Concurs ocupare post vacant Asistent medical – specialitate medicină generală la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie :

  • 1 post de asistent medical PL specialitate medicina generala– pe perioada nedeterminata ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
– selectia dosarelor de inscriere ;
– proba scrisa;
– proba practica;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 11 septembrie 2017, ora 15 :00  – Serviciul RUNOS ;
2. Data si ora organizarii probei scrise : 19 septembrie 2017, ora 9:00 – Pavilionul Administrativ ;
3. Data si ora organizarii probei practice: 21 septembrie 2017, ora 9:00 – Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie ;
4. Data si ora interviului: 25 septembrie 2017 , ora 9 :00 – Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :
– depunerea dosarelor de concurs: 11 septembrie 2017, ora 15:00 ;
– selectia dosarelor candidatilor: 12 septembrie 2017 ;
– contestatii la rezultatele selectiei dosarelor: 13 septembrie 2017 ;
– proba scrisa : 19 septembrie 2017, ora 9:00, Pavilionul Administrativ ;
– afisarea rezultatelor probei scrise: 19 septembrie 2017, ora 14:00 ;
– contestatii la rezultatele probei scrise: 20 septembrie 2017, ora 14:00 ;
– proba practica : 21 septembrie 2017, ora 9 ;00, Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie;
– afisarea rezultatelor probei practice: 21 septembrie 2017, ora 13:00 ;
– contestatii la rezultatele probei practice: 22 septembrie 2017, ora 16:00 ;
– proba interviu : 25 septembrie 2017, ora 9:00, Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie;
– afisarea rezultatelor la proba interviu: 25 septembrie 2017 , ora 14.00 ;
– contestatii la proba interviu: 26 septembrie 2017 , ora 14.00 ;
– afisarea rezultatelor finale: 26 septembrie 2017 , ora 14.00.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL:
– studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;
– vechime : minim 6 luni vechime ca asistent medical.
Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru vizat, etc.)
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitate , în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
– curriculum vitae;
– dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sursa: www.scr.ro