Articole

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare.

Descrierea postului:
Expertul dezvoltare programe oferă suport în asigurarea implementarii standardelor de calitate privind dezvoltarea copiilor intr-un mediu familial/ de ingrijire de tip familial (lucrul cu familiile biologice, cu familiile SOS, alte alternative de ingrijire bazata pe familie si programe variate de interventie, precum acordarea de servicii directe esentiale).

Sarcini si responsabilitati:
Postul este încadrat în Departamentul Dezvoltare Programe și dacă veți face parte din echipa noastră, veți răspunde de gestionarea corecta, la timp si prin servicii de calitate, a urmatoarelor activitati:
Contribuie la planificarea anuala strategica si procesul de monitorizare in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pe indicatorii stabiliti;
Contribuie la efectuarea analizelor privind respectarea drepturilor copilului in Romania si a studiilor de fezabilitate. Participa la dezvoltarea ideilor si propunerilor de proiect;
Coordoneaza procesul de realizare a evaluarilor externe/de impact a proiectelor ce se adreseaza copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc;
Coordoneaza implementarea si actualizarea bazei de date dezvoltate de SOS International pentru programele de intarirea a familiei (toate datele privind beneficiarii nostri sunt introduse in aceste baze de date);
Sprijina implementarea standardelor de calitate privind ingrijirea copiilor si tinerilor asa cum sunt definite in standardele nationale, politicile SOS (Manualul de intarirea familiei etc.);
Adapteaza cerintele internationale la reglementarile nationale in programele SOS Satul Copiilor;
Dezvolta si imbunatateste calitatea ingrijirii copiilor aflati in situatiei de risc la nivel national si desfasoara pentru aceasta misiuni de audit privind implementarea standardelor de calitate. Formuleaza o serie de recomandari care sa fie incluse intr-un plan local de actiune si urmareste punerea lui in aplicare;
Analizeaza posibilitatea reorganizarii serviciilor existente si a oportunitatii initierii de noi servicii si face propuneri in acest sens;
Acorda sprijin echipei locale de management in elaborarea si implementarea strategiilor si planurilor anuale de actiune;
Participa la elaborarea si implementarea proiectelor in vederea obtinerii de fonduri publice (granturi);
Participa la demersurile efectuate in vederea obtinerii subventiilor guvernamentale si locale si a cofinantarilor;
Acorda sprijin coordonatorilor programelor de intarirea familiei in procesul de planificare anuala (stabilire obiective, elaborare buget etc.);
Cunoaste nevoile de dezvoltare la nivelul fiecarui Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii si identifica/ofera sprijin in gasirea resurselor adecvate pentru a raspunde acestor nevoi;
Coordoneaza/acorda sprijin echipei de implementare a unor proiecte finantate din fonduri externe si care vizeaza proiectele de intarirea familiei.

Competenţe:
Studii superioare in asistenta sociala
Buna cunoastere a sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului
Bune cunostinte despre legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Experienta de minim 3 ani in prevenirea situatiilor de risc pentru familii/comunitati vulnerabile
Experienta anterioara in implementarea de proiecte reprezinta un avantaj
Utilizarea limbii engleze

Abilități:
Integritate, motivatie, determinare si implicare, persevernta
Foarte bune capacitati de organizare si planificare; usurinta in lucrul cu termene de executie
Capacitatea de a stabili si mentine parteneriate
Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii
Disponibilitate de deplasare

Oferta:

Acest post este pe perioadă determinată pana in Septembrie 2017, cu un program de 8 ore pe zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro. până cel târziu la data de 20 Iulie 2016.
Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Concurs ocupare post dietetician debutant – specialitatea nutriție și dietetică la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

1 post dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica – pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa;
-proba practica
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iulie 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 3 august 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii probei practice : 3 august 2016, ora 12 :00

Data si ora interviului : 3 august 2016, ora 15:00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica:
– diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica ;
– cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
· Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
· Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
· Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
· Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica) ;
· Autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Dieteticienilor din Romania ( pentru dietetician), vizata pe anul in curs;
· Cazierul judiciar ;
· Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
· Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
· Curriculum vitae.
· 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru, cu normă parțială, care nu se află în relație contractuală  cu nicio Casă Județeană de Asigurări de Sănătate.

Fundația Inocenți dorește să intre în relație contractuală cu Casa  Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud, pentru furnizarea  de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități, în cadrul  Centrului de Intervenție Timpurie.

Beneficiarii centrului nostru sunt copii și tineri cu dizabilități  neuro– psiho– motorii și părinții acestora.

În Centrul de Intervenție Timpurie se oferă următoarele servicii de  evaluare și terapeutice:
Servicii furnizate de neurolog pediatru:
– diagnostic/ evaluare/ indicații terapeutice

Servicii furnizate de psiholog:
– evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
– consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți
– terapie psihologică pentru copii și tineri

Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială– logoped:
– evaluare/ consiliere/ intervenție de psihopedagogie specială-logoped.

Servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:
– Kinetoterapie individuală
– Kinetoterapie de grup
– Kinetoterapie pe aparate speciale:
* Dispozitive mecanice
* Dispozitive electromecanice
* Dispozitive electroterapie.

Pentru mai multe detalii despre organizație puteți consulta site-ul  nostru: www.inocenti.ro
Pentru detalii legate de post: persoana de contact ADELA CARCU –  director programe, 0754 776 466; office.bistrita@inocenti.ro

Concurs ocupare posturi vacante la MENCȘ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – posturile vacante de consilier grad IA, de consilier grad I, inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, în profil filologic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbilor materne, după cum urmează:
 pentru 1 post vacant de consilier grad IA – limba maghiară;
 pentru1 post vacant de consilier grad I – limba ucraineană;
 pentru 1 post vacant de inspector de specialitate grad II – limba turcă;

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul temporar vacant de inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbii maghiare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul vacant de inspector de specialitate grad IA (DirecțiaPatrimoniu și Achiziții):
– studii superioare de lungă durată tehnice/economice, absolvite cu diplomăde licență sau echivalentă;
– experiență în specialitate:minim 3 ani.

Dosarul de înscriere la concurs 
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificărileși completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestăîndeplinirea condițiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor, după caz;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a
concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) selecția dosarelor: 07.07.2016pentru postul temporar vacant, respectiv 14.07.2016 pentru posturile vacante;
b) proba scrisă: 20.07.2016, ora 10:00;
c) interviul: 22.07.2016, ora 10:00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția Salarizare și Resurse Umane, la secretariatul comisiei de concurs – Vasilescu Ana-Maria, telefon 021.405.56.48.

Mai multe informatii în anunțul integral.

Sursa www.edu.ro

Fundatia ICAR caută colaborator Psiholog, Galați

Fundatia ICAR cauta colaborator part time pentru a lucra in cadrul unui proiect care consta in acordarea de servicii medicale si psihologice pentru solicitantii de azil din Romania. Activitatile proiectului se vor desfasura in Galati, la Centrul de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil.

Psiholog – 1 post

Principalele responsabilitati:

Evaluarea psihologica clinica a persoanelor din grupul tinta al proiectului;
Pregatirea si susținerea de ședinte de consiliere psihologica, individuala si de grup, pentru beneficiari;
Pregatirea si sustinerea de sedinte de orientare culturala;
Pregatirea si sustinerea de activitati educative si recreative;
Colaborarea strânsă cu ceilați membri ai echipei de proiect;
Elaborarea de fișe de urmărire și monitorizare pentru beneficiarii asistați;
Completarea altor documente necesare pentru justificarea activitatilor desfasurate;
Întocmirea de rapoarte specifice de activitate.

Cerinte:

studii superioare de specialitate (psihologie), formare profesionala in consiliere psihologica/ psihoterapie
experienta relevanta in specialitate
cunoasterea limbilor engleza si franceza cel putin la nivel conversational
competente interculturale/ disponibilitate de lucru cu persoane din medii culturale, etnii, religii diferite
Postul este pentru o durată de 24 de luni, iar norma de lucru este parțială (6 ore/ zi). Persoana selectată va beneficia de sesiuni de formare, supervizare și asistență de specialitate pe toata durata desfășurării activității.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV și scrisoare de intenție la adresa de e-mail icar@icarfoundation.ro (cu subiectul ”Psiholog Galati”) până la data de 10 iulie 2016.

Mai multe informatii:

Web: www.icarfoundation.ro

Sursa: www.icarfoundation.ro

Concurs ocupare funcții vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 iunie – 6 iulie 2016, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene un subiect va fi în limba engleză;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– limba engleză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință științe economice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
– limba engleză – nivel avansat.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Mai multe detalii pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

CREFOP recrutează consilieri vocaționali

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează colaboratori pe poziția de consilieri vocaționali pentru a-și dezvolta rețeaua la nivel național. Precizăm că aceasta colaborare va fi project based.

Profilul candidaților:

 • Studii superioare în una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere

sau

 • Studii superioare in ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie, drept şi curs de consilier vocațional;
 • Experiență de minim 3 ani in consiliere vocationala si mediere pe piata muncii

Principalele responsabilităţi ale Consilerului Vocațional vor fi:

 • Informare, consiliere si mediere în vederea integrării pe piața muncii ;
 • Dezvoltare de instrumente si metodologii pentru informare, consiliere si mediere;
 • Testare de instrumente pentru informare, consiliere si mediere;
 • Construirea relatiei beneficiar-angajator;
 • Consiliere post – angajare a beneficiarilor;

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , până vineri, 08 iulie 2016 ora 12:00.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.crefop.ro

Fundația Sf. Dimitrie angajează specialist PR & Fundraiser

Fundatia  Sf. Dimitrie angajeaza  specialist PR & Fundraiser, cu experientă  si  dorinta de  a se alătura echipei unui ONG.

Candidatii interesati vor depune pana la data de 5 iulie 2016 prin e-mail (centrusfdimitrie@gmail.com) urmatoarele documente:

 • CV (care sa conţină date despre experienţa de munca anterioara)
 • Scrisoare de intentie, care sa explice de ce credeti ca sunteti potrivit pentru acest job si care sa includa salariul minim si salariul optim pe care vi-l doriti de pe urma indeplinirii responsabilitatilor

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe

 • Studii superioare in Științele Comunicării, Jurnalism sau Relații Publice
 • Experienţa de lucru în sectorul ONG
 • Utilizarea limbii  engleze, scris şi vorbit, la un nivel foarte bun;
 • Cunoaşterea unei a doua limbi străine ca franceza, germana, italiană prezintă un avantaj;
 • Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office şi a Internet-ului;
 • Operare programe grafică (Photoshop, Corel) şi editare video la nivel începător – prezintă avantaj;
 • Orientat/ ă spre rezultate;
 • Foarte bun comunicator şi facilitator în reţea;
 • Capacitatea de a organiza şi coordona evenimente PR cu participare numeroasă;
 • Abilităţi de comunicare verbală şi în scris atât cu donatorii, jurnaliştii cât şi cu reprezentanţi oficiali;
 • Încredere în sine, carismă, capacitate de a convinge oamenii;
 • Abilitatea de a combina într-o manieră inovativă şi creativă metodele clasice de atragere de fonduri;
 • Flexibilitate, capacitate de a înţelege aşteptările fiecărui donator şi adaptarea mesajului la profilul fiecăruia;
 • Rezistenţă la stres şi respectarea termenelor limită;
 • Viziune şi capacitatea de a gândi strategic pe termen lung;
 • Abilitatea de a alterna munca de rutină cu activităţi dinamice şi creative.
 • Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, maturitate, stabilitate psihologică şi abilitate de a comunica;
 • Valori morale înalte.
 • Permis si experienta de conducere catergoria B  (avantaj)
 • Experienta în ONG-uri si voluntariatul sunt un avantaj

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea strategiei de atragere de fonduri a fundatiei
 • Dezvoltarea strategiei de comunicare internă şi externă a fundatiei
 • Identificarea şi analiza intereselor donatorilor instituționali;
 • Selectarea celor mai eficiente mecanisme de atragere de fonduri care să răspundă obiectivelor fundatiei
 • Scrierea cererilor de finanţare conform standardelor solicitate de fiecare donator;
 • Iniţierea, menţinerea şi consolidarea relaţiei cu donatorii instituţionali şi individuali pentru fidelizarea acestora;
 • Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu donatorii, a istoricului donațiilor efectuate si a corespondenţei;
 • Organizarea şi coordonarea evenimentelor de strângere de fonduri;
 • Realizarea materialelor necesare în comunicarea cu donatorii şi potenţialii donatori: scrisori, prezentări, proiecte, rapoarte;
 • Dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor online de atragere de fonduri;
 • Realizarea bugetului activităţilor şi evenimentelor de atragere de fonduri si monitorizarea veniturilor si cheltuielilor conform proiecţiei bugetare si a obiectivelor
 • Pregătirea materialelor de PR: broşuri de prezentare, afişe, etc.
 • Optimizarea şi actualizarea instrumentelor de promovare online a activităţii fundatiei
 • Mentinerea unei legături active cu jurnalistii, bloggerii, audienta online, comunitatea si  toti cei interesati de activitatea Fundatiei Sf. Dimitrie
 • stabilirea unei rețele de parteneri media, realizare bază de date, scriere comunicate de presă şi articole tematice, monitorizarea presei, rapoarte de presă post-evenimente;
 • Organizarea de evenimente precum conferinte de presă si asistentă în organizarea de evenimente cu scop de fundraising;
 • Monitorizarea si evaluarea permanentă a impactul activitătilor de comunicare;

Mai multe detalii depre activitatea fundatiei, pe www.fundatiasfantuldimitrie.ro.

Concurs de ocupare a 508 posturi de ofiţer şi agent în sistemul penitenciar

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenţi de penitenciare), Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 508 posturi vacante din unitățile subordonate, după cum urmează:
– 249 agent în sectorul operativ – pază, escortare, supraveghere (210 bărbaţi şi 39 femei);
– 16 agent administrativ (contabil – financiar);
– 20 agent administrativ (responsabil sector – logistică);
– 31 agent conducător auto;
– 19 agent tehnic fochist;
– 56 agent asistent medical;
– 10 ofiţer psiholog – reintegrare socială;
– 19 ofiţer asistent social;
– 24 ofiţer managementul situaţiilor de urgenţă;
– 6 ofiţer informaţii clasificate;
– 28 ofiţer sănătate – securitate în muncă şi protecţia mediului;
– 9 ofiţer secretariat;
– 11 ofiţer psiholog – resurse umane;
– 10 ofiţer profesor la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;

Repartizarea posturilor pe specialități și unități penitenciare este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţiile (cerinţele) specifice posturilor, condiţiile de studii, probele de concurs, tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ, pentru fiecare specialitate de post în parte.

În termenul de înscriere, de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 11 iulie 2016, orele 15.00, inclusiv, zilele de 20. și 29 iunie fiind nelucrătoare, candidaţii depun dosarele de candidat complete (cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o) prevăzute la dosarul de candidat, care se depun în termen de 7 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică), la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs.

Mai multe informatii pe www.anp.gov.ro.

Sursa: www.anp.gov.ro

Concurs ocupare 10 posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu organizeaza concurs pentru ocuparea locurilor vacante:

1 post de asistent medical in specialitatea de radiologie-imagistica medicala
1 post infirmier
2 posturi de sofer ambulanta
1 post asistent medical de ambulanta
1 post economist 1A (cu experienta in achizitii publice)
1 post economist 1A (pentru control financiar preventive propriu)
3 posturi de registrator medical (din cate 1 post pe durata determinata)

Termen limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 27.06.2016.

ANUNT INTEGRAL

Sursa: www.neuroiasi.ro