Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, Directia generala achizitii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza in temeiul O.U.G. nr. 45/2008 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificarile ulterioare in data de 09 iulie 2018, ora 10.00 proba scrisa, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei generale achizitii.

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege

CONDITIILE SPECIFICE:

1.    Serviciul achizitii

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional superior
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

 

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional principal
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

2.    Serviciul licitatii si proceduri simplificate

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional asistent
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

CONCURSUL CONSTA IN:

a) Selectarea dosarelor de concurs;
b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate (in concordanta cu bibliografia afisata)
c) Interviu.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul ministerului din Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5 si se vor nota cu puncte de la 1 la 100. Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.
Toate probele sunt eliminatorii.
Proba scrisa se va sustine in data de 09 iulie 2018, incepand cu orele 10.00.
Data si ora sustinerii interviului vor fi afisate odata cu rezultatele la proba scrisa.
Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala buletinul / cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune in perioada 26 iunie – 03 iulie 2018 (inclusiv), la Directia resurse umane a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sediul din Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, urmatoarele documente necesare inscrierii:

 • formularul de inscriere completat (formularul se ia de la secretarul comisiei de concurs la inscriere, fiind disponibil si pe site-ul ministerului);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
 • precum si un dosar din plastic cu sina si o fotografie tip buletin.

Conform art. 49 alin. (1²) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, adeverintele eliberate de angajator pentru perioada lucrata care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1^1) din H.G. nr. 611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D la acelasi act normativ din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia actului de identitate, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail dru@mdrap.ro.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare si pentru depunerea dosarelor de concurs este dna. Sburlan Gabriela, consilier, Directia Resurse Umane, numar de telefon: 0372111666, fax 0372111628, e-mail dru@mdrap.ro.

Bibliografia si informatii suplimentare sunt disponibile pe www.mdrap.ro

Sursa: www.mdrap.ro