16652069_245816292541340_369708772_n

SOS Satele Copiilor angajează Asistent Social, București

SOS Satele Copiilor angajează Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi București

Descrierea postului:
Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.

Principalele sarcini:
Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:
Licenţiat în asistenţă socială
Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
Empatie, simţ de răspundere
Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
Permis de conducere categoria B (mobilitate)
Cunoştinţe operare PC (MS Office)
Limba engleză

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro până cel târziu în data de 20 Iunie 2017.

Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

images 5

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante la Institutul European din România

Institutul European din România, IER, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție (3 posturi), vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, de:

Auditor, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • efectuare de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale;
 • elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției;
 • elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern;
 • elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;
 • elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

Consilier juridic, gradul I (1 post) – 4 ore/zi – Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției;
 • formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului;
 • acordarea de consultanță juridică;
 • formularea de răspunsuri la petiții.

Expert, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte
Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului:

 • elaborare, coordonare, organizare și implementare proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională;
 • management de proiect și gestionarea relației cu colaboratori români sau străini;
 • identificare oportunităţi proiecte şi surse de finanțare adecvate pentru IER;
 • elaborare de rapoarte și analize, materiale de cercetare și sinteze pe problematica integrării europene;
 • redactare știri, articole pentru Newsletter IER (română și engleză);
 • traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro);

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

proba scrisă – 14.06.2017 ora 10:00 (testarea cunoştintelor teoretice);
proba interviu – 20.06.2017 (testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor).

Condiţii specifice:

1. auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil economic/juridic;

· vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

· experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;

· perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;

· avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante și conducerii entității publice în cauză, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând documentele specificate la Condiții generale si specifice , împreună cu avizul, vor fi depuse la IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

· să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

2. consilier juridic, gradul I- 4 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

· studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – profil juridic;

· vechime în muncă de minimum 4 ani;

· vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 3 ani;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

3. expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte

· studii universitare de licenţă şi masterat absolvite cu diplomă de licenţă/masterat sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);

· vechime în muncă de minim 4 ani;

· experienţa în managementul şi/sau implementarea proiectelor de minimum 1 an;

· solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· cunoaștere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi străine constituie un avantaj)- nivel avansat;

· cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese si programe);

· competențe de redactare a proiectelor;

· capacitate de planificare, coordonare și monitorizare a implementării proiectelor;

· competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize, studii pe problematica integrării europene, în limba română şi în limba engleză.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 19.05 – 07.06.2017 (inclusiv), între orele 10:30. – 13:30 (L – V), cu mențiunea că zilele de 01.06. și 05.06.2017 sunt zile de sărbătoare legale nelucrătoare, conform Codului Muncii, republicat, cu modificările si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, e-mail: ier@ier.ro

Bibliografia și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.ier.ro.

Sursa: www.ier.ro.

JOB_3

Antibiotice Iași angajează Inginer Chimist

Antibiotice Iași angajează Inginer Chimist, pentru secţie de producţie, cu locație în Iași

Cerinţe:

 • Licențiat al Facultăţii de Inginerie Chimică, secţia Ingineria Substanţelor Organice / Inginerie Chimică / Biochimică
 • Adaptabilitate, creativitate, capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, rigurozitate, perseverență, dinamism, orientare spre rezultate
 • Abilităţi de coordonare echipă şi de creare a unui climat de colaborare
 • Capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită, responsabilitate, corectitudine
 • Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet)
 • Cunoştințe de limbă engleză
 • Experienţa în domeniul producţiei de medicamente poate constitui un avantaj
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi

Responsabilităţi:

 • Planificarea, organizarea și controlul activității unei echipe implicate direct în activitatea de producție.
 • Realizarea programului de producție cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți, în cadrul formației cooordonate, în condițiile respectării cerințelor Regulilor de Bună Practică de Fabricație și Sistemului Integrat de Management.
 • Stabilirea de măsuri pentru realizarea randamentelor şi respectarea consumurilor normate de materii prime şi materiale la fiecare şarjă de produs.
 • Participare la realizarea activităţilor de validare/revalidare a proceselor/produselor, de calificare / recalificare operaţională şi a performanţei echipamentelor.
 • Participarea la acţiuni ce vizează optimizarea proceselor în scopul eliminării problemelor de calitate, reducerea consumurilor specifice, introducerea de tehnologii/produse noi şi a rezultatelor cercetării.

Ofertă:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.05.2017

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro până la data de 31 mai 2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211, si pe www.antibiotice.ro.

 

Sursa: www.antibiotice.ro

16651750_245815679208068_271965545_n

Concurs pentru ocuparea postului de Psiholog la Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Psiholog pentru Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași, 8 ore/zi, perioadă determinată.

Cerințe:

Studii superioare de specialitate;
Abilități de comunicare și interrelaționare;
Capacitate de adaptare la medii și situații noi;
Persoană dinamică, flexibilă și cu spirit de inițiativă;
Bun organizator;
Experiență în domeniu de minimum 1 an.

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

-Curriculum Vitae în format Europass;
-Copie după actele de studii, după cartea de identitate, după cerificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Mihaela Hurduc, coordonator program Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, tel. 0729/550070.

Data limită de înscriere este joi, 25 mai 2017.

Interviul va avea loc vineri, 26 mai 2017, începând cu ora 13.00 la sediul asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, str. Sărărie, nr.134.

Sursa: www.caritas-iasi.ro

JOBS_5

Concurs ocupare două posturi vacante la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 30.05.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a doua posturi vacante, pe durata determinata de 1 an (cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert Resurse Umane

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (preferabil in domeniul economic sau stiinte socio-umane);
b. experienta anterioara de minim 3 ani in domeniul resurselor umane (componenta de activitati specifice resurselor umane si componenta de gestiune de personal);
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. sa aiba abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata si responsabila.

2) 1 post de Secretar (atributii de asistent manager)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta (in domeniile: economic/administratie publica, juridic, tehnic, sau secretariat-birotica);
b. experienta anterioara de minim 3 ani intr-un domeniu similar;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare si spirit organizatoric.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 26.05.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si/sau pe e-mail in data de 29.05.2017, candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 30.05.2017.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test de limba engleza(scris), test privind cunostintele de operare pe calculator(proba practica), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs – scris (pentru postul de expert resurse umane testul scris va avea si o componenta de specialitate), interviu si analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa:  www.adrnordest.ro

JOB_4

Dedeman angajează Economist – Contabilitate generală – Sediul Central, Bacău

Dedeman angajează Economist – Contabilitate generala – Sediul Central, Bacău

Descriere post
– Efectuarea de lucrari de contabilitate generala prin utilizarea unui program informatic de evidenta contabila;
– Asigurarea legaturii cu organele fiscale centrale si locale, alte organe ale administratiei publice, banci, furnizori si clienti;
– Intocmirea unor lucrari de analiza si/sau sinteza solicitate de managementul companiei.

Profil candidat
– Absolvent al unei facultati de stiinte economice, sectia contabilitate si informatica de gestiune sau finante-banci, curs de zi;
– Masterul obtinut in aceeasi specializare sau intr-o specializare inrudita, constituie un avantaj;
– Experienta in contabilitatea generala de minim 3 ani ;
– Experienta in utilizarea unui program informatic de evidenta contabila;
– Capacitate mare de analiza si sinteza;
– O persoana comunicativa, rezistenta la stres, bine organizata;
– Onest, cu initiativa si simt dezvoltat al responsabilitatii;
– Harnic, perseverent, orientat spre invatare ;
– Experienta in operarea MS Office ( Excel, Word ).

* Postul este disponibil in cadrul Departamentului financiar-contabilitate de la Sediul Central – Bacau.

Aplică până pe 16 iunie 2017 pe www.dedeman.ro.

Sursa: www.dedeman.ro

6a00d83451b36c69e201b7c84a4b79970b-600wi

Post vacant pentru funcția de asistent administrativ-statistică în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „EASO”), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Sediul central al EASO se află în Portul Valletta (Malta).

Asistentul administrativ-statistică va lucra în cadrul Departamentului de Sprijin pentru Azil (DAS) și va
contribui la prelucrarea datelor colectate referitoare la Unitatea de formare (Training Cockpit). Unitatea de formare este un sistem de colectare a datelor care vizează toate activitățile de formare ale EASO furnizate statelor membre și părților interesate.

Principalele atribuții ale asistentului administrativ-statistică vor fi:
1. asigurarea colectării și prelucrării datelor;

2. analizarea și raportarea datelor referitoare la formarea EASO (din baze de date și anchete);
3. implicarea în crearea depozitelor de date și în implementarea instrumentelor pentru sistemele de colectare și raportare a datelor;
4. comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
5. îndeplinirea oricăror alte sarcini relevante, trasate de șeful de sector/unitate/departament în interesul EASO.

PROFILUL CĂUTAT

A) Criterii de eligibilitate
Candidații vor fi considerați eligibili pentru selecție dacă îndeplinesc următoarele criterii formale până la termenul de depunere a candidaturilor:
1. să aibă studii postliceale atestate prin diplomă și, ulterior obținerii diplomei, o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 3 ani

sau
să fi absolvit un nivel de învățământ, atestat printr-o diplomă, care să le permită accesul la învățământul postliceal, iar ulterior obținerii diplomei o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 6 ani;
2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
3. beneficiază de drepturi cetățenești depline;
4. și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului

B) Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea A) Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale
1. experiență profesională de cel puțin trei ani în colectarea de date;
2. experiență profesională de cel puțin trei ani în analizarea și raportarea datelor și furnizarea de statistici relevante;
3. experiență profesională de cel puțin trei ani în comunicarea și cooperarea cu furnizorii de date și cu părțile interesate pentru furnizarea de statistici;
4. cunoștințe excelente în domeniul aplicațiilor Microsoft, cum ar fi Excel, Word și Power Point.

Reprezintă un avantaj
1. diplomă obținută într-un domeniu relevant pentru funcțiile și atribuțiile menționate mai sus, respectiv în domeniul statistică, finanțe, economie, contabilitate, administrarea afacerilor sau management;
2. experiență în cadrul unei organizații internaționale sau al unei instituții, agenții sau al unui organism al UE;
3. experiență în elaborarea și finalizarea rapoartelor privind rezultatele statistice.

Evaluarea pe parcursul interviului
Candidații invitați să ia parte la procesul de intervievare (interviu și probă scrisă) vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii esențiale pentru acest post:
1. nivel excelent de limbă engleză, scris și oral;
2. capacitatea de utilizare a echipamentelor electronice de birou și a aplicațiilor aferente (procesare de text, foi de calcul, prezentări, comunicare electronică, internet etc.).

Pe parcursul procesului de intervievare, candidații pot fi evaluați și pe baza următoarelor criterii:
1. excelente capacități analitice și de soluționare a problemelor și capacitatea de stabilire a
priorității activităților și de obținere de rezultate sub presiune;
2. precizie și atenție la detalii;
3. capacitatea de a colabora în cadrul unei echipe, într-un mediu internațional si multicultural;
4. cunoașterea excelentă a limbii engleze;
5. discreție în gestionarea unor aspecte sensibile și confidențiale.

CONDIȚII DE ANGAJARE
Agentul temporar va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comisiei de selecție, în urma procedurii de selecție.
Acesta va fi recrutat ca agent temporar, în conformitate cu articolul 2 litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent temporar vizat va fi încadrat în grupa AST 2.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent temporar AST 2 (treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 201,98 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care în prezent este de 85,70 % pentru Malta) și majorat cu diverse indemnizații, inclusiv cu alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.
Pentru informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale personalului temporar, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:
Data-limită de depunere a candidaturilor este 13 iunie 2017, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.
Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi tras la răspundere pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

Dacă, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.easo.europa.eu.

Sursa: www.easo.europa.eu

JOB_2

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează concurs de ocupare a două funcţii publice de execuție vacante

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de ocupare a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios;

consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios;

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 12 – 31 mai 2017, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 11:00;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

Anuntul de concurs, bibliografia sunt afisate pe site-ul www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

JOBS_5

Spitalul Clinic de Recuperare Iași organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de asistent medical debutant- specialitatea balneofizioterapie

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie:

-3 posturi de asistent medical PL debutant – specialitatea balneofizioterapie – pe perioada nedeterminata.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere
– proba scrisa
– proba practica
– interviul

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 22 mai 2017, ora 15:00-Serviciul RUNOS ;
2. Data si ora organizarii probei scrise: 30 mai 2017, ora 9:00– Pavilionul Administrativ ;
3. Data si ora organizarii probei practice: 6 iunie 2017, ora 9:00– Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie ;
4. Data si ora interviului: 7 iunie 2017 , ora 9:00– Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL debutant specialitatea balneofizioterapie:
– studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea balneofizioterapie;

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
– Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
– Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
– Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
– Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diploma de bacalaureat, diploma de scoala postliceala, certificat de membru, etc.) ;
– Cazierul judiciar ;
– Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959, 0740256003)
– Curriculum vitae.
– 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Sursa: www.scr.ro

16650314_245807822542187_686540589_n

British Council Cluj recrutează Asistent Relaţii Clienţi

British Council Cluj recrutează o persoană care să se alăture echipei în calitate de Asistent Relaţii Clienţi. Scopul acestei poziţii este de a oferi servicii de o calitate excelentă clienţilor interni şi externi, pentru a răspunde cerinţelor acestora şi a îndeplini obiectivele British Council.

DESCRIEREA ROLULUI

Rolul presupune o interacţiune continuă cu clienţii la telefon, faţă în faţă şi prin e-mail şi înscrierea clienţilor la examenele de limba engleză, bibliotecă şi la alte servicii oferite de British Council.

Adesea, va trebui să găseşti soluţii rapide la cerinţe ale clienţilor şi să rezolvi cu uşurinţă solicitările acestora. La fel de important este faptul că vei lucra într-o echipă profesionistă şi ne aşteptăm să poţi contribui la succesul ei, colaborand cu colegii tăi.

Abilităţi şi competenţe esenţiale:

orientare spre domeniul relaţiilor cu clienţii;
abilitati organizatorice;
lucru în echipă;
abilităţi interpersonale;
fluenţă în limbile engleză şi română;
abilităţi de lucru cu calculatorul.

CUM SĂ APLICI

Accesează fişa postului disponibilă pe www.britishcouncil.ro, pentru mai multe informaţii şi trimite aplicaţia ta pe adresa bc.cluj@britishcouncil.ro până pe 26 mai 2017, menţionând numele tău complet şi denumirea postului în titlul e-mailului.

DETALII

LOCAȚIE Cluj
SALARIU 3150 RON brut/lună
DURATĂ Doi ani (cu posibilitate de prelungire si o perioadă de probă de trei luni)
TERMEN LIMITĂ vineri, 26 mai 2017

Nu se acceptă CV-uri sau alte documente pentru candidatură.

Sursa: www.britishcouncil.ro