Post vacant pentru funcția de asistent administrativ-statistică în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „EASO”), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Sediul central al EASO se află în Portul Valletta (Malta).

Asistentul administrativ-statistică va lucra în cadrul Departamentului de Sprijin pentru Azil (DAS) și va
contribui la prelucrarea datelor colectate referitoare la Unitatea de formare (Training Cockpit). Unitatea de formare este un sistem de colectare a datelor care vizează toate activitățile de formare ale EASO furnizate statelor membre și părților interesate.

Principalele atribuții ale asistentului administrativ-statistică vor fi:
1. asigurarea colectării și prelucrării datelor;

2. analizarea și raportarea datelor referitoare la formarea EASO (din baze de date și anchete);
3. implicarea în crearea depozitelor de date și în implementarea instrumentelor pentru sistemele de colectare și raportare a datelor;
4. comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
5. îndeplinirea oricăror alte sarcini relevante, trasate de șeful de sector/unitate/departament în interesul EASO.

PROFILUL CĂUTAT

A) Criterii de eligibilitate
Candidații vor fi considerați eligibili pentru selecție dacă îndeplinesc următoarele criterii formale până la termenul de depunere a candidaturilor:
1. să aibă studii postliceale atestate prin diplomă și, ulterior obținerii diplomei, o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 3 ani

sau
să fi absolvit un nivel de învățământ, atestat printr-o diplomă, care să le permită accesul la învățământul postliceal, iar ulterior obținerii diplomei o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 6 ani;
2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
3. beneficiază de drepturi cetățenești depline;
4. și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului

B) Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea A) Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale
1. experiență profesională de cel puțin trei ani în colectarea de date;
2. experiență profesională de cel puțin trei ani în analizarea și raportarea datelor și furnizarea de statistici relevante;
3. experiență profesională de cel puțin trei ani în comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
4. cunoștințe excelente în domeniul aplicațiilor Microsoft, cum ar fi Excel, Word și Power Point.

Reprezintă un avantaj
1. diplomă obținută într-un domeniu relevant pentru funcțiile și atribuțiile menționate mai sus, respectiv în domeniul statistică, finanțe, economie, contabilitate, administrarea afacerilor sau management;
2. experiență în cadrul unei organizații internaționale sau al unei instituții, agenții sau al unui organism al UE;
3. experiență în elaborarea și finalizarea rapoartelor privind rezultatele statistice.

Evaluarea pe parcursul interviului
Candidații invitați să ia parte la procesul de intervievare (interviu și probă scrisă) vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii esențiale pentru acest post:
1. nivel excelent de limbă engleză, scris și oral;
2. capacitatea de utilizare a echipamentelor electronice de birou și a aplicațiilor aferente (procesare de text, foi de calcul, prezentări, comunicare electronică, internet etc.).

Pe parcursul procesului de intervievare, candidații pot fi evaluați și pe baza următoarelor criterii:
1. excelente capacități analitice și de soluționare a problemelor și capacitatea de stabilire a
priorității activităților și de obținere de rezultate sub presiune;
2. precizie și atenție la detalii;
3. capacitatea de a colabora în cadrul unei echipe, într-un mediu internațional si multicultural;
4. cunoașterea excelentă a limbii engleze;
5. discreție în gestionarea unor aspecte sensibile și confidențiale.

CONDIȚII DE ANGAJARE
Agentul temporar va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comisiei de selecție, în urma procedurii de selecție.
Acesta va fi recrutat ca agent temporar, în conformitate cu articolul 2 litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent temporar vizat va fi încadrat în grupa AST 2.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent temporar AST 2 (treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 201,98 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care în prezent este de 85,70 % pentru Malta) și majorat cu diverse indemnizații, inclusiv cu alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.
Pentru informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale personalului temporar, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:
Data-limită de depunere a candidaturilor este 13 iunie 2017, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.
Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi tras la răspundere pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

Dacă, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.easo.europa.eu.

Sursa: www.easo.europa.eu