FONPC selectează consultant pentru organizarea de întâlniri regionale şi elaborarea unui document de poziţie privind rolul ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC vă invită să participaţi la procedura de cerere de ofertă pentru selectarea unui consultant pentru organizarea de întâlniri regionale şi elaborarea unui document de poziţie privind rolul ONG-urilor în ingrijirea alternativă a copiilor, în cadrul proiectului „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor – Investiţie comună în calitate”, nr. ref. 2014 C5.2_37 (1998).


Proiectul este implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, în calitate de partener al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondul ONG în România. 

Consultantul/Consultanţii trebuie să deţină următoarele calificări:

– studii superioare în domeniul socio-uman;
– experienţă de lucru de minim 3 ani în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
– experienţă de minim 3 ani în organizarea şi facilitarea de întâlniri în cadrul unor ateliere de lucru, seminarii, etc;
– bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de personal (manageri de caz, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, educatori, asistenţi maternali, părinţi sociali etc.);
– abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, etc.);
– experienţă de minim 3 ani în activităţi de monitorizare, evaluare şi raportare în diferite tipuri de activităţi sau proiecte;
– disponibilitatea de a călători în perioada septembrie – noiembrie 2015 în judeţele unde se vor organiza întâlnirile regionale, respectiv în Bacău, Sibiu, Bihor,Timişoara, Vâlcea, Constanţa, Prahova precum şi în Bucureşti;
– experienţă dovedită în elaborarea de politici publice în domeniul serviciilor sociale. 

Pentru informatii suplimentare accesaţi termenii de referinţă.

Date limită de depunere: 6 august 2015, ora 18:00.

Sursa: www.fonpc.ro

Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef serviciu la Serviciul de Beneficii de Asistenţă Socială, 17 august 2015

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta, de şef serviciu la Serviciul de Beneficii de Asistenta Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara laşi.


Proba scrisa a concursului senva desfaşura in data de 17.08.2015, ora 10, la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi, iar interviul va avea loc in data de 19.08.2015, ora 14, la acelaşi sediu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III a, la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. laşi şi trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G.nr. 611/2008, modificata şi completata.

Conditiile specifice pentru ocuparea functiei şi bibliografia stabilita se vor afişa la sediul Directiei de Asistenta Comunitara şi pe site-ul institutiei www.dac-iasi.ro, respectiv candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ atat conditiile generale stipulate de art. 54 din Legea nr. 188/99, republicata şi modificata, cat şi pe cele specifice prevazute in art.9 lit.a) si art. 57 alin 6, lit.a) respectiv sa aiba:

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

b) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.A.C. laşi şi la telefon  0232/206344-int. 110.

Bibliografia ese disponibila pe www.dac-iasi.ro.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier afaceri europene – Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

DENUMIREA POSTULUI:

Consilier pentru afaceri europene specialist derulare contracte (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)


DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții, responsabilități

 1. Lucrează îndeaproape cu membrii echipei Unității de Management a Proiectului (UMP), precum și cu personalul tehnic din cadrul Ministerului Culturii (MC), pentru a asigura coordonarea, implementarea și managementul activităților din proiectele gestionate de UMP.
 2. Monitorizează realizarea indicatorilor de performanță ai proiectelor pe durata acestora și colaborează la stabilirea unui plan pentru activitățile de monitorizare și evaluare ulterioare.
 3. Asigură din punctul de vedere al obligațiilor asumate de România, coordonarea și derularea proiectelor care îi sunt încredințate.
 4. Se va preocupa permanent de identificarea și atragerea de noi fonduri rambursabile sau nerambursabile pentru sectorul cultural.
 5. Are responsabilități de monitorizare și evaluare a stadiilor de implementare a proiectelor în relație cu indicatorii de performanță ai acestora.
 6. Împreună cu Directorul, asigură comunicarea între UMP/MC și beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor.
 7. Împreună cu Directorul, coordonează activitatea componentelor locale ale proiectelor.
 8. Participă la implementarea, dezvoltarea, actualizarea și perfecționarea instrumentelor și procedurilor de monitorizare și evaluare, împreună cu echipa UMP.
 9. Împreună cu personalul UMP, dezvoltă și supraveghează implementarea procedurilor administrative și operaționale standard ale UMP.
 10. Asigură monitorizarea regulată a stadiului activităților din proiecte din punctul de vedere al conformității cu obligațiile asumate față de finanțatorii externi.
 11. Colaborează cu coordonatorul tehnic și specialistul în raportare și monitorizare în elaborarea și verificarea rapoartelor.
 12. Ține evidența periodică a fondurilor externe disponibile cu incidență asupra sectorului cultural.
 13. Asigură implementarea și monitorizarea activităților din cadrul Proiectelor pe care le coordonează, conform dispozițiilor Directorului UMP, până la finalizarea lor.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – cu profil economic, juridic, administrativ
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de proiect/financiar constituie un avantaj.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Cel puțin 3 ani experiență în domeniul proiectelor cu finanțare externă

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

COMPETENȚA MANAGERIALĂ (CUNOȘTINȚE DE MANAGEMENT, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI MANAGERIALE):

Capacitate de implementare a activităților, în context multidisciplinar;
Cunoştinţe de management de proiect şi organizaţional.
Experiență în activități specifice de monitorizare și evaluare, precum și de coordonare

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere înscriere concurs
b) scrisoare de intenție și o recomandare
c) CI + copie
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
e) CV cu foto
f) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
h) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 29.07.2015, ora 16:30.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data: 06.08.2015, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

– probă scrisă, interviu (data interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)

Bibliografia si mai multe detalii sunt disponibile pe www.umpcultura.ro

Sursa: www.umpcultura.ro

Directia de Asistenta Comunitara laşi organizează concurs pentru ocuparea postului de functionar administrativ

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 20 şi 22 iulie 2015 concurs in vederea ocupariia unui post contractual vacant de functionar administrativ la Serviciul Administrativ Aprovizionare.


Potrivit dispozitiilor art.3, anexa, titlul I, din H.G. nr.286/2011 modificata, pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte urmatoarele conditii generale :

– are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic european şi domiciliul in Romania;

– cunoaşte limba romana, scris şi vorbit ;

– are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– are capacitate deplina de exercitiu;

– are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

– nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura ·cu serviciul, care impiedica înfaptuirea justitiei, de faIs ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu  exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;

Conditii specifice de participare la concurs:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime in munca minim 9 (noua) ani;

Conditii de desfaşurare a concursului sunt :

– proba scrisa în data de 20.07.2015 ora 10,00 ;

– proba practica în data de 22.07.2015 ora 14,00.

Locul desfaşurarii concursului va fi la sediul institutiei.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi – Serviciul Resurse Umane, pana la data de 10.07.2015 ora 16,00 cu urmatoarele documente :

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

d) cazier judiciar;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

f) copia carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca;

g) curriculum vitae; .

Copiile dupa actele susmentionate se prezinta însotite de documentele originale.

Relatiile suplimentare Ie puteti obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C.laşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.

Bibliografia este disponibila pe www.dac-iasi.ro.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Posturi vacante la Primăria Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare in data de 23.07.2015 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat- comp. Baza de agrement Ciric si comp. Personal Auxiliar, dupa cum urmeaza:


La compartiment Baza de agrement Ciric, urmatoarele posturi :

muncitor calificat I (salvator)- 4 posturi, studii generale si atestat de salvator, vechime in munca 6 ani, perioada nedeterminata;

muncitor calificat I (intretinere spatii)- 2 posturi, studii generale, vechime in munca 6 ani, perioada nedeterminata;

asistent medical generalist -1 post, studii medii, vechime in munca 3 ani, certificat de membru OAMGMAMR, perioada determinata de 5 luni;

La compartiment Personal Auxiliar, urmatoarele posturi :

muncitor calificat I (intretinere spatii)– 1 post, studii generale, vechime in munca 6 ani, perioada nedeterminata;

muncitor calificat II (intretinere spatii)– 1 post, studii generale, vechime in munca 4 ani, perioada nedeterminata;

muncitor necalificat-1 post, studii generale, perioada nedeterminata.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, în data de 23.07.2015, ora 10,00-proba scrisă/proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, respectiv pina la data de 14.07.2015.

Dosarele de înscriere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr. 1027/2014.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi www.primăria-iasi.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi şi la nr. de telefon 0232/406085.

Etapele concursului:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă şi/sau proba practică– 23.07.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11;

– interviul – se va sustine in maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise şi /sau practice la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11 ; 

Probele de concurs :

– muncitor calificat (salvator)- proba practica si interviu ;

– asistent medical- proba scrisa si interviu ;

– muncitor calificat (intretinere spatii) si muncitor necalificat- proba practica si interviu ;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele de la punctele b)- d) vor fi prezentate si in original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, va completa doarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Bibliografia este disponibila pe www.primaria-iasi.ro

Sursa: www.primaria-iasi.ro

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de Bibliograf

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, după cum urmează:

Bibliograf – grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;


Bibliograf – grad profesional II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată.
Detalii despre condițiile de desfășurare, dosarul de concurs, calendarul de desfășurare a probelor și bibliografie le găsiți AICI

Sursa: www.bjiasi.ro

Primăria Iaşi organizează concurs ocuparea a 4 funcţii vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală pentru care se solicită condiţii generale şi specifice de participare după cum urmează: 

– inspector de specialitate II – 4 posturi


o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an. 

Etapele concursului:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă – 21.07.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;

– interviul – se va susţine în maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere : 09.07.2015.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Bibliografie 

1 . Legea nr. 215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale

2 . Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

3 . O.G. nr.27/31.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

4 . Legea nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public

5 . H.G. nr.123/07.02.2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

6 . Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicat ă

7 . Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi din. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S, telefon 0232/267582.

 Sursa: www.primaria-iasi.ro

Salvaţi Copiii angajează coordonator de comunicare şi PR

Echipa Salvaţi Copiii lucrează pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor, pentru aparararea şi promovarea drepturilor acestora, asigurându-se că fiecare copil este protejat de orice formă de violenţă, abuz sau exploatare.
Căutăm un profesionist energic, entuziast şi cu experienţă, care să se alăture echipei noastre în calitate de coordonator de comunicare şi PR.


Responsabilităţi

• Coordonarea comunicării, astfel încât aceasta să se facă în timp real şi eficace. Coordonatorul de comunicare va susţine munca directorului de programe şi a directorului de strângere de fonduri prin activităţi de advocacy în sprijinul campaniilor Salvaţi Copiii şi de comunicare în vederea maximizării eficacităţii iniţiativelor de strângere de fonduri ale organizaţiei.
• Coordonarea colaborării cu agenţiile specializate în comunicare.
• Gestionarea relaţiilor cu presa, organizarea de conferinţe de presă pe temele relevante pentru organizaţie, comunicarea permanentă cu instituţiile mass-media relevante pentru Salvaţi Copiii România;
• Gestionarea relaţiilor de comunicare cu filialele Salvaţi Copiii şi cu Save the Children Internaţional.

Candidatul ideal – competenţe şi experienţă

o Foarte bune abilităţi de analiză şi sinteză;
o 5 ani experienta minimă în domeniul comunicării
o O bună cunoaştere a mass-media din România;
o Succes dovedit în managementul brandurilor şi campaniilor;
o O foarte bună utilizare a mijloacelor moderne de comunicare;
o Experienţa în munca cu factorii de decizie în media, instituţii din domeniu, s.a.;
o Foarte bune abilităţi de redactare de materiale specifice;
o Abilitate demonstrată de gestionare a costurilor şi, totodată, de creştere a performanţei;
o Capacitatea de a reprezenta organizaţia în medii dintre cele mai diverse;
o Capacitatea de a comunica eficace, atât oral cât şi în scris;
o O foarte bună stăpânire a limbii române, scris şi verbal şi o bună comunicare în limba engleză.

Vă rugăm să trimiteţi CV-ul dumneavoastră însoţit de scrisoarea de intenţie şi portofoliu de proiecte de comunicare, la email rosc@salvaticopiii.ro sau fax 021 312 44 86 până la data de 10 iulie 2015.

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Asociaţia SOS Satele Copiilor România angajează psihopedagog Sat SOS Hemeiuş

Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990, bucurându-se şi de o experienţă de peste 60 de ani a Federaţiei SOS Children’s Villages International, din care face parte.


Descrierea postului de psihopedagog Sat SOS Hemeiuş: Iniţiază, implementează şi răspunde de atingerea obiectivelor din planurile de intervenţii educaţionale personalizate pentru copii cu (potenţiale) cerinţe educative speciale din cadrul Satului de Copii SOS Hemeiuş. Sprijină părinţii sociali (mamele sociale) în procesul educaţional al copiilor din casele familiale, cu respectarea nevoilor individuale ale acestora.

Principalele responsabilităţi:

 • Identifică (oportun şi corect), examinează, evaluează şi previne (după caz) dificultăţile de învăţare ale copiilor din Satul de Copii. Asigură suport şcolar constant pentru aceştia – sprijin în rezolvarea sarcinilor şcolare: teme de casă, referate, proiecte;
 • Psihopedagogul concepe, dezvoltă şi implementează programe pentru copiii cu nevoi adiţionale din Sat (programe educaţionale de suport);
 • Participã la activităţi cu caracter recreativ în comunitatea locală (activităţi desfăşurate cu voluntari sau evenimente derulate împreună cu parteneri externi ai organizaţiei);
 • Se implică în menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu diferite persoane fizice (voluntari, sponsori) sau instituţii care constituie o resursă pentru educarea copiilor şi adolescenţilor cu nevoi adiţionale;
 • Sprijină familia SOS în procesul educaţional, prin implementarea programului de asistare a învăţării, urmărind să dezvolte inclusiv capacitatea mamelor sociale de a sprijini copiii în procesul de învăţare, de a le aprecia corect şi de a le valoriza progresele înregistrate;
 • Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizând situaţia şcolară a copiilor din Sat; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
 • Însoţeşte copiii la evaluãrile Comisiei de Orientare Şcolarã şi Profesionalã, fiind responsabil pentru întocmirea dosarelor necesare evaluãrii
 • Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a copiilor;
 • Organizează activităţi/cluburi (individuale şi de grup) pentru copiii şi adolescenţii din Satul SOS pe teme de educaţie;
 • Colaborează activ şi permanent cu echipa multidisciplinară (mame sociale, membrii echipei psiho-pedagogice a Satului SOS Hemeiuş, manager de caz, specialişti de la Biroul Naţional de Coordonare, eventuali experţi externi);
 • Este răspunzător de administrarea raţională şi eficientă a fondurilor alocate şi pentru raportarea conform procedurilor SOS;
 • Psihopedagogul participă la întocmirea şi monitorizarea Programelor de intervenţie specifică pentru educaţie;
 • Se asigură că toate drepturile copiilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de toate formele de abuz asupra copiilor);
 • Respectă procedurile de ordine de interioară stabilite la nivel de Asociaţie;
 • Psihopedagogul este preocupat de propria formare profesională continuă.

Cerinţe:

Competenţe:

 • Studii superioare încheiate în domeniul psihopedagogiei speciale (licenţă);
 • Experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / adolescenţi;
 • Cunoştinţe de legislaţie în domeniul protecţiei copilului;
 • Cunoştinţe limba engleză şi operare PC
 • Deţinerea atestatului de liberã practicã în domeniul “psihopedagogie specialã” reprezintã un avantaj.

Abilităţi:

 • Empatie şi bucurie de a lucra cu copii şi adolescenţi;
 • Disponibilitate foarte mare – sufletească şi de timp
 • Excelente abilităţi de comunicare;
 • Abilităţi de educaţie şi consiliere;
 • Flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă
 • Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
 • Om de echipă orientat către rezolvarea de probleme; simţ de răspundere
 • Capacitate de analiză şi sinteză; planificare şi raportare

Oferta:

Acest post este pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire!
Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională continuă.
Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numărul de telefon: 021-668.00.88.

Trimiteţi CV-ul şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro până cel târziu la data de 3 iulie 2015.

Vă rugăm să precizaţi faptul că aplicaţi pentru postul “Psihopedagog Sat SOS Hemeiuş”.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Salvaţi Copiii angajează sociolog, Bucureşti

Salvaţi Copiii, organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, activă în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, angajează sociolog în cadrul Centrului de Informare, Documentare şi Cercetare privind Drepturile Copilului, situat în Bucureşti.

Postul scos la concurs este cu norma întreagă.


Responsabilităţi:

– efectuarea de analize şi cercetări privind diverse aspecte din sfera respectării şi protecţiei drepturilor copilului,

– implicarea în consultările publice şi în formularea unor puncte de vedere (inclusiv prin analizarea cadrului legislativ, instituţional şi de politici publice şi formularea de recomandări),

– colectarea de date si statistici relevante (atât de la instituţiile publice, cât şi din alte surse) etc.

Profilul candidatului:

• Absolvent de studii superioare în domeniul sociologiei, de preferinţă cu specializare în politici publice;
• Experienţă de minim 3 ani în derularea de analize şi cercetări, elaborarea de rapoarte şi luări de poziţie;
• Autor al cel puţin 3 lucrări făcute publice (rapoarte, analize, articole etc.);
• Buna cunoaştere a cadrului legislativ şi instituţional, precum şi a politicilor publice relevante pentru domeniul drepturilor copilului;
• Experienţa în scrierea şi coordonarea de proiecte constituie un avantaj;
• Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze: scris şi vorbit;
• Experienţa în sectorul neguvernamental constituie un avantaj;
• Capacitate de analiză şi sinteză;
• Bune abilitaţi de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă;
• Disponibilitate pentru deplasări.

Persoanele interesate, care corespund profilului, sunt rugate să trimită CV, scrisoare de intenţie şi o lucrare (raport, analiză, articol etc.) al cărei autor este candidatul, menţionând postul pentru care aplică, la e-mail: rosc@salvaticopiii.ro, până la data de 10 iulie 2015. Doar candidaţii selecţionaţi vor fi contactaţi prin e-mail sau telefon.

Sursa: www.salvaticopiii.ro