16650314_245807822542187_686540589_n

Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași organizează concurs pentru ocuparea postului de Secretar

Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași organizează concurs pentru ocuparea postului de secretar.

Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 05 mai 2017, ora 10.00 la sediul unitatii, la secretariat – str C. Negri, nr. 50, Iasi

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare
 Studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
 Vechime in muncă de minimum 3 ani;

DOSARUL DE INSCRIERE:
Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de secretar, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare:
 Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte privind alte specializari;
 Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;
 Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 Curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Iasi şi la nr. de
telefon : 0332 418760.

Bibliografia este disponibila pe www.lvais.ro.

Sursa: www.lvais.ro

Opportunity_4

IER: Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2017

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2017 care presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare. Proiectul SPOS se află la a 12-a ediție, iar de-a lungul timpului au fost publicate studii pe teme precum: competitivitatea economiei românești, restructurarea sistemului de educaţie, securitatea energetică, Uniunea Bancară Europeană, combaterea euroscepticismului, industriile creative, aderarea la zona euro ș.a.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2017 sunt următoarele:

1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)
2. România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest
3. România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări
4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu

Mai multe informații privind depunerea candidaturilor, procesul de selecție a echipelor de cercetare și detalii despre structura/scopul studiilor se regăsesc pe www.ier.ro.

Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa eliza.vas@ier.ro, până la data de 10 mai 2017 inclusiv, un dosar de candidatură în echipă.

Pentru alte informații, o puteți contacta pe dna Eliza Vaş, expert, Biroul de Studii şi Analize, tel. 021 314 26 96/int 150 (de luni până vineri, între orele 14.00 și 16.00).

Sursa: www.ier.ro

16650314_245807822542187_686540589_n

Concurs ocupare 3 funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Încasare Numerar – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale la Primăria Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 10.05.2017 pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Încasare Numerar – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale și anume:
– 1 post de inspector clasa I grad superior;
– 1 post de inspector clasa I grad principal;
– 1 post de referent clasa III grad superior.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

Data limită de depunere a dosarelor este 25.04.2017.

Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă: 10.05.2017, ora 10.00;
– interviul: se va desfășura în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:

Pentru postul de inspector clasa I grad superior:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau administrație publică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani.

Pentru postul de inspector clasa I grad principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau administrație publică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani.

Pentru postul de referent clasa III grad superior:

– studii mediii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

NOTA:
Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi – www.primaria-iasi.ro.

Sursa: www.primaria-iasi.ro

6a00d83451b36c69e201b7c84a4b79970b-600wi

United Way România caută Fundraising Manager, București

United Way România caută un Fundraising Manager pozitiv, motivat și perseverent în relația cu companiile partenere, și un membru de echipă optimist, energic și dedicat. Vrem să ne întregim echipa cu o persoană care clădește ușor relații și este motivată de provocări, cautând resurse și mijloace noi pentru a atinge obiectivele financiare pe care rolul său le presupune.

Acesta/ Aceasta va prelua managementul și implementarea de zi cu zi a tuturor activităților legate de campania anuală de strângere de fonduri, de relația cu membrii programului Major Donors și de alte evenimente și programe de fundraising.

Tipul ofertei: full-time

Nivel carieră: middle (2-5 ani)

Oraș: București

Responsabilități principale:

 • Account management pentru portofoliul de companii partenere al organizației
 • Dezvoltă obiective financiare și non-financiare pentru portofoliul de companii partenere pe care îl gestionează (pentru a atinge obiectivul campaniei anuale de strângere de fonduri), planifică și implementează un plan anual pentru atingerea lor
 • Lucrează împreună cu Directorul Executiv pentru a dezvolta un plan de strângere de fonduri – atât în sectorul corporatist, cât și în ceea ce privește donatorii individuali
 • Gestionează modele de atragere de noi donatori specifice United Way: campanii în companii; Major Donors; evenimente corporate de voluntariat și fundraising
 • Sprijină Directorul Executiv și membrii Board-ului în promovarea mecanismelor filantropice și în atragerea noilor sponsori și donatori
 • Actualizează baza de date cu informații exacte despre donatori și procesul de fundraising
 • Gestionează campanii online de strângere de fonduri
 • Propune și organizează noi eforturi de mobilizare (ex. evenimente pentru donatori, „awareness days” sau evenimente de voluntariat)
 • Coordonează organizarea evenimentelor de strângere de fonduri
 • Reprezintă United Way România la evenimentele organizației și evenimente externe, inclusiv întâlniri cu donatori existenți și potențiali, evenimente de activare, cine, gale, întâlniri ale profesioniștilor din domeniu și participă ca speaker la evenimente
 • Oferă expertiză în diferite abordări privind strângerea de fonduri în mediul corporativ, individual și prin evenimente speciale
 • Coordonează și supervizează activități de research pentru identificarea de noi donatori și noi moduri de retenție a donatorilor existenți
 • Comunică eficient și constant cu donatorii (în persoană, prin telefon sau e-mail)
 • Garantează pentru toate informațiile confidențiale folosite în exercitarea atribuțiilor

Cerințe:

 • Absolvent de studii superioare (preferabil în Marketing, Vânzări, Comunicare sau Sociologie)
 • Experiență și rezultate dovedite în strângerea de fonduri
 • Cunoștințe de digital marketing, poate eficientiza procesul de strângere de fonduri prin campanii online
 • Experiență în mediul corporate, în relații cu clienții și/sau vânzări este un avantaj
 • Sigur pe sine și confortabil în solicitarea de resurse financiare sau pro-bono
 • Experiență de management de proiect care implică mai multe părți interesate
 • Capacitatea de a prioritiza, de a lucra sub presiune cu priorități care se schimbă din mers, autonom sau cu puțină supervizare, de a își organiza propria activitate și de a lua inițiativă
 • Diplomație și capacitate de a colabora eficient cu diverse tipuri de organizații și parteneri, depășind ușor bariere ca limbă, cultură sau distanță
 • Abilități excelente de comunicare (scrisă și verbală)
 • Experiență în furnizarea de prezentări/sesiuni de training în fața unor grupuri mari
 • Experiență de lucru cu voluntarii de la toate nivelurile unei organizații
 • Fluent în engleză
 • Cunoștințe de MS Office (Word / Excel / Power Point / Outlook)
 • Abilități interpersonale și de colaborare excelente, spirit puternic de echipă
 • Răbdare, flexibilitate și simțul umorului
 • Abilități excelente de time management
 • Gândire analitică, orientată spre rezolvarea problemelor
 • Atitudine customer service, orientată către colaborare
 • Pro-activ(ă)

Fundația United Way România susține programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor aflați în dificultate. Activitatea Fundației se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie.

Programele United Way România sprijină anual peste 10.500 de persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.000 de donatori individuali, 36 de donatori majori, 70 de companii şi peste 1.000 de voluntari. United Way România este afiliată la United Way Worldwide, o rețea de aproape 1.800 de organizaţii locale din peste 40 de țări.

ÎNTREBĂRI:

 1. De ce ești interesat de o carieră în strângerea de fonduri?
 2. Prezintă-ne un proiect de strângere de fonduri de succes, cum ai reușit și care au fost rezultatele.
 3. Care ar fi primul lucru pe care l-ai face în acest rol, dacă ai începe să lucrezi pentru noi?

Vă rugăm să ne trimiteți CV-ul și răspunsurile scurte la întrebările de mai sus pe adresa office@unitedway.ro până pe 28 aprilie 2017.

16559327_245808312542138_516798580_n

Spitalul „Providenţa” caută reprezentant medical/consilier vânzări empatic şi orientat spre rezultate

Spitalul „Providenţa” caută reprezentant medical/consilier vânzări empatic şi orientat spre rezultate

Rolul tău: Eşti un pilon important deoarece vei acţiona astfel încât serviciile medicale oferite de noi să fie cunoscute şi accesate de noi categorii de clienţi: medici de familie şi specialişti, persoane fizice şi juridice, etc. Tu vei fi punctul de legătură şi informare între spital şi potenţialii pacienţi.

Responsabilităţile principale ale reprezentantului medical / consilierului de vânzări:

Propune şi implementează noi strategii de creştere a vânzărilor;
Identifică şi contactează medici şi potenţiali clienţi în vederea promovării serviciilor medicale oferite de Providenţa;
Întocmește oferte personalizate pentru pacienţi şi companii;
Consiliază pacienții la sediul Spitalului pentru recomandarea celor mai potrivite pachete de servicii medicale;
Se deplasează la sediul potenţialilor clienţi pentru a prezenta oferte şi soluţiile optime;
Menţine relaţiile cu clienţii şi propune soluţii pentru fidelizarea acestora;
Răspunde pentru corecta executare a contractelor încheiate cu persoanele fizice şi juridice;
Rezolvă prompt şi eficient sesizările primite de la pacienţi sau clienţi;
Participă la evenimente pe piaţa de profil, congrese, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice;
Întocmeşte periodic rapoarte de activitate şi planuri de dezvoltare;
Susţine prezentări în vederea promovării serviciilor medicale.

Ce căutăm? Dacă te regăseşti în cerinţele de mai jos şi doreşti să îţi pui experienţa şi competenţele dobândite până acum în slujba unui proiect cu sens te invităm să aplici:

Studii superioare (studiile medicale constituie un avantaj);
Experienţă de minim 3 ani în vânzări/ relaţii cu clienţii;
Gândire analitică şi orientare spre rezultate;
Excelente abilităţi de comunicare şi ascultare activă;
Empatie, identificarea nevoilor clienţilor;
Abilităţi de negociere, disponibilitate la program flexibil şi deplasări în interes de serviciu;
Permis de conducere cat B;
Deschidere către spiritualitate şi proactivitate pentru împlinirea misiunii spitalului – promovarea medicinei creştine.
Ce oferim? Provocare şi oportunităţi de dezvoltare.

Un pachet salarial în concordanţă cu performanţa şi rezultatele obţinute;
Program de cursuri de dezvoltare personală, profesională şi spirituală;
Instrumente de lucru: telefon mobil, laptop;
Echipa „Providenţa” te va ajuta să te integrezi prin diverse activităţi: teambuilding, pelerinaje, acţiuni de voluntariat, întâlniri anuale;

Vrei să aplici?

Poţi trimite CV-ul tău dacă, după ce ai te-ai informat despre serviciile, misiunea şi istoria noastră, îţi doreşti să faci parte din echipă.

Aplicaţia va fi însoţită de răspunsurile la următoarele 3 întrebări:

1. Alege un serviciu medical/ pachet promoţional din cele prezentate pe site şi promovează-l către un medic sau o firmă. (maxim 200 cuvinte)

2. De ce ar alege un pacient să vină la Spitalul „Providenţa”? (maxim 100 de cuvinte)

3. Ce te recomandă pe tine pentru acest post? (maxim 100 de cuvinte)

Aplicaţiile pot fi trimise pe adresa programări.spital@providentamedical.ro până la data de 25 aprilie 2017. Vom contacta pentru interviu doar candidaţii care corespund cerinţelor de mai sus.

De ce Spitalul „Providenţa”?

Suntem o echipă cu peste 120 de angajaţi iar valorile după care ne ghidăm în activitatea noastră sunt: competență, solidaritate, dedicare, integritate și credință. Avem peste 9 ani de experienţă pe piaţa serviciilor medicale ieşene şi suntem un spital privat multidisciplinar, prima unitate medicală de acest gen din structura Bisericii Ortodoxe Române. Avem o capacitate de 102 paturi, 2 săli de operație, o unitate de terapie intensivă, laborator de analize medicale şi compartiment de radiologie şi imagistică, oferind servicii pentru următoarele specialităţi: chirurgie generală, medicină internă (cardiologie, gastroenterologie), oftalmologie şi recuperare medicală.

Sursa www.providentamedical.ro

16651750_245815679208068_271965545_n

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează – Coordonator Departament Parinti sociali & Ingrijitori copii, București

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează – Coordonator Departament Parinti sociali & Ingrijitori copii

Obiectivul postului:
Coordonatorul de departament orientează, îndrumă, planifica, conduce, sprijină, motivează, monitorizează şi evaluează activitatea profesională a mamelor sociale si a asistenţilor familiali în scopul asigurării bunastării şi îngrijirii de înaltă calitate a copiilor şi adolescenţilor din Satul SOS Bucuresti.
Îndruma şi sprijină direct fiecare parinte social si ingrijitorii de copii, atât pentru a asigura bunăstarea familiilor SOS, cât şi pentru dezvoltarea profesională a fiecaruia;
Identifica nevoile de sprijin si sursele de motivare ale personalului din casele familiale si se implica in identificarea si oferirea de alternative concrete de sprijin/motivare pentru acesta ;
Intocmeste si pastreaza graficele de lucru si pontajele pentru parintii sociali si ingrijitorii de copii din Satul SOS Bucuresti;
Monitorizeaza activitatile si rezultate acestora din casele SOS (curatenie, evidenta meniurilor, modul de pastrare a medicamentelor, administrarea bugetului, starea alimentelor etc.) oferind recomandari si sprijin pentru remedierea eventualelor situatii necorespunzatoare constatate si/sau luand masurile care se impun in plan administrativ.
Colaboreaza cu echipa psihopedagogica si management de caz pentru a se asigura servicii de calitate si adaptate fiecarui copil;

Cerințe
Ce ne dorim de la colegul/colega care va ocupa aceasta pozitie?:
Absolvent de studii superioare în domeniul socio-uman
Cel puţin 2 ani de experienţă în coordonarea unei echipe
Experienţa în activitatea de voluntariat pentru copii şi familii şi/sau în cea de formare a adulţilor reprezintă un avantaj
Reprezinta un plus experienta in ONG-uri
Cunoştinţe de limba engleză
Reprezinta un avantaj permis de conducere categoria B

Abilități:
Gândire pozitivă si echilibrata, orientare pe găsirea de soluţii şi pe lucrul cu beneficiarii
Persoană auto-motivată, asertiva şi empatică; determinare si implicare
Excelente abilităţi de organizare si stabilire a priorităţilor
Iniţiativă şi tenacitate; flexibilitate; deschis la schimbare si sustinator in astfel de procese
Excelente abilităţi de comunicare şi negociere
Capacitate de lucru în echipa si de gestionare a relatiilor
Etică şi integritate personala
Orientarea spre intelegerea nevoilor celor din jur
Capacitatea de a oferi feedback constant intr-o maniera constructiva si de a gestiona posibile situatii tensionate/de criza
Capacitate de analiză şi sinteză.

Oferim:
Posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei, formare profesională precum şi oportunitatea de networking in mediul ONG.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV si o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro pana pe data de 20 Aprilie 2017.

Mai multe detalii despre activitatea organizatiei puteti afla de pe www.sos-satelecopiilor.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

JOB_2

BRCT Iași organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de expert management și implementare proiecte – Departament Management Proiecte

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași pentru Graniţa România – Republica Moldova (BRCT Iași), organizează, în data de 5.05.2017, concurs pentru ocuparea a 3 posturi expert management și implementare proiecte – Departament Management Proiecte.
Posturile sunt pe durată nedeterminată. Doua dintre posturile disponibile se adreseaza debutantilor, absolventi de studii superioare. Pentru 1 post se solicita experienta de minim 5 ani in domeniul managementului proiectelor/ integrare europeana/politici publice. Se solicită cunoașterea limbii engleze și cunostinte de management proiecte și de operare PC.

Condiţiile specifice cerute pentru ocuparea posturilor:

Studii:
– studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
– formările suplimentare specifice domeniului de activitate (management, managementul proiectelor, managementul achiziţiilor, evaluare proiecte, accesare programe de finanţare, planificare strategică, dezvoltare durabilă, dezvoltare economică locală, formarea şi dezvoltarea resurselor umane, administraţie publică etc) constituie avantaj;

Operare pe calculator/ Cunoştinţe de programare (cerinţe şi nivel): utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), navigare pe internet, utilizare instrumente specifice social media. Cunoaşterea Microsoft Project constituie avantaj;

Limbă străină (cerinţe şi nivel):
– cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu/intermediar (citit, vorbit, scris);
– cunoaşterea unei alte limbi străine – nivel intermediar (citit, vorbit, scris) – constituie un avantaj.

Abilităţi, aptitudini, îndemânări necesare:
– competenţe sociale: capacitate de integrare în colectiv, capacitate de comunicare şi socializare, atitudine de colaborare, asertivitate, integritate, disponibilitate de implicare în activităţi sociale, toleranţă, capacitate de adaptare şi de comunciare în medii multi-culturale, atitudine pozitivă faţă de diversitate, capacitate de negociere;
– competenţe civice: solidaritate şi interes faţă de dezvoltarea problemelor comunităţii, reflectare critică şi creativă asupra problemelor comunităţii, participare constructivă la viaţa comunităţii şi la activităţi în comun;
– competenţe organizatorice: abilităţi organizatorice, abilităţi de management eficient al timpului, lucru şi comunicare în echipă, capacitate de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită, spirit de evaluare şi îmbunătăţire;
– alte competenţe: perseverenţă, profesionalism, spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi inovare, responsabilitate faţă de activitatea desfăşurată, adaptabilitate, motivaţie personală şi disponibilitate pentru învăţare continuă, capacitatea de a învăţa.

Cerinţe specifice: disponibilitate la deplasări şi program prelungit.

Dosarul de concurs se va depune la sediul BRCT Iași (exclusiv în format de hârtie, complet) până pe data de 3.05.2017 ora 16.00. Acesta va conține:
– Scrisoare de intentie, redactată în limba engleză
– CV în format european.
– Copie după actele de studii (diploma de licență sau echivalent și alte acte relevante)
– Copie act de indentitate/ act de căsătorie dacă este cazul
– Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere cu privire la cazierul judiciar.

Bibliografia este disponibila pe www.brctiasi.ro.

Concursul va avea loc pe data de 5.05.2017, la sediul BRCT Iași și va avea următoarele probe:
– Probă scrisă cu subiecte din bibliografie
– Probă de cunoaștere a limbii engleze
– Probă de competențe operare PC
– Interviu.

Mai multe informaţii, le puteţi obţine de la sediul BRCT Iași, aflat în str. D. Ralet nr. 2A, Iași – tel 0232 270 646, sau la adresa de internet www.brctiasi.ro.

Sursa www.brctiasi.ro

16559327_245808312542138_516798580_n

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, 09 mai 2017, Bucureşti

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante pe data de 09 mai 2017 la Bucureşti:

Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

– Serviciul Programare Publicitate – consilier I superior – 1 post;
– Serviciul Monitorizare – consilier I superior – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului:
– îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Direcția Programe de Cercetare Dezvoltare
– consilier I superior – 2 posturi;
– consilier I principal – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Direcția Economică
– referent III superior – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechimea în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani.

Direcția Generală Transfer și Infrastructură

Direcția Inovare și Transfer de Tehnologie
– consilier I superior – 3 posturi;
– consilier I principal – 2 posturi;
– consilier I asistent – 2 posturi;
– referent III superior – 1 post;

Unitatea Dezvoltare Instituțională
– consilier I superior – 2 posturi;
– consilier I principal – 1 post;
– consilier I asistent – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I asistent:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Condițiile necesare ocupării postului de referent III superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Corpul de Control al Ministrului
– consilier I superior – 2 posturi;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Audit Public Intern
– auditor I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartimentul Presa, Relații Publice și Relația cu Parlamentul
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartimentul Comunicații, Informatizare și Baze de Date
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Juridic
– consilier juridic I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Resurse Umane și Salarizare
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Ministerului Cercetării și Inovării, în două etape, astfel:

 • proba scrisă ( 2 ore ) – în ziua de 09.05.2017 ora 10,00;
 • interviu;

Dosarele se depun la sediul ministerului etaj 3, camera 307 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (cf. OUG 24/2008);
h) declaraţia pe propria răspundere cf.art.54 lit.i din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere și declarațiile pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării – www.research.gov.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 – Compartimentul Resurse Umane și salarizare.

Sursa: www.research.gov.ro

16559327_245808312542138_516798580_n

Antibiotice S.A. Iaşi angajează Analist laborator cercetare

Antibiotice S.A. Iaşi  angajează Analist laborator cercetare

Cerinţe:

Licențiat al Facultăţii de Chimie / Fizică / Inginerie Chimică
Cunoştinţe avansate de operare PC: MS Office, Internet
Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze
Responsabilitate, corectitudine, rigurozitate, perseverență, capacitate de analiză şi sinteză, inițiativă
Experienţa în domeniul analizelor fizico – chimice poate constitui un avantaj
Disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi

Responsabilităţi:

Analiza substanţelor active, intermediarilor şi medicamentelor conform standardelor de firmă, a specificaţiilor de calitate şi a procedurilor de lucru specifice.
Dezvoltarea şi validarea metodelor analitice de detectare a substantelor active si impuritatilor.
Redactarea documentaţiei analitice (în limba română și engleză) în vederea autorizării produselor companiei.

Oferim:

Angajare full time
Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
Salariu motivant
Traininguri de specialitate

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 5 aprilie 2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Aplică pe www.antibiotice.ro.

Sursa: www.antibiotice.ro

16652069_245816292541340_369708772_n

UNICEF România recrutează Coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, în județul Bacău

UNICEF România recrutează coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, în județul Bacău

Scop Coordonarea inițiativelor din domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, precum și furnizarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților sociali/tehnicienilor asistență socială implicați în proiect

Locație Municipiul Bacău, județul Bacău

Durată 18/04/2017 – 31/12/2017, cu posibilitate de prelungire

Data de început 18/04/2017

Calificări și experiență profesională
Studii superioare în științe sociale sau administrative;

Experiență profesională
o minim 3 ani experiență în protecția copilului și /sau asistență socială;
o experiență în management de proiect și/sau evaluare.

Competențe transversale
o abilități de analiză și sinteză;
o capacitate de comunicare
o capacitate de lucru în echipă
o capacitatea de a utiliza noile tehnologii pentru documentare, comunicare şi elaborare de materiale specifice proiectului

Calendar estimativ al activităților (aprilie – decembrie 2017)
o Supervizarea continuării recensământului comunitar;
o Coordonarea participării la formare a asistenților sociali/tehnicienilor în asistență socială;
o Participare la întâlnirile de lucru organizate pe durata proiectului;

Condiții generale
 Consultantul va lucra sub directa coordonare a Ofițerului de Proiect UNICEF și în strânsă colaborare cu Specialiștii și alți consultanți UNICEF;
 Luând în considerare specificul activităților, coordonatorul va dezvolta relații de colaborare cu: echipa de implementare a proiectului; reprezentanţii primăriei Muncipiului Bacău și structurilor de pe plan local implicate în proiect; reprezentanţii organizaţiilor relevante la nivel judeţean (ISJ, CCD, CJRAE, DGASPC, Consiliul Județean, Prefectură, etc.)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV și o Scrisoare de Intenție in limba română pe adresa bucharest@unicef.org până la data de 31 martie, 2017, cu titlul “Aplicație coordonator județean Bacău”.

Responsabilități și sarcini de lucru  sunt disponibile pe www.unicef.ro.

Sursa: www.unicef.ro