Ministerul Muncii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Corp Control Ministru, Direcția Corp Control – Dezvoltare Managerială, Implementare Strategie Națională Anticorupție.


Concursul se desfășoară în data de 2 martie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 6 martie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an;
– Perfecționări (specializări): -;
– Limbi străine: limba engleză sau limba franceză –citit, scris, vorbit – nivel mediu;
– Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet – nivel mediu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 30 ianuarie – 18 februarie 2015, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

Concursul se desfășoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 19 februarie – 25 februarie 2015 (în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
– Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
– Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc în data de 2 martie 2015, ora 10.00;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
– Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) Interviul va avea loc în data de 6 martie 2015;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

Mai multe detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.mmuncii.ro