Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante la Institutul European din România

Institutul European din România, IER, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție (3 posturi), vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, de:

Auditor, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • efectuare de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale;
 • elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției;
 • elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern;
 • elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;
 • elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

Consilier juridic, gradul I (1 post) – 4 ore/zi – Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției;
 • formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului;
 • acordarea de consultanță juridică;
 • formularea de răspunsuri la petiții.

Expert, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte
Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • elaborare, coordonare, organizare și implementare proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională;
 • management de proiect și gestionarea relației cu colaboratori români sau străini;
 • identificare oportunităţi proiecte şi surse de finanțare adecvate pentru IER;
 • elaborare de rapoarte și analize, materiale de cercetare și sinteze pe problematica integrării europene;
 • redactare știri, articole pentru Newsletter IER (română și engleză);
 • traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro);

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

proba scrisă – 14.06.2017 ora 10:00 (testarea cunoştintelor teoretice);
proba interviu – 20.06.2017 (testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor).

Condiţii specifice:

1. auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil economic/juridic;

· vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

· experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;

· perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;

· avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante și conducerii entității publice în cauză, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând documentele specificate la Condiții generale si specifice , împreună cu avizul, vor fi depuse la IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

· să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

2. consilier juridic, gradul I- 4 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil juridic;

· vechime în muncă de minimum 4 ani;

· vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 3 ani;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

3. expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte

· studii universitare de licenţă şi masterat absolvite cu diplomă de licenţă/masterat sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);

· vechime în muncă de minim 4 ani;

· experienţa în managementul şi/sau implementarea proiectelor de minimum 1 an;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoaștere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi străine constituie un avantaj)- nivel avansat;

· cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese si programe);

· competențe de redactare a proiectelor;

· capacitate de planificare, coordonare și monitorizare a implementării proiectelor;

· competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize, studii pe problematica integrării europene, în limba română şi în limba engleză.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 19.05 – 07.06.2017 (inclusiv), între orele 10:30. – 13:30 (L – V), cu mențiunea că zilele de 01.06. și 05.06.2017 sunt zile de sărbătoare legale nelucrătoare, conform Codului Muncii, republicat, cu modificările si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, e-mail: ier@ier.ro

Bibliografia și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.ier.ro.

Sursa: www.ier.ro.