Articole

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi contractuale de execuție, temporar vacante, respectiv de:

1. Consilier juridic IA;
2. Consilier I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Consilier juridic IA:
o studii superioare juridice, finalizate cu diplomă de licenţă:
o examen de definitivare în profesie susţinut;
o înscris în Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi;
o vechimea in specialitatea studiilor superioare minimum 6 ani şi 6 luni.

Consilier I:
o studii superioare, finalizate eu diplomă de licenţă;
o vechimea în specialitatea studiilor superioare minimum 3 ani şi 6 luni.

Mai multe informatii despre cerintele posturilor si bibliografia ANUNTUL INTEGRAL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08 august 2016, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 23 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 26 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 61A, et. 2, Judeţul Iaşi, telefon: 0232/261.101.

Sursa www.aippimm.ro

Concurs pentru ocuparea postului de Şef departament la Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacantă, de Şef Departament (Serviciu) Şcolaritate (S) la Departament (Serviciu) Şcolaritate – Secretariatul General al Universităţii, normă întreagă.

Condiţiile specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertaţie;
– vechime activitate de secretariat în învăţământ superior de minimum 10 ani;
– competenţe lingvistice privind cunoaşterea a cel puţin a unei limbi străine de circulaţie, dovedite prin certificat sau diplomă;
– competenţe TIC şi de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet, etc);
– competenţe de comunicare în relaţii publice, inclusiv conceperea de documente oficiale (scrisori, rapoarte, etc.).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, Direcţia Resurse Umane, Corpul J – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1, telefon: 0232.20.13.19.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2016, ora 15.00

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă: 09 august 2016, ora 10.00:
Interviu: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.uaic.ro

Concurs ocupare post dietetician debutant – specialitatea nutriție și dietetică la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

1 post dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica – pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa;
-proba practica
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iulie 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 3 august 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii probei practice : 3 august 2016, ora 12 :00

Data si ora interviului : 3 august 2016, ora 15:00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica:
– diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica ;
– cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
· Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
· Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
· Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
· Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica) ;
· Autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Dieteticienilor din Romania ( pentru dietetician), vizata pe anul in curs;
· Cazierul judiciar ;
· Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
· Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
· Curriculum vitae.
· 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Concurs ocupare 10 posturi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor vacante, astfel:

1 coordonator centru de zi (studii superioare, specializarea asistenţă socială);
1 kinetoterapeut (studii superioare, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială/ balneofiziokinetoterapie şi recuperare),
1 logoped (studii superioare, specializarea psihologie/psihopedagogie specială),
1 psiholog (1/2 normă, studii superioare, specializarea psihologie),
1 asistent medical (1/2 normă, studii postliceale sanitare, specializarea asistent medical generalist, certificat membru O.A.M.M.R.),
1 infirmier (studii generale);
4 educatori (studii medii cu diplomă bacalaureat sau superioare).i cu diplomă bacalaureat sau superioare).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 iulie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 iulie 2016: proba scrisă;
01 august 2016: proba interviu.

Informatii suplimentare pe www.dasiasi.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi cu sediul în Iaşi. str. Vasile Lupu nr. 57 A, telefon 0232/474.800, interior 104

Sursa:  www.dasiasi.ro

CLUB DE VACANȚĂ la Filiala Ateneu a Bibliotecii Județene ”Gh. Asachi” Iași!

Joi, 7 iulie 2016, la Filiala Ateneu a Bibliotecii Județene ”Gh. Asachi” Iași vor debuta activitățile Clubului de vacanță „Bibliovacanța!”. Astfel, biblioteca se va transforma într-un adevărat spațiu de relaxare și de educație.

Copiii vor fi invitați să vizioneze, săptămână de săptămână (în fiecare joi, începând cu ora 10.30), atât filme specifice vârstei, cât și desene animate. Printre acestea amintim: ”Dumbrava minunată”, ”Maria Mirabela”, ”Amintiri din copilărie”, ”De ce are vulpea coadă?” etc.

Tot în cadrul clubului de vacanță, pe parcursul lunii august, cei mici vor putea participa la concursuri și ateliere de teatru. Copiii care nu sunt cititori ai bibliotecii vor fi invitați să-și facă permise de intrare. Mai mult, bibliotecarii vor veni în ajutorul lor prezentându-le atât colecțiile de carte pentru copii, cât și celelalte servicii de care aceștia pot beneficia după dobândirea calității de utilizator.

Sursa: www.bjiasi.ro

„Stăpâneşte secretul comunicării” – ateliere de dezvoltare personală gratuite organizate de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează în perioada iulie – august 2016 atelierul de lucru cu tema „Stăpâneşte secretul comunicării”. Atelierul este structurat pe șase module, se adresează tuturor celor care doresc să-și îmbunătățească tehnicile de comunicare, dar și o înţelegere mai bună a comportamentului uman.

Cele șase module se vor desfășura o dată pe săptămână, începând cu 5 iulie, de la ora 18.00 și vor avea o durată de 2 ore fiecare. Temele cuprind comunicarea nonverbală, paraverbală, verbală și tehnici de comunicare și sunt structurate după cum urmează:

Limbajul corpului – Cum ne dăm seama ce gândeşte, dacă nu vorbeşte? Descifrarea corectă a indiciilor limbajului corpului.
Vocea ca instrument de influenţare a comunicării. Tonul, ritmul, volumul, modularea, accentul, pauza, dicţia. Cum anume folosim aceste elemente pentru a capta atenţia şi a conduce discuţia spre obiectivul dorit.
Procesul comunicării. Conștientizarea proceselor care au loc în timpul comunicării.
Bariere în comunicare – exerciţii de conştientizare a propriilor bariere şi găsirea celor mai potrivite soluţii pentru înlăturarea lor;
Reacţia critică – (mod de formulare a feedback-ului) – cum putem prezenta ceea ce gândim fără a răni sentimentele celor din jur.
Arta de a întreba – Cine întreabă, conduce discuţia. Ce fel de întrebări folosim pentru a obţine informaţiile dorite? Vom formula, reformula, readapta întrebările pe care le folosim în viaţa de zi cu zi pentru a obține informațiile dorite.
Tipuri de comunicatori – vizuali, auditivi, kinestezici – VAK. Descoperim modalitatea preferată de receptare, stocare, reactualizare, decodificare a informației şi o înţelegem pe a celorlalţi.
Abilităţile sociale – componente ale inteligenţei emoţionale: ascultarea activă, intrarea în raport cu ceea ce simt ceilalţi, asertivitatea.

Vom discuta despre: cum ne dăm seama ce gândeşte interlocutorul, doar din indiciile oferite de limbajul corpului său; cum să ne folosim eficient vocea; care este cea mai importantă întrebare atunci când dorim să ne relaționăm cu cei din jur; de ce uneori suntem înțeleși greşit atunci când comunicăm; cum recunoaștem tipul de comunicare preferat al celui cu care vorbim.

Atelierul va fi susținut de Gabriela Taşcă, consilier de dezvoltare personală și formator, având o experienţă de 25 de ani în domeniul relaţiilor cu clienţii.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă. Vârsta minimă este de 16 ani.

Înscrierile se fac prin telefon, la numărul 0332110044, pe e-mail, la adresa programe@bjiasi.ro sau direct la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași – Serviciul Proiecte și Programe Culturale (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile Comerciale, mezanin).

Sursa: www.bjiasi.ro

Cursuri de Engleza și Germana Tehnică – nivel mediu organizate de Asociația Tehnică de Formare Profesională „TEACH ING” Iași

Asociatia Tehnica de Formare Profesionala „TEACH ING” Iasi organizeaza cursuri de limba engleza si germana tehnica.

Cursurile se axeaza pe termeni tehnici din urmatoarele domenii: Mecanica, Inginerie Electrica si Tehnologia constructiilor de masini.

In cadrul cursurilor veti beneficia de:

 • suport de curs;
 • vocabular tehnic variat;
 • diploma de participare.

Detalii cursuri:

 • Inscriere candidati: 15 iunie – 07 iulie 2016.
 • Perioada desfasurare curs engleza tehnica, nivel mediu: 12 iulie – 15 septembrie
 1. Cursurile  de engleza tehnica, nivel mediu vor avea loc in zilele de marti si joi, in intervalul orar 18:00 – 20:00.
 • Perioada desfasurare curs germana tehnica, nivel mediu: 11 iulie – 14 septembrie
 1. Cursurile  de germana tehnica, nivel mediu vor avea loc in zilele de luni  si miercuri, in intervalul orar 18:30 – 20:30.
 • Durata cursurilor este de 20 sedinte a cate 2 ore ( 40 ore).
 • Se percepe taxa de participare de 250 de RON/curs.

Conditii de obtinere a diplomei:

Diploma se obtine de catre participant doar daca:

 • Participantul a fost prezent la 16 sedinte din 20.
 • Participantul va obtine la testul final nota minima (nota 5).

Cum va inscrieti la curs?

Inscrierea se realizeaza prin completarea formularului on-line: FORMULAR DE INSCRIERE,

pana la data de 07 iulie 2016. 

ATENTIE!

 • Pentru a putea participa la cursuri este necesar sa aveti cunostinte minime de gramatica.
 • Daca pana pe data de 07 iulie 2016 nu sunt suficienti participanti pentru a forma o

grupa (15 persoane), cursul se va reprograma!

 *Pentru mai multe detalii, contactati-ne la:

   carmen.amariuti@teach-ing.ro

           0722 516 687

Curs AutoCAD 2D Certificat Autodesk organizat de Asociația Tehnică de Formare Profesională „TEACH ING” Iași

VREI SA DEVII UN BUN PROIECTANT? VINO LA CURSUL DE AUTOCAD 2D!

Asociatia Tehnica de Formare Profesionala  „TEACH ING” Iasi organizeaza incepand cu luna iulie 2016 cursuri de AUTOCAD 2D.

Cursul se adreseaza atat inginerilor, cat si persoanelor fara studii de specialitate care doresc sa abordeze proiectarea asistata 2D. Domeniile de aplicabilitate sunt: mecanica, instalatii, confectii metalice, topografie, proiectare mobilier, constructii si arhitectura.

Detalii curs AutoCAD 2D:

 • Inscriere candidati: 20 iunie – 12 iulie 2016.
 • Perioada desfasurare curs AutoCAD 2D: 20 iulie – 17 august 2016.

Cursurile  de AutoCAD 2D sunt sustinute de instructor autorizat Autodesk si vor avea loc in zilele de:

– miercuri, in intervalul orar 17:00 – 20:00;

– vineri, in intervalul orar 17:00 – 20:00;

– sambata, in intervalul orar 09:00 – 13:00.

 • Durata cursurilor este de 12 sedinte (40 ore). Programul este flexibil.
 • Locatie desfasurare curs: Sos. Moara de Foc, nr. 35, cladirea Solomon, etaj 6.
 • Se percepe taxa de participare de 1250 de RON.

 ATENTIE!

 • Daca pana pe data de 12 iulie 2016 nu sunt suficienti participanti pentru a forma o grupa (8 persoane), cursul se va reprograma!

Conditii de obtinere a diplomei:

Diploma se obtine de catre participant doar daca:

 • Participantul a fost prezent la 11 sedinte din 12.
 • Participantul va obtine la testul final nota minima (nota 8).

La finalul acestui modul cursantii vor dobandi cunostintele necesare pentru a crea, la scara, o plansa cu desene la scari diferite, continand texte, cote, linii, cercuri, hasuri, conform normativelor de desen tehnic in vigoare.

Cum va inscrieti la curs?

Inscrierea se realizeaza prin completarea formularului on-line: FORMULAR DE INSCRIERE,

pana la data de 12 iulie 2016.

Nota:

 • Diploma fiind recunoscuta la nivel international, are un numar unic de inregistrare,

inscris intr-o baza de date de instruire oferita de catre Autodesk. Certificarea Autodesk asigura astfel un plus de valoare CV-ului constituind o dovada concreta a competentelor si cunostintelor detinute.

 • Cursurile de AutoCAD 2D includ atat un modul teoretic, cat si unul practic, care

garanteaza dobandirea abilitatilor practice in lucrul cu softul utilizat – AutoCAD 2016.

*Daca cursurile de AutoCad 3D si NX CAM reprezinta o curiozitate sau o nevoie pentru dumneavoastra, va anuntam ca se vor desfasura incepand cu luna septembrie.

**Pentru mai multe detalii, contactati-ne la:

  carmen.amariuti@teach-ing.ro

  0722 516 687

Internship la British Council Iași

British Council Iaşi recrutează un candidat care îşi dorește o experiență reală de lucru și oportunități de mentorat, pentru un program  de internship de şase luni.

LOCAȚIE: Iaşi
DURATĂ: 6 luni
TERMEN LIMITĂ: joi, 14 iulie 2016

Activităţile tale:

Aranjarea de cărţi şi DVD-uri pe rafturile bibliotecii, în funcţie de cote;
Asistarea clienţilor şi/sau a personalului British Council pentru a găsi materiale în catalog şi în bibliotecă;
Reprezentarea organizaţiei noastre la târguri şi alte evenimente;
Documentare;
Organizarea de evenimente;
Conceperea de idei noi pentru evenimente;
Interacţiunea cu clienţii centrului;
Susţinerea de prezentări ale bibliotecii;
Monitorizarea apariţiilor British Council în presă;
Asistenţă în activităţi care ţin de serviciile de examinare;
Actualizarea bazelor noastre de date.

Aşteptările British Council:

Atenţie la detalii;
Abilităţi de organizare;
Punctualitate;
Abilităţi de comunicare;
Entuziasm;
Flexibilitate;
Fluenţă, atât în engleză, cât şi în română;
Abilitatea de a lucra în echipă;
Abilităţi media şi de utilizare a calculatorului.

CUM SĂ APLICI

Trimite CV-ul tău şi o scrisoare de intenţie (ambele în limba engleză) la bc.iasi@britishcouncil.ro, cu subiectul „Iași Internship„, până la data de 14 iulie 2016. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

Sursa:  www.britishcouncil.ro

Concurs ocupare 10 posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu organizeaza concurs pentru ocuparea locurilor vacante:

1 post de asistent medical in specialitatea de radiologie-imagistica medicala
1 post infirmier
2 posturi de sofer ambulanta
1 post asistent medical de ambulanta
1 post economist 1A (cu experienta in achizitii publice)
1 post economist 1A (pentru control financiar preventive propriu)
3 posturi de registrator medical (din cate 1 post pe durata determinata)

Termen limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 27.06.2016.

ANUNT INTEGRAL

Sursa: www.neuroiasi.ro