Spitalul Clinic de Recuperare Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de Economist

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Compartimentul Audit intern:
– 1 post economist IA– pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:
– selectia dosarelor de inscriere ;
– proba scrisa;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 iunie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
2. Data si ora organizarii probei scrise : 10 iulie 2017, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;
3. Data si ora interviului : 12 iulie 2017 , ora 9 :00-Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:
–  depunerea dosarelor de concurs : 30 iunie 2017, ora 15 :00 ;
– selectia dosarelor candidatilor : 3 iulie 2017 ;
– contestatii la rezultatele selectiei dosarelor : 4 iulie 2017 ;
– proba scrisa : 10 iulie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;
– afisarea rezultatelor probei scrise : 10 iulie 2017, ora 14 :00 ;
– contestatii la rezultatele probei scrise : 11 iulie 2017, ora 14 :00 ;
– proba interviu : 12 iulie 2017, ora 9 :00 ;
– afisarea rezultatelor la proba interviu : 12 iulie 2017 ;
– contestatii la proba interviu : 13 iulie 2017 ;
-afisarea rezultatelor finale : 13 iulie 2017.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :
Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :
a) Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
d) Are capacitate deplina de exercitiu ;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economst IA:
-studii: diploma de licenta in domeniul economic;
-minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
· Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
· Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
· Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
· Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in specialitatea postului ;
· Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diploma de bacalaureat, diploma de licenta);
· Cazierul judiciar ;
· Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)
· Curriculum vitae.
· 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

Sursa: www.scr.ro