Articole

Spitalul Clinic de Recuperare Iași angajează inginer IA cu studii superioare, profil constructii

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:
Compartiment Intern de Prevenire si Protectie:
1 post inginer IA cu studii superioare, profil constructii – pe perioada nedeterminata
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisa;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 august 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise: 2 septembrie 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii interviului: 2 septembrie 2016, ora 13 :30
4. Rezultatele finale ale concursului se vor anunta pe data de 6 septembrie 2016, ora 12:00
5. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins ».

Condiţii specifice de participare la concurs:
– diploma de licenta in specializarea constructii;
– vechime in specialitate: 6 ani si 6 luni.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
§ Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;
§ Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
§ Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;
§ Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului: diploma de licenta inginer in specializarea constructii);
§ Cazierul judiciar;
§ Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959,0740256003)
§ Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;
§ Curriculum vitae;
§ 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de infirmieră

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS1470/2011, CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante in cadrul UPU SMURD, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

3 posturi infirmiera debutant;
1 post infirmiera cu minim 6 luni vechime in activitate si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii;

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru
ocuparea posturilor mentionate mai sus sunt stabilite in fisa postului.

Concursul constă in 3 etape succesive, si anume:
– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisă – subiecte din tematica afisata
– interviu si proba practica

Probele se sustin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Calendar organizare concurs:
– 08.08.2016 – publicare anunt
– 11.08.2016 – 26.08.2016 (inclusiv) pană la ora 16,00, inscrierea candidatilor.
– 30.08.2016 – selectia dosarelor depuse de candidati
– 31.08.2016 ora 16.00 – afisare rezultate selectie dosare de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”) .
– 01.09.2016 pana la ora 16.00 – depunere contestatii selectie dosare concurs;
– 02.09.2016 intre orele 10.00 – 16.00 – solutionare contestatii si afisare rezultate finale selectie dosare

Probele de concurs vor avea loc dupa cum urmeaza:
– Proba scrisa – 05.09.2016 incepand cu ora 12.00
– Afisare rezultate proba scrisa – 07.09.2016 ora 16.00;
– Depunere contestatii – 08.09.2016 pana la ora 16.00;
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba scrisa – 09.09.2016 ora 16.00;
– Proba practica si de interviu – 12.09.2015 ora 9.00
– Afisare rezultate proba interviu si proba practica – 13.09.2016 ora 16.00
– Depunere contestatii rezultate proba interviu si proba practica – 14.09.2016 – ora 16.00
– Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba interviu si proba practica – 15.09.2016 – ora 16.00
– Afisare rezultate finale – 14.09.2015

Cei interesaţi vor depune la Biroul Personal al unităţii, dosar de concurs (cu sina), care să cuprindă următoarele acte:
– formularul de înscriere;
– copie xerox a actului de identitate;
– copie xerox a certificatului de nastere şi casatorie, daca este cazul;
– copiile diplomelor de studii si certificate de calificare in meserie;
– copie Xerox a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în meserie ;
– adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011;
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
– curriculum vitae;
– taxa concurs 20 lei.

Bibliografia si tematica pentru concurs vor fi afisate la avizier si pe site-ul unitatii.
Toate actele se vor depune la dosarul de inscriere la concurs in copie Xerox (inclusiv cazierul judiciar si adeverinta medicala)
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare la Biroul Personal al unităţii, tel. 0232.240822/248 intre orele 08.00 – 16.00.

Sursa: www.spitalspiridon.ro

Fundația Civitas angajează manager de proiect

Pentru completarea echipei din biroul regional Cluj Napoca Fundația Civitas anunță concurs pentru ocuparea postului de manager de proiect.

CERINȚE:
– Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-economic;
– cunoștințe privind programele de finanțare europene, administrație publică, dezvoltare rurală, mediul ONG;
– cunoștințe avansate obligatorii de limba engleza, română;
– cunoștințe avansate de operare calculator (Office, SPSS/STATA sau echivalent);
– capacitate de lucru în echipă;
– flexibilitate în gândire, adaptabilitate;
– capacitate de analiză și sinteză;
– abilități de raportare și de comunicare;
– experiență specifică 2 ani în domeniul managementului de proiecte în domeniul economiei sociale, antreprenoriat, dezvoltare rurală (în mod special Leader).
Sincer, deschis către nou, creativ, dinamic, înclinat spre rezolvarea problemelor, responsabil, are disponibilitate de implicare și angajament, abilități de comunicare și organizare, adaptabil, dornic de a lucra într-un mediu neconvențional, dornic de a genera un impact pozitiv asupra societății.

AVANTAJE:
– diplomă de formator;
– abilități de utilizare a programelor de editare a imaginilor;
– cunoștințe privind achizițiile publice;
– cunoașterea limbii maghiare;
– permis de conducere cat B minim un an experiență;

RESPONSABILITĂȚI:
– elaborează cereri de finanțare în domeniul de activitate;
– identifică surse și metode de finanțare;
– se implică în activități administrative și de management de la nivelul Fundației CIVITAS pentru Societatea Civilă,
– reprezentarea organizației în relațiile cu beneficiarii/partenerii;
– implicare în organizarea și derularea cursurilor de formare profesională;
– participă la organizarea și derularea evenimentelor organizației;
– menținerea relației cu presa;
– oferă informații și orientare beneficiarilor și partenerilor;
– dezvoltare organizațională, muncă voluntară.
După caz postul implică deplasări în teren în mediul rural cu durată de mai multe zile.

BENEFICII:
– mediu de lucru modern;
– echipă tânără și dinamică;
– perspective de dezvoltare profesională;
– posibilități de deplasări în țară și străinătate;
– participare la evenimente, cursuri organizate de fundație.

PROCEDURA DE SELECȚIE
1. Depunerea dosarelor de candidatură care cuprind:
CV- actualizat;
Diploma (în copie/scanată);
Scrisoare de intenție;
Recomandare.
Orice alte documente ce se consideră a fi relevante pentru acest post

DEPUNEREA DOSARELOR
– la sediul Fundației: P-ța. Cipariu, nr. 9 – 11 ap. 2, 400191 Cluj Napoca
– pe e-mail la adresa kissemese@civitas.ro

Vor fi luate în considerare numai dosarele transmise personal sau pe adresa de e-mail mai sus specificată!!

DATA LIMITĂ: 12.08.2016

Mai multe detalii pe www.civitas.ro

Sursa: www.civitas.ro

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi contractuale de execuție, temporar vacante, respectiv de:

1. Consilier juridic IA;
2. Consilier I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Consilier juridic IA:
o studii superioare juridice, finalizate cu diplomă de licenţă:
o examen de definitivare în profesie susţinut;
o înscris în Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi;
o vechimea in specialitatea studiilor superioare minimum 6 ani şi 6 luni.

Consilier I:
o studii superioare, finalizate eu diplomă de licenţă;
o vechimea în specialitatea studiilor superioare minimum 3 ani şi 6 luni.

Mai multe informatii despre cerintele posturilor si bibliografia ANUNTUL INTEGRAL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08 august 2016, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 23 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 26 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 61A, et. 2, Judeţul Iaşi, telefon: 0232/261.101.

Sursa www.aippimm.ro

Greenpeace România caută Coordonator de voluntari!

Greenpeace România caută un coordonator de voluntari – termen limită pentru trimiterea candidaturilor: 17 august 2016.

PROFILUL CANDIDATULUI

– Persoană extrovertită, comunicativă, optimistă, căreia îi place să lucreze cu și pentru oameni;

– Studii superioare;

– Experiența de voluntariat și de coordonare de voluntari (minimum un an);

– Activitatea anterioară în cadrul unui ONG și/ sau cunoștințe referitoare la mediu și strângere de fonduri constituie un avantaj;

– Fluent în limba română și engleză;

– Bun comunicator și negociator, cu calități de conducător de grup, energic;

– Carnet de conducere

DESCRIEREA RESPONSABILITATILOR

Coordonatorul de voluntari va:

– Participa la planificarea și implementarea campaniilor, identificând și creând oportunități de implicare a voluntarilor;

– Desfășura activități constante cu voluntarii din București și din țară;

– Dezvolta echipa de voluntari;

– Elabora, împreună cu echipele de campanie, un plan al locațiilor in care învestim în dezvoltarea unor grupuri locale de voluntari și identifica/ construi relații cu coordonatori locali ai grupurilor;

– Organiza evaluarea fiecărei activități derulate de/cu voluntari și trasa măsurile provenite din concluziile trase;

– Coordona campanii de strângere de fonduri, derulate cu ajutorul voluntarilor.

Postul este cu normă întreagă, la biroul nostru din București.

CE SE OFERĂ

– Mediu de lucru plăcut, echipă tânără și entuziastă;

– Reale oportunități de învățare și de creștere profesională;

– Expunere la mediu de lucru internațional;

– Salariu aliniat mediului ONG, croit și pe experiența anterioara a candidatului selectat.

Termen pentru primirea candidaturilor (CV și scrisoare de intenție): 17 august 2016, la adresa rro@greenpeace.org

Sursa: www.greenpeace.org

Concurs pentru ocuparea postului de Şef departament la Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacantă, de Şef Departament (Serviciu) Şcolaritate (S) la Departament (Serviciu) Şcolaritate – Secretariatul General al Universităţii, normă întreagă.

Condiţiile specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertaţie;
– vechime activitate de secretariat în învăţământ superior de minimum 10 ani;
– competenţe lingvistice privind cunoaşterea a cel puţin a unei limbi străine de circulaţie, dovedite prin certificat sau diplomă;
– competenţe TIC şi de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet, etc);
– competenţe de comunicare în relaţii publice, inclusiv conceperea de documente oficiale (scrisori, rapoarte, etc.).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, Direcţia Resurse Umane, Corpul J – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1, telefon: 0232.20.13.19.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2016, ora 15.00

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă: 09 august 2016, ora 10.00:
Interviu: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.uaic.ro

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare.

Descrierea postului:
Expertul dezvoltare programe oferă suport în asigurarea implementarii standardelor de calitate privind dezvoltarea copiilor intr-un mediu familial/ de ingrijire de tip familial (lucrul cu familiile biologice, cu familiile SOS, alte alternative de ingrijire bazata pe familie si programe variate de interventie, precum acordarea de servicii directe esentiale).

Sarcini si responsabilitati:
Postul este încadrat în Departamentul Dezvoltare Programe și dacă veți face parte din echipa noastră, veți răspunde de gestionarea corecta, la timp si prin servicii de calitate, a urmatoarelor activitati:
Contribuie la planificarea anuala strategica si procesul de monitorizare in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pe indicatorii stabiliti;
Contribuie la efectuarea analizelor privind respectarea drepturilor copilului in Romania si a studiilor de fezabilitate. Participa la dezvoltarea ideilor si propunerilor de proiect;
Coordoneaza procesul de realizare a evaluarilor externe/de impact a proiectelor ce se adreseaza copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc;
Coordoneaza implementarea si actualizarea bazei de date dezvoltate de SOS International pentru programele de intarirea a familiei (toate datele privind beneficiarii nostri sunt introduse in aceste baze de date);
Sprijina implementarea standardelor de calitate privind ingrijirea copiilor si tinerilor asa cum sunt definite in standardele nationale, politicile SOS (Manualul de intarirea familiei etc.);
Adapteaza cerintele internationale la reglementarile nationale in programele SOS Satul Copiilor;
Dezvolta si imbunatateste calitatea ingrijirii copiilor aflati in situatiei de risc la nivel national si desfasoara pentru aceasta misiuni de audit privind implementarea standardelor de calitate. Formuleaza o serie de recomandari care sa fie incluse intr-un plan local de actiune si urmareste punerea lui in aplicare;
Analizeaza posibilitatea reorganizarii serviciilor existente si a oportunitatii initierii de noi servicii si face propuneri in acest sens;
Acorda sprijin echipei locale de management in elaborarea si implementarea strategiilor si planurilor anuale de actiune;
Participa la elaborarea si implementarea proiectelor in vederea obtinerii de fonduri publice (granturi);
Participa la demersurile efectuate in vederea obtinerii subventiilor guvernamentale si locale si a cofinantarilor;
Acorda sprijin coordonatorilor programelor de intarirea familiei in procesul de planificare anuala (stabilire obiective, elaborare buget etc.);
Cunoaste nevoile de dezvoltare la nivelul fiecarui Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii si identifica/ofera sprijin in gasirea resurselor adecvate pentru a raspunde acestor nevoi;
Coordoneaza/acorda sprijin echipei de implementare a unor proiecte finantate din fonduri externe si care vizeaza proiectele de intarirea familiei.

Competenţe:
Studii superioare in asistenta sociala
Buna cunoastere a sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului
Bune cunostinte despre legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Experienta de minim 3 ani in prevenirea situatiilor de risc pentru familii/comunitati vulnerabile
Experienta anterioara in implementarea de proiecte reprezinta un avantaj
Utilizarea limbii engleze

Abilități:
Integritate, motivatie, determinare si implicare, persevernta
Foarte bune capacitati de organizare si planificare; usurinta in lucrul cu termene de executie
Capacitatea de a stabili si mentine parteneriate
Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii
Disponibilitate de deplasare

Oferta:

Acest post este pe perioadă determinată pana in Septembrie 2017, cu un program de 8 ore pe zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro. până cel târziu la data de 20 Iulie 2016.
Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

British Council recrutează Arts Project Manager

British Council recrutează un Arts Project Manager care să dezvolte şi să implementeze proiectele de artă organizate de British Council în România, proiecte menite să aducă beneficii comunității locale și să creeze un impact pozitiv pentru Marea Britanie.

Responsabilităţile principale includ:

Dezvoltarea strategiei British Council în domeniul artei, în România, în strânsă colaborare cu managerul direct şi cu managerul regional pentru proiectele de artă, în aşa fel încât să îndeplinească obiectivele locale şi cele regionale;
Cercetarea pieţei evenimentelor de artă din România pentru identificarea oportunităţilor şi a partenerilor locali, precum și pentru dezvoltarea strategiei;
Dezvoltarea și implementarea proiectelor locale în colaborare cu parteneri şi organizații din România;
Adaptarea proiectelor regionale de artă la nevoile şi specificul mediului local, precum și implementarea lor în România;
Planificarea bugetului de proiecte în concordanță cu strategia şi resursele disponibile;
Căutarea proactivă de oportunităţi de parteneriate şi co-finanţări, ţinând cont de strategia generală şi obiectivele regionale.

Abilităţi şi experienţă:

Abilităţi de project management (conceperea de proiecte pornind de la obiective SMART, planificare, implementare, monitorizare și evaluare);
Cunoștințe în domeniul financiar care includ administrare de bugete, planificare, management de risc, procesare plăţi;
Abilităţi antreprenoriale – identifică şi dezvoltă oportunităţi de parteneriate și co-finanţări;
Abilităţi interpersonale dezvoltate şi capacitatea de a relaţiona eficient cu oameni care provin din medii culturale foarte diferite;
Abilităţi de comunicare în limbile română şi engleză, la nivel de utilizator experimentat (C2 / Common European Framework);
Bune abilităţi de lucru cu computerul, utilizator experimentat de Windows şi Microsoft Office;
Cel puţin 3 ani de experienţă în management de proiecte culturale şi artistice în România;
Cunoaşterea dovedită a sectorului cultural din România;
Studii universitare sau postuniversitare în domenii adiacente artelor sau experienţă profesională echivalentă.

LOCAȚIE București

SALARIU 4,700 RON (brut)

DURATĂ 2 ani

PROGRAM DE LUCRU full-time

TERMEN LIMITĂ luni, 18 iulie 2016

Postul este valabil imediat.

Află cum poți să aplici pentru acest post pe www.britishcouncil.ro

Sursa: www.britishcouncil.ro

Concurs ocupare funcții vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 iunie – 6 iulie 2016, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene un subiect va fi în limba engleză;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– limba engleză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință științe economice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
– limba engleză – nivel avansat.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Mai multe detalii pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Cantina de Ajutor Social Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent social studii superioare

Cantina de Ajutor Social Iasi cu sediul in localitatea Iasi, str. Sf Andrei, nr.70, judetul Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de:

Asistent social studii superioare, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.


Concursul se va desfasura astfel:

– Proba scrisa in data de 05.02.2015, ora 10,00,
– Proba interviu in data de 09.02.2015, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii superioare in specializarea asistenta sociala;
– vechime in specialitate minim 1 an;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 23.01.2015, ora 15,00 la sediul din Str. Sf.Andrei nr. 70.

Relatii suplimentare la sediul: Cantinei de Ajutor Social din Str. Sf. Andrei, nr. 70, persoana de contact: Corduneanu Dorina telefon: 0232/211038, fax; 0232/211038 E-mail: cas_iasi@yahoo.com.

Sursa: www.dac-iasi.ro