Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante!

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 17.02.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 10 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 2 posturi in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 3 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
d. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana;
e. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive pentru mediul de afaceri, etc);
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
h. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
i. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

2) 2 posturi in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Community Builder)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/ creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/ programe;
c. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/ administratie publica;
b. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
c. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
d. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).

4) 2 posturi Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b. experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. cunostinte de limba engleza (nivel mediu);
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 13.02.2020, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza – se va respecta modelul atasat acestui anunt), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/ formari profesionale/ diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat (doar pentru posturile disponibile in Directia Dezvoltarea Afacerilor), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa: www.adrnordest.ro

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași face angajări!

Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale:

 • un post de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020,
 • un post de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.2020,
 • un post de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020.

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Biroului Programe Culturale si valorificare patrimoniu și Biroului Tehnic-Administrativ și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii

Generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

Specifice:

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:

 • absolvenţi de studii superioare, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în Filologie, Istorie sau Filosofie;
 • pregătire postuniversitară în domeniul „Bazele muzeologiei”;
 • cursuri de pregătire specializată în domeniul Managementul proiectelor;
 • limbi străine: cunoașterea a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională;
 • vechime: minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:

 • absolvenţi de studii superioare tehnice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) ai
 1. a) Facultății de Construcţii, profil Construcţii, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole/Inginerie civilă sau Instalații pentru construcții;
 2. b) Facultății de Arhitectură.
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Îngrijitor spații verzi:

 • studii de specialitate: studii generale sau medii.
 • vechimea minimă necesară pentru ocuparea postului: 1 an în muncă.

 

Modalitatea de desfășurare a examenului

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 14.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 17.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 20.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu se vor afișa în data de 26.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Șef Birou Tehnic-administrativ

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 17.02.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 18.02.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 21.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 24.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Tehnic-administrativ, se vor afișa în data de 27.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Îngrijitor spații verzi

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 18.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Proba practică a concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 24.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 25.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba practică, se va susține în data de 28.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 12. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 02.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 13. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 14. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de îngrijitor spații verzi se vor afișa în data de 05.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

Informatii suplimentare pe  www.muzeulliteraturiiiasi.ro

 

Sursa: www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Salvați Copiii angajeaza Coordonator comunicare online

Salvați Copiii angajeaza Coordonator comunicare online.

Căutam un profesionist energic, entuziast și cu experiență, care să se alăture echipei noastre în calitate de coordonator comunicare online, pentru a crește prezența organizației pe canalele digitale, precum și calitatea și dinamismul interacțiunilor cu publicul țintă.

Vei avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul promovării drepturilor copilului și de a susține proiecte de anvergură, care produc schimbări pozitive, cu impact în comunitate și în viața copiilor.

Job disponibil în București, program full-time.

Profilul candidatului ideal:

 • Persoană cu experiență de minim 3 ani în domeniul comunicării online (Content Marketing, platforme Social Media și community management, E-mail marketing).
 • Persoană familiarizată cu navigarea și utilizarea fiecărui canal de social media și a termenilor de utilizare a acestora, cunoașterea celor mai bune practici pentru fiecare canal, în permanență la curent cu noile trenduri în marketing online și social media.
 • Persoană creativă care poate crea și propune calendare editoriale în concordanță cu viziunea și misiunea organizației, care poate administra și evalua impactul acțiunilor de promovare online a organizației și poate veni cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a performanțelor digitale.
 • Persoană capabilă să gestioneze în paralel mai multe activități, să stabilească priorități și să îndeplinească sarcinile la termenele stabilite.

Cerințe:

 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office – cerință obligatorie.
 • Foarte bune abilități de redactare de materiale specifice.
 • Persuasiune și capacitate de a comunica eficace, atât oral, cât și în scris.
 • Cunoștinte avansate de limbă engleză (scris și vorbit).
 • Experiență în utilizarea instrumentelor specifice de web analytics (tracking, raportare etc): Facebook Business Manager, Google Analytics și alte instrumente de măsurare a performanței.
 • Cunoștințe avansate în crearea, implementarea și urmărirea campaniilor PPC (Google Ads, Facebook Ads).
 • Cunostințe de design, folosirea programelor specifice pentu editare foto-video (CorelDraw, Photosop, Illustrator, Adobe Premiere) constituie avantaj.

Responsabilități:

 • Realizarea comunicării online, astfel încât aceasta să se facă în timp real și eficace și să contribuie la realizarea de conexiuni semnificative și încurajarea membrilor comunității să interacționeze cu brandul Salvați Copiii.
 • Realizarea strategiei de comunicare online și a planului de implementare, respectiv implicarea activă în punerea în aplicare a acestuia prin elaborarea, publicarea și distribuirea conținutului pentru platformele online Salvați Copiii: website, Facebook, Instagram, Youtube, newsletter etc.
 • Crearea de campanii de comunicare online în jurul unor mesaje cheie care să suscite atenția publicului asupra provocărilor cu care se confruntă copiii din România.
 • Planificarea, crearea și implementarea campaniilor specifice online (PPC).
 • Gestionarea relațiilor cu bloggeri, vloggeri, website-uri partenere și construirea de relații de încredere cu endorseri și lideri de opinie, pentru a aduce constant pe agenda publică problematica drepturilor copiilor.
 • Comunicarea cu coordonatorii de programe în vederea obținerii datelor necesare comunicării externe.
 • Colaborarea strânsă cu coordonatorul de comunicare și strângere de fonduri.
 • Analiza permanentă a activității, în vederea eficientizării și creșterii performanței, cu raportare directă către Președintele Executiv.

Ce oferim:

 • Mediu de lucru plăcut într-o organizație de top din România, alături de o echipă tânără și profesionistă.
 • Posibilități de formare și instruire permanentă.
 • Posibilitatea de aduce o schimbare reală în viețile copiilor din România, prin programele de educație, protecție și sănătate ale organizației.

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, însoțit de scrisoarea de intenție, la e-mail  alexandra.bacescu@salvaticopiii.ro, până la data de 31 ianuarie 2020.

Salvati Copiii Romania angajeaza Coordonator campanie de prevenire a bullying-ului în școli

Salvati Copiii Romania angajeaza Coordonator campanie de prevenire a bullying-ului în școli.

Vei avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor copilului și vei organiza acțiuni de comunicare publică de anvergură și activități în mediul școlar, urmărind schimbări pozitive cu impact în comunitate și în viața copiilor.

Cerințe profesionale:
• Absolvent de studii superioare în psihologie, psihopedagogie sau sociologie;
• minim 5 ani de experiență relevantă;
• implicare anterioară directă în campanii de advocacy și/sau lobby privind drepturile copilului și experiență în coordonarea de programe naționale ori de campanii publice;
• abilități excelente de comunicare, leadership, organizare și adaptabilitate;
• o cunoaștere adecvată a drepturilor copilului și a aspectelor privind nevoile de dezvoltare emoțională și comportamentală a copilului;
• cunoștințe avansate de limba engleză.

Responsabilități generale:
• Coordonarea echipei de specialiști implicați în derularea programului național din școli și a campaniei anti-bullying „Alege să te opui bullying-ului!” (psihologi, sociologi, juriști, asistenți sociali, voluntari);
• Elaborarea și derularea strategiei de campanie și a direcțiilor sale de comunicare, în acord cu activitățile derulate anterior și cu obiectivele generale ale campaniei;
• Coordonarea activităților online desfășurate prin website-ul campaniei www.scolifarabullying.ro;
• Coordonarea diverselor evenimente ale campaniei (conferințe de presă, grupuri de lucru, întâlniri cu parteneri, participări la alte evenimente, luări de poziție publice etc.);
• Elaborarea strategiei de sustenabilitate financiară a programului național anti-bullying;
• Participarea la elaborarea propunerilor de politici publice sau de îmbunătățire a legislației pentru implementarea mecanismelor anti-bullying în sistemul de învățământ preuniversitar;
• Dezvoltarea și menținerea comunicării externe cu reprezentanții instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale și ai presei;
• Redactarea rapoartelor și planurilor cu privire la activitățile directe derulate de Salvați Copiii în unitățile de învățământ din România pentru prevenirea și stoparea fenomenului de bullying;
• Respectarea normelor interne ale organizației și monitorizarea atentă a indicatorilor programului național anti-bullying.

Salvati Copiii Romania este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990. VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, însotit de scrisoarea de intenție și de un portofoliu de proiecte, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 25 ianuarie 2020.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează Experţi, proiect POCU 4.1.

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:

1 Expert educaţie nonformală – pentru activitatile de preventie abandon scolar (care va lucra cu copiii clasele II-VIII- 130 elevi din 3 scoli- Ungureni, Corbii Mari si Grozavesti, judetul Dambovita.) – 84 h/ luna

Activitatea presupune derularea unor sesiuni de educatie nonformala, pe baza celor 8 competente cheie ale UE.

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.
 • Participa lunar la organizarea si derularea Campaniei integrate de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii (in medie 4 ore/luna)
 • Organizeaza si deruleaza activităţile de educaţie nonformală – activitate de predare in teritoriu- 40-60 h/ luna
 • Participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

Cerinţe minimale (a caror indeplinire trebuie dovedita cu documente justificative)

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani (ca dovada- extras din Revisal/ carte de munca)
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 40% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou
 • Beneficii:
  • Perioada contractului: ianuarie 2020- 21 martie 2021
  • Pachet salarial atractiv

2. PROMOTOR LOCAL – 84 h/luna

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la identificarea potentialilor beneficiari, selectarea lor in vederea inscrierii in grupul tinta, precum si la implicarea acestora in activitatile proiectului.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii/ A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii / A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A 7.1-Actiuni de inovare sociala prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminarii, promovarea incluziunii sociale, implicare si dezvoltare comunitara.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta – min 3 ani;
 • Experienta in dezvoltare locala/ lucrul cu oamenii – 1 an (ca dovada- extras din Revisal/ carte de munca)
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Beneficii:
  • Perioada contractului:ianuarie 2020- 21 martie 2021
  • Pachet salarial atractiv

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 20 ianuarie 2020 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este necesara pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor. Pentru detalii suplimentare contacteaza Coordonatorul de proiect  Atitudini & Alternative la tel. 0742 280 389.

 

Sursa: www.atitudini-on.ro

Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social, Iași

Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social (normă intreaga 8 ore/zi, 40 ore/saptamana sau 100% normă) pentru  Centrul de Zi din IASI, care are ca scop prevenirea abandonului scolar si familial pentru copii din medii defavorizate, identificarea și incluziunea profesionala si socială a familiilor aflate in dificultate, ajutor pentru repatrierea cetatenilor romani care au emigrat in Norvegia, incluziunea victimelor traficului de fiinte umane.
 
Asistentul social va fi angajat in cadrul in cadrul Proiectului   SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare” avand COD Proiect  PN3006 care face parte din programul “Dezvoltare localã, reducerea sãrãciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 1/16.12.2019 semnat intre Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program si Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).
 
Pozitie: Asistent Social – Centrul de Zi (care are si o componenta de servicii de consiliere, informare si asistenta sociala pentru parinti sau alti beneficiari)
Norma: 40 ore/saptamana (100%)
Cod proiect: PN3006
Denumire proiect:  ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”
Localitatea: IASI 
 
Responsabilitățile si cerintele postului:
 • Identificarea si recrutarea grupurilor țintă: copii cu risc de abandon scolar si familial, familii sarace in dificultate;
• Evaluarea initiala, evaluari periodice, aplicarea chestionarelor de satisfactie e beneficiarilor;
• Evaluarea initiala, contractarea serviciilor, implementarea strategiilor si planurilor de interventie si incluziune pentru copii si parinti;
• Intocmirea dosarelor de angajare pentru parintii copiilor si a dosarelor sociale precum si realizarea managementului de caz;
• Furnizarea de servicii de ocupare destinate șomerilor sau grupurilor vulnerabile pe piața muncii: informare și consiliere profesională, orientare către cursuri de pregatire vocationala si formare profesioanala, mediere pe piața muncii etc;
• Implicare în crearea si implementarea procedurilor de lucru si a instrumentelor de lucru standardizate;
• Implicare în campania de senzibilizare, conștientizare, informare si publicitate pentru grupurile tinta;
• Indentificarea de resurse in colaborare cu instituțiile și organizațiile partenere si cu reteaua de servicii de ocupare si formare profesionala, cu organizatile sindicale, patronale si/sau autoritatile publice;
• Identificarea de cursuri de pregatire profesionala si vocationala pentru beneficiari (parinti);
• Identificarea de oportunitati de formare si angajare profesioanala pentru beneficiari;
• Monitorizarea si asistenta beneficiarilor.
• Persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane familii sarace, familii cu o anumita forma de deprivare a locuinței, cetateni romani cu domiciliul in strainatate;
• Persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;
• Abilități de comunicare, empatie și asertivitate;
• Respectă termenele-limită;
• Bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;
• Să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;
• Disponibilitate pentru program flexibil in proximitatea beneficiarilor cat si in reteaua de servicii sociale;
• Identifica, contacteaza si face evaluarea intiala  a beneficiarilor
• Semneaza contractele sociale cu beneficiarii eligibili 
• Face managementul de caz si implementeaza planurile de interventie personalizata
• Ofera servicii de informare, consiliere si asistenta sociala; 
• Participa la evaluarea abillitatilor de viata ale parintilor impreuna cu profesorii sau educatorii 
• Organizeaza grupuri de suport, faciliteaza dezvoltarea comunitara;
• Implementeaza campaniile antidiscriminare, de sensibilizare; 
• Acompaniaza beneficiarii, identifica locuri de munca pentru parinti, creeaza legaturi cu reteaua de suport si reteaua de servicii sociale, faciliteaza accesul la beneficii sociale pentru familii si copii.
 
Profilul candidatului/candidatei:
• Studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR) sau angajament scris ca in maxim 3 luni de la data angararii se va inscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR);
• Experienta in programe sociale similar precum: Centre de Zi, Centre de Informare si Consiliere, Proiecte de asistenta sociala comunitara, 
• Persoana motivata sa lucreze cu categoriile defavorizate;
• Bune abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel internet, etc);
• Foarte bune abilități de comunicare, de lucru, cu șomerii și grupurile vulnerabile pe piața muncii și de relaționare cu alte instituții, retele profesionale și organizații;
• Persoană energică, motivata si orientată către obținerea de rezultate.
• Carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj;
 
Prezinta avantaj candidatul sau candidata care au:
• Experiență în servicii sociale destinate prevenirii abandonului scolar si familial;
• Asistent Social Specialist  sau Principal (CNASR) sau experienta in servicii sociale minim 3 ani
• Experienta anterioara in programe similare reprezinta un avantaj (experienta in servicii sociale destinate promovarii drepturilor minoritatilor; experienta in lucru cu categorii defavorizate;)
• Experinta in programe finantate din fonduri europene sau norvegiene care cunoaste procedurile de raportare si exigentele finantatorului. 
• Curs formare formatori.
 
Beneficii:
• Un salariu motivant pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (35-36 luni) cu o perioada de proba de 3 luni;
• Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.
 
Data limita de trimitere a CV-ului si a Scrisorii de Motivatie este joi, 14.01.2020, ora 17,30.
 
Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV insotit de o Scrisoare de Motivatie  la adresa organizatiei din str. Ing. Zablovschi nr. 91, sector 1, Bucuresti sau in Str. Vasile Lupu, nr 96, Iasi precum si  e-mail la adresa Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org  până joi, , 14.01.2020, ora 17,30.
Mai multe informatii pe www.economiesociala.net

Fundația Conservation Carpathia angajează Manager de Întreprindere pentru Conservarea Naturii

Fundația Conservation Carpathia (FCC) vrea să dezvolte o serie de afaceri bazate pe natură, creând astfel noi locuri de muncă precum și alte beneficii pentru localnici. Investițiile în afaceri bazate pe natură vor crea un nou model economic pentru zona Carpaților Meridionali, asigurând durabilitate financiară și sprijin politic pentru sectorul de mediu.

Managerul de Întreprindere pentru Conservarea Naturii (Conservation Enterprise Manager) va supraveghea dezvoltarea unor afaceri în sectoarele de ecoturism, silvicultură și producție alimentară. Candidatul de succes va fi susținut de Conservation Capital (www.conservation-capital.com), care este partenerul tehnic pentru componenta de afaceri verzi a inițiativei CARPATHIA.

Responsabilități principale:

 • Gestionează și promovează întreprinderile deținute de FCC (în sectoarele ecoturismului, silviculturii și producției alimentare).

Cod COR: 121308, Manager Informații pentru Afaceri

Data începerii contractului: ianuarie 2020

Termeni de referință: ToR FCC Manager Întreprinderi pentru Conservarea Naturii

 

Sursa: www.carpathia.org

Organizația Salvați Copiii angajează Secretară CEECC

Organizația Salvați Copiii angajează Secretară CEECC

Localizare: Centrul de educație emoțională și comportamentală pentru copii din București (CEECC)

Responsabilități:

 • Asigură realizarea programările din cadrul CEECC împreună cu fiecare specialist în parte;
 • Răspunde telefonic la cerințele venite către specialiștii din cadrul CEECC ;
 • Întocmește și arhivează dosarele beneficiarilor;
 • Intermediază corespondența între echipa de specialiști din cadrul CEECC și beneficiari, precum și corespondența dintre centrele din țară și echipa din București;
 • Contribuie la organizarea de evenimente (conferințe, cursuri, mese rotunde, etc.) prevăzute în programele din cadrul CEECC;
 • Desfășoară și alte activități ce fac referire la organizarea administrativă a Centrului;
 • Răspunde de bunurile materiale ale Centrului şi instrumentele de lucru specifice;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de Coordonatorul Centrului;
 • Respectă standardele impuse de Protocolul şi Codul de Conduită al Salvaţi Copiii Internaţional pentru protecţia şi siguranţa copilului;
 • Răspunde conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce-i revin potrivit postului;
 • Respectă regulile de protecţie a muncii şi de P.S.I.

Profilul candidatului:

 • Studii superioa absolvite cu diplomă de licență sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Experienţă minimă pe o pozitie similară – 1 an;
 • O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal;
 • Abilităţi de comunicare şi disponibilitate de a lucra în preajma copiilor și în echipă;
 • Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
 • Alte cerinţe: bun organizator, utilizare eficientă a timpului, adaptabilitate la post, colegialitate, responsabilitate;

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 20 ianuarie 2020. Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Concurs ocupare post asistent medical debutant la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale – pe perioada nedeterminata ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

 • selectia dosarelor de inscriere ;
 • proba scrisa ;
 • proba practica ;
 • interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

 • Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  3 ianuarie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-11:00;
 • Data si ora organizarii probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 • Data si ora organizarii probei practice : 15 ianuarie 2020, ora 9:00- Sectia Cl. Recup. Neurologie;
 • Data si ora interviului: 17 ianuarie 2020, ora 9 :00- Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

 • depunerea dosarelor de concurs: 3 ianuarie 2020, ora 11:00;
 • rezultate selectie dosarelor candidatilor: 7 ianuarie 2020;
 • rezultate contestatii la selectia dosarelor: 10 ianuarie 2020;
 • proba scrisa: 13 ianuarie 2020, ora 9:00, Pavilionul Administrativ;
 • afisarea rezultatelor probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora 14:00 ;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 14 ianuarie 2020 , ora 15:00 ;
 • proba practica: 15 ianuarie 2020 , ora 9:00, Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor probei practice: 15 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei practice: 16 ianuarie 2020, ora 15:00;
 • proba interviu: 17 ianuarie 2020, ora 9:00 , Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 17  ianuarie 2020, ora 14.00;
 • rezultate contestatii la proba interviu: 20  ianuarie 2020, ora 14.00;
 • afisarea rezultatelor finale: 22 ianuarie 2020, ora 14.00.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

vechime: nu se solicita vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru – pentru postul de asistent medical debutant );
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în activitate, daca e cazul, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

Sursa: www.scr.ro

Concurs ocupare 13 posturi vacante la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

 • șase posturi asistent medical debutant generalist pentru secțiile cu paturi;
 • un post asistent medical debutant generalist pentru camera de gardă;
 • un post asistent de sănătate publică debutant pentru Compartimentul dietetică;
 • un post de psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică pentru Compartimentul I, al spitalului;
 • un post de economist grad profesional debutant cu studii superioare, pentru Serviciul financiar contabil;
 • un post de șef serviciu pentru S.M.C.S.M.;
 • două posturi de îngrijitor curățenie pentru secțiile cu paturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Asistent medical debutant generalist – secții și camera de gardă:

 • studii – studii S/PL de specialitate în asistență medicală/cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;

 

 • alte cerințe:
  • să dețină aviz liberă practică și asigurare de malpraxis în termenul de valabilitate.

Asistent de sănătate publică debutant pentru Compartimentul dietetică:

 • studii – studii PL de specialitate în sănătate publică/cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;
 • alte cerințe – cursuri de calificare profesională în tehnician nutriționist;
  • să dețină aviz liberă practică și asigurare de malpraxis în tennenul de valabilitate.

Psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică pentru Compartimentul T.I.

 • studii – diplomă de licență în specializarea psihologie și asistență socială;
 • vechime – minimum 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
 • alte cerințe:
  • să dețină atestat de psiholog cu drept de liberă practică.

Economist grad profesional debutant:

 • studii – diplomă de licență în domeniul finanțe, contabilitate;
 • vechime – fără vechime în specialitatea studiilor;
 • alte cerințe:
  • cunoștințe de operare pe calculator.

Sef serviciu S.M.C.S.M.:

 • studii – superioare cu diplomă de licență și absolvent al Programului de Formare în Managementul Calității în spitale organizat de S.N.S.P.M.P.D.S. București, în colaborare cu A.N.M.C.S.;
 • vechime – minimum 6 ani și 6 luni în specialitatea serviciului sau asimilate.
 • alte cerințe:
  • cursuri de auditor intern sisteme de management integrat, cursuri control intern managerial și curs managementul riscurilor.

Ingrijitori curățenie:

 • studii – studii medii sau generale;
 • vechime – nu este obligatorie.

Afla mai multe informatii  pe  www.infectioase.ro.

 

 

Sursa: www.infectioase.ro