UNICEF angajează Coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, Bacău

Conform datelor EUROSTAT din 2013 peste 40% din populația României, respectiv peste 49% din populația de copii a României se afla la risc de sărăcie. Motivele sunt complexe, interdependente și continuă să se transmită de la o generație la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, la care se adaugă cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile și copiilor acestora. Criza economică a afectat familiile vulnerabile prin pierderea locurilor de muncă și prin reducerea veniturilor obținute din munca în țară sau străinătate. Criza a afectat totodată și capacitatea sistemelor de protecție socială, sănătate și educație de a răspunde nevoilor multiple ale copiilor și familiilor vulnerabile. In acest context, UNICEF a dezvoltat proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”, model de intervenție care își propune să genereze evidențe care să contribuie la dezvoltarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale.

Pe baza experiențelor anterioare acumulate de către UNICEF și partenerii săi în intervenții la nivel local, județean și național, acest model de intervenție își propune testarea unui model de furnizare de servicii care să privilegieze o abordare integrată  a serviciilor comunitare la nivelul județului Bacău. Integrarea serviciilor va fi realizată în primul rând prin coordonarea și optimizarea serviciilor asigurate de către lucrătorii comunitari, respectiv: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar; asistentul social/tehnician asistență socială; consilierul școlar; mediatorul școlar.

Modelul va urmări totodată facilitarea accesului tuturor copiilor și adolescenților la educație incluzivă de calitate. Pentru a sprijini abordarea integrată a serviciilor la nivel comunitar, modelul va urmări:

 • dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor în situații de risc (atât copii cât și familii)
 • dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

Modelul va fi implementat într-un număr de 45 de comunități urbane și rurale din județul Bacău, vizând aprox. 54.000 de copii și familiile acestora.

Responsabilități și sarcini de lucru

Coordonatorul județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului va avea de îndeplinit următoarele sarcini de lucru și responsabilități:

 • identificarea unor inițiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, precum și facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local.
 • raportarea progresului înregistrat prin elaborarea de rapoarte lunare de activitate;
 • monitorizarea lunară a rezultatelor în baza indicatorilor furnizați de către UNICEF;
 • organizarea unor schimburi de experiență și întâlniri locale între lucrătorii comunitari, diverși profesioniști, membrii ai Structurii Comunitare Consultative (SCC), reprezentanți ai primăriilor implicate;
 • coordonarea tuturor activităților derulate de asistenții sociali și tehnicienii asistență socială angajați la nivelul primăriilor, respectiv :
  1. participarea asistenților sociali și a tehnicienilor asistență socială la programul de formare și sesiuni de lucru în vederea creșterii capacității lor în furnizarea serviciilor sociale în general și a serviciilor integrate la nivel local în special;
  2. derularea de activități de identificare a copiilor cu vulnerabilități atât prin recensământul comunitar cât și prin alte mecanisme, ie. sesizări, referire, etc.;
  3. furnizare de servicii sociale cu precădere a celor din pachetul minim de servicii generate de aplicația Aurora, în manieră integrată cu ceilalți lucrători comunitari – asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari romi, dar și cu alți profesioniști – consilieri școlari, etc.;
  4. monitorizare și raportare, etc. (fiecare coordonator va asigura coordonarea activității lucrătorilor comunitari dintr-un număr de 6 primării)
  1. Coordonarea implementării proiectului în comunitățile implicate în proiect (45 de comunități rurale și urbane – 20% din timp), împreună cu ceilalți coordonatori în domeniile sănătate și educație după cum urmează:
 • Acordarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților social și tehnicienilor asistență socială implicați în proiect (40% din timp), după cum urmează:
  1. dezvoltarea de activități de sprijin tehnic și suport metodologic în cadrul compartimentului de sprijin și în colaborare cu alte servicii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului (DGASPC) Bacău pentru Serviciile Publice de Asistență Socială și departamentele de asistență socială existente de la nivelul autorităților publice locale;
  2. acordarea de sprijin metodologic asistenților social și tehnicienilor asistență socială pentru:
   • implementarea instrumentului Aurora de identificare și monitorizare a copiilor vulnerabili și familiilor acestora;
   • centralizarea și validarea datelor culese la nivel local prin Aurora (inclusiv datele relevante pentru recesământul comunitar, dar și date despre vulnerabilitățile copiilor și ale familiilor acestora) și raportarea lor lunară atât către DGASPC Bacău cât și către UNICEF prin rapoartele lunare de activitate;
   • asigurarea managementului de caz și furnizării de servicii sociale cu precădere a celor din pachetul minim de servicii generate de aplicația Aurora, în manieră integrată cu ceilalți prestatori de servicii;
  3. acordarea de asistență pentru crearea, activarea și mobilizarea Structurilor Comunitare Consultative (SCC);
   • susținerea implicării membrilor SCC în soluționarea cazurilor identificate prin Aurora;

4. furnizarea de asistență tehnică pentru scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă acordată de către UNICEF;

– sprijin pentru identificarea priorităților ce urmează să fie adresate în cadrul proiectului finanțat prin micro-grant, ținând cont și de datele generate de Aurora precum și de alte inițiative derulate la nivelul comunității (ie. microgrant asigurat școlii);

– asistență tehnică pentru scrierea proiectelor ce urmează a fi finanțate prin micro-grant și îndeplinirea responsabilităților primare conform prevederilor din Ghidul de finanțare;

– organizarea, implementarea, monitorizarea și raportarea activităților din cadrul proiectului primăriei finanțat prin microgrant conform prevederilor din Ghidul de finanțare, în complementaritate cu proiectul finanțat pentru școală și cu activitățile proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” in general;

 1. Comunicare (10% din timpul alocat), după cum urmează:
  1. asigurarea unei comunicări constante cu reprezentanții primăriei în vederea bunei desfășurări a proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” incluzînd:
   1. recrutare, selecție, angajare a personalului implicat în proiect;
   2. asigurarea unui spațiu adecvat activităților proiectului, inclusiv a celui destinat activităților susținute prin finantarea cu micro-grant;
   3. raportare narativă și financiară în cadrul proiectului, incluzând raportarea lunară a asistentului social / tehnician asistență socială, raportarea aferentă implementării proiectului finanțat prin micro-grant, etc.
  2. promovarea la nivel local a activităţilor de succes şi a rezultatelor proiectului;
  3. participarea la evenimentele de informare și comunicare organizate în cadrul proiectului;
  4. facilitarea diseminării informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor elaborate în cadrul proiectului la nivelul DGASPC și a rezultatelor aplicării acestora (preferabil lunar, inclusiv prin rapoartele lunare).
 1. Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale (30% din timp), după cum urmează:
  1. facilitarea și participarea la întâlnirile de lucru organizate cel puțin lunar în cadrul proiectului cu Coordonatorii din sănătate și educație, dar și alți reprezentanți din sfera asistenței medicale și educației, precum și a altor domenii complementare;
  2. colaborare pentru dezvoltarea unor metodologii și instrumente de lucru inter-sectoriale și documentarea aspectelor referitoare la colaborarea inter sectorială;
  3. participarea la programele de formare și schimburile de experiență organizate în cadrul proiectului;
  4. facilitarea sustenabilității proiectului prin identificarea unor oportunități de finanțare nerambursabilă și scrierea de proiecte.

Calificări și experiență profesională

 • Studii superioare în științe sociale sau administrative;
 • Experiență profesională
  • minim 3 ani experiență în protecția copilului și /sau asistență socială;
  • experiență în management de proiect și/sau evaluare.
 • Competențe transversale
  • abilități de analiză și sinteză;
  • capacitate de comunicare
  • capacitate de lucru în echipă
  • capacitatea de a utiliza noile tehnologii pentru documentare, comunicare şi elaborare de materiale specifice proiectului

Condiții generale

 • Consultantul va lucra sub directa coordonare a Ofițerului de Proiect UNICEF și în strânsă colaborare cu Specialiștii și alți consultanți UNICEF;
 • Luând în considerare specificul activităților, coordonatorul va dezvolta relații de colaborare cu: echipa de implementare a proiectului; reprezentanţii primăriilor și structurilor de pe plan local implicate în proiect; reprezentanţii organizaţiilor relevante la nivel judeţean (ISJ, CCD, CJRAE, DGASPC, Consiliul Județean, Prefectură, etc.)

Consultantul își va desfășura activitatea la nivelul județului Bacău. Costurile eventualelor deplasări în București vor fi acoperitatea integral de către UNICEF. Plățile vor fi operate în baza unor livrabile specifice, elaborate în acord cu responsabilitățile și sarcinile de lucru descrise  anterior.

Nota: consultantul va semna o declaratie referitoare la starea de sanatate inainte de inceperea activitatii.  Consultantul este unicul responsabil pentru plata taxelor conform legislatiei naționale in vigoare.

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita cererea si urmatoarele documente prin email la adresa bucharest@unicef.org,  pana la data de 11 august ora 16.00. Va rugam să mentionati in subiectul mesajului “COORDONATOR JUDEȚEAN ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI”.

 • scrisoarea de intentie care trebuie sa cuprinda disponibilitatea si onorariul dvs in RON (inclusiv taxe, conform legislatiei din Romania)
 • CV
 • formularul P11 (il puteti descarca de aici doc)
 • scrisori de recomandare

Candidaturile fara formularul P11 completat si cele care nu mentioneaza onorariul nu vor fi luate in considerare.

Criteriul de evaluare a candidatilor va fi cea mai buna combinatie intre expertiza si onorariu.

Mai multe detalii pe www.unicef.ro

Sursa: www.unicef.ro