TAAS Consultancy angajează Asistent manager, Iași

TAAS Consultancy angajează asistent manager, pentru biroul din Iași.

Candidatul ideal

– Absolvent al unei institutii de invatamant superior, neîncadrat la un loc de muncă până acum, de preferat cu studii în domeniul economic;

– Cunoștințe IT: Word, Excel, Outlook, web

– Vorbire și scriere corectă în limba română
– Limba engleza: nivel mediu;

– Capacitate de organizare a timpului și a sarcinilor primite;

– Capacitate de analiză și sinteză;
– Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp;

– Atentie asupra detaliilor;

– Abilitati de comunicare, fire optimista;

– Dorința de a învăța lucruri noi, de perfecționare și de afirmare;
– Implicare profesională, conștiinciozitate și bun simț înnăscut;

– În perioadele foarte aglomerate rezistență mare la stres și oboseală;

– Seriozitate, promptitudine;
– Permis de conducere cat. B – constituie avantaj

– fără cazier judiciar și antecedente penale

Descrierea jobului

– Indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat;
– Preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
– Asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
– Preluarea, inregistrarea, distribuirea corespondentei primite;
– Redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice; transmiterea documentelor prin posta, fax, e-mail;
– Realizarea de rezervari hotel parteneri externi, rezervari bilete de avion;
– Intocmirea situatiilor, adreselor solicitate de Manager;
– Asigurarea suportului administrativ pentru ativitățile firmei;
– Deplasari catre diferite institutii publice

– Comunicare eficientă, promptă și permanentă cu clientul și cu Managerul
– Alte sarcini care pe parcursul colaborării se ivesc.

BENEFICII

Pachet salarial fix +comisioane de calitate + telefon mobil + laptop
Program de lucru: Biroul din Iași, de luni până vineri între orele 08-16:00.
Weekend-uri și sărbători legale libere, cu excepția perioadelor de depunere a proiectelor sau a solicitărilor de clarificări.
Vei lucra într-o echipă deschisă, entuziasmată, care te vor ajuta în orice.
Seriozitate și promptitudine din partea managementului firmei, condiții de lucru excelente.

Mențiuni:

Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate.
Așteptăm scrisoare de intenție cu CV la adresa: oanaelena.moraru@taas.ro
Vor fi invitați la interviu doar candidații selectați, la o dată stabilită de comun acord.

Informații suplimentare la numărul de telefon: 0730.120.000

Suntem nerăbdători să te cunoaștem! Mult succes!

Descrierea companiei

TAAS Consultancy este o firmă de consultanță specializată în accesarea fondurilor europene și naționale și furnizor de formare profesională. Compania are o vechime de 8 ani, acoperire naționala și un portofoliu bogat de proiecte elaborate/câștigate. Având în vedere creșterea permanentă a numărului solicitanților, dorim să mărim echipa pentru deservirea promptă a clienților și pentru menținerea standardelor propuse.

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Expert achiziții

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un EXPERT ACHIZITII, cod COR 242104.

Atributii si responsabilitati generale
 Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, Acordul de program, Acordul de implementare al programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
 Răspunde de inițierea, organizarea și finalizarea proceselor/procedurilor de achiziții în care este implicat la nivelul OP, conform legislației privind achizițiile publice și cerințelor Regulamentelor.
 Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale sau de sistem ale OP.
 Asigură pregătirea ghidurilor/instrucțiunilor/manualelor pentru benficiarii de finanțare.
 Sprijină şi acordă asistență pe probleme de achiziţii atât beneficiarilor de finanțare cât şi personalului FRDS.
 Verifică dosarele de achiziţii aferente proiectelor finanțate de FRDS în conformitate cu reglementările aplicabile şi procedurile interne aprobate.
 Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor.
 Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care rezultă din Acordul de program.

Atributii si responsabilitati specifice
 Contribuie la elaborarea şi actualizarea Programului de achiziţii și a strategiei la nivelul programului.
 Răspunde de derularea procesului de achiziții pentru bunuri, servicii sau lucrări ale OP, pentru care a fost desemnată, respectiv:
 elaborează documentaţiile de atribuire pentru selecţiile de oferte de bunuri, servicii sau lucrări care urmează a fi achiziţionate, pe baza referatelor transmise de departamentele de specialitate ale FRDS.
 transmite spre publicare și urmărește publicarea documentaţiilor de atribuire în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS.
 participă, după caz, ca membru al comisiei de evaluare în conformitate cu procedurile de achiziţii aplicabile,
 realizează procese verbale ale şedinţelor comisiei de evaluare, dacă a fost desemnat,
 întocmește şi publică în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS răspunsurile la solicitările de clarificări,
 elaborează Raportul procedurii de atribuire, obţinerea avizelor necesare,
 prezintă conducerii executive decizia Comisiei de evaluare,
 transmite spre publicare și urmărește publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS.
 Asigură verificarea procesului de achiziții realizat derulat de alt specialist achiziții pentru managementul programului și verificarea dosarelor de achiziții transmise de promotorii de proiecte și partenerii acestora, pentru asigurarea principiului celor 4 ochi în cazul
dosarelor de achiziții verificate de coordonatorul Departamentului de Achiziții și Infrastructură (DAI).
 Participă la elaborarea planului de formare pentru activităţile specifice compartimentului.
 Participă la elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale compartimentului.
 Asigură asistenţa tehnică colaboratorilor şi beneficiarilor granturilor FRDS, în scopul îmbunătăţirii activităţii de achiziţii a acestora şi îndeplinirii condiţiilor contractului de finanțare.
 Verifică Rapoartele de achiziții transmise de Promotorii de proiecte și dosarele de achiziții aferente proiectelor, ulterior finalizării acestora, în funcţie de legislația și procedura de achiziții aplicabilă conform calității promotorului, cu respectarea procedurilor interne și întocmește liste de verificare:
 Verifică conformitatea achizițiilor realizate de promotorii de proiecte autorități contractante, asocieri/parteneriate dintre o autoritate publică și un promotor privat ori ONG sau entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă dar care în condițiile prevăzute de lege au obligația aplicării legislației privind achizițiile publice, cu prevederile legislației naționale de achiziții publice, cerințele Regulamentelor și cu
procedurile aplicabile, în baza cărora întocmește liste de verificare,
 Verifică conformitatea achizițiilor realizate de promotorii de proiecte privați sau ONG, cu prevederile Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu cerințele Regulamentelor și cu procedurile aplicabile, în baza cărora întocmește liste de verificare.
 Realizează acțiuni de verificare în teren a achizițiilor derulate de Promotorii de proiecte, potrivit procedurii aplicabile, selectând un eșantion asigurator de operațiuni, identificabil, și întocmește rapoarte de monitorizare și liste de verificare în urma vizitelor.
 Asigură înregistrarea în sistemul informatic a datelor rezultate din verificarea achizițiilor.
 Asigură stocarea în format electronic a documentelor aferente dosarelor de achizițiilor, în formă finală, și a documentelor scanate rezultate din procesul de verificare în folderele alocate (liste de verificare semnate, rapoarte de vizită, prcese-verbale de constatare, etc.).
 Propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii departamentului, a procedurilor interne specifice şi la nivel de proiecte.
 Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu.
 Asigură măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii şi securităţii datelor ce se stochează în bazele de date sau se prelucrează pe calculatoarele operaţionale de lucru.
 Sesizează și raportează orice neregulă conform Procedurii operaţionale de nereguli.
 Raportează şi evaluează orice risc identificat la nivelul activităţilor departamentului și la nivelul proiectelor, contribuind la stabilirea gradului de risc al proiectelor, și propune măsuri de diminuare.
 Execută orice alte sarcini primite în legătură cu munca şi activitatea sa, dispuse de superiorul ierarhic sau de conducerea executivă şi care nu contravin dispoziţiilor legale.
 Se preocupă continuu de îmbunătățirea cunoștințelor, atât prin studiu individual cât și prin participarea la instruirile organizate de FRDS.
Expertul achizitii va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată nedeterminată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 05 octombrie 2019, la sediul  FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare a examenului/concursului:
Orele 12:00–13:00: proba scrisa;
Orele 13:00–14:00: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisa
Ora 14:15: afisarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise
Ora 15:00: sustinerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

Conditiile specifice:
– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau similar
– atestate/certificate/diplome în domeniul achizitiilor publice
– experienta relevanta specifica de cel putin 1 an în activitatea de achizitii si contractare
– vechime in munca minim 3 ani
– cunostinte bune de limba engleza – scris, citit
– cunostinte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point)
– disponibilitate de deplasare in tara

Află mai multe informatii pe www.frds.ro.

 

Sursa: www.frds.ro

Asociaţia Atitudini şi Alternative angajează experți proiect european – POCU

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:

 1. Responsabil activitati educatie – 6 h/ zi

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna la activitatile:
 • A 1.1-Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii
 • 3-Derularea activitatilor de indrumare/ orientare, preventie a abandonului scolar
 • 4- Derularea activitatilor de educatie nonformala
 • 5-Actiuni de inovare sociala prin dezvoltarea si implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate in cadrul activitatilor preventive si remedial-corective
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Raspunde de derularea tuturor activitatilor de educatie (formala/ nonformala). Supervizeaza/ verifica activitatea expertilor implicati.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta –min 3 ani;
 • Experienţă în educatia formala/nonformala– minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila (prezinta avantaj)
 • Disponibilitate de deplasare: min 20% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.

Beneficii:

 • Perioada contractului: septembrie 2019- 21 martie 2021.
 • Pachet salarial atractiv

 

 1. Expert educaţie nonformală (prevenţie/a doua şansă) – 6 h/ zi – 2 posturi disponibile

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă. Activităţi:
 • A 1.1. Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii;
 • A 1.4. Derularea activităţilor de educaţie nonformală- activitate de predare in teritoriu – 60 h/ luna
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou

 

 • Beneficii:
  • Perioada contractului: septembrie 2019 – 21 martie 2021.
  • Pachet salarial atractiv

 

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 15 septembrie 2019 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este un avantaj pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor.

 

Sursa: www.atitudini-on.ro

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare, Iași

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare.
Locatia: Iasi
Principalele responsabilitati: 
 • Analizeaza si selecteaza proprietatile imobiliare, bunurile mobile propuse a fi aduse in garantie de catre proprietari pentru contractarea unui credit aprobat, formuland opinii referitoare la garantiile in discutie;
 • Elaboreaza rapoarte de evaluare si anexele corespunzatoare acestora, pentru garantiile care stau la baza documentatiilor de credit aprobate;
 • Efectueaza cel putin anual sau ori de cate ori este necesar reevaluarea garantiilor bancii;
 • Efectueaza inspectii la clienti in scopul verificarii existentei permanente a garantiilor asiguratorii, precum si a integritatii acestora pe toata perioada creditarii, prin identificarea si constatarea starii tehnice a garantiilor, culegerea de date necesare intocmirii raportului de evaluare;
 • Efectueaza inspectii la clienti in scopul de a verifica respectarea destinatiei creditului si modul de utilizare al acestuia numai la solicitarea expresa a unitatilor ce monitorizeaza clientul;
 • Urmareste in permanenta modificarile intervenite in legislatie, pentru mentinerea in cadrul legal a activitatii pe linie tehnica.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare finalizate, de preferinta tehnice;
 • 2 ani vechime in domeniul specific de activitate; 3 ani vechime in munca;
 • Atestat ANEVAR cu experienta in evaluarea proprietatilor imobiliare si a bunurilor mobile;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitati foarte bune de documentare si elaborare de opinii scrise;
 • Capacitate de argumentare (orala/ scrisa);
 • Capacitate ridicata de analiza si sinteza;
 • Abilitati de organizare si planificare;
 • Capacitate de gestionare eficienta a timpului de lucru;
 • Toleranta ridicata la conditii de stres;
 • Tinuta etica si morala impecabila;
 • Cunostinte de operare PC (Excel, Word, Internet);
 • Abilitati de utilizare a echipamentelor electronice (camera foto digitala, copiator, scaner);
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Permis de conducere, categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasari.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 16 septembrie 2019.

Sursa: www.cec.ro

Salvați Copiii România angajează Coordonator național – campanie de prevenire a bullying-ului în școli

Salvați Copiii România caută un coordonator de program și campanie publică ale căror obiective sunt prevenirea bullying-ului și promovarea unor mecanisme eficiente de identificare și de rezolvare a situațiilor de bullying  din școli. Vei avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor copilului și vei organiza acțiuni de comunicare publică de anvergură și activități în mediul școlar, urmărind schimbări pozitive cu impact în comunitate și în viața copiilor.

Cerințe profesionale
•    Absolvent de studii superioare în psihologie, sociologie și comunicare;
•    minim 5 ani de experiență relevantă;
•    implicare anterioară directă în campanii de advocacy și/sau lobby privind drepturile copilului și experiență în coordonarea de programe naționale ori de campanii publice;
•    abilități excelente de comunicare, leadership, organizare și adaptabilitate;
•    o cunoaștere adecvată a drepturilor copilului și a aspectelor privind nevoile de dezvoltare emoțională și comportamentală a copilului;
•    cunoștințe avansate de limba engleză;

Responsabilități generale
•    Coordonarea echipei de specialiști implicați în derularea programului național din școli și a campaniei anti-bullying „Alege să te opui bullying-ului!” (psihologi, sociologi, juriști, asistenți sociali, voluntari);
•    Elaborarea și derularea strategiei de campanie și direcțiilor sale de comunicare, în acord cu activitățile derulate anterior și cu obiectivele generale ale campaniei;
•    Coordonarea activităților online desfășurate prin website-ul campaniei www.scolifarabullying.ro;
•    Coordonarea diverselor evenimente ale campaniei (conferințe de presă, grupuri de lucru, întâlniri cu parteneri, participări la alte evenimente, luări de poziție publice etc.);
•    Elaborarea strategiei de sustenabilitate financiară a programului național anti-bullying;
•    Participarea la elaborarea propunerilor de politici publice sau de îmbunățire a legislației pentru implementarea mecanismelor antibullying în sistemul de învățământ preuniversitar;
•    Dezvoltarea și menținerea comunicării externe cu reprezentații instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale și ai presei;
•    Redactarea rapoartelor și planurilor cu privire la activitățile directe derulate de Salvați Copiii în unitățile de învățământ din România pentru prevenirea și stoparea fenomenului de bullying.
•    Respectarea normelor interne ale organizației și monitorizarea atentă a indicatorilor programului național anti-bullying.

Despre noi
Salvati Copiii Romania este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990. VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, însotit de scrisoarea de intenție și de un portofoliu de proiecte, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 4 septembrie 2019.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

ASISED angajează expert drepturile omului

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drepturile omului, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoștințe foarte bune privind legislația în domeniul drepturilor omului;
 • Cel puțin 3 ani experiență în domeniul protecției drepturilor omului; cel puțin 3 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul drepturile omului; cel puțin 3 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul drepturile omului;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Documente necesare:

 • CV Europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
 • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste informaţiile menţionate în CV.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 02.08.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com. Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

 

Afla mai multe detalii pe  www.asociatiaasised.wordpress.com

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com

Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași angajează Psihopedagog

Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași angajează Psihopedagog.

Competenţe:

 • Absolvent studii superioare de specialitate;
 • Experienţă de minim un an (practica de specialitate/voluntariatul poate constitui un avantaj);
 • Experienţă în lucrul cu copiii cu dizabilităţi;
 • Cunoştinţe despre sistemul de protecţie socială;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Flexibilitate şi adaptabilitate la diverse activităţi şi contexte de lucru;
 • Abilităţi foarte bune de ascultare şi comunicare (scrisă şi verbală);
 • Abilităţi bune de operare MS Office (Word, Power Point, Excel).

Descrierea job-ului:

 • Planificarea şi organizarea activităţilor de terapie/recuperare ale copiilor cu dizabilităţi;
 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea evaluărilor psihologice a copiilor, având ca obiective: determinarea potenţialului de învăţare a acestora, identificarea cerinţelor emoţionale ale copiilor şi a şanselor de integrare socială şi şcolară a acestora;
 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, în cadrul planului individual stabilit;
 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de terapie individuală şi de grup, în cadrul planului individual stabilit;
 • Implementarea instrumentelor de lucru;
 • Informarea familiilor beneficiarilor cu privire la participarea la activităţile recomandate a se desfăşura în familie;
 • Participarea la pregătirea materialelor de prezentare şi promovare a programului.

Tip job – part-time

Oraş – Iaşi

Așteptăm să te cunoaștem! Completează formularul de mai jos și încarcă CV-ul și o scrisoare de intenție până la data de 21.07.2019. Informații la telefon 0232.27.85.35 sau iasi@bethany.ro. Persoana de contact: Geanina Hujei, coordonator program.

Sursa: www.bethany.ro

Centrul de limba engleză din Iași caută Teaching Assistant

Centrul de limba engleză din Iași caută persoane entuziaste şi dedicate care să se alăture echipei ca asistenţi de profesori, începând din iulie 2019. Teaching Assistants vor ajuta profesorii la cursuri, dar, ocazional, pot fi invitaţi să lucreze cu echipa centrului în alte activităţi.

Detalii

Locație Iași
Salariu 10 RON brut/oră
Program de lucru 10-20 ore / săptămână
Termen limită luni, 15 iulie 2019

Descrierea rolului

Acest program oferă oportunitatea de a experimenta interacţiunea cu studenţii şi de a înţelege mai bine practicile de predare comunicativă şi este destinat celor care lucrează sau intenţionează să lucreze cu copii în domeniul educaţional.

Pe parcursul anului academic, cursurile noastre se desfășoară de luni până sâmbătă, mai puțin vinerea, de două ori pe săptămână (marţi şi joi sau luni şi miercuri) sau o dată pe săptămână (curs dublu sâmbătă). Unele cursuri vor fi dimineaţa, dar majoritatea cursurilor sunt programate între 14:30 și 19:00 şi sâmbăta, între 9:00 și 16:30, în centrul nostru.

Pe parcursul verii, cursurile au 10 sau 20 de ore pe săptămână, și se desfășoară de luni până vineri (10.00 – 12.00 sau 10.00 – 14.30), în perioada 15 iulie – 16 august 2019, însă detaliile exacte depind de programarea finală a grupelor de curs.

Anul academic începe în septembrie şi se termină la sfârşitul lunii iunie. Ne dorim ca asistenţii să colaboreze cu noi cel puţin un semestru.

Responsabilităţi principale

 • să  ajute profesorii într-o varietate de activităţi la clasele de copii cu vârste cuprinse între 5-10 ani;
 • să se asigure că sunt respectate regulile privind protecția copilului aparţinând politicii British Council;
 • să faciliteze prin traducere comunicarea profesor-părinte, atunci când este necesar;
 • să înlocuiască alţi asistenţi ai profesorilor atunci când aceştia sunt absenţi;
 • să ajute la treburile administrative sau la evenimente ale Centrului de limba engleză.

Avantaje

 • expunere la o metodologie modernă de predare şi posibilitatea de a vedea diverse tehnici de predare pentru diverse grupe de vârstă;
 • experienţă de lucru într-un mediu multicultural plăcut;
 • scrisoare de recomandare (în funcţie de perioada de lucru şi performanţă);
 • abonament la bibliotecă;
 • oportunităţi de training;
 • remunerare:10 RON brut pentru 60 minute activitate în clasă la început, 15 RON brut pentru 60 minute activitate în clasă (după cel puţin 150 de ore asistate).

Esenţial

 • să lucreze cu plăcere cu copiii şi dorinţa de a lucra în acest domeniu pe viitor;
 • prietenos şi cu bune abilităţi de comunicare cu toate categoriile de vârsta şi diferite personalităţi;
 • abilitatea de a discerne când este necesar să fie proactiv şi când să urmeze indicaţiile date;
 • abilitatea de a învăta şi de a se adapta în diferite situaţii şi la stiluri/abordări diferite;
 • disponibil pentru oricare dintre cursurile noastre;
 • experienţă de lucru cu copiii (vârste 5-10 ani), într-un mediu mai mult sau mai puţin formal, nu neapărat în limba engleză;
 • absolvent de liceu sau cursuri universitare (absolvite sau în curs de desfşurare);
 • vorbitor limba română la nivel C1 sau C2, iar limba engleză la nivel C1 sau C2.

Dezirabil

 • a studiat sau studiază într-un domeniu conex activităţilor de predare/învăţare sau limbi străine;
 • experienţă de predare sau lucru cu copiii;
 • experienţă de lucru cu oamenii (copii sau adulţi) cu nevoi speciale de învăţare.

Afla cum poti sa aplici pe  www.britishcouncil.ro

 

Sursa: www.britishcouncil.ro

Asociația The Social Incubator angajează ASSISTANT PROJECT MANAGER

Suntem o echipă veselă, dinamică și profesionistă care, de peste 5 ani, transformă viețile unora dintre cei mai vulnerabili tineri din România, oferindu-le șansa la un viitor independent și demn.

Pentru a reuși să creștem impactul pe care îl avem în comunitate, căutăm un ASSISTANT PROJECT MANAGER care să ne completeze și să rezoneze cu misiunea noastră, așa cum o facem și noi. Iar acea persoană s-ar putea să fii chiar tu.

CANDIATUL IDEAL

 • Experiență relevantă în realizarea de sarcini administrative și de secretariat
 • Orientat către rezultate în activitate (interes pentru a dezvolta un nivel ridicat de calitate și acuratețe)
 • Motivat, proactiv, flexibil și dinamic
 • Noțiuni avansate de utilizare calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de crea relații bune de lucru cu membrii echipei
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și organizat
 • Abilități bune de prioritizare și respectare a termenelor limită
 • Abilități bune de comunicare (scrisă și orală)
 • Cunoștințe de limba engleză

DESCRIEREA JOB-ULUI

 • Oferă suport administrativ echipei de proiect prin coordonarea fluxului documentelor pentru proiect (primirea, înregistrarea și arhivarea) și asigură serviciile de tehnoredactare
 • Oferă asistență în pregătirea deplasărilor, întâlnirilor și organizarea de evenimente
 • Asistă managerul de proiect în activităţile specifice
 • Asigură, împreună cu managerul de proiect, implementarea strategiei proiectului
 • Participă activ la ședințele de lucru ale echipei și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora
 • Participă la organizarea achizitiilor din cadrul proiectului și asigură protocolul
 • Întocmeşte actele adiţionale, notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului
 • Responsabil cu logistica proiectului, asigură suport în organizarea resurselor umane și materiale ale proiectului
 • Se ocupă de multiplicarea de materiale, de preluarea și transmiterea de mesaje sau informații persoanelor implicate în proiect (echipă, beneficiari, parteneri)

Aplica pe www.asociatiasocialincubator.org 

 

Sursa:  www.asociatiasocialincubator.org 

Fundația Inocenți angajează Manager Dezvoltare Organizațională, Cluj Napoca

Fundația Inocenți angajează Manager Dezvoltare Organizațională

Locație : Cluj Napoca

Program tip: Full time

Cerințe:

 • Nivel de studii: Facultate profil Comunicare/ Jurnalism/Limbi Straine/Marketing/ CSR etc
 • Calificări necesare: Experiența de minim 3 ani in domeniul ONG (voluntariat sau angajat)
 • Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat (oral si scris)
 • Abilități de comunicare necesare în construirea și menținerea relațiilor cu sponsorii și partenerii
 • Abilități organizatorice necesare organizării de evenimente de fund raising și friend-raising
 • Carnetul de conducere reprezintă un avantaj

 

Obiective ale postului:

 • Menținerea și cultivarea relațiilor armonioase de colaborare cu sponsorii, partenerii și prietenii Fundatiei Inocenți in Cluj.
 • Atragerea de noi sponsori, parteneri si resurse pentru programele Inocenti din Cluj. Comunicarea constanta si consistenta cu echipa Inocenți din Bucuresti si din Statele Unite
 • Organizarea, promovarea si desfășurarea de evenimente în comunitate, alături de colegi și voluntari, cu scopul strângerii de fonduri și atragerii de noi susținători.
 • Identificarea si redactarea proiectelor cu finantare locala.
 • Explorarea oportunităților pentru a contacta noi grupuri de donatori din Romania și din afara țării.
 • Menținerea unei comunicari constante și consistente cu echipa de management din București si cu board-ul de conducere din SUA.
 • Gestionarea resurselor financiare dedicate programelor și sprijinirea echipei locale în aprovizionarea cu resurse materiale necesare programului, atunci cand este nevoie.
 • Participarea la evenimente de networking in Cluj pentru a cunoaste persoane implicate în viata civica si de afaceri locală.
 • Răspunde de crearea unei imagini pozitive a Fundatiei Inocenți în mass media, în comunitate și în rețeaua de colaboratori, odată cu participarea la diversele târguri, expoziții, conferinte.
 • Dezvoltarea de noi sisteme de atragere de fonduri – evenimente speciale, apeluri online, solicitări de donații in bunuri.

 

Profil:

 • Spirit de initiativă, acceptarea provocărilor profesionale și a ieșirii din zona de comfort
 • Disponibilitate de a învăța lucruri noi și flexibilitate
 • Asumarea responsabilității și dedicare
 • Optimism, deschidere, jovialitate
 • Bun negociator și mediator
 • Capacitate de lucru independent
 • Comunicator – abilități avansate de comunicare; ușurința de a se adresa în public
 • Abilități de comunicare în scris – scriere de proiecte, comunicare prin email cu echipa din București și SUA
 • Empatie, motivație puternică pentru a susține o cauză umanitară
 • Maturitate si prezentabilitate în capacitatea de a construi relații armonioase cu partenerii
 • Onestitate și respectarea eticii profesiei
 • Focusare pe soluții, capacitate de a le implementa și spontaneitate
 • Spirit de echipă
 • Interes pentru perfecționare permanentă.

 

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un cv la adresa office.bucuresti@inocenti.ro și simona.samoila@inocenti.ro

pana in data de 16.07.2019.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.inocenti.ro.