Ministerul Muncii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Corp Control Ministru, Direcția Corp Control – Dezvoltare Managerială, Implementare Strategie Națională Anticorupție.


Concursul se desfășoară în data de 2 martie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 6 martie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an;
– Perfecționări (specializări): -;
– Limbi străine: limba engleză sau limba franceză –citit, scris, vorbit – nivel mediu;
– Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet – nivel mediu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 30 ianuarie – 18 februarie 2015, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

Concursul se desfășoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 19 februarie – 25 februarie 2015 (în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
– Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
– Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc în data de 2 martie 2015, ora 10.00;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
– Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) Interviul va avea loc în data de 6 martie 2015;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

Mai multe detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.mmuncii.ro

Fundația Motivation România angajează Coordonator ocupare, Drobeta Turnu Severin

Fundația Motivation România organizează selecție de candidați pentru ocuparea pozitiei de Coordonator ocupare (norma intreaga) in cadrul echipei din Drobeta Turnu Severin.


Termen limita: 10 Februarie 2015

Cerinte minime:

Experiență de 3 ani în servicii de ocupare sau servicii sociale și foarte bune abilități de lucru cu șomerii și grupurile vulnerabile pe piața muncii.

Poziția vacantă este în cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul până la data de 10 Februarie 2015, la adresa de e-mail c.pop@motivation.ro, precizând în subiectului mesajului „Angajare Coordonator ocupare SV„.

Sunt încurajate să aplice doar persoanele care îndeplinesc cerințele postului. Vor fi contactate numai persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Mai multe informatii AICI

Sursa: www.motivation.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea postului de SECRETAR I (S) la Facultatea de Matematică

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următorului post: SECRETAR I (S) la Facultatea de Matematică normă întreagă, perioadă nedeterminată


Condiţii specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– Vechime în activitatea de secretariat în învăţământul superior de minim 3 ani;
– Competenţe operare PC: MS Office Word şi Excel, Latex, Corel Draw, Outlook, navigare Internet;
– Cunoaşterea a două limbi străine (engleză şi franceză);
– Aptitudini şi abilităţi: abilităţi de lucru cu echipamente de birotică (fax, copiator); abilităţi de planificare şi organizare; abilităţi de comunicare eficientă atât oral, cât şi în scris; abilităţi de lucru în echipă sub presiunea unor termene limită; adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

Proba scrisă (din bibliografia menţionată; include şi subiecte ce verifică cunoştinţele de limbă străină):

– data şi ora desfăşurării: 26 februarie 2015, ora 12.00
– locul desfăşurării: Sala de Conferinţe a Facultăţii de Matematică, Corp A al Universităţii, parter
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practică: testarea competenţelor de operare PC
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

– Interviu
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 10.02.2015, ora 15.00, la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Daniela Racu – telefon: 0232 201319.

Mai multe detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.uaic.ro

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere cu normă întreagă.

Profilul candidatului:

– experiența în tabere sau programe pentru copii și tineri reprezintă un avantaj major;
– experiența în programe de educație non-formală este obligatorie;


– experiență de lucru în echipă;
– abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;
– capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de rezistență la condiții de stres, de luare a deciziilor contra timp;
– atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, comunicativă, dinamică, creativă, dornică să învețe lucruri noi;
– cunoștințe operare PC (Word și Excel);
– absolvent studii superioare;
– membru al Bisericii Ortodoxe.

Descrierea postului:

În extra-sezon:

– Gestionează relațiile cu partenerii (informații, înscrieri, contracte, plăți);
– Participă la procesul de recrutare a voluntarilor;
– Contribuie la organizarea și implementarea trainingului echipei de tabără.

În timpul taberei:

– Coordonează, supraveghează și evaluează echipa de animatori;
– Coordonează și supraveghează desfășurarea programului de activități al taberei;
– Evaluează periodic programul săptămânal de activități și baza logistică și aduce idei de îmbunatățire a programului și a serviciilor de tabără.
– Gestionează relațiile cu părinții, profesorii și copiii participanți în tabără.

Cei interesați pot depune CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa tabere.mmb@gmail.com cu titlul: „aplicație coordonator tabere”, până la data de 15 februarie 2015.

Sursa: www.iasi.mmb.ro

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează Asistent proiect şi Expert înfiinţare structuri economie socială

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, organizație neguvernamentală înființată în 1992, oferind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice în București și județul Ilfov, lansează în cadrul proiectului ”Șanse egale la angajare pentru persoane vulnerabile”, ID 148882, următoarele poziții:


ASISTENT RESPONSABIL IMPLEMENTARE ACTIVITĂȚI PROIECT – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: București

Principalele sarcini ale poziției:

• Coordonează activitățile cu grupul țintă al proiectului – persoane vulnerabile: persoane cu dizabilități, femei aflate în situații de risc, familii cu mai mulți copii și monoparentale, asigurându-se de completarea formularelor de înscriere a grupului țintă
• Monitorizează îndeplinirea rezultatelor proiectului
• Raportează responsabilului de implementare a activităților proiectului și managerului de proiect la solicitarea acestora și atunci când sunt stabilite termene de raportare

Profilul candidatului:

– Studii superioare (de preferat în domeniul financiar)
– Minim cinci ani de experiență în muncă
– Experiență de lucru pe proiecte structurale (de preferat 3 ani)
– Dorință de lucru într-o echipă dinamică

EXPERT ÎNFIINȚARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: Județul Ilfov, sediul: Voluntari

Principale sarcini ale poziției:

• Realizarea demersurilor organizaționale, fiscale, administrative pentru înființarea a trei structuri de economie socială: spălătorie haine și covoare, atelier tâmplărie, hostel animale de companie
• Obținerea de avize pentru funcționarea celor trei structuri de economie socială
• Înregistrarea activității acestora
• Oferirea de suport legal și organizațional pentru înființarea și organizarea acestora
• Participare la promovarea acestor structuri de economie socială

Profilul candidatului:

– Cel puțin 5 ani vechime în muncă
– 2 ani de experiență în înființarea de entități cu sau fără personalitate juridică, obținere de avize pentru funcționarea unor entități economice sau fără scop patrimonial

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV și scrisoare de intenție până la data 5 februarie 2015 la e-mail: office@organizatia-suedeza.ro. Vă rugăm să menționați în e-mail poziția dorită.

În procesul de evaluare a aplicațiilor se va respecta principiul confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Interviurile vor avea loc în luna martie la sediul Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual din Str. Delfinului 11, bl. D19, ap. 4, sector 2, București.

ASursa: www.stiriong.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar (S)

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
2 posturi administrator financiar (S) normă întreagă, perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații Internaționale (un post la Biroul Programe Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate Internaționale).


Condiţii specifice:

  • studii: superioare absolvite cu diploma de licență – domeniul științific SOCIAL (Științe juridice, Sociologie, științe politice și administrative, Științe economice și administrarea afacerilor, Psihologie) sau UMANIST (Filologie, Filosofie, Istorie);
  • cunoașterea limbii engleze (la nivel minim B2), scris și vorbit;
  • experiență academică internațională probată prin adeverințe/certificate ;
  • cunoașterea altei limbi de largă circulație dovedită prin certificate;
  • competențe de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet etc.) ;
  • competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea de scrisoei, rapoarte etc.;
  • gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stres, spirit de echipă, adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

I. Probă scrisă și orală:

a) Lucrare scrisă: -traducere din limba română în limba engleză la prima vedere;
-traducere din limba engleză în limba română la prima vedere;
-un eseu de maximum1 pagină în limba engleză pe o temă legată de cooperarea academică internațională a Universității “Alexandru Ioan Cuza”.

b) testare orală: conversație în limba engleză.
data şi ora desfăşurării: 19 februarie 2015, ora 09.00;
– locul desfăşurării: Departamentul de Relații Internaționale;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;

II. Probă practică:

-interpretarea și redactarea unor corespondențe de tip oficial în limba engleză la calculator(abilități de lucru în Word); 2 note: limba din corespondența oficială + tehnica de redactare;
-abilități de lucru în Excel;
-competențe de comunicare electronică;
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

III. Interviu

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Bibliografie. Tematica pentru concurs.

– Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale. Titlul III: Învățământul superior: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul X, Capitolul XI;
– Regulamentul de ordine interioară al Departamentului de Relații Internaționale;
– Regulamentul privind cooperarea academică internațională;
– Oferta de studii a UAIC (din broșura de prezentare).

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 09.02.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Barbacaru Felicia.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: telefon 0232/201319.

Continutul dosarului de inscriere este disponibil in ANUNTUL INTEGRAL

Sursa: www.uaic.ro

 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Spatarul Preda, nr. 12, sector 5, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:


Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control, Indeplinirea Masurilor Asiguratorii si Executare Silita a Debitelor

Conditii specifice de participare:

Pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
Cunostinte operare PC: Word, Excell, Power Point, Internet;
Abilitati, calitati, aptitudini speciale: Initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate.

Expert, clasa I, grad profesional asistent – Birou Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

Conditii specifice de participare:

Pregătire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:minim 1 an;
Cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Abilitati, calitati, aptitudini speciale: Initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate.

Concursul va avea loc la sediul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti in data de 24.02.2015, ora 10.00 – proba scrisa si in data de 26.02.2015 ora 12.00 – interviul.

Inscrierile la concurs se fac pana in data de 10.02.2015, ora 16.30.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon : 021/316.29.03 interior 215.

Bibliografia si continutul dosarului de inscriere sunt disponibile pe www.bucuresti.anofm.ro

Sursa: www.bucuresti.anofm.ro

Ministerul Muncii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici de Ocupare şi Formare Profesională – Serviciul Politici de Ocupare.


Concursul se desfășoară în data de 9 februarie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 11 februarie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:
Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

c) Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani.
d) Limbi străine: limba engleză/limba franceză – nivel mediu;
e) Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – Microsoft Office, Internet Explorer, e-mail – nivel mediu.

Detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.mmuncii.ro

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    28 ianuarie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

–    09 februarie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
–    11 februarie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind conținutul dosarului de înscriere şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.dac-iasi.ro.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, telefon 0232/206.344, interior 110.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Cantina de Ajutor Social Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent social studii superioare

Cantina de Ajutor Social Iasi cu sediul in localitatea Iasi, str. Sf Andrei, nr.70, judetul Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de:

Asistent social studii superioare, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.


Concursul se va desfasura astfel:

– Proba scrisa in data de 05.02.2015, ora 10,00,
– Proba interviu in data de 09.02.2015, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii superioare in specializarea asistenta sociala;
– vechime in specialitate minim 1 an;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 23.01.2015, ora 15,00 la sediul din Str. Sf.Andrei nr. 70.

Relatii suplimentare la sediul: Cantinei de Ajutor Social din Str. Sf. Andrei, nr. 70, persoana de contact: Corduneanu Dorina telefon: 0232/211038, fax; 0232/211038 E-mail: cas_iasi@yahoo.com.

Sursa: www.dac-iasi.ro