RYMD recrutează un cetățean activ pasionat de cifre! Angajăm Responsabil Financiar!

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy recrutează o persoană pentru postul de responsabil financiar pentru proiectele implementate în județul Bacău.

Contractul va fi pe o perioadă determinată de 7 luni, cu posibilitate de continuare a colaborării. Activitatea se va desfășura la sediul asociației din Bacău, iar programul este unul part-time (2h/zi).


1.Responsabilităţi:

– ţine evidenţa si obține documentele contabile aferente;
– întocmește balanţele de verificare şi situațiile financiare periodice;
– elaborează documentele de raportare financiară, conform cerințelor finanțatorilor;
– planifică și elaborează documentația necesară activităților de achiziție în conformitate cu manualul de proceduri al finanțatorului și legislaţia în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

2. Atribuţii şi sarcini:

– completează cu informaţii corecte datele documentelor contabile;
– obține din evidenţa contabilă computerizată documentele contabile necesare;
– urmăreşte respectarea termenelor de executare a balanţelor de verificare;
– întocmeşte statele de plată şi achită taxele către bugetul de stat ;
– ţine evidenţa documentelor contabile ;
– elaborează planul de achiziții;
– coordonează procesul de achiziții până la încheierea contractelor pentru servicii și bunuri necesare în proiect;
– avizează cheltuielile din bugetul proiectului;
– completează rapoartele lunare/intermediare/finale financiare şi ataşează documentele justificative;
– informează permanent managerul de proiect şi conducerea asociaţiei despre cheltuielile antrenate în cadrul proiectului;
– face propuneri pentru optimizarea derulării proiectului şi urmăreşte permanent fluxul financiar al proiectului;
– arhivează corespunzător documentele de proiect;

Cerinte

Constituie avantaj:

– experiențe similare în sectorul non-guvernamental sau în gestionarea proiectelor cu finanțare externă;
– studii economice de specialitate (finanţe-contabilitate);
– capacitate de planificare financiară, execuţie şi raportare financiară;
– scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă/colaborare.

Persoanele interesate de această poziție sunt rugate să transmită cv-ul și scrisoarea de intenție până pe data de 20 iulie la adresa de email teodora.buga@rymd.ro. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0744 278 238.

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor selectează Responsabil fundraising şi comunicare, Bucureşti


Fundatia Dezvoltarea Popoarelor
selecteaza RESPONSABIL FUNDRAISING SI COMUNICARE pentru sediul din Bucuresti.


Responsabilitati:

Implementarea unei strategii de strangere de fonduri (sponsorizari, activitati sportive, cine caritabile etc)
Identificarea si cultivarea relatiei cu sponsorii individuali si dezvoltarea unor strategii de fidelizarea a acestora
Cercetarea, dezvoltarea si atragerea de noi sponsori individuali si corporate
Activitati de comunicare subordonate activitatii de fundrasising
Realizarea de materiale de suport
Responsabil basa date si site
Expertul va fi angajat full-time.

CANDIDATUL IDEAL:

Absolvent de studii superioare;
Cunostinte in organizarea de campanii de fundraising
Cunostinte informatice (Excel, Word, PowerPoint, Internet, Social Media);
Capacitatea de a prioritiza sarcinile si responsabilitatile;
Cunostinte de limba Engleza;
Alte cerinte specifice:

Rezistență la stres, capacitate de a lucra cu termene scurte;
Capacitate de relaţionare optimă cu membrii echipei şi partenerii;
Respectarea scadenţelor pentru sarcinile asumate;
Flexibilitate și atitudine pozitivă faţă de schimbare;
Atitudine pozitivă faţă de muncă;
Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa ania.nedelcu@fdpsr.ro pana vineri 27.06.2015.

De peste 19 ani, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor este prezenta la nivel national in patru regiuni prin oferirea de oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.

 

Concurs pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizează concurs pentru ocuparea unui post funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Managementul Informației, Direcția Organism Intermediar.


Concursul se desfăşoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, astfel:

22 iunie 2015 – proba scrisă, ora 10.00;
26 iunie 2015 – interviul, ora 10.00

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

CONDIŢII SPECIFICE:

Studii de specialitate: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent – minimum 1 an, în conformitate cu art. 57 alin. (5) lit.a) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoștințe de operare/programare pe calculator ( necesitate și nivel): Operare PC, Microsoft Office (Word, Excel, Navigare Internet) – nivel mediu;
Limbi străine (necesitate și nivel cunoștere): cunoașterea limbi engleze – nivel mediu

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– Capacitatea de adaptare la complexitatea activității de evaluare;
– Cunoașterea cadrului legislativ intern și comunitar în domeniul ocupării și formării profesionale;
– Cunoașterea cadrului legislativ privind condițiile de finanțare a proiectelor propuse spre implementare;
– Capacitate de analiză, sinteză și interpretare a unui volum mare și diversificat de informații;
– Capacitatea de a lucra independent și în echipă;
– Responsabilitate, obiectivitate, imparțiabilitate, confidențialitate.

Cerinţe specifice:

– Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor nerambursabile, a metodelor și procedurilor utilizate în evaluarea administrativă, tehnică și financiară a proiectelor precum și a măsurilor de comunicare, informare și publicitate;
– Disponibilitate pentru călătorii, delegări în țară și în afara țării;
– Capacitate de comunicare eficientă;
– Atitudinea pro-activă în raport cu atribuțiile postului.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante candidaţii depun dosarul de concurs la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în zilele de luni – joi în intervalul orar 8:30 – 16:00 și vineri în intervalul orar 8:30- 13:30 , în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a din data de 10 iunie 2015, precum și la avizierul și pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Detalii si bibliografia sunt disponibile pe www.mmuncii.ro

Sursa: www.mmuncii.ro

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post :
1 post de inspector de specialitate gr. III, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Aprovizionare Transport.


Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa ;
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 17 iunie 2015, ora 15 :00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 24 iunie 2015, ora 9:00.
3. Data si ora interviului : 24 iunie 2015 , ora 15:00.
4. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Conditii specifice de participare la concurs :

studii: diplomă de licenta, profil economic
vechime in munca: minim 3 ani si 6 luni in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate ;
Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
Cazierul judiciar ;
Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
Curriculum vitae.
1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

MECȘ organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante

Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1) 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad superior din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale;
2) 1 funcţie publică de inspector clasa I, grad superior din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale;


3) 2 funcţii publice de consilier juridic clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic;
4) 2 funcţii publice de consilier juridic clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic;
5) 2 funcţii publice de consilier juridic clasa I, grad asistent din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

1. pentru funcţiile publice de consilier clasa I, grad superior și inspector clasa I, grad superior din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

2. pentru funcţiile publice de consilier juridic clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

3. pentru funcţiile publice de consilier juridic clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

4. pentru funcţiile publice de consilier juridic clasa I, grad asistent din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, str.Gen.Berthelot, nr.28-30, sector 1, București, în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Concursul se va organiza la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice în data de 14.07.2015, ora 10.00, proba scrisă și în data de 16.07.2014, ora 14.00, interviul.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul MECS și pe site-ul Ministerului www.edu.ro.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane și Salarizare, telefon 021.405.62.50 și 021.405.62.70.

Sursa: www.edu.ro

Concurs ocupare posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi, 17 iunie 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante cu contract individual de muncă.


Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere, însoţită de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată (adeverinţe vechime), adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale și se depune la sediul DGASPC Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A, la Serviciul Resurse Umane, până pe data de 10.06.2015, ora 16,00.

Posturile vacante:

Nr.crt.

Locaţie

Denumire 

post

Studii/

Condiţii

Nr. posturi

Natura

Contractului

1.

C.P.R.U.M. Iași

îngrijitor curățenie

generale

1

determinată

2.

Centrul Maternal „Maternus”- Program de prevenire a sarcinii nedorite derulat de către DGASPC în parteneriat cu Fundația “SERA “ România

asistent medical

postliceale

1

determinată

3.

C.R.C.H.S. „Galata” Iași

logoped

superioare

(specializarea psihologie, psihopedagogie)

1

determinată

4.

C.S.C.P.R.C.H.S. „Sf. Andrei” Iași

educator

medii sau superioare

3

determinată

5.

C.S.”Veniamin Costache” Iași

educator

medii sau superioare

1

determinată

7.

C.S.C. „Bogdana” Bogdanesti

        îngrijitor curățenie

generale

1

determinată

10.

C.S . „Sf. Neculai” Pașcani

inspector specialitate

(economist)

studii superioare economice (specializarea contabilitate)

1

determinată

Etapele stabilite pentru concurs:

– selecţia dosarelor – în data de 11.06.2015
– proba scrisa (proba practică pentru îngrijitor curățenie) – în data de 17.06.2015, ora 10,00
– interviul – în data de 23.06.2015 , ora 10:00

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul DGASPC Iaşi şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.dasiasi.ro, secţiunea anunţuri.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.

Sursa: www.dasiasi.ro

Concurs ocupare posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi, 24 iunie 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs pentru ocuparea unor posturi cu contract individual de muncă vacante.


Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere, însoţită de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată (adeverinţe vechime), adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale și se depune la sediul DGASPC Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A, la Serviciul Resurse Umane, până pe data de 17.06.2015, ora 16.00.

Etapele stabilite pentru concurs :

– selecţia dosarelor – în data de 19.06.2015
– proba scrisa (proba practică pentru șofer) – în data de 24.06.2015, ora 10,00
– interviul – data de 30.06.2015, ora 10,00

Posturile vacante:

Nr.

crt.

Locaţie

Denumire post

Studii/

Condiţii

  Nr. posturi

Natura

Contractului

1. C.S.C.P.R.C.H.S. „Sf. Andrei” Iasi

supraveghetor noapte

medii

2

nedeterminată

educator

medii sau superioare

1

nedeterminată

2. C.S. „Veniamin Costache”  Iasi

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

3. Centrul de Formare Profesionala Iasi

psiholog

superioare

(specializarea psihologie)

1

nedeterminată

sociolog

superioare

(specializarea sociologie)

1

nedeterminată

6.

L.P. ”Galata” Iași

supraveghetor noapte

medii

1

nedeterminata

7.

C.S.T.R. “Galata” Iași

infirmier

generale

1

nedeterminată

8.

C.I.A. „Gulliver” Iași

infirmier

generale

1

nedeterminată

9.

C.P. „C.A.Rosetti” Iași

șofer

generale

(permis conducere categ. BE CE DE )

1

nedeterminată

10.

CSTR Budai

infirmier

generale

1

nedeterminată

11.

C.P. de Tip Familial Verșeni

muncitor necalificat

generale

1

nedeterminată

 

12.

C.S.S.C. Tg. Frumos

spălătoreasă

generale

1

nedeterminată

muncitor   întreținere

generale

(certificat calificare electrician)

1

nedeterminată

 

13.

 

CITO Popricani

psiholog

superioare

(specializarea

psihologie)

1

nedeterminată

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

 

 

 

14.

C.R.R.N. Hîrlău

muncitor calificat

generale

(certificat calificare zugrav)

1

nedeterminată

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

psiholog

superioare

(specializarea

psihologie)

1

nedeterminată

medic specialist psihiatru

superioare

(specializarea psihiatrie)

1

nedeterminată

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul DGASPC Iaşi şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.dasiasi.ro, secţiunea anunţuri.

Bibliografia pentru concurs este afisata pe www.dasiasi.ro

Sursa: www.dasiasi.ro

Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social, Hălăucești

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitatea Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 24 luni – începând cu luna iulie 2015).


Cerinţe:

– Studii superioare – Asistenţă Socială;
– Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– Capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;
– Permis de conducere cat. B

Conţinutul dosarului (se va trimite iniţial pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)
– Curriculum Vitae în format Europass
– Copie după cartea de identitate;
– Copie după actele de studii
– Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate)

Pentru înscriere, vă rugăm să sunaţi la tel: 0752/557950 – persoană de contact: Ianuș Adriana Mihaela, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iași.

Data limită de înscriere este miercuri, 17 iunie 2015.

Interviul va avea loc vineri, 19 iunie 2015, ora 11.00 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăucești.

Mai multe detalii despre activitatea Centrului Diecezan Caritas Iaşi gasiti pe www.caritas-iasi.ro.

Capgemini angajează vorbitori de limba franceză!

Capgemini pune la dispoziție noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul companiei. Compania oferă un salariu competitiv, posibilitatea de a lucra într-o echipă multinaţională şi de a-ţi dezvolta cariera în cadrul uneia dintre cele mai respectate companii IT din lume.

Astfel, studenții sau absolvenții cunoscători de limba franceză pot aplica pentru pozitia de Customer Service Advisor with French and English.


Pentru ocuparea acestui post cerintele sunt urmatoarele:

· Cunostinte foarte bune de limba engleza si franceza

· Cunostinte IT de baza

· Abilitati comunicare, atitudine profesionista.

De asemenea, compania pune la dispozitie si urmatoarele oportunitati de angajare:

  • Customer Service Advisor with English.
  • Customer Service Advisor with Italian & English;
  • Customer Service Advisor with German & English;
  • HR Internship
  • Front Desk Internship

Pentru a aplica, trimite CV-ul personal la recruitment.iasi.ro@capgemini.com.

Mai multe detalii puteți afla accesând pagina oficială de Facebook a companiei Capgemini.

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice

Context:

REC România a fost printre primele birouri înfiinţate în Regiunea Europei de Sud-Est. Încă de la începuturile tranziţiei României către democraţie, schemele de grant, sprijinul oferit reţelelor profesionale şi programele de instruire gestionate de REC România au asigurat apariţia şi dezvoltarea unei comunităţi autentice, diverse şi active a ONG-urilor de mediu.


Încă din anul 2000, au fost stabilite parteneriate strategice cu unele ministere (de ex. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, reţeaua de Agenţii de Protecţie a Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) care au beneficiat de expertiza tot mai mare a REC România în domenii cum ar fi energiile curate, transport verde, managementul deşeurilor, participare publică. Mai mult, REC România este activă şi la nivel internaţional, furnizând expertiză în cadrul unor proiecte la nivel internaţional şi al Uniunii Europene.

Profilul REC România a fost promovat în rândul persoanelor interesate prin intermediul asistenţei tehnice furnizate autorităţilor locale sub formă de Planuri de Acţiune pentru Mediu, sprijin în realizarea campaniilor de conştientizare, etc. În acelaşi timp, acest lucru a permis REC România să înţeleagă mai bine provocările şi nevoile provenite din implementarea diverselor Directive UE şi acorduri multilaterale.

Obiectivul oportunităţii de angajare:

REC Romania doreşte să creeze o listă de posibili candidaţi pentru furnizarea temporară de servicii de expertiză/ consultanţă în domeniul de aplicare al activităţilor sale planificate pentru a doua jumătate a anului 2015 si nu numai, în domeniul:

Comunicare & Relaţii Publice

Calificări şi competenţe:

o Studii universitare atestate de o diplomă de licenţă sau studii postuniversitare în domeniul: comunicare/ relaţii publice sau similar;
o Stăpânirea la nivel avansat a limbii engleze.
o Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul comunicării şi relaţiilor publice;
o Experienţă în cadrul a cel puţin un proiect de realizare a unei campanii de conştientizare/ informare în domeniul protecţiei mediului.

Procesul de aplicare:

Candidaţii vor trebui să trimită un CV şi Scrisoare de Intenţie care să detalieze motivele pentru care aplică şi să explice de ce sunt potriviţi pentru această poziţie, cât şi disponibilitatea acestora în perioada următoare.

Documentele trebuie trimise pe adresa: info.romania@rec.org

Data limită pentru primirea aplicaţiilor este 12.06.2015