Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– 1 post de auditor I (studii economice) cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate;
– 1 post de economist IA cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate, pentru Serviciul Financiar Contabilitate;

– 1 post de economist IA cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate pentru Serviciul Resurse Umane
– 1 post de consilier juridic I cu o vechime de 3 ani si 6 luni in specialitate pentru Compartimentul Juridic.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendar organizare examen:

– 22.12.2014 – 12.01.2015 (inclusiv) pană la ora 16,00, preluarea dosarelor.
– 14.01.2015 – afisare rezultate selectie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”) .
– 15.01.2015 – depunere contestatii selectie dosare concurs
– 16.01.2015 – solutionare contestatii si afisare rezultate finale selectie dosare
Proba scrisa – 04.02.2015
Afisare rezultate proba scrisa – 06.02.2015
Depunere contestatii – 09.02.2015
Solutionare contestatii si afisare rezultate finale proba scrisa – 10.02.2015
Proba de interviu – 11.02.2015
Afisare rezultate finale – 12.02.2015

Concursul constă in 3 etape succesive, si anume:

– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisă si /sau practica – subiecte din tematica afisata pe www.spitalspiridon.ro
– interviu

Probele se sustin în limba română. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Cei interesaţi vor depune la Biroul Personal al unităţii, dosar de concurs care să cuprindă următoarele acte:

– formularul de înscriere;
– copia xerox actului de identitate;
– copia xerox certificat nastere şi casatorie daca este cazul;
– copiile diplomelor de studii;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
– adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
– curriculum vitae;
– taxa concurs 50 lei.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Relaţii suplimentare la Biroul Personal al unităţii, tel. 0232.240822/248.

Sursa: www.spitalspiridon.ro