A.B.A. Prut-Bârlad angajează Inginer, Biroului Promovare Investiţii, Urmărire Investiţii Iași

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT – BÂRLAD, cu sediul în Iași, str. Th. Văscăuţeanu nr. 10, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, pe perioadă determinată de INGINER în cadrul Biroului Promovare Investiţii, Urmărire Investiţii – Sediu A.B.A. Prut-Bârlad.

Cerinţe generale şi specifice necesare conform fişei postului în vederea participării la concurs, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului:
– nivelul studiilor: absolvent studii superioare – Facultatea de Electronică, Electrotehnică, Hidrotehnică, Construcţii;
– utilizare PC: cunoştinţe operare Microsoft Office (Word, Excel);
– experienţă în specialitate: minim 1 an;
– alte cerinţe: permis conducere categoria B;

– data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 18.08.2016, ora 15,00, la sediul A.B.A. Prut – Bârlad din Iaşi, str. Th Văscăuţeanu nr.10;
– data proba scrisă: 26.08.2016, ora 10:00 şi data interviu: termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menţionat anterior;

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Detalii pe www.rowater.ro.

Alte informaţii privind participarea şi desfăşurarea concursului se obţin de la Biroul R.U.R.P.A. – A. B. A. Prut – Bârlad, telefon 0232/218192 int. 212. Persoana de contact: ec. Florea Mihaela.

Sursa www.rowater.ro