FDSC angajează Responsabil financiar pentru Fondul ONG

Fondul ONG in Romania urmareste dezvoltarea societatii civile si cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare sustenabila. Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene 2009-2014 de a reduce disparitatile economice din SEE si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si statele donatoare Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Operatorul Fondului ONG in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), impreuna cu partenerii sai Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi.


Echipa FDSC isi cauta un coleg / o colega dornic(a) sa contribuie la implementarea celui mai mare fond dedicat finantarii sectorului neguvernamental din Romania. Postul este full-time, iar activitatea se desfasoara la sediul FDSC (Bucuresti).

Profilul candidatului:

• Studii superioare in domeniul economic;
• Minimum 2 ani de experienta in domeniul financiar contabil;
• Minimum 2 ani de experienta in managementul financiar al proiectelor organizatiilor neguvernamentale;
• Excelente cunostinte bugetare si contabile;
• O buna cunoastere a limbii romane si engleze, scris si vorbit;
• Utilizarea computerului si a urmatoarelor programe: Microsoft Word, Microsoft Excel, precum si a unor programe de evidenta financiar-contabila;
• Foarte bune abilitati de comunicare si prezentare;
• Capacitatea de a intelege fluxul de activitati intr-o organizatie cu multe proiecte;
• Persoana responsabila si bine organizata. 

Responsabilitati:

• Asigura monitorizarea financiara corecta, eficienta si in termen a proiectului si a cheltuielilor efectuate, in acord cu procedurile de raportare stabilite;
• Contribuie la dezvoltarea activitatilor de analiza si prognoza a Fondului ONG/Departamentului Financiar;
• Elaboreaza rapoartele financiare interne ce vor include cheltuielile efectuate si previziunile financiare;
• Supervizeaza din punct de vedere financiar achizitiile efectuate in cadrul proiectului (cu respectarea legislatiei in vigoare);
• Contribuie la realizarea Bugetului anual de venituri si cheltuieli si cash-flow-ului aferent, verifica realizarile fata de obiectivele propuse si verifica executia bugetara;
• Participa la alte proiecte in cadrul Departamentului Financiar. 

Va rugam sa transmiteti pana la data 31 martie 2015 inclusiv, la adresa de e-mail fondong[at]fdsc.ro, CV-ul insotit de o scrisoare de intentie in care va rugam sa descrieti motivatia si experienta relevanta pentru acest post (conform “Profilului candidatului”). In scrisoarea de intentie va rugam sa includeti datele de contact pentru o persoana care poate oferi recomandari in ceea ce priveste activitatea dvs. intr-o organizatie neguvernamentala, precum si asteptarile dvs. salariale de la acest post. Asiguram confidentialitatea aplicatiilor. In functie de constrangerile de timp, exista posibilitatea ca doar candidatii selectati sa fie contactati.

 Sursa: www.fondong.fdsc.ro

Spitalul Providența angajează Referent Marketing

Spitalul Providența angajează Referent Marketing

Responsabilități principale:

• Realizarea și implementarea anuală a planului de Marketing în concordanță cu planul strategic
• Dimensionarea și execuția bugetului aferent planului de Marketing


• Urmărirea evoluţiei accesării serviciilor medicale, identificarea şi propunerea măsurilor de corecţie/optimizare
• Realizarea de cercetări de piaţă, prelucrarea datele obţinute şi transmiterea superiorului ierarhic pentru analiza acestora și a eventualelor recomandări de promovare
• Coordonarea si realizarea materialelor de promovare în colaborare cu furnizorii
• Participarea la evenimente de profil pentru promovarea misiunii și serviciilor medicale oferite
• Identificarea şi propunerea de modalităţi de actualizare și optimizare a paginii web și a paginii de Facebook
• Menținerea relației cu Mass Media, elaborarea și transmiterea comunicatelor de presă, răspunderea la eventualele solicitări, sub îndrumarea superiorului ierarhic
• Propunerea și implementarea strategiei de comunicare internă și externă
• Monitorizarea chestionarelor de satisfacție ale pacienților și ale angajaților și propunerea de feedback și soluții care să mențină ridicat gradul de satisfacție a acestora
• Crearea și dezvoltarea de parteneriate social-medicale
• Administrarea eficientă a relaţiei cu furnizorii
• Raportarea constantă a rezultatelor acţiunilor de promovare și anuală, prin raportul de activitate

Pe cine căutăm?

O persoană cu:
• studii superioare;
• experienţă în domeniu;
• gândire analitică;
• inițiativă;
• excelente abilități de comunicare;
• deschidere către spiritualitate;

Ce oferim?

Șansa de a face parte dintr-o echipă tânără și de a lucra pentru un proiect unic: spitalul creștin.
• Oportunitatea de a contribui la dezvoltarea unui model de îngrijire medicală.
• Un pachet salarial în concordanţă cu performanţa şi rezultatele obţinute.
• Program de cursuri de dezvoltare personală şi profesională.

Puteți trimite CV-ul pe adresa posturiconcurs@gmail.com până la data de 23.03.2015. Vor fi contactati pentru interviu și proba practică/scrisă doar candidaţii care corespund cerinţelor de mai sus.

Sursa: www.providentamedical.ro

Asociaţia SOS Satele Copiilor România recrutează expert pentru realizare studiu

Asociaţia SOS Satele Copiilor România deschide cererea de oferte în vederea realizării unui studiu privitor la situaţia fraţilor aflaţi în sistemul de protecţie specială. Studiul este realizat în cadrul unui proiect mai amplu care îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor oferite copiilor aflaţi în protecţie specială prin asigurarea unui cadru legislativ favorabil. 


Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 27 martie 2015 şi se adresează atât societăţilor şi organizaţiilor care oferă servicii de dezvoltare de studii şi analize privitoare la domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului cât şi profesioniştilor care corespund următorului profil profesional:

•Competenţe dovedite în dezvoltarea de studii/cercetare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
•Formare de bază în domeniul ştiinţelor socio – umane;
•O bună cunoaştere a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi în special a problematicii privitoare la grupurile vulnerabile;
•Bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală;
•Experienţă dovedită în cadrul proceselor participative precum şi a metodelor de colectare a datelor;
•Abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, copii, tineri etc.);
•Abilităţi de transfer a unor idei şi concepte complexe în limbaj simplu şi practic;
•Abilităţi excelente de scriere şi comunicare, inclusiv în limba engleză. 

Menţionăm faptul că studiul trebuie finalizat şi transmis în limba română şi engleză în format printat şi electronic până la data de 30 iunie 2015.

Persoanele interesate pot solicita Termenii de referinţă la adresele de e-mail: florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro. 

Până la data de 27 martie 2015 aşteptăm CV-ul/CV-urile persoanelor interesate, urmând ca în perioada 30 martie – 3 aprilie 2015 să fie organizată o întâlnire de clarificare.

Până la data de 10 aprilie 2015 aşteptăm oferta tehnică şi financiară din partea persoanelor interesate.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: 

In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post

– consilier clasa I grad profesional principal – 1 post


In cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 01.04.2015 la sediul Primariei Municipiului Iaşi. 

Etapele concursului sunt: selecţia dosarelor de înscriere , proba scrisă şi interviul.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Data probei scrise este 22.04.2015, ora 10.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţii specifice de participare la concurs :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent;

– vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S.,  telefon 0232/267582, int.275.

Bibilografia este disponibila pe www.primaria-iasi.ro

Sursa: www.primaria-iasi.ro

DEDEMAN angajează Consultant vânzări, Iaşi

DEDEMAN angajeaza Consultant vanzari.

Magazin:  Iasi 1, Manta Rosie 

Descrierea postului

• Consiliaza clientii in scopul satisfacerii nevoilor acestora si atingerii obiectivelor postului
• Receptioneaza marfa din cadrul raionului


• Aseaza si expune marfa conform procedurilor interne
• Se implica activ in activitatile de promotie desfasurate in cadrul magazinului
• Respecta si aplica principiile de vanzare invatate in cadrul training-urilor

Profil candidat

• Studii medii/superioare
• Experienta in domeniul materialelor de constructii/instalatiilor reprezinta un avantaj
• Excelente abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa
• Harnic, perseverent, onest, cu simt al responsabilitatii
• Orientat spre invatare, cu initiativa si capacitate de analiza
• Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa
• Operare MS Office ( Excel, Word)
• Autorizatie ISCIR pentru utilajele de manevrat marfa constituie un avantaj

Beneficii

• Pachet salarial motivant (salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta)
• Training-uri de vanzari si produse
• Posibilitatea dezvoltarii in cariera

Aplica pana pe 02.04.2015 pe www.dedeman.ro

JobShop®, Iași, 25-28 martie 2015

Te preocupă viitorul?

O întrebare cu un răspuns destul de dificil pentru majoritatea studenților și absolvenților care se trezesc într-o lume în care trebuie să-și întrețină nevoile și încă nu au un job sau nu și-au găsit job-ul dorit.

Cum pot trece ei peste acest impediment ?

Evenimentul național de carieră JobShop® vine în ajutorul lor, între 25-28 martie la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași.

Ce este JobShop® ?

Locul unde Universitatea și companiile se întâlnesc pentru a facilita o colaborare cu studenții, încă din timpul facultății, oferindu-le oportunitatea unui loc de muncă.

De ce să participi ?

Indiferent dacă ești absolvent sau încă ești student, JobShop® te ajută să interacționezi mai ușor cu reprezentații companiilor prezente și să iți faci mai multe idei despre job-ul pe care vrei să îl ai în viitor.

Dacă te-ai convins, iată la ce poți să participi:

  • JobShop Café reprezintă o activitate prin care studenții sunt aduşi mai aproape de angajatori, având oportunitatea de a purta o conversație deschisă cu reprezentanții companiilor într-un mediu non-formal: la o cafea;
  • Cariere de succes este o activitate sub forma unui discurs oratoric, susținut de antreprenori, lideri, experți în domeniu, pe tema succesului în carieră, urmat de o discuție liberă între aceștia și studenți;
  • Atelier tehnic este o activitate cu caracter practic ce vine în sprijinul studenților, cu scopul de a-i pregăti sau testa în diferite domenii;
  • Zilele de Standuri au ca scop prezentarea detaliată a companiilor și a beneficiilor pe care le au de oferit studenţilor!

Pentru mai multe detalii despre JobShop® accesează http://iasi.jobshop.ro .

 

Selecţie personal SES în cadrul proiectului VAST!

Directia de Asistenta Comunitara Iasi cu sediul in str. Mitropolit Varlaam, Nr. 54, in calitate de beneficiar, va invita sa participati in perioada 11.03.2015-16.03.2015 la procesul de selectie a personalului pentru structurile de economie sociala din cadrul proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine„.


Pentru atingerea obiectivului general al proiectului – facilitarea accesului pe piata muncii din regiunea Nord- Est si regiunea Bucuresti-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile, in general, si a persoanelor cu dizabilitati, in special, si promovarea unei societati incluzive si coezive, este organizata selectia unui numar de 15 persoane, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-persoane apartinand grupurilor vulnerabile (femei in situatii de risc, persoane cu dizabilitati, persoane din venitul minim garantat si persoane care au in familie mai mult de 2 copii);
-adeverinta finalizare activitate de consiliere, orientare profesionala si consiliere psihologica;
-adeverinta de absolvire a cursurilor de antreprenor in economia sociala.

Selectia participantilor se face in ordinea primirii aplicatiilor, in limita locurilor disponibile si a conformitatii documentelor depuse.

In vederea participarii la procedura de selectie, persoanele interesate trebuie sa transmita documentele la sediul directiei pana la data de 16.03.2015.

Aplicatiile neconforme cu cerintele de mai sus sau transmise pe alta cale nu vor fi luate in considerare.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Fundaţia Inimă de Copil angajează Manager întreprindere de economie socială, Galaţi

FUNDATIA INIMA DE COPIL, in cadrul proiectului ”$E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile”, finantat prin FSE, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Manager intreprindere de economie sociala.


Responsabilitati:

• Realizeaza demersurile pentru infiintarea unei intreprindere de economie sociala ca unitate protejata autorizata cu un profil stabilit – produse handmade in cea mai mare parte – in cadrul unei organizatii de servicii sociale – Fundatia Inima de Copil;
• Obtine autorizatiile necesare pentru derularea activitatii;
• Elaboreaza strategia de dezvoltare si marketing a structurii de economie sociala si identifica cele mai avantajoase forme de promovare a produselor si serviciilor;
• Coordoneaza elaborarea planurilor de activitate in concordanta cu strategia de dezvoltare;
• Coordoneaza activitatea intreprinderii de economie sociala, inclusiv procesul de productie si vanzare;
• Elaboreaza si implementeaza strategia de vanzare;
• Coordoneaza echipa, care include si persoane din grupuri vulnerabile si/sau cu dizabilitati;
• Se asigura de organizarea acesteia si a proceselor de productie in cel mai eficient mod posibil, cu accent pe integrarea persoanelor si folosirea cat mai buna a talentelor, cunostiintelor, abilitatilor si competentelor angajatilor;
• Realizeaza impreuna cu responsabilul de RU al organziatiei angajarea personalului nou in intreprinderea sociala;
• Urmareste procedurile pentru efectuarea achizitiilor, urmareste si dispune ca utilajele si toate mijloacele tehnice din productie sa fie in stare buna de functionare si asigura necesarul de materiale pentru productie,
• Concepe si asigura implementarea fluxul de productie si respectarea termenelor de livrare;
• Urmareste prin responsabilul/responsabilii de atelier calitatea produselor realizate si eficientizeaza activitatea din punct de vedere economic si pentru obtinerea sustenabilitatii;
• Participa sau asigura participarea intreprinderii sociale la targuri de specialitate si evenimente de promovare a produselor; se asigura de organizarea unor astfel de evenimente;
• Are initiativa si propune conducerii organizatiei ideile privind dezvoltarea de noi produse, testarea acestora, imbunatatirea celor existente, noi colaborari si gasirea de canale noi de distributie si eficientizare a proceselor;
• Se asigura ca sunt realizate si depuse la timp documentele de raportare lunara a activitatii stabilite in acord cu conducerea organziatiei, precum si cele impuse de catre finantatorul proiectului si cerintele legale;
• Alte sarcini legate de proiect, dezvoltarea businessului social, in concordanta cu legislatia romana in vigoare;
• Colaboreaza cu echipa de proiect si personalul organizatiei;
• Colaboreaza indeaproape cu coordonatorul activitatilor din proiect si compartimentele financair si RU din cadrul organziatiei si este subordonat direct directorului organizatiei.

Cerinte:

• Studii superioare/masterale (de preferinta management/ marketing) absolvite sau in curs de absolvire in anul 2014 – 2015
• Rezultate academice bune/foarte bune pe perioada studiilor
• Experienta in vanzari anterioara constituie un avantaj
• Experienta anterioara intr-o pozitie de conducere proiect/echipe de lucru – constituie un avantaj
• Gandire strategica, abilitati excelente de comunicare, relationare, managementul eficient al echipei
• Cunostinte bune de operare PC
• Persoana motivata pentru a activa in domeniul de business social, dinamica, inovatoare, orientata spre rezultate.

Localizarea postului: Galati

Program de lucru: 8 ore /zi . Disponibilitate de deplasari pana la 30% din timpul de lucru. Disponibilitate pentru flexibilitatea programului in special in caz de targuri si expozitii, deplasari.

Salariul: Competitiv. Va tine seama de experienta in domeniu

Vor fi depuse pe adresa office@inimadecopil.ro :

– CV in format european

– scrisoare de motivatie de maxim 1 pagina A4 – Arial 10
– un document cu creionarea unei strategii de dezvoltare pentru un atelier de produse hand-made – start-up – 1 pagina A4.- Arial 10 pana la data de 17 martie 2014.
Persoanele preselectate pentru interviu vor fi contactate pana la sfarsitul lunii martie. Va rugam sa ne anuntati orice conditii care ne-ar face imposibila contactarea dumneavoastra in aceasta perioada.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.inimadecopil.ro.

ADO SAH ROM angajează Expert implementare proiect POSDRU

Asociația pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM, în calitate de partener în cadrul proiectului “Economia socială este șansa mea!” angajează Expert implementare proiect, expert pe termen lung, membru al echipei de implementare a proiectului.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, CPP 173, ID de proiect: 147703.


Tipul contractului

Contract individual de muncă pe perioadă delimitată de timp: 10 luni.
Contractul este part time, cu o perioada de lucru prevăzută de 4 ore/zi.

Principalele responsabilităţi:

– Planifică activitățile proiectului pe toată durata acestuia,
– Realizează planul intern de management al Partenerului 2 (ADO SAH ROM),
– Este responsabil de buna derulare a activităţilor şi de respectarea calendarului de lucru,
– Menţine comunicarea permanentă cu managerul de proiect şi cu membrii echipei de proiect în vederea atingerii rezultatelor propuse.

Cerinţe

– Studii superioare finalizate.
– Experiență profesională generală de min. 5 ani.
– Experiență profesională specifică: experiență în implementare proiecte de minim 3 ani.
– Experiență de lucru în proiecte finanțate de Fondul Social European (POS DRU) DMI 6.1.
– Integritate, răbdare și entuziasm pentru lucrul în echipă.

Informaţii suplimentare

Termen limită de depunere a CV-urilor (Europass): luni, 16 februarie 2015, pe adresa de e-mail adosahrom@starnets.ro, cu mențiunea “Expert Implementare proiect”.

Persoana recrutată trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor (certificate, adeverințe sau copii după alte documente doveditoare).

Doar candidații invitați pentru interviu vor fi contactați.

Pentru detalii, ne puteţi contacta la: adosahrom@starnets.ro, tel. 021 2107160.

Persoană de contact: Rodica Novac.

ADO SAH ROM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000, care promovează dezvoltarea organizaţiei, politicile şi serviciile din domeniul social, contribuie activ la consolidarea societății civile şi promovează colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi  străinătate.
Organizaţia are o experienţă de 15 ani în implementarea proiectelor pe piaţa muncii şi dezvoltarea dialogului social şi colaborează cu organizaţii şi reţele naţionale şi europene în proiecte care susţin accesul la munca decentă şi oportunități generatoare de venit.

Sursa: www.adosahrom.ro

FOND caută Asistent de Proiect

FOND angajeaza Asistent de Proiect.

Asistentul de Proiect va asigura suport logistic si administrativ pentru implementarea proiectelor si activitatilor Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND.


Acesta va fi implicat in doua proiecte aflate in implementare: „Consolidarea Capacitatii FOND si a Organizatiilor Membre in Domeniul Cooperarii pentru Dezvoltare in Romania” implementat pe o perioada de 26 de luni (martie 2014-aprilie 2016) si finantat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania (Componenta 5. Dezvoltarea Capacitatii ONG-urilor. Retele si Coalitii) si „Forumul ONG de la Marea Neagra” implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Ministerului roman al Afacerilor Externe, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa si Asia Centrala si CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE).

Asistentul de proiect isi va desfasura activitatea la sediul FOND, in Bucuresti.

Responsabilitati:

Asigura support logistic si administrativ pentru implementarea proiectelor si activitatilor Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND.

Comunicare:
• Suport pentru redactare articole pentru pagina de internet, newsletteruri si materiale de prezentare FOND;
• Suport pentru actualizare site-uri si bloguri FOND;
• Redactare rapoarte si minute intalniri/evenimente ale federatiei;
• Traducere texte/ articole (lb. engleza).

Responsabilitati administrative:
• Activitati de secretariat – birou;
• Inregistrare/ arhivare corespondenta (inclusiv electronic);
• Coordonare achizitionare materiale necesare organizarii logistice a evenimentelor FOND si a desfasurarii activitatilor de birou;
• Alte activitati administrative.

Alte responsabilitati:
• Suport logistic pentru organizarea intalnirilor si evenimentelor in cadrul proiectelor implementate de federatie;

Toti cei interesati de aceasta oportunitate pot depune pana pe data de 18 februarie 2015 un CV si o scrisoare de motivatie la adresa office@fondromania.org.

Doar aplicatiile complete si primite in termenul mentionat vor fi luate in considerare.

Durata contractului: 1 martie – 31 august 2015, cu posibilitatea de prelungire.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.fondromania.org.

Sursa: www.fondromania.org