M.E.C.Ș. organizează concurs de ocupare a funcției de inspector de specialitate la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs  a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant (1 post) la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa I a H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice pentru participare la concurs:

Inspector de specialitate gradul debutant – 1 post vacant
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– cunoștințe de operare PC, fax, xerox, bază de date computerizată;
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Bibliografia:
1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenției de la Lisabona cu privire la recunoașterea calificărilor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona la 11 aprilie 1997;
3. H.G. nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Naționale de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;
4. Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice www.cnred.edu.ro .

Dosarul de inscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
7. Curriculum vitae;
Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării copiilor cu acestea. Calendarul de desfăşurare al concursului: Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, din str. Gral. Berthelot nr.28-30, sector 1 – București, până la data de 05.11.2015, ora 16:00.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) Selecția dosarelor: 09.11.2015
b) Proba scrisă: 16.11.2015, ora 10:00
c) Interviul: 19.11.2015, ora 11:00

Mai multe informatii in anuntul integral.

Sursa: www.edu.ro