Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează concurs pentru ocuparea a 6 funcţii de execuție vacante

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unor funcţii de execuție vacante de:
– un post de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
– un post de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
– un post de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
– un post de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
– un post de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
– un post de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural.

Etapele de desfăşurare a concursului:
Înscrierea la concurs se face în perioada 26 iulie 2017 – 16 august 2017, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 11 septembrie 2017, ora 1100;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie publică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

b.1. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste şi arte – ramura de știință: arhitectură şi urbanism sau domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti – ramura de ştiinţă: inginerie civilă.
Vechime (în specialitate necesară): -.

b.2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice.
Vechime (în specialitate necesară): minimum 1 an.

b.3. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și arte – ramura de ştiinţă: arhitectură și urbanism, domeniul de licență: arhitectură sau urbanism.
Vechime (în specialitate necesară): minimum 5 ani.

b.4. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și arte – ramura de ştiinţă: arhitectură și urbanism, domeniul de licență: arhitectură sau urbanism, sau domeniul fundamental al științelor inginerești – ramura de știință: inginerie civilă.
Vechime (în specialitate necesară): minimum 5 ani.

b.5. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și arte.
Vechime (în specialitate necesară): minimum 5 ani.

b.6. Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și arte.
Vechime (în specialitate necesară): minimum 9 ani.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.cultura.ro

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19  sau 021.224.41.46.

Sursa: www.cultura.ro