Oportunităţi de angajare la Capgemini!

Capgemini pune la dispoziție noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul companiei. Compania oferă un salariu competitiv, posibilitatea de a lucra într-o echipă multinaţională şi de a-ţi dezvolta cariera în cadrul uneia dintre cele mai respectate companii IT din lume.


Astfel, studenții sau absolvenții cunoscători de limba italiană, engleză, germană, spaniolă sau franceză pot aplica pentru următoarele poziții:

– Customer Service Advisor with English.
– Customer Service Advisor with Italian & English;
– Customer Service Advisor with French & English;
– Customer Service Advisor with German & English;
– Customer Service Advisor with Spanish & English;
– Front Desk Assistant
– HR Intern.
Pentru a aplica, trimite CV-ul personal pe recruitment.iasi.ro@capgemini.com.
Mai multe detalii puteți afla accesând pagina oficială de Facebook a companiei Capgemini.

Concurs ocupare post Arhivar la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează în perioada 19-22 mai 2015, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de arhivar la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții.


Condiții generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

– studii generale sau studii medii;

– atestat pentru ocupația de arhivar;

– minimum un an vechime în muncă.

Concursul se va desfăşura în două etape, astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 19 mai 2015, ora 1000 ;
– interviul va avea loc în data de 22 mai 2015, ora 1100.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 12 mai 2015, ora 17:00, la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, București).

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane).

Mai multe informatii pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare caută expert/firmă de consultanţă pentru realizarea auditului organizaţional

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare lanseaza un apel pentru contractarea unui expert/ firma de consultanta care sa realizeze auditul organizational cu scopul de a identifica directiile de consolidare si imbunatatire ale activitatii Federatiei la nivel de proceduri interne de functionare.


Activitatile specifice contractului de consultanta includ:

– realizarea analizei organizationale FOND

– elaborarea unui instrument de auto-evaluare a Consiliului Director si a Directorului Executiv

– elaborarea unui cod etic

Durata de implementare a contractului: 20 mai – 31 iulie 2015.

Detalii suplimentare sunt disponibile in Termenii de Referinta.

Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita aplicatiile complete pana cel tarziu 8 mai, ora 17.00 la adresa office@fondromania.org:

– scrisoare de motivatie

– CV-ul actualizat

– propunere plan de lucru

Aceasta activitate face parte din proiectul „Consolidarea Capacitatii FOND si a Organizatiilor Membre in Domeniul Cooperarii pentru Dezvoltare in Romania” si este finantat prin granturile SEE 2009-2015, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Sursa: www.fondromania.org

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, după cum urmează:

Şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR – grad I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;


Şef Serviciu Catalogare, Achiziţii, Informare Bibliografică – grad I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;

Bibliograf – grad profesional Debutant, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;

Consilier Juridic – grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată.

Detalii despre condițiile de desfășurare, dosarul de concurs, calendarul de desfășurare a probelor și bibliografie le găsiți AICI

Sursa: www.bjiasi.ro

Caritas Bucureşti angajează Educator

Asociatia Caritas Bucuresti, cu sediul in str. Gheorghe Pripu, nr. 22 – 36, sector 1, Bucuresti, angajeaza pe perioada nedeterminata educator full-time pentru o casa de tip rezidential in care locuiesc copii cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani.


Abilitati si competente:

– abilitati de comunicare (orala si scrisa);
– abilitati in lucrul cu copiii aflati in dificultate;
– abilitati de utilizare a instrumentelor de cunoastere si evaluare a beneficiarilor;
– corectitudine si confidentialitate in relatia cu beneficiarii si colaboratorii;
– capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate si creativitate in gandire;
– spirit intreprinzator care sa permita identificarea eficienta a solutiilor posibile;
– capacitati de lucru in echipa;
– responsabilitate sociala;
– disponibilitate de a lucra in ture de luni pana vineri (in intervalele orare 7 – 15, 13 – 21).

Cerinte:

– studii superioare in domeniul socio-uman;
– experienta in activitati cu copiii institutionalizati, minim 1 an;
– abilitati si cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);

Responsabilitati:

– desfasurarea de activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta pentru copiii aflati in centru;
– realizarea de activitati de suport scolar si recreative, atat in centru, cat si in afara acestuia;
– mentinerea relatiilor cu exteriorul (scoala, medic de familie, autoritati, familie) pentru copiii desemnati in responsabilitate.

Persoanele care vor fi recrutate vor dispune de capacitatea emotionala de a lucra cu copii institutionalizati, rezistenta la stres si abilitati de a face fata unor situatii dificile ce pot aparea.

Cei interesati pot depune CV-ul si scrisoarea de intentie la sediul asociatiei, prin e-mail: corina.rosu@caritasbucuresti.org sau prin fax nr. 021.233.21.36, in atentia d-nei Corina Rosu, pana la data de 04 mai 2015.

Numai persoanele care corespund criteriilor de selectie vor fi invitate la interviu.

Sursa: www.caritasbucuresti.org

DESFB selectează 48 experţi termen scurt monitorizare mecanism integrat

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!” – SMIS 56367, cu nr. de
identificare POSDRU/170/6.3/S/146738, în perioada 01.10.2014 – 30.09.2015.


În vederea implementării proiectului „Start – O viață de calitate în siguranță!” – SMIS 56367, POSDRU/170/6.3/S/146738, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) în calitate de Beneficiar al proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”, cu sediul în str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, anunţă demararea procedurii de recrutare și selecţie, care se va desfășura în perioada 20 aprilie 2015 – 4 mai 2015, a unui număr de 48 experţi termen scurt (TS) monitorizare mecanism integrat (1 expert/județ, 7 experți la nivelul Mun. București):

Profilul experților Documente necesare
Pregătire profesională

Absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență/masterat/doctorat

Pregătire profesională

Diploma de licență/masterat/doctorat

Experienţă profesională generală

5 -10 ani

Documente doveditoare

IMPLICAREA EXPERȚILOR TS ÎN ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

Experții monitorizare mecanism integrat vor fi implicați în activitățile următoare:
– Activitatea 5 – „Elaborarea unui mecanism integrat, national si interinstitutional de prevenire, combatere, intervenție, monitorizare si raportare a cazurilor de violență domestică”,
– Activitatea 6 – „Pilotarea la nivel national a mecanismului elaborat”,
– Activitatea 8 – „Infiintarea de comisii județene pentru monitorizarea modului de intervenție in vederea combaterii violenței domestice”.
Atribuțiile specifice fiecărui expert vor face obiectul contractului individual de muncă (fișa postului) sau a celorlalte forme legale de contractare.
Experții își vor derula activitatea pe durata a 8 ore/zi la sediile unde vor funcționa echipele județene de intervenție.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Sursa: www.mmuncii.ro

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor angajează Expert mediere, Cluj

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, organizatie activa de 19 ani, prezenta la nivelul a 4 regiuni din Romania, ofera oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.

Organizatia selecteaza pentru sediul sau din CLUJ un expert mediere. 


1.    Identifica agentii economici potentiali angajatori si mentine legatura cu acestia in vederea medierii beneficiarilor;
2.    Planifica si implementeaza activitatile de mediere, pe baza informatiilor puse la dispozitie de consilierii profesionali;
3.    Organizeaza şi gestioneaza instrumentele necesare in derularea activitatilor de mediere;
4.    Implementeaza planurile de actiune in vederea plasarii in munca a beneficiarilor;
5.    Organizeaza si sustine sesiuni de jobclub in colaborare cu consilierii profesionali;
6.    Monitorizeaza integrarea la locul de munca pentru persoanele angajate;
7.    Programeaza si coordoneaza activitatile de mediere in termeni de management si activare a resurselor implicate a rolurilor aferente si in cadrul termenelor fixate;
8.    Realizeaza raportarea activitatilor conform procedurilor existente la nivelul organizatiei  

CANDIDATUL IDEAL: 

Absolvent de studii superioare;
Foarte bune abilităţi de comunicare, organizare şi lucru în echipă;
Abilităţi de utilizare a echipamentelor;
Experienta in servicii de mediere.
Experienta POSDRU prezinta un avantaj.

Alte cerinte specifice:

Rezistență la stres, capacitate de a lucra cu termene scurte;
Respectarea regulamentului intern al organizaţiei;
Capacitate de relaţionare optimă cu membrii echipei şi partenerii;
Asumarea sarcinilor primite;
Respectarea scadenţelor pentru sarcinile asumate;
Flexibilitate și atitudine pozitivă faţă de schimbare;
Atitudine pozitivă faţă de muncă.

Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa ania.nedelcu@fdpsr.ro pana joi 30.04.2015.

Oportunităţi de angajare în cadrul Structurilor de Economie Socială, Iaşi!

Structurile de Economie Sociala infiintate in cadrul proiectului POSDRU 148730 – IDEAS – “Incluziune prin Dezvoltare Economica si Antreprenoriat Social” , angajeaza personal in vederea desfasurarii activitatilor economice pentru care au fost autorizate.


Au prioritate persoanele care fac parte din grupuri tinta vulnerabile:

(a) Persoane cu dizabilităţi;
(b) Familii care au mai mult de 2 copii;
(c) Familii monoparentale;
(d) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(e) Femei în situaţii de risc (femei aflate în diverse situații de dezavantaj socio-profesional: victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau violenței, aflate în situația precarității locului de muncă, femei cu calificări redundante);
(f) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;

I. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate catering

1 post vacant – Bucatar sef cu norma de 6 ore/zi

Cerinte:
– certificat de calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 3 ani;

1 post vacant – Bucatar cu norma de 6 ore/zi

Cerinte:
– certificat de calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 1 an;

1 post vacant – Muncitor necalificat – ajutor bucatarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– nu necesita experienta profesionala;

2 posturi vacante – Soferi aprovizionare/distributie cu norma de 4 ore/zi

Cerinte:
– posesor permis cat.B fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

II. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate spalatorie auto si de covoare

1 post vacant cosmetician auto cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

1 post vacant spalator masini/covoare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 1 an;

III. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate tamplarie 

1 post vacant maistru tamplarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 5 ani; 

1 post vacant sef echipa tamplarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 3 ani;

 1 post vacant tamplar finisare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani; 

1 post vacant tamplar ansamblare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

1 post vacant tamplar debitare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 2 ani; 

1 post vacant tamplar frezare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

IV. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate vulcanizare

1 post vacant expert marketing cu norma de 4 ore/zi

Cerinte:

– studii superioare;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

V. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate service auto 

1 post vacant inginer mecanic cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– studii superioare in domeniu;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

2 posturi vacante mecanici cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 1 an;

Asteptam CV-urile celor interesati si care indeplinesc cerintele mentionate pentru fiecare pozitie vacanta in parte, pe adresa de e-mail: glconsultingroman@gmail.com.

Structură de Economie Socială din Brăila face angajări!

Structura de Economie Sociala – Braila, cu domeniul de activitate “Servicii de ingrijire la domiciliu”, infiintata in cadrul proiectului POSDRU 148730 – IDEAS – “Incluziune prin Dezvoltare Economica si Antreprenoriat Social” , angajeaza: manager de structura, kinetoterapeut si asistenti medicali.


Au prioritate persoanele care fac parte din grupuri tinta vulnerabile:

(a) Persoane cu dizabilităţi;
(b) Familii care au mai mult de 2 copii;
(c) Familii monoparentale;
(d) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(e) Femei în situaţii de risc (femei aflate în diverse situații de dezavantaj socio-profesional: victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau violenței, aflate în situația precarității locului de muncă, femei cu calificări redundante);
(f) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat; 

1 post vacant – Manager Structura cu norma de 8 ore/zi 

Cerinte:

– studii superioare
– experienta generala minim 5 ani
– cursuri de specializare (negociere, marketing, comert, vanzari, management)
– experienta in vanzari sau activitate de economie sociala
– gandire strategica, managementul eficient al echipei
– persoana cu bune abilitati de comunicare si relationare empatica, proactiva, motivata.
– dinamica, inovatoare, orientata spre rezultat

Responsabilitati:

– responsabil de obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatilor de ingrijire la domiciliu
– coordoneaza si administreaza activitatea structurii de economie sociala
– coordoneaza echipa, care include persoane din grupuri vulnerabile
– elaboreaza strategii de dezvoltare ale organizatiei
– identifica cele mai avantajoase forme de promovare a serviciilor si elaboreaza strategia de marketing a structurii de economie sociala
– identifica si mentine relatiile cu clientii
– urmareste calitatea serviciilor
– mentine relatii profesionale si colaboreaza cu intreaga echipa de proiect
– realizeaza documentele de raportare a activitatii impuse de catre finantatorul proiectului
– participa la selectia si formarea personalului din cadrul echipei
– este responsabil de organizarea evenimentelor de vizibilitate la nivel local. 

1 post vacant – Kinetoterapeut cu norma de 8 ore/zi 

Cerinte:

– studii superioare in domeniu
– experienta in domeniu minim 2 ani

2 posturi vacante – Asistenti medicali cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– certificat/atestat de calificare/evaluare a competentelor profesionale
– experienta in domeniu minim 2 ani

Asteptam CV-urile celor interesati si care indeplinesc cerintele mentionate pentru fiecare pozitie vacanta in parte, pe adresa de e-mail: glconsultingroman@gmail.com.

Fundaţia ADV România angajează psihopedagog

Fundatia ADV Romania, Centrul National Iasi, scoate la concurs un post de psihopedagog.

Norma de munca – 8 ore/zi,  CIM pe durata determinata: 01.05.2015 – 31.12.2015

Locatie post –  Iasi

Domeniul angajarii – servicii sociale


Angajator – ADV Romania

CV + scrisoarea de motivatie sunt asteptate prin e-mail la adresa eugenia.stalinescu@alaturidevoi.ro sau fax 0232/275568 pana la data de 20.04.2015.

Persoana de contact: – Eugenia Stalinescu, manager resurse umane 

Descrierea postului de psihopedagog

– evalueaza situatia copilului/tanarului si a familiei/apartinatorilor, posibilitatile si dificultatile cu care acestia se confrunta;

– realizeaza interviuri cu subiectii utilizand modul de comunicare adecvat caracteristicilor psiho – sociale ale acestora;

– preia dosarul copilului/tanarului intocmit in urma evaluarii primare si il studiaza impreuna cu membrii echipei pluridisciplinare, si stabileste urmatoarele masuri necesare instrumentarii cazului;

– evalueaza pe baza interviului, si a dosarului intocmit de asistentul social, situatia copilului/tanarului si a familiei/apartinatorilor, posibilitatile si dificultatile cu care acestia se confrunta;

– stabileste programul de intalniri cu beneficiarii, in colaborare cu membrii echipei pluridisciplinare, si va fixa termene de realizare pentru activitatile propuse;

– comunica familiei/apartinatorilor implicatiile de natura psihica/emotionala asupra copilului/tanarului care participa la activitatile Centrului de Zi;

– planifica, realizeaza si evalueaza diverse activitati;

– realizeaza activitati, educative, recreative si de socializare. 

Cerinte

– Absolvent al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, specializarea Psihopedagogie;

– Experienta minim 2 ani in domeniu;

– Constituie avantaj experienta in ONG-uri, inclusiv cea de voluntariat, formarile suplimentare in domeniul persoanelor cu dizabilitati, consum de droguri, migranti si educatie non formala.

– Atentie la detalii;

– Abilitati de comunicare si lucru in echipa. 

Oferta (bonusuri, beneficii)

Lucrul intr-o echipa profesionista si dezvoltare personala.

Salariu motivant. 

Nota: Numai persoanele selectate vor fi contactate in vederea participării la interviu.

Sursa: www.alaturidevoi.ro