Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad din Iaşi angajează instalator

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT–BÂRLAD – S.G.A. IASI, cu sediul în Iași, str. Th. Văscăuţeanu nr. 10, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de muncitori, pe perioadă nedeterminată de INSTALATOR în cadrul Formatiei Bahlui-Nicolina – S.G.A. Iaşi

Cerinţe generale şi specifice necesare conform fişei postului în vederea participării la concurs, pentru ocuparea funcției contractuale de muncitori, precum și calendarul desfășurării concursului:

nivelul studiilor: medii/scoala profesionala

specializari : – pentru instalator : certificat de pregatire profesionala si atestat pentru instalatii termice, sanitare, alimentari cu apa si canalizare

vechime în muncă: minim 5 ani ;

experienţă în specialitate: minim 3 ani

alte cerinte : domiciliul in municipiul Iasi, apt medical pentru lucru la inaltime, varsta maxima 45 ani

– data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 07.09.2016, ora 15,00, la sediul A.B.A. Prut–Bârlad – S.G.A Iasi din str. Th Văscăuţeanu nr.10 – Iasi;

– proba scrisă: data de 15.09.2016, ora 12:00 la sediul A.B.A Prut-Barlad – S.G.A Iasi, str.Th.Vascauteanu nr.10 – Iasi – proba practica/interviu: termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menţionat anterior;

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

*Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

**În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

***Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Alte informaţii privind participarea şi desfăşurarea concursului se obţin de la Biroul R.U.R.P. – A.B.A. Prut–Bârlad – S.G.A. IASI , telefon 0232/410513 int. 239. Persoana de contact: Ghidescu Felicia.

Detalii pe www.rowater.ro.

Sursa: www.rowater.ro