Sistem intergrat de intervenție pentru victimele violenței domestice și traficului de persoane, in cadrul Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

In cadrul proiectului START- „O viață de calitate in siguranță”(POSDRU/170/6.3/S/146738), implementat la nivel național de catre Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați alături de partenerul –Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul„, este prevăzut dezvoltarea unui Sistem integrat de interventie, ce conține 3 componente cu funcțiuni distincte, complementare, respectiv:

-1 Sistem informațional unic integrat de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse/gen, violență domestică, trafic de persoane și violență asupra copilului (SIRMES), care va funcționa ca un instrument de lucru pentru asigurarea unui flux informațional între instituțiile cu competențe în domeniile de referință, va genera situații/analize pe diferite segmente ale domeniului și va deveni un instrument esențial pentru creșterea capacității de reacție și intervenție sistematică la nivel central și local.

-41 de echipe județene de intervenție pentru prevenirea și combaterea cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și volență asupra copilului, respectiv 1 echipă de intervenție în Municipiul București.

     -41 de comisii județene de monitorizare a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și volență asupra copilului, respectiv 1 comisie de monitorizare la nivelul Municipiului București.

Victimele violenţei domestice vor avea un număr de urgenţă la care vor putea semnala oricând că au fost agresate, dar şi o fişă unică, în care Poliţia, spitalul sau serviciul social vor înregistra date relevante, astfel încât să existe un istoric al agresiunilor care să poată fi folosit în instanţă. În plus, va exista o platformă în care toate instituţiile implicate în acest domeniu vor colabora pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Preluarea cazului presupune o procedură în doi pași:

 1. pentru situațiile de urgență în cazurile de violență domestică (înregistrate pe baza unui set de întrebări – cheie adresate victimei pentru a determina gravitatea stării acesteia la momentul apelului), operatorii call-centerului vor îndruma victima să apeleze numărul unic de urgență
 2. Pentru toate celelalte cazuri, operatorii vor continua înregistrarea datelor potențialei victime (după acordul prelabil al acesteia) – date de identificare, date referitoare la agresiune, date referitoare la agresor, respectiv îi vor comunica persoanei informații despre tipurile de acțiuni pe care victima le poate întreprinde, în funcție de tipologia faptelor de violență domestică.

Pentru situațiile de trafic de persoane se va aplica aceeași procedură în doi pași: cazurile de urgență (determinate pe baza unui set unic de întrebări – cheie adresate persoanei apelante) vor fi îndrumate să sune la numărul unic de urgență 112. Toate celelalte cazuri vor fi îndrumate să apeleze Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Helpline: 0 800 800 678 – apel gratuit din România, respectiv 40 21 313 31 00 – număr apelabil și din străinătate.

Cazurile de potențială discriminare de gen și/sau multiplă vor fi, de asemenea, înregistrate de operatorii call-centerului în funcție de o tipologie standard cuprinsă în fișa de identificare a cazului, pe baza informațiilor oferite de victimă. Operatorii pot direcționa, de asemenea, cazurile de discriminare către echipa județeană de intervenție, oferindu-i persoanei apelate posibilitatea de a apela la experții din echipele județene în timpul programului de lucru sau de a fi apelată de aceștia.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”.

Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi organizează concurs în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul de Incluziune Socială

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 28 şi 30 octombrie 2015 concurs în vederea ocuparii a unui post contractual de conducere vacant, de şef birou, la Biroul de Incluziune Sociala.

Potrivit dispozitiilor art.3, anexa, titlul I, din H.G. nr.286/2011 modificata, pentru aprobarea  regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte urmatoarele conditii generale :

– are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic european şi domiciliul in Romania;

– cunoaşte limba romana, scris şi vorbit ;

– are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– are capacitate deplina de exercitiu;

– are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

– îndeplineşte conditiile de studii şi dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei  în care a intervenit reabilitarea ;

Conditii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime minima în specialitatea studiilor de 2 ani.

Conditii de desfaşurare a concursului sunt :

 • proba scrisa în data de 28.10.2015 ora 10:00 ;
 • proba de interviu în data de 30.10.2015 ora 14:00.

Locul desfaşurarii concursului va fi la sediul institutiei.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi – Serviciul Resurse Umane, pana la data de 19.10.2015 ora 16:00 cu urmatoarele documente :

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. d) cazier judiciar;
 5. e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 6. f) copia carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca;
 7. g) curriculum vitae;

Copiile dupa actele sus mentionate se prezinta însotite de documentele originale.

Relatiile suplimentare Ie puteti obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. laşi la nr. de telefon 0232-206344 int.110.

Sursa: www.dac-iasi.ro

British Council România recrutează examinatori pentru proba de Speaking a examenelor Cambridge English

British Council România recrutează examinatori în regim de colaborare pentru proba de Speaking a examenelor Cambridge English, pentru întreaga suită de examene de la YLE la CAE. Examinatorii trebuie să aibă reședință permanentă în județele Dolj, Constanța, Vâlcea, Brăila, Buzău, Gorj, Mehedinți, Argeș sau Olt și să fie înregistrați fiscal (sau în curs de înregistrare), ca PFA, AF, SA, SRL.

LOCAȚIE:  Diferite orașe din țară
TERMEN LIMITĂ:  miercuri, 14 octombrie 2015.

DESCRIEREA ROLULUI

Mai jos sunt detaliate condițiile de lucru la centrul nostru în calitate de examinator al probei de Speaking:

Deoarece nu există un număr limitat de locuri pentru o sesiune de examen, toate sesiunile diferă în privința numărului de candidați. Prin urmare se poate întâmpla ca nu toți examinatorii să fie solicitați pentru o anumită sesiune.
Sunteti rugat(ă) totuși să fiți disponibil(ă) în perioadele de examinare orală, care pot fi în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână. Programarea anuală a examenelor este disponibilă începând cu finele lunii octombrie a anului anterior.
Examinatorii sunt rugați adesea să călătorească. British Council decontează cheltuielile de călătorie și diurna.
Pentru a vă păstra activ statutul de examinator este nevoie sa examinați, să fiți prezent(ă) la întâlnirile anuale de certificare și să efectuați o certificare online pe platforma Professional Support Network.

Toți examinatorii sunt monitorizați și evaluați în mod constant de către un coordonator al echipei de examinatori Cambridge English.

Vor fi procesate doar aplicațiile complete, însoțite de toate documentele necesare și vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu. Dacă sunteți acceptat(ă) și nu sunteți deja înregistrat(ă) fiscal (PFA, AF, SA, SRL), va fi nevoie să ne trimiteți dovada înregistrării înaintea primei întâlniri de certificare.

CUM SĂ APLICI

Dacă sunteți interesat(ă) și îndepliniți cerințele minime, sunteți invitat(ă) să trimiteți CV-ul și copiile documentelor doveditoare (diplome sau certificate care să ateste: studii universitare absolvite, calificări TESOL și/sau experiență de predare) la: Cambridge Exams Centre Manager, British Council, Calea Dorobantilor 14, 010572 București prin poștă, sau e-mail pe adresa consuela.popescu@britishcouncil.ro, nu mai târziu de 14 octombrie 2015.

Pentru a afla cerințele pentru un examinator al probei de Speaking a examenelor Cambridge English, vă rugăm să descărcați fișierul PDF disponibil pe www.britishcouncil.ro.

British Council iși rezervă dreptul de a cere referințe de ordin profesional de la foștii sau actualii dumneavoastră angajatori sau colaboratori.

Sursa: www.britishcouncil.ro

Fondul de Burse Centric sprijină elevii pasionați de științe exacte

Fondul de Burse Centric, este o inițiativă a Centric IT Solutions Romania, alături de Fundația Comunitară Iași. Fondul se adresează tinerilor pasionați de științe exacte și își propune să ofere 6 burse în valoare de 3000 de lei pentru adolescenții cu rezultate bune la informatică și matematică.

Cele șase burse vin în întâmpinarea câte unui elev de la fiecare dintre următoarele șase licee: Colegiul Național Iași, Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”.

Dacă ești în clasele IX – XII și strălucești la informatică sau matematică, dar ți-e teamă că nu-ți poți dezvolta pasiunea la întregul tău potențial, consultă ghidul de finanțare și completează dosarul de candidatură până pe 23 octombrie.

Începând cu 23 noiembrie poți fi unul dintre bursierii Centric. Angajații companiei sunt convinși că tinerii cu rezultate excepționale în științe trebuie susținuți în educația lor, ca să poată decide dacă în traseul carierei lor vor să facă loc performanței în IT. În liceenii de azi îi văd pe colegii lor de mâine. Le place să investească în relații de lungă durată, în oameni și în performanță.

Centric IT Solutions Romania este parte a grupului internațional Centric B.V., care oferă servicii IT, financiare, precum și soluții în domeniul ingineriei și al consultanței. Sediul central al companiei se află în Olanda, dar compania are deschise sucursale in Belgia, Franța, Germania, Elveția, Suedia și Norvegia, totalizând 5.000 de angajati. În România, Centric este prezent din decembrie 2010 în Iași, iar echipa –  aflată în creștere constantă – furnizează soluții IT pentru sectorul public, retail, housing&healthcare, resurse umane și payroll.

Sursa: www.fundatiacomunitaraiasi.ro

25 de femei din județul Iași – PROMOTORI în prevenirea şi combaterea Violenţei Domestice şi a Traficului de Persoane

În perioada 28-30 AUGUST 2015 a avut loc seminarul de informare, organizat in stațiunea Cap Aurora, Hotel Opal, la care au participat 25 de femei din județul IAŞI si in cadrul căruia s-a discutat despre problematica violenței domestice, a traficului de persoane și promovarea Egalității de Şanse.

Seminarul de informare face parte dintr-una din activitățile proiectului START – ,,O viață de calitate în siguranță!”, implementat la nivel național de către Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Seminarul de informare a avut drept scop creşterea gradului de informare şi sensibilizare a 25 de femei din județul IAŞI cu privire la aceste grave probleme ale societăţii contemporane. Activităţile seminarului au vizat obiectivele proiectului, forme și cauze ale violenţei, profilul agresorului, profilul victimei, al traficantului de persoane. S-au propus soluţii împotriva comportamentelor violente, inegalităţilor de gen, s-au prezentat studii şi statistici referitoare la amploarea acestor fenomene.

Participantele la seminar pot deveni la rândul lor, promotori ai proiectului şi/sau persoane de sprijin pentru victimele violenţei domestice şi a traficului de persoane, au înțeles cum pot ajuta, precum și cum vor putea disemina informațiile despre proiect către grupurile vulnerabile.
Echipa de implementare a proiectului pentru județul IAŞI a fost formată din: GINA BURSUC – Expert informare comunitate /promotori – lector al acestui seminar şi MIRCEA DUMITRU – Expert monitorizare seminarii pentru judetul IAŞI. Din partea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a participat Dna Maria Ulican, care a monitorizat desfăşurarea acestui seminar.

Beneficiarul proiectului, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, îşi propune creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la principiile egalităţii de şanse, problematica violenţei domestice şi a traficului de persoane, prin derularea unor campanii de promovare naționale, organizarea unor conferințe naționale si a unor seminarii de informare. Sesiunile de informare şi sensibilizare a publicului larg precum și al grupurilor vulnerabile vor continua în fiecare lună până la finalizarea proiectului.

Curs Facilitator de dezvoltare comunitară – gratuit pentru tinerii din mediul rural din trei regiuni!

Ești persoană sub 25 de ani, în căutarea unui loc de muncă? Ai studii superioare și locuiești în mediul rural?

Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca organizează în perioada 21 – 25 septembrie 2015 la Cluj Napoca cursul de specializare „Facilitator de dezvoltare comunitară” în cadrul proiectului Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural – POSDRU/135/5.2/S/125782.


Prin participarea ta la acest curs vei avea posibilitatea de a dobândi cunoștințe în domeniul dezvoltării comunitare, managementul comunităților locale, elaborare de planuri de acțiune locală și facilitarea dezvoltării activității socio-profesionale în mediul rural.

Pe lângă acestea îți mai oferim și:

 • cazare, masă și transport asigurate prin proiect
 • o subvenție în valoare de 500 de lei după participarea la curs
 • certificare ANC Facilitator de dezvoltare comunitară – Cod COR 341204

Pentru a participa la curs trebuie să îndeplinești următoarele criterii de eligibilitate:

 • să ai vârsta sub 25 ani
 • să ai domiciliul/reședința în mediul rural din Regiunea Nord-Vest, Nord-Est sau Centru
 • să ai absolvite studiile superioare (licență)
 • să nu ai un loc de muncă

Numărul locurilor este limitat, înscrierea se face pe principiul primul venit – primul servit.

Pentru detalii și înscriere ne poți contacta prin email la adresa hanna@civitas.ro sau telefon: 0748-116392. Persoana de contact: Hompoth Hanna-Erika.

Sursa: www.civitas.ro

Activităţi pentru copiii din Toflea şi Brăhăşeşti în cadrul proiectului Cooperare interetnică pentru comuna Brăhăşeşti

Proiectul ”Cooperare interetnică pentru comuna Brăhășești”, implementat de Asociația Romano ButiQ în parteneriat cu Fundația Toflea și Consiliul Local Brăhășești, are ca obiectiv general contribuţia la dezvoltarea comunităţii rurale interetnice Brăhăşeşti, pe plan social şi economic, prin implicarea membrilor comunităţii în procesul de dezvoltare locală şi prin încurajarea dialogului intercultural.


În lunile iunie si iulie, în cadrul proiectului au fost organizate activităţi pentru copii, cu rolul de a le dezvolta creativitatea, încrederea în propriile forţe cât şi capacitatea de a înţelege că diferenţele de fapt ne dau unicitatea. Pe data de 17 iunie, a fost organizată o piesă de teatru cu 20 de copii din satele Toflea şi Brăhăşeşti, atât romi cât şi neromi, care s-a intitulat D-ale carnavalului sub regia actorului Sorin Sandu. Scenetele au fost alese din dramaturgia lui Ion Luca Caragiale (fragmente din piesele „O noapte furtunoasă” şi , „D’ale carnavalului”, scenetele „Amici”, „Justiţie”) pentru că acestea sunt ofertante din punct de vedere actoricesc, personajele sunt foarte bine definite, cu trăsături clare, iar lucrul la punerea lor în scena (diversele jocuri folosite în repetiţii, învăţarea textului, interpretarea replicilor conform tipologiilor personajelor) i-a ajutat pe copii să-şi dezvolte imaginaţia, creativitatea, atenţia, concentrarea , să-şi păstreze şi să-şi dezvolte spiritul ludic. Prin interacţiunea din timpul repetiţiilor copii au ajuns să se cunoască mai bine, să accepte faptul că oamenii pot fi diferiţi ca şi etnie, pot avea obiceiuri sau tradiţii cultural-spirituale diferite şi cu toate acestea pot colabora la realizarea unor obiective comune, benefice. În actele artistice manifestările discriminatorii sau de respingere care din păcate se întalnesc uneori în alte contexte sociale nu îşi au locul. O parte din spectacol a fost vorbit în limba romani, acest lucru având consecinţe benefice în mai multe direcţii. Faptul că pe scenă, într-un spectacol de teatru, aşadar într-un context artistic, creator, se vorbeşte în limba romani, va creşte atât în rândul micilor actori romi şi neromi, cât şi în rândul spectatorilor, respectul faţă de limba romani, element foarte important al culturii rome şi, prin extindere, faţă de valorile cutural-spirituale proprii ale acestei etnii, lucru care de asemenea va conduce la înţelegere, acceptare, toleranţă, încredere. La acestea au contribuit şi elemente de costum tradiţional specific etniei rome.

O altă activitate din cadrul proiectului a fost organizarea a două tabere reacreative pentru 100 de copii din comunitate în Straja, jud. Hunedoara, în tabăra VIAŢA. Scopul taberei a fost de a creşte stima de sine şi încrederea copiilor în forţele proprii. Copiii dezavantajaţi din comunitate au participat la activităţi educaţionale care să îi ajute să se dezvolte. Activităţile desfăşurate au fost conduse atât de către facilitatori ai Asociaţiei Romano ButiQ, care au realizat workshop-uri pe tema discriminării, toleranţei şi egalităţii, cât şi de către trainerii taberei VIAŢA, care au creat echipe de ‘’mici aventurieri’’ în parcul destinat aventurii. Tabăra VIAŢA are o istorie de aproape 15 ani, fiind prima tabără de aventură din România. Acesta este un program al Fundatiei Noi-Orizonturi,având trăsăturile unei şcoli de vară, în care copii şi adolescenţi învaţă prin activităţi distractive să fie mai comunicativi şi responsabili, mai încrezători în ei înşisi şi în ceilalţi, mai atenţi la problemele din comunitate şi protejarea mediului.

Activităţile cu cei mici au avut rolul de a-i face pe aceştia să înţeleagă că diferenţele sunt cele care ne fac unici, că fiecare etnie are partea sa culturală şi că diversitatea este un lucru bun atunci când ştim să o tratăm cu toleranţă şi curiozitate.

Finanțarea de care beneficiază proiectul este în valoare de 74.700 € pe o durată de 18 luni.

Proiectul ”Cooperare interetnică pentru comuna Brăhăşeşti” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

START- „O viață de calitate in siguranță” cel mai amplu proiect de combatere a violenței domestice și traficului de persoane, implementat la nivel național

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați alături de partenerul său Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015 proiectul START- „O viață de calitate in siguranță” cu numărul de identificare POSDRU/170/6.3/S/146738.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta măsuri integrate de abordare sistemică națională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane.

Regiunile de intervenție ale proiectului acoperă întreg teritoriul țării și se adresează unui grup țintă de 11.050 persoane, din care: 1.000 femei, 5.050 alte persoane din grupuri vulnerabile (4.000 victime ale violenței domestice, 1.000 copii în situații de risc, 50 victime ale traficului de persoane), 4.000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime, 500 manageri și 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.

Problematica proiectului cuprinde 4 mari arii de acțiune:

 1. la nivelul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor specialiștilor și personalului care lucrează în domenii relevante (prin seminarii și programe de formare profesională);
 2. la nivel de mentalitate (prin campanii de informare privind problematica violenței domestice și cea a traficului de persoane);
 3. privind abordarea unor măsuri eficiente (prin mecanisme de prevenire, combatere, intervenție și monitorizare);
 4. privind dezvoltarea unitară și eficientă a serviciilor furnizate victimelor violenței asupra femeilor și a traficului de persoane.

 

 

Acțiuni în cadrul proiectului

 • formare profesională și calificare în domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane;
 • acreditarea/ autorizarea programelor de formare și de educaţie destinate persoanelor din categoriile grupurilor ţintă;
 • crearea unui sistem integrat de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie, prin realizarea unui sistem specializat care ar facilita înregistrarea mai ușoară a datelor și elaborarea setului unitar de instrumente de monitorizare, inclusiv a fișei unice;
 • crearea unor mecanisme și implementarea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, inclusiv centre dedicate și modalități discrete de protejare a victimelor;
 • înființarea unei linii telefonice gratuite și anonime destinate victimelor violenței în familie;
 • campanii pentru creşterea conştientizării şi combaterii traficului de persoane şi violenţei domestice, în special împotriva femeilor şi a copiilor.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”.

Care sunt atuurile în CV-ul Juniorilor – experienţa extracurriculară sau studiile?

Vara este momentul oportun pentru juniori sa gaseasca un job entry-level sau un program de internship platit.

Intre 15 iun si 17 aug 2015 are loc Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi ce aduna 600 de job-uri pentru candidati fara experienta sau cu pana la 3 ani experienta in domenii variate precum: Financiar-bancar, IT&C, Servicii & BPO, FMCG, Constructii, Logistica, Consultanta, Turism, Farmaceutice, Retail si Inginerie.


Ce abilitati cauta angajatorii la JUNIORI in 2015?

40% dintre angajatori considera experienta anterioara, programele de internship si stagiile de practica cele mai valoroase atuuri din CV-urile juniorilor. Specializarea de la facultate sau masterul urmat este abia pe locul 4, urmata indeaproape de cunoasterea a doua limbi straine. Cel mai important criteriu ramane si anul acesta implicarea in activitati extracurriculare – in special programe de internship si trainee. Urmarea unor astfel de programe pune in evidenta spiritul de initiativa si dorinta de dezvoltare profesionala si de invatare continua. 

Companiile participante explica ce asteptari au de la viitorii candidati si ce abilitati si competente urmaresc in CV-urile acestora:

“Cautam in viitorii nostri colegi aceleasi valori care ne definesc ca echipa: atentia la detalii, determinarea, pasiunea, asumarea riscurilor, gandirea creativa si capacitatea de a anticipa trenduri” considera Bardu Mariana, Staffing Supervisor, Macromex.

Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi este oportunitatea potrivita de a comunica tinerilor absolventi continutul programului de internship dedicat lor de catre Gebrüder Weiss Romania. Ne propunem sa identificam candidati cu potential, pasionati de domeniul logisticii si transporturilor, carora sa le transmitem din experienta specialistilor nostri si pe care sa ȋi pastram, ulterior, ca membri ai echipei Gebrüder Weiss. Experienta acestui program poate oferi tinerilor absolventi ocazia de a se familiariza cu procesele, procedurile, cultura organizationala si mediul de lucru din cadrul unei companii de logistica si transporturi cu traditie, performanta si expertiza solida ȋn acest domeniu” explica Letitia Apostu, Manager Resurse Umane, Gebrüder Weiss Romania.

Ce programe de internship ofera companiile vara aceasta?

In 2015, 75% dintre angajatori vor dezvolta programe de internship si stagii de practica pentru studenti. Un sfert dintre acestia vor sa gaseasca peste 10 interni, semn ca tot mai multe companii sunt dispuse sa investeasca in formarea tinerilor cu scopul de a-i pastra pe termen lung. Iata cateva dintre ofertele angajatorilor la Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi:
IBM Global Delivery Center Eastern Europe – 5 programe de internship in departamente diverse;
Libra Internet Bank – 4 programe de internship si stagii la nivel national, adresate absolventilor si masteranzilor cu profil economic dar si tehnic;
UPC Romania cauta 7 studenti sau masteranzi in an terminal sau absolventi in domeniul Economic, Marketing sau Administrarea Afacerilor;
ZENTIVA cauta studenti/masteranzi in ultimul an de facultate si absolventi pentru programul Zentiva University Program;
Holcim cauta studenti in an terminal sau proaspat absolventi ai Facultatii de Constructii;

Seminarul Online Asseco SEE Romania

In plus, vizitatorii Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi au ocazia sa interactioneze cu reprezentantii companiei Asseco SEE Romania, care vor sustine miercuri, 15 iulie, de la ora 14.00 un webinar (seminar online). Webinarul se adreseaza studentilor in an terminal, masteranzilor de anul 2 si absolventilor unor facultati tehnice (Cibernetica, Automatica si Calculatoare, Informatica), cu solide cunostinte IT. Webinar-ul este GRATUIT in baza preinscrierii pe pe sectiunea dedicata proiectului de pe Hipo.ro.

Pana pe 17 august 2015 oportunitatile de cariera oferite in cadrul proiectului vor fi actualizate constant pe site-ul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi.

600 de joburi pentru tineri la Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenţi 2015

Iti cauti un job vara aceasta si ai intre 0-3 ani experienta? Sau vrei sa gasesti un program de internship platit care sa te lanseze in cariera?

600 de joburi in orase ca Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca sau Brasov te asteapta in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi in perioada 15 iun – 17 aug 2015 – la un click distanta.


De ce sa te angajezi vara?

In urma unui studiu realizat de Catalyst Solutions in randul companiilor, a reiesit ca 74% dintre angajatori deschid programe si joburi dedicate juniorilor (studentilor, masteranzilor, proaspat absolventilor) in perioda aprilie-septembrie. Acest lucru iti mareste semnificativ sansele de a obtine pozitia dorita.

Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi aduna la un singur loc cele mai atractive joburi si programe de internship deschise de companii dispuse sa investeasca in tineri cu potential. Lipsa experientei anterioare nu mai este un impediment deoarece majoritatea companiilor ofera si programe de training si dezvoltare profesionala la locul de munca.

Ce companii cauta candidati ca tine?

Peste 36 de companii multinationale cauta juniori cu 0-3 ani experienta, studenti sau proaspat absolventi. Dintre acestea amintim: Asseco South Eastern Europe Romania, Atexis, Axience, dcs plus, E-Securities, H Grup IT Expert, IBM Global Delivery Center Eastern Europe, KPMG Romania, Libra Internet Bank, Microsoft, Misys Banking Systems, ProCredit Bank, REWE Romania – Penny Market / XXL Mega Discount, Schneider Electric, UPC Romania, ZENTIVA, Amoma, Besedo, Bosch Service Solutions, Brainspotting, British American Shared Services Europe, Camline, Catalyst Recruitment, Deloitte Romania, Gebrüder Weiss, Holcim, ICAP GROUP, ING Bank, Intersnack Romania, Macromex, McDonald`s Romania, PIRAEUS BANK, TEHNOPLUS MEDICAL, UniCredit Tiriac Bank, Vision Recruitment Management, Viva Credit, WEBHELP Romania.

Angajatorii implicati in proiect ofera joburi in departamente multiple, garantand o diversitate a oportunitatilor de cariera. Programele de internship si trainee dedicate studentilor in an terminal sau proaspat absolventilor presupun perioade de invatare intensiva – atat in tara, cat si in strainatate – si implicare directa in activitatile companiei.

Ce tip de joburi sunt disponibile?

Cele 600 de joburi oferite se adreseaza candidatilor din intreaga tara ce au intre 0 si 3 ani experienta si sunt in domenii precum: Financiar – Bancar, IT&C, Servicii&BPO, FMCG, Constructii, Logistica, Consultanta, Turism, Farmaceutice, Retail sau Inginerie.

De asemenea, programele de internship si trainee acopera domenii diverse, sunt remunerate si ofera posibilitatea unei cariere pe termen lung alaturi de echipele companiilor.

Specialistii in resurse umane sunt deschisi sa integreze tineri fara experienta de munca in cadrul organizatiilor, dezvoltand programe ce imbina training-ul cu experienta practica.

Am avut in ultimul an experiente foarte bune cu tinerii absolventi, si de aceea dezvoltam programe speciale de recrutare pentru ei: Libra Golden League, pentru sefii de promotie; Relationship Manager Trainee, program intensiv in domeniul vanzarilor; IT Challenge, pentru programatori care se pot specializa pe o nisa extrem de cautata, de digital banking. Abia astept sa ii cunosc pe noii candidati, trebuie sa dovedeasca atat entuziasm, cat si cunostinte teoretice de valoare, pentru a reusi intr-un mediu cu standarde profesionale ridicate, precum este la Libra Internet Bank.” a declarat Magda Dragne – Director Resurse Umane la Libra Internet Bank.

Gaseste-ti jobul potrivit vara aceasta din confortul propriei locuinte si investeste in cariera ta! Joburile oferite in cadrul proiectului vor fi actualizate constant pana pe 17 august 2015 si sunt accesibile pe site-ul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi.