Concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, organizează concurs la sediul din str.  Gheorghe Asachi nr.18, la data de 18 ianuarie 2017, pentru ocuparea a opt posturi  vacante, funcţii  publice de execuţie, după cum urmează:

 • Consilier cls.I grad profesional superior (2 posturi) în cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale, respectiv, Serviciul Decontare Servicii Medicale
 • Consilier cls.I grad profesional principal în cadrul Serviciului Control
 • Consilier cls.I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Control
 • Consilier I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relaţii Publice.Purtător de Cuvânt
 • Consilier I grad profesional debutant în cadrul Biroului Tehnologia Informaţiei
 • Consilier I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi,Carduri şi Concedii Medicale
 • Consilier I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Comisii Terapeutice şi Clwback

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 modificată de H.G.nr. 1173/2008  şi va consta în următoarele probe:

18 ianuarie 2017 ora 10 – proba scrisă (grilă + clasic)

– la min. 48 ore de la afişarea rezultatelor probei scrise – interviul

Dosarele de participare la concurs se depun la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, Biroul  JCARUSEP, până la data de 5 ianuarie  2017, ora 16, şi trebuie să conţină:

1. cerere de înscriere;

2. copia actului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă  format standard conform Ordin  A.N.F.P. nr.192/2013, care să ateste vechimea în muncă şi  în specialitatea studiilor necesare  ocupării funcţiei publice;

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ( în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile  de mai sus vor fi însoţite de documentele originale pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească sunt urmatoarele:

 • pentru funcţia publică de execuţie de consilier cls.I grad profesional superior ( 2 posturi ) :

1 post în cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale

-condiţii de studii:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe economice/ ramura ştiinţe juridice/ ramura ştiinţe administrative

– vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 9 ani în specialitatea studiilor

1 post în cadrul Serviciului Decontare Servicii Medicale

condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe economice/ramura ştiinţe juridice/ramura ştiinţe administrative

– vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 9 ani în specialitatea studiilor

 • pentru functia de consilier cls.I grad profesional principal :

1 post în cadrul Serviciului Control

– condiţii de studii:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe economice/ramura ştiinţe juridice/ramura ştiinţe administrative

– vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 5 ani în specialitatea studiilor

 • pentru funcţia de consilier cls.I grad profesional debutant :

1 post în cadrul Serviciului Control

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe economice/ ramura ştiinţe juridice/ ramura ştiinţe administrative

-vechime necesară în specialitatea studiilor: 0 ani în specialitatea studiilor

 • pentru funcţia de consilier cls.I grad profesional debutant:

1 post în cadrul Compartimentului Relaţii Publice. Purtător de Cuvânt

– condiţii de studii:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura  ştiinţe juridice/ramura ştiinţe administrative/ramura ştiinţe ale comunicării/ramura ştiinţe politice/ramura ştiinţe economice

-vechime necesară în specialitatea studiilor: 0 ani în specialitatea studiilor

 • pentru funcţia de consilier cls.I grad profesional debutant:

1 post în cadrul Biroului Tehnologia Informaţiei

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura știinţe juridice/ ramura ştiinţe administrative/ ramura ştiinţe economice sau în domeniul ştiinţe inginereşti, ramura ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

 – vechime necesară în specialitatea studiilor:  0 ani în specialitatea studiilor

 • pentru funcţia de consilier cls.I grad profesional debutant

1 post în cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale

condiţii de studii:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe juridice/ramura ştiinţe administrative/ramura ştiinţe economice

– vechime necesară în specialitatea studiilor: 0 ani în specialitatea studiilor

 • pentru funcţia de consilier cls.I grad profesional debutant

1 post în cadrul Compartimentului Comisii Terapeutice şi Clawback

    – condiţii de studii:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe juridice/ramura ştiinţe administrative/ramura ştiinţe economice sau în domeniul ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura medicină/ ramura medicină dentară/ ramura farmacie

   – vechime necesară în specialitatea studiilor:  0 ani în specialitatea studiilor

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Biroul JCARUSEP, telefon 0232/ 218630 int. 105 şi pe site-ul www.cjasis.ro

Sursa: www.cjasis.ro