CEC Bank angajează Analist credite, Sucursala Iaşi

CEC Bank – sucursala Iasi angajeaza Analist credite (perioada determinata – 1 an).

Principalele responsabilitati:

– Efectueaza analiza economico-financiara, evalueaza performanta financiara a clientului, verifica incadrarea solicitantului in criteriile de eligibilitate specifice produsului solicitat;


– Verifica existenta tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru intocmirea propunerii de facilitate/ referat de credit; verifica existenta faptica si scriptica a garantiilor propuse; intocmeste propunerea de facilitate/ referat de credit pe baza analizelor efectuate;
– Intocmeste contractele de credit si de garantii si se asigura de semnarea si inregistrarea corespunzatoare a acestora.

Cerinte:

– Studii superioare, preferabil studii economice;
– Experienta de minim 3 ani in activitatea bancara, preferabil pe zona de creditare PF/PJ de cel putin 1 an;
– Bune abilitati de comunicare si relationare;
– Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
– Atentie la detalii; spirit analitic;
– Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
– Cunoasterea legislatiei bancare;
– Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
– Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Persoanele interesate pot depune CV-ul la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro sau georgeta.cosmici@cec.ro, pana la data de 8 aprilie 2015.

Sursa: www.cec.ro

CEC Bank angajează Casier – Agenţia Gară, Sucursala Iaşi

CEC Bank angajeaza Casier (perioada determinata – 1 an) – Agentia Gara, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:

– Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
– Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;


– Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
– Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte:

– Studii superioare (de preferinta) sau studii medii;
– Varsta minima 21 de ani;
– Experienta de minim 1 an in activitatea de casierie, in banca;
– Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
– Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
– Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
– Cunoasterea legislatiei bancare;
– Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
– Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Persoanele interesate pot depune CV-ul la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro sau georgeta.cosmici@cec.ro, pana la data de 8 aprilie 2015.

Sursa: www.cec.ro

UAIC angajează Redactor (S), la Editura Universităţii

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următorului post: REDACTOR (S), la Editura Universităţii – Biroul redacţional publicaţii periodice şi promovare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.


Condiţii specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– Foarte bună cunoaştere a limbii române (scris şi vorbit);
– Bună cunoastere a limbii engleze, scris şi vorbit;

Aptitudini şi abilităţi:
– cunoştinţe operare PC–MS Office (Word, Acces, Excel), navigare Internet şi Outlook Expres;
– gândire analitică şi sintetică,persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistenţă la stres, spirit de echipă;
– adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

Probă scrisă (din bibliografie şi subiecte pentru testarea cunostintelor de limba engleza):

– data şi ora desfăşurării: 20 aprilie 2015, ora 10.00;
– locul desfăşurării: Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, Etaj 1.

Probă practică pentru verificarea cunoştinţelor de operare PC:

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Interviu structurat:

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 06.04.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Daniela Racu, 0232.20.13.19.

Informatii suplimentare in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.uaic.ro

UAIC angajează Secretar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post – SECRETAR (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică


Condiţii specifice:

– studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– cunoştinţe operare PC – MS Office (Word, Access, Excel), navigare Internet și Outlook Expres;
– gândire analitică şi sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stress, spirit de echipă;
– abilități de gestionare a vunui volum mare de date.

Bibliografia propusă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului:

– Regulamentul studiilor universitare de licență (zi și ID);
– Regulamentul studiilor universitare de masterat (zi și FR);
– Legea educației naționale nr,1/2011, Titlul III: Învățământ superior.

Etapele concursului:

Selecția dosarelor de înscriere

  • comunicarea rezultatelor: maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
  • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba scrisă din tematica și bibliografia precizată:

  • data şi ora desfăşurării: 22 aprilie 2015, ora 09.00
  • locul desfăşurării: Direcția Resurse Umane;
  • comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
  • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
  • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practică: testarea competențelor de operare PC

 data şi ora desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 locul desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Interviu:

 data și ora desfășurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
 locul desfăşurării: se va comunica o dată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Conţinutul dosarului:

Cererea de participare la concurs adresată domnului Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, însoţită de declaraţia cadidatului conform art. 295 alin.(4) din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, și conform art. 11 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Scrisoare de intenție și curriculum vitae;
Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidații care depun la înscriere declarație pe propria răspundere că nu au antecedente
penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz); (original +copie)
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (original +copie);

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 06.04.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Barbacaru Felicia.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: tel. 0232201319.

Mai multe informatii in ANUNTUL INTEGRAL

Sursa: www.uaic.ro

Primăria Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: 

In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post


consilier clasa I grad profesional principal – 1 post

In cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 01 .04.2015 la sediul Primariei Municipiului Iaşi .

Etapele concursului sunt: selec ţia dosarelor de înscriere , proba scris ă şi interviul.

Selecţia dosarelor va avea loc î n termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Data probei scrise este 22.04.2015, ora 10. 

Condiţiile generale de participare la concurs : potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, p oate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent;

– vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S., telefon 0232/267582, int.275 .

Bibliografia este disponibila pe www.primaria-iasi.ro

Sursa: www.primaria-iasi.ro

FDSC angajează Responsabil financiar pentru Fondul ONG

Fondul ONG in Romania urmareste dezvoltarea societatii civile si cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare sustenabila. Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene 2009-2014 de a reduce disparitatile economice din SEE si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si statele donatoare Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Operatorul Fondului ONG in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), impreuna cu partenerii sai Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi.


Echipa FDSC isi cauta un coleg / o colega dornic(a) sa contribuie la implementarea celui mai mare fond dedicat finantarii sectorului neguvernamental din Romania. Postul este full-time, iar activitatea se desfasoara la sediul FDSC (Bucuresti).

Profilul candidatului:

• Studii superioare in domeniul economic;
• Minimum 2 ani de experienta in domeniul financiar contabil;
• Minimum 2 ani de experienta in managementul financiar al proiectelor organizatiilor neguvernamentale;
• Excelente cunostinte bugetare si contabile;
• O buna cunoastere a limbii romane si engleze, scris si vorbit;
• Utilizarea computerului si a urmatoarelor programe: Microsoft Word, Microsoft Excel, precum si a unor programe de evidenta financiar-contabila;
• Foarte bune abilitati de comunicare si prezentare;
• Capacitatea de a intelege fluxul de activitati intr-o organizatie cu multe proiecte;
• Persoana responsabila si bine organizata. 

Responsabilitati:

• Asigura monitorizarea financiara corecta, eficienta si in termen a proiectului si a cheltuielilor efectuate, in acord cu procedurile de raportare stabilite;
• Contribuie la dezvoltarea activitatilor de analiza si prognoza a Fondului ONG/Departamentului Financiar;
• Elaboreaza rapoartele financiare interne ce vor include cheltuielile efectuate si previziunile financiare;
• Supervizeaza din punct de vedere financiar achizitiile efectuate in cadrul proiectului (cu respectarea legislatiei in vigoare);
• Contribuie la realizarea Bugetului anual de venituri si cheltuieli si cash-flow-ului aferent, verifica realizarile fata de obiectivele propuse si verifica executia bugetara;
• Participa la alte proiecte in cadrul Departamentului Financiar. 

Va rugam sa transmiteti pana la data 31 martie 2015 inclusiv, la adresa de e-mail fondong[at]fdsc.ro, CV-ul insotit de o scrisoare de intentie in care va rugam sa descrieti motivatia si experienta relevanta pentru acest post (conform “Profilului candidatului”). In scrisoarea de intentie va rugam sa includeti datele de contact pentru o persoana care poate oferi recomandari in ceea ce priveste activitatea dvs. intr-o organizatie neguvernamentala, precum si asteptarile dvs. salariale de la acest post. Asiguram confidentialitatea aplicatiilor. In functie de constrangerile de timp, exista posibilitatea ca doar candidatii selectati sa fie contactati.

 Sursa: www.fondong.fdsc.ro

Spitalul Providența angajează Referent Marketing

Spitalul Providența angajează Referent Marketing

Responsabilități principale:

• Realizarea și implementarea anuală a planului de Marketing în concordanță cu planul strategic
• Dimensionarea și execuția bugetului aferent planului de Marketing


• Urmărirea evoluţiei accesării serviciilor medicale, identificarea şi propunerea măsurilor de corecţie/optimizare
• Realizarea de cercetări de piaţă, prelucrarea datele obţinute şi transmiterea superiorului ierarhic pentru analiza acestora și a eventualelor recomandări de promovare
• Coordonarea si realizarea materialelor de promovare în colaborare cu furnizorii
• Participarea la evenimente de profil pentru promovarea misiunii și serviciilor medicale oferite
• Identificarea şi propunerea de modalităţi de actualizare și optimizare a paginii web și a paginii de Facebook
• Menținerea relației cu Mass Media, elaborarea și transmiterea comunicatelor de presă, răspunderea la eventualele solicitări, sub îndrumarea superiorului ierarhic
• Propunerea și implementarea strategiei de comunicare internă și externă
• Monitorizarea chestionarelor de satisfacție ale pacienților și ale angajaților și propunerea de feedback și soluții care să mențină ridicat gradul de satisfacție a acestora
• Crearea și dezvoltarea de parteneriate social-medicale
• Administrarea eficientă a relaţiei cu furnizorii
• Raportarea constantă a rezultatelor acţiunilor de promovare și anuală, prin raportul de activitate

Pe cine căutăm?

O persoană cu:
• studii superioare;
• experienţă în domeniu;
• gândire analitică;
• inițiativă;
• excelente abilități de comunicare;
• deschidere către spiritualitate;

Ce oferim?

Șansa de a face parte dintr-o echipă tânără și de a lucra pentru un proiect unic: spitalul creștin.
• Oportunitatea de a contribui la dezvoltarea unui model de îngrijire medicală.
• Un pachet salarial în concordanţă cu performanţa şi rezultatele obţinute.
• Program de cursuri de dezvoltare personală şi profesională.

Puteți trimite CV-ul pe adresa posturiconcurs@gmail.com până la data de 23.03.2015. Vor fi contactati pentru interviu și proba practică/scrisă doar candidaţii care corespund cerinţelor de mai sus.

Sursa: www.providentamedical.ro

Asociaţia SOS Satele Copiilor România recrutează expert pentru realizare studiu

Asociaţia SOS Satele Copiilor România deschide cererea de oferte în vederea realizării unui studiu privitor la situaţia fraţilor aflaţi în sistemul de protecţie specială. Studiul este realizat în cadrul unui proiect mai amplu care îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor oferite copiilor aflaţi în protecţie specială prin asigurarea unui cadru legislativ favorabil. 


Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 27 martie 2015 şi se adresează atât societăţilor şi organizaţiilor care oferă servicii de dezvoltare de studii şi analize privitoare la domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului cât şi profesioniştilor care corespund următorului profil profesional:

•Competenţe dovedite în dezvoltarea de studii/cercetare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
•Formare de bază în domeniul ştiinţelor socio – umane;
•O bună cunoaştere a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi în special a problematicii privitoare la grupurile vulnerabile;
•Bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală;
•Experienţă dovedită în cadrul proceselor participative precum şi a metodelor de colectare a datelor;
•Abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, copii, tineri etc.);
•Abilităţi de transfer a unor idei şi concepte complexe în limbaj simplu şi practic;
•Abilităţi excelente de scriere şi comunicare, inclusiv în limba engleză. 

Menţionăm faptul că studiul trebuie finalizat şi transmis în limba română şi engleză în format printat şi electronic până la data de 30 iunie 2015.

Persoanele interesate pot solicita Termenii de referinţă la adresele de e-mail: florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro. 

Până la data de 27 martie 2015 aşteptăm CV-ul/CV-urile persoanelor interesate, urmând ca în perioada 30 martie – 3 aprilie 2015 să fie organizată o întâlnire de clarificare.

Până la data de 10 aprilie 2015 aşteptăm oferta tehnică şi financiară din partea persoanelor interesate.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: 

In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post

– consilier clasa I grad profesional principal – 1 post


In cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 01.04.2015 la sediul Primariei Municipiului Iaşi. 

Etapele concursului sunt: selecţia dosarelor de înscriere , proba scrisă şi interviul.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Data probei scrise este 22.04.2015, ora 10.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţii specifice de participare la concurs :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent;

– vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S.,  telefon 0232/267582, int.275.

Bibilografia este disponibila pe www.primaria-iasi.ro

Sursa: www.primaria-iasi.ro

DEDEMAN angajează Consultant vânzări, Iaşi

DEDEMAN angajeaza Consultant vanzari.

Magazin:  Iasi 1, Manta Rosie 

Descrierea postului

• Consiliaza clientii in scopul satisfacerii nevoilor acestora si atingerii obiectivelor postului
• Receptioneaza marfa din cadrul raionului


• Aseaza si expune marfa conform procedurilor interne
• Se implica activ in activitatile de promotie desfasurate in cadrul magazinului
• Respecta si aplica principiile de vanzare invatate in cadrul training-urilor

Profil candidat

• Studii medii/superioare
• Experienta in domeniul materialelor de constructii/instalatiilor reprezinta un avantaj
• Excelente abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa
• Harnic, perseverent, onest, cu simt al responsabilitatii
• Orientat spre invatare, cu initiativa si capacitate de analiza
• Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa
• Operare MS Office ( Excel, Word)
• Autorizatie ISCIR pentru utilajele de manevrat marfa constituie un avantaj

Beneficii

• Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
• Training-uri de vanzari si produse
• Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplica pana pe 02.04.2015 pe www.dedeman.ro