Articole

JOB_2

Concurs pentru ocuparea unui post de secretar la Școala Gimnazială” ‘Vasile Conta”, Iași

Școala Gimnazială” ‘VASILE CONTA” din Iași, Jud. Iași, cu sediul in Iași, strada Gheorghe Doja, organizează în data de 5.09.2016, concurs pentru ocuparea unui post de secretar, grad, profesional I, studii superioare, pe perioada nedeterminată.

Inscrierile se fac la sediul instituției, serviciul secretariat, in perioada 26.08 – 01.09. 2016, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații suplimentare se pot obține in zilele lucratoare, telefonic la nr.02321234757 sau personal la secretariatul școlii.

Conditii specifice postului
– Studii superioare;
– Vechime în muncă, minim 3 ani;
– Cunoștințe privind intocmirea si administrarea corespondenței oficiale;
– Cunoștințe de arhivare a documentelor;
– Cunoștințe privind managementul resurselor umane;
– Noțiuni de comunicare în relații publice;
– Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
– Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Offrce Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;
– Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației;
– Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din școli: EDUSAL, REVISAL, SIIIR, etc.

Detalii în anunțul integral

Sursa: www.scoalavasilecontaiasi.ro

JOB_1

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare, Iași

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare

Principalele responsabilitati:
Analizeaza si selecteaza proprietatile imobiliare, bunurile mobile propuse a fi aduse in garantie de catre proprietari pentru contractarea unui credit aprobat, formuland opinii referitoare la garantiile in discutie;
Elaboreaza rapoarte de evaluare si anexele corespunzatoare acestora, pentru garantiile care stau la baza documentatiilor de credit aprobate;
Efectueaza cel putin anual sau ori de cate ori este necesar reevaluarea garantiilor bancii;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul verificarii existentei permanente a garantiilor asiguratorii, precum si a integritatii acestora pe toata perioada creditarii, prin identificarea si constatarea starii tehnice a garantiilor, culegerea de date necesare intocmirii raportului de evaluare;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul de a verifica respectarea destinatiei creditului si modul de utilizare al acestuia numai la solicitarea expresa a unitatilor ce monitorizeaza clientul;
Urmareste in permanenta modificarile intervenite in legislatie, pentru mentinerea in cadrul legal a activitatii pe linie tehnica.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare finalizate, de preferinta tehnice;
2 ani vechime in domeniul specific de activitate; 3 ani vechime in munca;
Atestat ANEVAR, un avantaj semnificativ fiind reprezentat de experienta in evaluarea proprietatilor imobiliare;
Bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de documentare si elaborare de opinii scrise;
Capacitate de argumentare (orala/ scrisa);
Capacitate ridicata de analiza si sinteza;
Abilitati de organizare si planificare;
Capacitate de gestionare eficienta a timpului de lucru;
Toleranta ridicata la conditii de stres;
Tinuta etica si morala impecabila;
Cunostinte de operare PC (Excel, Word, Internet);
Abilitati de utilizare a echipamentelor electronice (camera foto digitala, copiator, scaner);
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Permis de conducere, categoria B;
Disponibilitate pentru deplasari.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite o scrisoare de intentie si un Curriculum Vitae pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 6 septembrie 2016.

Sursa: www.cec.ro

images 5

Spitalul Clinic de Recuperare Iași angajează inginer IA cu studii superioare, profil constructii

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:
Compartiment Intern de Prevenire si Protectie:
1 post inginer IA cu studii superioare, profil constructii – pe perioada nedeterminata
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisa;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 august 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise: 2 septembrie 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii interviului: 2 septembrie 2016, ora 13 :30
4. Rezultatele finale ale concursului se vor anunta pe data de 6 septembrie 2016, ora 12:00
5. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins ».

Condiţii specifice de participare la concurs:
– diploma de licenta in specializarea constructii;
– vechime in specialitate: 6 ani si 6 luni.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
§ Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;
§ Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
§ Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;
§ Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului: diploma de licenta inginer in specializarea constructii);
§ Cazierul judiciar;
§ Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959,0740256003)
§ Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;
§ Curriculum vitae;
§ 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

JOB_2

Concurs ocupare două posturi vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții
consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 5 – 24 august 2016, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 5 septembrie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale un subiect va fi în limba franceză
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

b.1. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
– cunoștințe medii de operare MS Office (Word, Excel, Power Point);
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

b.2. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte sau științe sociale;
– limba franceză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

Mai multe informatii  si bibliografia  pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

images_2

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi contractuale de execuție, temporar vacante, respectiv de:

1. Consilier juridic IA;
2. Consilier I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Consilier juridic IA:
o studii superioare juridice, finalizate cu diplomă de licenţă:
o examen de definitivare în profesie susţinut;
o înscris în Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi;
o vechimea in specialitatea studiilor superioare minimum 6 ani şi 6 luni.

Consilier I:
o studii superioare, finalizate eu diplomă de licenţă;
o vechimea în specialitatea studiilor superioare minimum 3 ani şi 6 luni.

Mai multe informatii despre cerintele posturilor si bibliografia ANUNTUL INTEGRAL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08 august 2016, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
o 23 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 26 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 61A, et. 2, Judeţul Iaşi, telefon: 0232/261.101.

Sursa www.aippimm.ro

outsourcing-advisors-job-collections

Concurs pentru ocuparea postului de Şef departament la Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacantă, de Şef Departament (Serviciu) Şcolaritate (S) la Departament (Serviciu) Şcolaritate – Secretariatul General al Universităţii, normă întreagă.

Condiţiile specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertaţie;
– vechime activitate de secretariat în învăţământ superior de minimum 10 ani;
– competenţe lingvistice privind cunoaşterea a cel puţin a unei limbi străine de circulaţie, dovedite prin certificat sau diplomă;
– competenţe TIC şi de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet, etc);
– competenţe de comunicare în relaţii publice, inclusiv conceperea de documente oficiale (scrisori, rapoarte, etc.).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, Direcţia Resurse Umane, Corpul J – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1, telefon: 0232.20.13.19.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2016, ora 15.00

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă: 09 august 2016, ora 10.00:
Interviu: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.uaic.ro

Diapozitiv1

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare.

Descrierea postului:
Expertul dezvoltare programe oferă suport în asigurarea implementarii standardelor de calitate privind dezvoltarea copiilor intr-un mediu familial/ de ingrijire de tip familial (lucrul cu familiile biologice, cu familiile SOS, alte alternative de ingrijire bazata pe familie si programe variate de interventie, precum acordarea de servicii directe esentiale).

Sarcini si responsabilitati:
Postul este încadrat în Departamentul Dezvoltare Programe și dacă veți face parte din echipa noastră, veți răspunde de gestionarea corecta, la timp si prin servicii de calitate, a urmatoarelor activitati:
Contribuie la planificarea anuala strategica si procesul de monitorizare in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pe indicatorii stabiliti;
Contribuie la efectuarea analizelor privind respectarea drepturilor copilului in Romania si a studiilor de fezabilitate. Participa la dezvoltarea ideilor si propunerilor de proiect;
Coordoneaza procesul de realizare a evaluarilor externe/de impact a proiectelor ce se adreseaza copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc;
Coordoneaza implementarea si actualizarea bazei de date dezvoltate de SOS International pentru programele de intarirea a familiei (toate datele privind beneficiarii nostri sunt introduse in aceste baze de date);
Sprijina implementarea standardelor de calitate privind ingrijirea copiilor si tinerilor asa cum sunt definite in standardele nationale, politicile SOS (Manualul de intarirea familiei etc.);
Adapteaza cerintele internationale la reglementarile nationale in programele SOS Satul Copiilor;
Dezvolta si imbunatateste calitatea ingrijirii copiilor aflati in situatiei de risc la nivel national si desfasoara pentru aceasta misiuni de audit privind implementarea standardelor de calitate. Formuleaza o serie de recomandari care sa fie incluse intr-un plan local de actiune si urmareste punerea lui in aplicare;
Analizeaza posibilitatea reorganizarii serviciilor existente si a oportunitatii initierii de noi servicii si face propuneri in acest sens;
Acorda sprijin echipei locale de management in elaborarea si implementarea strategiilor si planurilor anuale de actiune;
Participa la elaborarea si implementarea proiectelor in vederea obtinerii de fonduri publice (granturi);
Participa la demersurile efectuate in vederea obtinerii subventiilor guvernamentale si locale si a cofinantarilor;
Acorda sprijin coordonatorilor programelor de intarirea familiei in procesul de planificare anuala (stabilire obiective, elaborare buget etc.);
Cunoaste nevoile de dezvoltare la nivelul fiecarui Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii si identifica/ofera sprijin in gasirea resurselor adecvate pentru a raspunde acestor nevoi;
Coordoneaza/acorda sprijin echipei de implementare a unor proiecte finantate din fonduri externe si care vizeaza proiectele de intarirea familiei.

Competenţe:
Studii superioare in asistenta sociala
Buna cunoastere a sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului
Bune cunostinte despre legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Experienta de minim 3 ani in prevenirea situatiilor de risc pentru familii/comunitati vulnerabile
Experienta anterioara in implementarea de proiecte reprezinta un avantaj
Utilizarea limbii engleze

Abilități:
Integritate, motivatie, determinare si implicare, persevernta
Foarte bune capacitati de organizare si planificare; usurinta in lucrul cu termene de executie
Capacitatea de a stabili si mentine parteneriate
Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii
Disponibilitate de deplasare

Oferta:

Acest post este pe perioadă determinată pana in Septembrie 2017, cu un program de 8 ore pe zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro. până cel târziu la data de 20 Iulie 2016.
Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

careers

Concurs ocupare post dietetician debutant – specialitatea nutriție și dietetică la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

1 post dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica – pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
-selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisa;
-proba practica
-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iulie 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise : 3 august 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii probei practice : 3 august 2016, ora 12 :00

Data si ora interviului : 3 august 2016, ora 15:00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica:
– diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica ;
– cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
· Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
· Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
· Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
· Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica) ;
· Autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Dieteticienilor din Romania ( pentru dietetician), vizata pe anul in curs;
· Cazierul judiciar ;
· Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
· Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
· Curriculum vitae.
· 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

images 5

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru

Fundația Inocenți Bistrița angajează medic specialist neurolog pediatru, cu normă parțială, care nu se află în relație contractuală  cu nicio Casă Județeană de Asigurări de Sănătate.

Fundația Inocenți dorește să intre în relație contractuală cu Casa  Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud, pentru furnizarea  de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități, în cadrul  Centrului de Intervenție Timpurie.

Beneficiarii centrului nostru sunt copii și tineri cu dizabilități  neuro– psiho– motorii și părinții acestora.

În Centrul de Intervenție Timpurie se oferă următoarele servicii de  evaluare și terapeutice:
Servicii furnizate de neurolog pediatru:
– diagnostic/ evaluare/ indicații terapeutice

Servicii furnizate de psiholog:
– evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic
– consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți
– terapie psihologică pentru copii și tineri

Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială– logoped:
– evaluare/ consiliere/ intervenție de psihopedagogie specială-logoped.

Servicii conexe furnizate de kinetoterapeut:
– Kinetoterapie individuală
– Kinetoterapie de grup
– Kinetoterapie pe aparate speciale:
* Dispozitive mecanice
* Dispozitive electromecanice
* Dispozitive electroterapie.

Pentru mai multe detalii despre organizație puteți consulta site-ul  nostru: www.inocenti.ro
Pentru detalii legate de post: persoana de contact ADELA CARCU –  director programe, 0754 776 466; office.bistrita@inocenti.ro

JOB 1

Concurs ocupare posturi vacante la MENCȘ

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – posturile vacante de consilier grad IA, de consilier grad I, inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, în profil filologic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbilor materne, după cum urmează:
 pentru 1 post vacant de consilier grad IA – limba maghiară;
 pentru1 post vacant de consilier grad I – limba ucraineană;
 pentru 1 post vacant de inspector de specialitate grad II – limba turcă;

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul temporar vacant de inspector de specialitate grad II (Direcția Minorități):
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoașterea limbii maghiare.

Condiții specifice pentru participare la concurs – postul vacant de inspector de specialitate grad IA (DirecțiaPatrimoniu și Achiziții):
– studii superioare de lungă durată tehnice/economice, absolvite cu diplomăde licență sau echivalentă;
– experiență în specialitate:minim 3 ani.

Dosarul de înscriere la concurs 
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificărileși completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestăîndeplinirea condițiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor, după caz;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a
concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) selecția dosarelor: 07.07.2016pentru postul temporar vacant, respectiv 14.07.2016 pentru posturile vacante;
b) proba scrisă: 20.07.2016, ora 10:00;
c) interviul: 22.07.2016, ora 10:00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția Salarizare și Resurse Umane, la secretariatul comisiei de concurs – Vasilescu Ana-Maria, telefon 021.405.56.48.

Mai multe informatii în anunțul integral.

Sursa www.edu.ro