Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, 09 mai 2017, Bucureşti

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante pe data de 09 mai 2017 la Bucureşti:

Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

– Serviciul Programare Publicitate – consilier I superior – 1 post;
– Serviciul Monitorizare – consilier I superior – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului:
– îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Direcția Programe de Cercetare Dezvoltare
– consilier I superior – 2 posturi;
– consilier I principal – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Direcția Economică
– referent III superior – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechimea în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani.

Direcția Generală Transfer și Infrastructură

Direcția Inovare și Transfer de Tehnologie
– consilier I superior – 3 posturi;
– consilier I principal – 2 posturi;
– consilier I asistent – 2 posturi;
– referent III superior – 1 post;

Unitatea Dezvoltare Instituțională
– consilier I superior – 2 posturi;
– consilier I principal – 1 post;
– consilier I asistent – 1 post;

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I asistent:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Condițiile necesare ocupării postului de referent III superior:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Corpul de Control al Ministrului
– consilier I superior – 2 posturi;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Audit Public Intern
– auditor I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartimentul Presa, Relații Publice și Relația cu Parlamentul
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartimentul Comunicații, Informatizare și Baze de Date
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Juridic
– consilier juridic I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Resurse Umane și Salarizare
– consilier I superior;

Condițiile necesare ocupării postului:
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Ministerului Cercetării și Inovării, în două etape, astfel:

  • proba scrisă ( 2 ore ) – în ziua de 09.05.2017 ora 10,00;
  • interviu;

Dosarele se depun la sediul ministerului etaj 3, camera 307 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (cf. OUG 24/2008);
h) declaraţia pe propria răspundere cf.art.54 lit.i din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere și declarațiile pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării – www.research.gov.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 – Compartimentul Resurse Umane și salarizare.

Sursa: www.research.gov.ro