AJOFM Iași organizează concurs pentru ocuparea postului de Inspector

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, organizează, la sediul din Iași, str. Cucu nr. 1, concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executarea silită a debitelor

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de participare la concurs:

  • pregătire de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în științe economice sau stiinte administrative;
  • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
  • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
  • Disponibilitate pentru deplasări în vederea participării la perfecționări, specializări sau schimburi de experiență specifice domeniului de activitate.

Concursul constă în:

 – selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă: 29.08.2016 – ora 10.00
– interviul: 31.08.2016, începând cu ora 10.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei de concurs, până la data de 18.08.2016 (inclusiv) și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere (se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ);
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– cazierul judiciar;
– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (formularul se obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Iași, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ al instituției

Telefon 0232/254577

Bibliografia este disponibilă pe www.ajofmiasi.ro

Sursa: www.ajofmiasi.ro