Concurs ocupare două posturi vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:

– inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public
– consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitale Culturale Europene

Etapele de desfășurare a concursului:
Înscrierea la concurs se face în perioada 1 – 20 iulie 2016, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;;
– proba scrisă va avea loc în data de 1 august 2016, ora 11:00; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitale Culturale Europene un subiect va fi în limba engleză;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință arhitectură și urbanism, domeniul de licență arhitectură sau ramura de știință arte, domeniul de licență arte vizuale;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitale Culturale Europene:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;
– limba engleză – nivel avansat.

Detalii pe www.cultura.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Sursa: www.cultura.ro