UAIC angajează Secretar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post – SECRETAR (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică


Condiţii specifice:

– studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– cunoştinţe operare PC – MS Office (Word, Access, Excel), navigare Internet și Outlook Expres;
– gândire analitică şi sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stress, spirit de echipă;
– abilități de gestionare a vunui volum mare de date.

Bibliografia propusă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului:

– Regulamentul studiilor universitare de licență (zi și ID);
– Regulamentul studiilor universitare de masterat (zi și FR);
– Legea educației naționale nr,1/2011, Titlul III: Învățământ superior.

Etapele concursului:

Selecția dosarelor de înscriere

  • comunicarea rezultatelor: maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
  • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba scrisă din tematica și bibliografia precizată:

  • data şi ora desfăşurării: 22 aprilie 2015, ora 09.00
  • locul desfăşurării: Direcția Resurse Umane;
  • comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
  • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
  • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practică: testarea competențelor de operare PC

 data şi ora desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 locul desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Interviu:

 data și ora desfășurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
 locul desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Conţinutul dosarului:

Cererea de participare la concurs adresată domnului Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, însoţită de declaraţia cadidatului conform art. 295 alin.(4) din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, și conform art. 11 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Scrisoare de intenție și curriculum vitae;
Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidații care depun la înscriere declarație pe propria răspundere că nu au antecedente
penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz); (original +copie)
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (original +copie);

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 06.04.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Barbacaru Felicia.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: tel. 0232201319.

Mai multe informatii in ANUNTUL INTEGRAL

Sursa: www.uaic.ro