Spitalul Clinic de Recuperare Iași angajează asistent medical

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Laborator Recuperare, Medicina fizica si Balneologie – Compartiment Masaj

-1 post asistent medical cu studii postliceale baneofizioterapie masaj-pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:
-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa;
-proba practica ;
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 3 ianuarie 2017, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 11 ianuarie 2017, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii probei practice : 11 ianuarie 2017, ora 12 :00.
4. Data si ora interviului : 11 ianuarie 2017, ora 14 :00.
5. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical in Laborator Recuperare, Medicina fizica si Balneologie
-studii: diplomă de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea balneofizioterapie masaj.
– 6 luni vechime ca asistent medical

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:
– Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;
– Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
– Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;
– Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca (adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI);
– Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ( diploma bacalaureat, diploma scoala postliceala etc.) si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
– Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs, insotit de adeverinta pentru participare la concurs, de la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania-Filiala Iasi
– Cazierul judiciar;
– Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003);
– Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;
– Curriculum vitae;
– 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro