FONPC anunță selecția unui expert în vederea elaborării a doua metodologii de lucru pentru specialiștii care lucrează cu tinerii în mediul rural și, respectiv tinerii din sistemul de protecția copilului

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC  anunță selecția unui expert  in vederea elaborarii  a doua metodologii de lucru pentru specialistii care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului  in cadrul proiectului ”Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului”, cod proiect PET031. Proiectul este implementat în parteneriat de către Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC in perioada 21.01.2015 – 31.10.2016 si finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Obiectivul selecției

Achiziţia vizează identificarea de către FONPC – denumită în continuare achizitor- a unui expert pentru elaborarea a doua metodologii de lucru pentru specialistii care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului, prezentarea acestora in cadrul conferintei de final a proiectului si realizarea demersurilor necesare pentru acceptarea metodologiilor de catre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie(ANPDCA)  si promovarea acestora cu sprijinul Autoritatii, CPV 79311100-8.

Perioada de contractare este iulie- octombrie 2016.

Specificatii tehnice

Metodologiilede lucru sunt destinate specialistilor care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfovin vederea imbunatatirii capacitatii acestora de a oferi servicii de calitate pentru facilitarea integrarii socio- profesionale a tinerilor din categoriile dezavantajate. De asemenea, acestea vor putea fi utilizate si ca intrument de advocacy pentru luarea unor masuri care sa conduca la imbuntatirea conditiilor de viata pentru acesti tineri.

Metodologiile vor avea ca punct de plecare o analiza detaliată a nevoilor tinerilor din această categorie asupra a ceea ce le este necesar pentru a reuşi să aibă un loc de muncă stabil.Aceasta analiza a fost realizata in cadrul proiectului in perioada 17 aprilie – 31 mai 2015.

Activităti

In vederea elaborarii metodologiilor de lucru , expertul contractat va indeplini urmatoarele activitati:

 1. Culegerea informatiilor de la membrii echipelor locale din proiect (Bucuresti, Bacau si Sibiu), precum si de la tinerii implicati in proiect (cel putin 5 tineri din fiecare zona si din fiecare grup). Daca in timpul discutiilor sunt mentionate si alte persoane relevante, consultantul va intervieva si aceste persoane. Culegerea datelor se poate face prin intermediul chestionarelor, interviurilor sau focus grurpurilor. (30 zile in luna iulie 2016);
 2. Elaborarea primului draft al celor doua metodologii pornind de la informatiile culese si avand in vedere alte studii/cercetari/documente relevante. FONPC si SOS Romania vor fi consultate in redactarea draftului. Durata:  14 zile  in luna august 2016.;
 3. Organizarea a cel putin 2 intalniri de lucru cu institutiile/organizatiile/autoritatile cu responsabilitati in domeniu. In cadrul intalnirilor se vor discuta cele doua metodologii si se vor obtine sugestii de imbunatatire. Durata : 30 zile in luna septembrie 2016);
 4. Prezentarea si diseminarea metodologiilor de lucru in cadrul conferintei finale a proiectului. Totodata, vor fi facute demersurile necesare pentru acceptarea metodologiilor de catre ANPDCA si promovarea lor cu sprijinul acesteia in luna octombrie 2016.

Plata serviciilor expertului se va face distinct pentru fiecare din cele patru tipuri de activităti detaliate la capitolul 4, la finalizarea acestora, conform contractului încheiat şi pe baza facturilor întocmite de către furnizor, care vor fi însoţite de procesul verbal de recepţionare a serviciilor şi a anexelor aferente.

Modalităţi de plată

FONPC va putea solicita furnizorului orice alte documente ce pot fi solicitate de Operatorul de Program, respectiv Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS).

Plata se va face de Achizitor  pe bază de ordin de plată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de mai sus. Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii şi a întregii documentaţii justificative solicitate.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Profilul expertului

Pregătirea profesională: studii superioare de lungă durată în ştiinţe sociale (sociologie și asistență socială, psihologie, științe politice, etc.)

Statut: persoană juridică (PFA, S.C, S.R.L, etc.)

Experienţa necesară:

 1. de lucru de minim 3 ani în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
 2. în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică pe bază de grant sau contract realizat în ultimii 5 ani;
 3. constituie avantaj experiența profesională de cercetare socială și/sau lucru în domeniul protecției copilului
 4. disponibilitatea de a călători în vederea realizarii activitatilor mentionate la punctul 4.1.
 5. Documente necesare
 • CV-ul candidatului/ candidaţilor pentru persoane fizice care vor realiza metodologiile care să conţină şi menţiuni legate de lucrările de cercetare socială/ articolelor publicate în domeniul social indicând paginile web unde pot fi accesate acestea;
 • copia Certificatului de înregistrare a persoanei juridice;

Lipsa codului CAEN 7220 Cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste, aferent desfasurarii activitatii care face obiectul contractului din domeniile de activitate declarate la Oficiul Registrului Comertului descalifica ofertantul.

 • Scrisoare de înaintare folosind folosind Formularul 1 anexat;
 • Informaţii generale despre ofertant folosind Formularul 2 anexat ;
 • Oferta tehnică completată, ştampilată şi semnată folosind Formularul 3 anexat;
 • Oferta financiară completată, ştampilată şi semnatăfolosind Formularul 4 anexat;
 • Declaratie privind eligibilitatea folosind formularul 5 anexat;
 • Declaraţie privind conflictul de interese folosing formular 6 anexat;
 • Documente ce atestă experienţa anterioară relevantă a aplicantului/persoanei juridice.

Criterii de evaluare și selecţiea dosarelor de aplicare:

Nivelul de expertiză a aplicantului;

Experienţa anterioară relevantă ;

Oferta financiară reflectă în mod adecvat oferta tehnică.

Preţul cel mai scăzut.

Selecția aplicantului va fi efectuată în baza criteriilor de evaluare mai sus menționate

Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte. Acest sistem de puncte va cuprinde punctajul tehnic (punctajul acordat candidatului în funcție de gradul de îndeplinire al criteriilor minime stabilite) și punctajul financiar (oferta financiară). În cadrul punctajului total acordat fiecărui candidat, punctajul tehnic va avea o pondere la 60% iar punctajul financiar, o pondere de 40%.

Punctajul tehnic va reprezenta suma ponderilor acordate fiecărui criteriu minim după cum urmează:

10% – studii în domeniul științelor sociale,

10% – experiență în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică pe bază de grant sau contract realizat în ultimii 5 ani ;

20% – constituie avantaj experiența profesională de cercetare socială și/sau lucru în domeniul protecției copilului

20% – calitatea şi relevanţa ofertei tehnice

40% – pretul ofertei

Conditii financiare

Oferta se va întocmi în limba română, conform formularelor anexate,  va fi exprimată în lei  fără TVA şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data depunerii.  Cursul valutar la care se va calcula echivalentul în Euro al ofertei este cursul INFOREURO din luna în care se întocmeşte oferta,

disponibil la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, aceasta va deveni anexă la contractul de achiziţie ce va fi încheiat în perioada de valabilitate a ofertei.

Metoda de selecție a Furnizorului

Achiziţie  DIRECTA, conform Ordinului 1120/2013 si procedurii pentru achiziţii pentru proiectele finanţate de Fondul Român de Dezvolatre Socială.

Data limită

Cei interesați sunt rugați să transmită până la data limită de 3 iulie 2016, ora 14:00 oferta completă conţinând toate documentele enumerate la punctul 7, semnată şi ştampilată.

 Acestea pot fi transmise în format electronic (de tipul .pdf), scanate color, pe adresa daniela.gheorghe@fonpc.roşi dan.pana@fonpc.rosau trimise în original la sediul FONPC având următoarea adresă: 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671

Tel/Fax. 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896.

Contact

Pentru informatii suplimentare privind prezenta cerere de ofertă vă rugam să ne contactați la telefon 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896 sau scrieţi  la adresa de email daniela.gheorghe@fonpc.ro,  persoană de contact Daniela Gheorghe.

Mai multe detalii pe www.fondpc.ro.

Sursa: www.fondpc.ro