ANFP recrutează formatori în domeniul implementare fonduri structurale şi de coeziune

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale SMIS 48159.


Proiectul are ca obiectiv general formarea profesională specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale şi achiziţiilor publice a experţilor din administraţia publică, implicaţi în gestionarea proiectelor finanţate din fondurile europene. Obiectivul propus contribuie la îndeplinirea obiectivului global al POAT prin dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de a realiza implementarea şi absorbţia eficace şi eficientă a instrumentelor structurale în România.

În prezent, în cadrul proiectului a fost demarată procedura de recrutare şi selecţie a formatorilor pentru desfăşurarea sesiunilor de formare aferente Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale.

Modulul de formare se va derula în perioada 16 martie – 26 iunie 2015, în câte o locaţie din cele 7 regiuni de dezvoltare ale ţării şi Municipiul Bucureşti.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale, este necesară acoperirea numărului total de sesiuni de formare aferente modulului, respectiv 65.

Necesarul de formatori
În vederea acoperirii celor 65 de grupe/sesiuni aferente Programului de formare profesională specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale, respectiv Modulul 2 – Expert implementare fonduri structurale și de coeziune, se consideră necesar un număr de maxim 15 formatori.

Candidaţii selectaţi îşi vor declara disponibilitatea pentru susţinerea sesiunilor de formare raportat la perioada efectivă de derularea a programului de formare, anexă la Formularul de înscriere.

Pentru fiecare locaţie va fi realizat un clasament final care va include corelarea punctajului obţinut la evaluare şi disponibilitatea exprimată. Declaraţia de disponibilitate va fi completată cu perioada şi locaţia pentru care formatorul îşi ia angajamentul de participare.

În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj total şi au exprimat aceeaşi disponibilitate, departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la  criteriul ”planului de lecţie propus”.

Criterii de recrutare: persoanele interesate trebuie să depună dosarul de înscriere, cuprinzând, în mod obligatoriu, următoarele documente:

• Formularul de înscriere;
• Anexa la formularul de înscriere completată, care precizează disponibilitatea de a efectua deplasări în ţară (Locaţiile de desfăşurare a cursurilor vor fi reprezentate de câte o unitate hotelieră din cele 7 regiuni de dezvoltare a ţării şi Municipiul Bucureşti.);
• CV în format Europass, însoţit de copie după cartea de identitate;
• Copie diplomă de studii (universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă);
• Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină);
• Copie certificat Formator/Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent;
• Recomandări/ adeverinţă din partea beneficiarului/angajatorului (minim 1 – maxim 3) corelat cu experienţa similară declarată;
• Documente care să ateste experienţa relevantă în domeniul managementului instrumentelor structurale,  respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune dovedită prin:
a)  locul de muncă public, privat şi/sau internaţional şi/sau alte colaborări în domeniu
sau
b)  experienţă în formare şi elaborare de lucrări de specialitate în domeniul vizat de programul de formare (metodologii, ghiduri, standarde, bune practici etc.).
• O propunere de plan de lecţie pentru implementarea unui program de formare de 5 zile în domeniul managementului instrumentelor structurale, respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune (max. 10 pagini);
• Curriculă propusă pentru programul de formare menţionat;
• Declaraţie de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal;
• Alte documente relevante.

Vor fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ toate criteriile mai sus menţionate.

Criterii de selecţie:

1. Abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă;
2. Abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
3. Aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică;
4. Fezabilitate/aplicabilitatea curriculei propuse;

Persoanele interesate sunt invitate să-şi depună candidatura, individual, până la data de 15 ianuarie 2015, ora 14.00 la Registratura instituţiei din Bdul Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, Sector 3, Bucureşti.

Formularul de inscriere si alte documente sunt disponibile pe www.anfp.rp

Sursa: www.anfp.rp