREȚEA”, selectează 5 formatori pentru formarea a 100 de persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, drept beneficiari ai programului de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205).

CONTEXTUL PROIECTULUI

Proiectul „Lucrător de tineret – TineREȚEA” își propune dezvoltarea rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, structură nonformală implicată în lucrul cu tinerii și consultarea tinerilor în vederea elaborării de politici publice dedicate tinerilor

 1. Cursuri de formare profesională „Lucrător de tineret”

Se vor desfășura 5 cursuri de formare profesională „Lucrător de tineret”, timp de 10 zile, pe grupe de câte 20 participanți. Beneficiarii cursului de formare, 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, vor dobândi următoarele competenţe: Sprijinirea procesului de învăţare informală în rândul tinerilor; Proiectarea planului de dezvoltare personală şi profesională; Dezvoltarea cooperării în comunitate; Informarea beneficiarilor. Astfel, aceștia vor fi capabili să: definească tânărul; distingă profilul lucrătorului de tineret; definească serviciile pentru tineri; demonstreze abilităţi de analiză a nevoilor tânărului; demonstreze abilităţi de comunicare; demonstreze abilităţi de influenţare a grupurilor; demonstreze abilităţi de luare a deciziilor; demonstreze abilităţi de conducere a unui proces de învăţare; identifice comportamente discriminatorii; organizeze activităţi pentru tineret; realizeze metode de învăţare non-formală; realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr.

Precizăm că în contextul situației actuale și al restricțiile impuse de starea de alertă, din cauza pandemiei SARS-CoV-2, cursul se va desfășura on-line, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la organizarea de cursuri acreditate.

Ministerul Tineretului și Sportului este acreditat ca furnizor de formare profesională pentru ocupația „Lucrător de tineret” (cod COR 341205)

2. Consultări publice privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii (DUET) și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii.

Lucrătorii de tineret, cele 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, vor desfășura minim 50 de consultări cu tinerii privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii, la care vor participa aprox. 1000 de tineri. Tematica Ciclului VIII al Dialogului UE cu Tinerii (DUET) este „Tineretul pentru Europa, Europa pentru Tineret: Spațiu pentru Democrație și Participare”. În acest sens, lucrătorii de tineret, în cadrul competențelor dobândite,  vor fi instruiți inclusiv în utilizarea unor metode nonformale de consultare a tinerilor (Open space, Cafenea publică etc).

3. Evaluarea procesului consultativ din punctul de vedere al tematicii Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și al elaborării unei strategii naționale a dialogului cu tinerii.

Lucrătorii de tineret, aproximativ 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”,  vor participa la 3 întâlniri de evaluare a consultărilor privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii. În urma procesului de evaluare va rezulta un raport al consultărilor cu tinerii, care va contribui la elaborarea Raportului de țară al României aferent celui de-al VIII-lea Ciclu al procesului de Dialog al UE cu Tinerii.

CE COMPETENȚE NECESARE SĂ DEȚINĂ FORMATORUL? PROFILUL FORMATORILOR

 • Experienţă ca formator de minimum 5 ani și deţinerea certificatului de formator acreditat CNFPA/ANC;
 • Experienţă de lucru în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: lucrător de tineret, formare de formatori, participare, voluntariat, învățare nonformală, management de proiect, incluziune socială;
 • Disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Tineretului și Sportului pe perioada proiectelor pentru buna implementare a activității de formare profesională;
 • Disponibilitatea de timp şi de participare la organizarea, desfășurarea și evaluarea cursului de formare „Lucrător de tineret” (cod COR 341205), care se va desfășura on-line;
 • Deținerea competențelor digitale necesare pentru utilizarea calculatorului și a tuturor mijloacelor electronice utile desfășurării în sistem online a activităților de formare, de tip sincron audio – video (webinar/ videoconferință), pentru programul de pregătire profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205).

CE AȘTEPTĂM DE LA FORMATORI? RESPONSABILITĂȚILE FORMATORILOR

 • Să realizeze, împreună cu ceilalți formatori selectați suportul de curs și agenda/ designul cursului de formare, care să conțină 20 de ore pregătire teoretică și 40 de ore pregătire practică;
 • Să susțină sesiunile de formare on – line, în cursul lunii noiembrie, pentru programul de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205), cu durată de 60 de ore (20 ore pregătire teoretică și 40 ore pregătire practică);
 • Să participe la evaluarea cursanților în cadrul comisiei de autorizare la examenul final;
 • Să redacteze şi să prezinte Ministerului Tineretului și Sportului, la termen, raportul de evaluare a cursului de formare pentru grupa de formare pentru care a desfășurat activitatea de formator.

CUM SE APLICĂ? DOCUMENTE NECESARE

Formatorii interesați sunt invitați să se adreseze individual, în perioada 2 – 6 noiembrie 2020, prin trimiterea la adresa de e-mail: selectie@mts.ro a următoarelor documente:

 • Scrisoare de intenție, din care să rezulte motivația interesului manifestat raportat la domeniul proiectului la care participă în calitate de formator;
 • Certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;
 • Curriculum Vitae (CV), redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;
 • Prezentarea designului de curs cu specificarea obiectivelor de învățare și a metodelor adaptate mediului on-line;
 • Declarație de disponibilitate;
 • Declarație pe proprie răspundere privind competențele digitale și capacitatea de a utiliza mijloacele electronice (acces la internet, platforma pe care se va desfășura cursul va fi pusă la dispoziție de Ministerul Tineretului și Sportului) în vederea susținerii cursului;
 • Lista cu activitățile de formare relevante susținute și datele de contact ale instituțiilor/ organizațiilor care pot da recomandări.
 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta se descarcă de aici: Declarație consimțământ se completează/ semnează și se transmite în format scanat.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele necesare, candidatul este descalificat.

MODALITATEA DE SELECTARE A FORMATORILOR

Candidații care depun documentele necesare, îndeplinind condițiile specificate la punctul 6, vor fi evaluați pe baza criteriilor de evaluare.

Selecția se realizează pe baza punctajului obținut. Vor fi selectați primii 5 candidați admiși, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Pentru a fi admis în vederea selectării un candidat trebuie să obțină un punctaj total de minimum 60 de puncte.

În situația în care doi sau mai mulți candidați sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este selectat candidatul care are punctajul cel mai mare la Criteriul 2 „Experiența specifică în lucrul cu tinerii”.

Criterii de evaluareProporție
1.   Experiența relevantă în domeniul formării50%, astfel:(10%- dacă a desfășurat cel puțin 5 cursuri de formare relevante)(30%- dacă a desfășurat cel puțin 7 cursuri de formare relevante);(50%- dacă a desfășurat 10 sau mai multe cursuri de formare relevante)
2.   Experiența specifică în lucrul cu tinerii30% (constituie un plus deținerea certificatului de lucrător de tineret, experiența în livrarea de cursuri în mediul online și prezentarea de scrisori de recomandare)
3.   Motivația20% (motivația reiese din scrisoarea de intenție)

Notă

Notă: Prin cursuri de formare relevante se înțelege, în principal, cursurile de formare derulate în următoarele domenii: lucrător de tineret, formare de formatori, participare, voluntariat, învățare nonformală, management de proiect, incluziune socială, digitalizare.

CALENDARUL SELECȚIEI FORMATORILOR

 • Promovarea procedurii de selecție: 28 octombrie – 1 noiembrie 2020
 • Apel deschis pentru selecția formatorilor: 2 – 6 noiembrie 2020
 • Selecția formatorilor: 7 – 8 noiembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor selecției: 9 noiembrie 2020
 • Contestații: 10 – 11 noiembrie 2020
 • Analiză contestații: 12 – 13 noiembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor și a rezultatelor finale: 13 noiembrie 2020
 • Desfășurarea Cursului „Lucrător de tineret”: 16 – 28 noiembrie 2020

CONDIȚII PARTICULARE

 • Ministerul Tineretului și Sportului îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare candidaților selectaţi înainte de încheierea Convenției civile/ Contractului de prestări servicii/ Contractului de organizare activități.

REMUNERAREA FORMATORILOR

Remunerația formatorilor este asigurată din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, aferent activităților pentru tineret, pe anul 2020, valoarea activității/ oră de formare este de 150 lei/ oră.

ALTE COSTURI

Costurile legate de participarea și absolvirea cursului (acces platformă online, certificate de absolvire etc.) și orice alte costuri vor fi acoperite de Ministerul Tineretului și Sportului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru alte informații sau clarificări, vă rugăm să le formulați pe adresa de e-mail selectie@mts.ro, în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2020.

Sursa: www.mts.ro