Fundaţia Romanian Angel Appeal recrutează Experţi judeţeni în relaţia cu comunităţile

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează Experţi judeţeni în relaţia cu comunităţile pentru a pregăti comune din mediul rural în vederea desfăşurării screening-ului de depistare a tuberculozei în cadrul unei caravane mobile. Activitatea se implementeză progresiv, la nivel naţional, în 200 de comune aparţinând judeţelor din Regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

Proiectul Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament al tuberculozei precoce, inclusiv al tuberculozei latente”– finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi Fundaţia RAA.

Experţii selectaţi pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giugiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman,în vederea pregătirii comunităţilor şi mobilizării grupului ţintă (persoane din mediul rural) la screeningul pentru tuberculoză în Regiunea Sud-Muntenia vor fi contractaţi part-time, pe o perioadă determinată de timp, corespunzător numărului de comune selectate pentru fiecare judeţ.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

 • Studii superioare de minim 4 ani
 • Experienţă de minim 1 an de lucru cu autorităţi locale sau instituţii locale sau judeţene.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare paginăcu specificarea postului vizat (Expert judeţean în relaţia cu comunităţile)
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă pe www.raa.ro.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 15.07.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Mai multe detalii pe www.raa.ro

 

Sursa: www.raa.ro

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Expert achiziții

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un EXPERT ACHIZITII, cod COR 242104.

Expertul achizitii va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată nedeterminată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”.

Conditiile specifice:
– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau similar
– atestate/certificate/diplome în domeniul achizitiilor publice
– experienta relevanta specifica de cel putin 1 an în activitatea de achizitii si contractare
– vechime in munca minim 3 ani
– cunostinte bune de limba engleza – scris, citit
– cunostinte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point)
– disponibilitate de deplasare in tara

Atributii si responsabilitati specifice sunt disponibile în anuntul integral pe www.frds.ro.

Organizarea concursului:
Examenul/concursul va consta în proba scrisă și interviu preliminar.
a) proba scrisă: timp alocat – 120 de minute; punctaj maxim – 100 de puncte. Subiectele vizează evaluarea cunoștințelor profesionale.
b) interviu: punctaj maxim – 100 de puncte

Vor fi declarați promovați pentru proba de interviu doar candidații care au obținut un punctaj minim de 60 de puncte la proba scrisă (reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei).

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 20 iunie 2019, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare a examenului/concursului:
Orele 10:00–12:00: proba scrisa; unul dintre subiecte va viza verificarea cunoașterii limbii engleze
Orele 12:30–14:30: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisa
Ora 14:45: afisarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise
Ora 15:00: sustinerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

Rezultatul obținut de candidat este media ponderată a probelor stabilite de comisia de concurs. Ponderea probelor este 55% proba scrisa si 45% interviul.
Rezultatul la proba scrisa cat si rezultatul final se poate contesta in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe e-mailul candidatului declarat in CV.

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV în format europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. cerere de inscriere la concurs
2. act de identitate
3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post
4. copii ale carnetului de munca/contractelor si/sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in specialitate
5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari
6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post
7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, pana la data de 18 iunie 2019, ora 10:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop – mobil: 0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 19 iunie 2019, ora 12:00.

Bibliografia este disponibila pe www.frds.ro, iar documentele se gasesc pe site FRDS la adresa http://www.frds.ro/index.php?id=134.

 

Sursa: www.frds.ro 

Organizația Umanitară CONCORDIA angajează Coordonator Programe București

Organizația Umanitară CONCORDIA angajează Coordonator Programe București

Responsabilitățile postului: 

 • Coordonează derularea activității în toate proiectele sociale derulate în București
 • Coordonează și se implică activ în derularea, aplicarea și dezvoltarea conceptului pedagogic în toate proiectele din București
 • Împreună cu șefii de proiecte identifică și propune spre aprobare conducerii necesarul de resurse materiale, financiare și umane pentru desfășurarea în condiții optime a activității în proiectele de care este responsabil
 • Stabilește obiectivele anuale ale proiectelor din București împreună cu șefii de proiecte, în concordanță cu direcțiile strategice ale organizației și asigură cadrul optim pentru îndeplinirea lor
 • Efectuează evaluarea anuală a tuturor șefilor de proiecte din București, conform procedurilor organizației
 • Supervizează bugetul proiectelor din Bucureșți și oferă suport coordonatorilor de proiecte pentru buna gestiune a bugetelor alocate
 • Se implică activ și prompt în rezolvarea oricăror situații conflictuale aparute, luând imediat măsurile corecte ce se impun și transmite informațiile necesare superiorului ierarhic, dacă este cazul
 • Supervizează activitatea de asistență socială, verifică punctual dosarele beneficiarilor și poate propune instrumente și soluții pentru îmbunătățirea serviciului
 • Stabilește și menține contactele cu autoritatile locale și alte organizații relevante (A.J.O.F.M., D.G.A.S.M.B., Primăria Municipilui București, Inspecția Socială etc.) și dezvoltă parteneriate cu acestea.

Profilul candidatului: 

 • Studii superioare, formare în domeniul social
 • Abilitate de comunicare și bună relaționare cu copiii și tinerii
 • Simțul responsabilității
 • Empatie și răbdare
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale
 • Abilitate de organizare și gestionare eficientă a resurselor
 • Flexibilitate în comunicarea cu diferitele categorii de beneficiari
 • Experiență de minim 2 ani în coordonarea unor activiăți similare.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.06.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Coordonator Programe.

Mai multe informații despre activitatea organizației sunt disponibile pe  www.concordia.org.ro.

 

Sursa: www.concordia.org.ro 

Institutul European din România organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 funcții vacante

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de de execuție (6 posturi), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Expert, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul I (domeniul IT) – 8 ore/zi – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Compartimentul Relații Publice și Protocol;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Biroul Studii și Analize.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 24.05-10.06.2019
 2. proba scrisă: 24.06.2019
 3. proba practică pentru funcția de expert, gradul I:testarea abilităților de lucru în programele WordPress, AdobeInDesign, Photoshop și Active Directory: 27.06.2019
 4. proba interviu: 02.07.2019

Condiţii specifice:

1. Auditor, gradul IA – Compartimentul Audit Public Intern

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani

2. Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

3. Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;

4. Expert, gradul I – Compartimentul Logistică și IT

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • portofoliu lucrari grafice și aplicații ori site-uri Web, care să dovedească experiența în utilizarea WordPress și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);

5. Expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

6. Expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) în domenii precum: studii europene, ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe umaniste, relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, sociologie;
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat), cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj;
 • solide cunoştinţe de operare pe computer – MS Office (utilizarea instrumentelor de social media și a platformei WordPress constituie un avantaj).
  Profilul candidatului: cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
  abilități de redactare rapoarte, analize;capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților,
  capacitate de lucru în echipă, spirit de inițiativă.

Conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.ier.ro.

 

 

Sursa: www.ier.ro

CEC Bank angajeaza Ofiter cont – Agentia Filipesti, Sucursala Bacau

CEC Bank angajeaza Ofiter cont (perioada determinata 1 an) – Agentia Filipesti, Sucursala Bacau

Principalele responsabilitati: 

 • Promoveaza, acorda consultanta si asigura vanzarea intregii game de produse si servicii ale Bancii;
 • Efectueaza operatiunile bancare dispuse de client  prin utilizarea aplicatiilor informatice ale Bancii;
 • Asigura receptia, verificarea si acceptarea instrumentelor de plata, inclusiv existenta disponibilului in cont, in baza documentatiei furnizate de clienti si a reglementarilor interne ale Bancii;
 • Asigura organizarea si monitorizarea operatiunilor privind deschiderea de conturi; gestioneaza conturile aferente produselor bancare vandute, inclusiv cele de card;
 • Proceseaza ordinele de schimb valutar in cont;
 • Este responsabil cu aplicarea intocmai a standardelor de cunoastere a clientelei si AML in relatia cu clientela.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare sau studii medii;
 • Varsta minima 21 de ani;
 • Experienta in activitatea bancara constituie un avantaj;
 • Capacitate de planificare, prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare a problemelor;
 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati de vanzare si prezentare;
 • Responsabilitate, integritate si confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala sau/si cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot depune CV-ul, insotit de scrisoare de intentie, la Sucursala CEC Bank din Bacau, pe adresa B-dul Unirii 11, sau pe email: recrutare@cec.ro, pana la data de 31 mai 2019.

Sursa: www.cec.ro

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale recrutează expert grup țintă – proiect POCU

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de partener în cadrul proiectului PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești – POCU 18/4/1/103539, recrutează expert grup țintă pentru derularea subactivității A.4.2. Recrutarea, informarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al serviciilor integrate sociale si medicale din comunitatea marginalizata roma din UAT Candesti aflata in risc de saracie si excluziune sociala, precum si identificarea nevoilor specifice de ordin psiho-social si medical.

Atribuții generale:

coordonarea derularii activitatilor referitoare la GT pentru componenta sociala;

 • realizarea actiunilor de informare/identificare GT;
 • elaborarea si aplicarea documentelor specifice recrutarii GT (chestionar identificare nevoi/subcategorii GT);
 • intocmirea raportului de rezultate in urma chestionarii;
 • intocmirea notei privind principalele nevoi identificate de ordin ocupational ale GT;
 • recrutarea GT beneficiar al componentei ocupare;
 • suport privind completarea corecta a formularelor GT;
 • verificarea/colectarea/centralizarea formularelor si dosarelor GT identificat;
 • analiza cantitativa si realizarea actiunilor necesare pentru atingerea indicatorilor privind GT;
 • introducerea datelor GT in raportari;
 • pregatirea documentelor justificative (inclusiv anexe) privind GT (scanate electronic, definire/ierarhizare/organizare foldere in vederea transpunerii fisierelor);
 • indosarierea/definirea/opisarea/gestionarea fizica si electronica a documentelor GT;
 • monitorizarea permanenta a GT pana la finalizarea proiectului;

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

 • Educație solicitata: studii superioare, finalizate cu diploma de licenta – 3 ani
 • Experiență solicitata: experienta/expertiza in activitati sociale; experienta profesionala intre 5-10 ani;
 • abilități de planificare și organizare;
 • disponibilitate pentru activitate de teren;
 • bune abilităţi de utilizare a computerului ;
 • abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • capacitate de lucru individual şi în echipă;
 • abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate;
 • disponibilitate pentru deplasări.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – comuna Vernești, jud. Buzău.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) însoțit de documentele justificative (diplomă de studii, documente care atestă vechimea) la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 25 mai 2019. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert grup țintă POCU 18/4/1/103539.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.

 

Sursa: www.fdss.ro

Oportunitati de angajare in cadrul BRCT Suceava

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

– Ofițer Monitorizare Implementare – 1 post (pentru o perioada de 2 ani)
– Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – 1 post (pentru o perioada de 2 ani)
– Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – 1 post

Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 5 Iunie 2019, ora 16:00 (ora României).

Cerinte post Ofițer Monitorizare Implementare

Cerinte post Ofițer Informare, Comunicare, Selecție

Concursul se va desfășura în data de 6 Iunie 2019, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).

Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Bibliografia si informații suplimentare sunt disponibile pe www.brctsuceava.ro

 

Sursa:  www.brctsuceava.ro

Asociaţia Atitudini şi Alternative angajează Expert invatamant – proiect POCU 4.1

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează Expert invatamant – 8 h/ zi. Grupul tinta cu care expertul va lucra este reprezentat din elevi  clasele II-VII, din Comuna Corbii Mari, judetul Dambovita.

Atribuţii:

Activităţi în care îsi va exercita atributiile:

 • Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii;
 • A 1.4. Derularea activităţilor de educaţie nonformală- activitate de predare in teritoriu ( aprox 50 h/ luna)
 • A.1.3. Activitati de consiliere educationala/ mentoring- in teritoriu- 1 zi/ saptamâna (aprox 24 ore/luna)
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

 

Cerinţe OBLIGATORII:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Experienţă în consiliere educațională/ vocațională- minim 1 an
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 60% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou

Ce trebuie să faci?

 • Trimite CV-ul tău până pe 7 mai 2019 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.
 • Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.atitudini-on.ro.

 

Sursa: www.atitudini-on.ro

ASISED angajează specialist în activitatea de lobby

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență în activități de coordonare;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în toate regiunile de dezvoltare ale României;
– Reprezintă avantaj cunoștințele în domeniul dezvoltării propunerilor de politici publice;
– Reprezintă avantaj deținerea de contacte din cadrul organizațiilor non-guvernamentale/mass-media/autorități publice.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 30.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Informatii suplimentare pe www.asociatiaasised.wordpress.com

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 22.05.2019, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Expert Achizitii Publice (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;

b. experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 17.05.2019, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/ formari profesionale/ diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Relatii suplimentare la tel. 0233.218.071.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs, test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/ analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Sursa: www.adrnordest.ro