Cerere de propuneri de proiecte 2017, subventie a Oficiului UE pentru proprietate intelectuala

Comisia Europeana, prin intermediul Oficiului Uniunii Europene pentru proprietate intelectuala (EUIPO) de la Alicante, a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte 2017.

Titlul cererii: „Sprijin pentru activitatile de crestere a gradului de constientizare cu privire la valoarea proprietatii intelectuale si la prejudiciile cauzate de contrafacere si piraterie”

Prezenta cerere de propuneri acopera urmatoarele 3 componente/loturi:

Lotul 1: Sensibilizarea copiilor prin activitati educationale desfasurate în institutii de învatamânt (buget 400.000€);
Lotul 2: Sensibilizarea generatiei tinere si a cetatenilor tineri (buget 400.000€);
Lotul 3: Sensibilizarea factorilor de decizie politica si a liderilor de opinie prin intermediul conferintelor si al forumurilor (buget 200.000€).

Eligibilitate: autoritati publice locale, regionale si nationale, ONG-uri, fundatii universitare, companii

Obiectivul general al cererii de propuneri este creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea și beneficiile proprietății intelectuale, precum și la prejudiciile cauzate de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.
Aceasta urmărește să sporească nivelul de cunoștințe și să implice tipurile prioritare de public în asigurarea unui grad mai mare de respect față de proprietatea intelectuală, în vederea schimbării în ultimă instanță a comportamentului persoanelor prin reducerea achiziționării de către aceștia a produselor contrafăcute și a accesului acestora la conținutul digital din surse ilegale.

Obiectivele specifice ale cererii:
– sporirea nivelului de cunoștințe cu privire la valoarea proprietății intelectuale ca un instrument pentru protejarea creativității, a inovației și a spiritului anteprenorial, prin furnizarea de cunoștințe concrete și obiective privind
proprietatea intelectuală în acest context și sporirea nivelului de cunoștințe privind prejudiciile cauzate de încălcări;
– implicarea tipurilor prioritare de public într-un dialog cu privire la aceste aspecte, luând în considerare posibilitățile relevante de influențare și, în special, modul în care membrii publicului așteaptă să fie abordați cu privire la aceste chestiuni (într-un mod respectuos, obiectiv și neutru), cu scopul de a schimba comportamentul, de a reduce interesul pentru contrafacere și piraterie și/sau de a reduce posibilitățile de contrafacere și piraterie.

Acṭiuni eligibile:
Vor fi luate în considerare numai acțiunile care se încadrează în cele trei loturi menționate mai jos:

Lotul 1: Sensibilizarea copiilor prin activități educaționale desfășurate în instituții de  învățământ, buget 400.000€;

Lotul 2: Sensibilizarea generației tinere și a cetățenilor tineri, buget 400.000€;

Lotul 3: Sensibilizarea factorilor de decizie politică și a liderilor de opinie prin intermediul conferințelor și al forumurilor, buget 200.000€.

Pentru loturile 1 și 2: activitățile legate de mass-media și platformele de socializare, producția și distribuirea de materiale audiovizuale, publicații sau comunicări electronice, organizarea de evenimente, târguri, expoziții sau activități de formare, informare și divertisment (denumire consacrată – infotainment: dezbateri, programe pentru tineret, concursuri de cultură generală, jocuri video sau programe muzicale), instrumente web, activități, soluții online;
Pentru lotul 3: conferințe internaționale în contextul UE, forumuri, dezbateri.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 25 septembrie 2017.

Bugetul total al cererii: 1.000.000 €; 80% din totalul costurilor eligibile.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

 

Administrația Fondului Cultural Național lansează o nouă sesiune de finanțare la 1 septembrie!

La 1 septembrie, Administrația Fondului Cultural Național lansează o sesiune de finanțare pentru care sunt alocați 15.000.000 lei.

Apelul de participare vizează atât proiecte cu derulare anuală, cât și programe culturale cu o durată de minimum 18 luni, ce se vor desfășura începând din ianuarie 2018.

Finanțarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor de cultură publice și private, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

În urma consultărilor avute în luna iunie, Consiliul AFCN a decis introducerea în cadrul acestei sesiuni a unei arii dedicate evenimentelor cu caracter repetitiv de tip festival, înscrierea acestor proiecte la orice altă arie atrage eliminarea lor administrativă.

Bugetul alocat pentru finanțarea de proiecte culturale este de 13 milioane de lei.

Cele 11 arii de finanțare propuse în această sesiune au priorități specifice, definite în glosarul de termeni: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS & PERFORMANCE ART, INTERVENȚIE CULTURALĂ, REZIDENȚE DE CREAȚIE, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROIECTE DE TIP FESTIVAL/CU CARATER REPETITIV.

Între criteriile de eligibilitate se va avea în vedere înscrierea bugetului solicitat în limita plafonului maximal de finanțare corespunzător ariei și asigurarea unei cofinanțări de minimum 10% din bugetul proiectului.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie. Un operator cultural poate înscrie în concurs maximum 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.
Un buget de 2 milioane de lei este alocat pentru finanțarea programelor culturale multianuale, cu anvergură și premize de sustenabilitate, axate pe producția de proiecte artistice noi. Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum 150.000 lei – maximum 200.000 lei. Solicitarea unui buget mai mic sau mai mare duce la eliminarea administrativă a proiectului.

Un operator cultural poate înscrie în concurs o singură propunere multianuală pe sesiune. Aceasta nu poate fi depusă în același timp și la finanțări anuale și la cele multianuale. Cofinanțarea de cel puțin 25% din suma propusă și existența a cel puțin doi parteneri naționali și/sau internaționali sunt condiții de eligibilitate.

Apelul pentru programe multianuale se lansează doar în sesiunea din septembrie!

Aplicația online va fi deschisă pe 1 septembrie, pentru perioada 01 – 30.09.2017.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online numai după 1 septembrie.

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale este 30 septembrie 2017, ora 17:00.

Toate informațiile sunt deja disponibile pe pagina de Internet a AFCN. Găsiți detalii cu privire la priorități, plafoane de finanțare, calendar, condiții de eligibilitate, ghid de completare a formularului electronic și grile de evaluare la http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail la contact@afcn.ro – management proiecte.

 

Sursa: www.afcn.ro

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017. Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 prefigurează debutul manifestărilor culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES CENTENAR sesiunea 2017 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50 000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 trebuie să se desfăşoare în intervalul 1 octombrie – 30 noiembrie 2017.

Dosarul de participare poate fi depus fie prin completarea formularului on-line, disponibil la adresa http://centenar.cultura.ro, fie în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect Program ACCES CENTENAR sesiunea 2017” sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 7 septembrie 2017.

Ofertele culturale, transmise în format fizic sau electronic, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa http://centenar.cultura.ro. În cazul transmiterii în format electronic, formularul on-line substituie Cererea de finanțare nerambursabilă, solicitanții ale căror oferte au fost acceptate fiind obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale Cererea de finanțare nerambursabilă tipărită, completată și semnată.
b) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
c) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi a actelor aditionale, dupa caz.
d) Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
e) Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate.
f) Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
g) Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont).
h) CV-urile membrilor echipei.

În cazul transmiterii electronice, documentele de la literele b-h vor fi scanate format PDF și încărcate în aplicație. Solicitanții ale căror oferte au fost selectate sunt obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale exemplarele tipărite ale acestor copii, în format fizic. În cazul ofertelor transmise în format electronic, dacă acestea nu sunt completate cu documentele tipărite menționate mai sus în termenul stabilit, dosarele vor fi respinse, iar sumele de bani aferente redistribuite conform procedurii stabilite prin prezentele norme.

CALENDARUL PROGRAMULUI ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

  • Perioada de depunere a ofertelor culturale: 9 august – 7 septembrie 2017
  • Perioada de selecţie administrativă a ofertelor depuse: 8 – 12 septembrie 2017
  • Perioada de evaluare a ofertelor culturale: 13 –18 septembrie 2017
  • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate: 19 septembrie 2017
  • Perioada de depunere a contestaţiilor: 20 – 22 septembrie 2017
  • Perioada de soluţionare a contestaţiilor: 25 – 26 septembrie 2017
  • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor finale ale selecției ofertelor culturale: 26 septembrie 2017
  • Semnarea contractelor: 27 – 29 septembrie 2017

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc pe www.cultura.ro.

Sursa:  www.cultura.ro

Apel pentru finanțare de proiecte – „Consolidarea societății civile românești în sprijinul asociațiilor persoanele vulnerabile “, lansat de Ambasada Franței în România

România se confruntă cu o fază de emergență dinamica a societății civile. Într-adevăr, mobilizările cetățenești observate în ultimii ani au început o transformare a vieții publice românești prin consolidarea rolului societății civile ca actor al schimbării.
De asemenea, atunci când Franța favorizează, în cadrul politicii sale de cooperare internațională, parteneriatele instituționale, acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile pe care le considera ca fiind actori-cheie în dezvoltarea politicilor publice concertate, inclusiva si durabila.

In acest sens, Ambasada Franței în România acorda de mulți ani sprijin tehnic și financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare, pilot, inițiate de ONG-uri din România și destinate să se extindă, precum și a actiunilor ce vizeaza structurarea societății civile. În 2017, Ambasada Franței își reînnoiește sprijinul pentru dezvoltarea societății civile românești și, mai mult, pentru implicarea organizațiilor cetatenesti.

Prin urmare, acest apel de proiecte vizează „consolidarea societății civile românești în susținerea asociațiilor persoanelor vulnerabile sau a celor din jurul lor.“ Proiectele prezentate în această direcție vor urmări apoi să sprijine participarea cetățeneasca a unuia sau mai multor grupuri de persoane vulnerabile sau a celor din jurul lor, în scopul de a facilita accesul acestora la drepturi și să încurajeze luarea în considerare de către autoritățile publice a preocupărilor acestora în elaborarea politicilor care îi afectează.

1. Structuri eligibile
Apelul pentru proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) din Romania nonprofit
– asociații, fundații și ONG-uri – înregistrate în România și care implementează proiecte pe teritoriul românesc. Un ONG poate depune numai un singur proiect în cadrul acestui apel.

2. Teme
Proiectele trebuie să abordeze una sau mai multe dintre următoarele teme:
 Sprijin pentru mobilizarea colectivă a persoanelor pentru sustinerea accesului la asistenta medicala, axat pe una sau mai multe boli sau la nivel de comunitate.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor în vârstă și a pensionarilor pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor cu handicap pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor afectate de sărăcie pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.

3. Suma şi modalităţile de cofinanţare
Proiectul propus va fi finanţat de către Ambasadă cu suma de 5 000 de euro maxim. Aceasta suma va trebui să reprezinte maxim 80% din bugetul global al proiectului. O primă tranșă de 75% din subvenția acordată va fi plătita la semnarea conventiei, soldul fiind plătit după prezentarea unui raport de activitate și financiar inainte de 31 martie 2018.

Cheltuielile administrative ce ţin de acest proiect nu vor putea depăşi 30 % din bugetul global.

4. Depunerea dosarelor
Dosarul de candidatură va trebui să conţină:
– formularul de candidatura din anexa (in franceza sau in romana)
– o prezentare a asociatiei (in franceza sau in romana)
– un buget detaliat (care sa contina finantarile si cheltuielile provizorii)
– coordonatele bancare (document oficial emis de banca) ale asociatiei
Numai dosarele complete depuse inainte de luni 30 iulie 2017 (termen limită) vor fi luate în considerare.

5. Procedura de selecţie
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:
– respectarea temelor prioritare ale apelului
– caracterul inovator, realist şi reproductibil al proiectului propus,
– gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate, etc.),
– calitatea şi diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia desfăşurării acestuia.

O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care favorizeaza schimbul de experiență și expertiză franceză.

La sfarsitul selectiei vor fi retinute 3 proiecte.

Rezultatele selectiei vor fi comunicate direct candidatilor în data de luni 28 august 2017.

Mai multe informatii sunt disponible pe www.ro.ambafrance.org.

Sursa: www.ro.ambafrance.org

CEC BANK angajează Casier, perioada determinată 1 an – Serviciul Operațiuni, Sucursala Iași

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Serviciul Operatiuni, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:
Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii medii;
Varsta minima 21 de ani;
Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 19 iulie 2017.

Sursa: www.cec.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2017, Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă risc de radicalizare

Directia generala „Educatie, Cultura, Sport si Tineret” din cadrul Comisiei Europene a deschis o cerere de propuneri de proiecte-pilot în domeniul sportului, pentru prevenirea radicalizarii tinerilor.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica si sediu în UE, cu experiente de succes în domeniu: scoli, universitati, autoritati locale, regionale si nationale, ONG-uri, etc.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 18 august 2017.

Această acțiune are ca scop sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către actorii locali și societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării, în special pentru a ajuta tinerii expuși riscului de excluziune și de radicalizare în vederea găsirii unei identități și a unui sentiment de apartenență. Proiectele ar trebui să aibă drept scop predarea competențelor esențiale, cum ar fi competențele sociale și de comunicare, gândirea critică și de soluționare a problemelor, care îi pot ajuta pe tinerii care ocupă o poziție
marginală în societăți să se simtă reimplicați în societate.

Acest proiect-pilot va implica organizații sportive locale din UE care, în cooperare cu autoritățile locale responsabile cu problemele legate de radicalizare și terorism, vor identifica persoanele care prezintă riscul de radicalizare și le vor oferi îndrumare corespunzătoare, astfel încât să se încerce prevenirea procesului de radicalizare.
 activități de sensibilizare cu privire la aspectele practice și valoarea adăugată demonstrată a sportului în ceea ce privește combaterea radicalizării;
 identificarea activităților sportive expuse riscului de apariție a proceselor de radicalizare;
 acțiuni de difuzare;
 activități de comunicare în rețea;
 schimb de bune practici, etc

Bugetul total al cererii: 750.000 €; maximum 60.000€/proiect

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa www.uncjr.ro

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat apelul pentru propuneri de proiecte 2017 al Fondului pentru Inovare Civica

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) lanseaza apelul pentru propuneri de proiecte 2017 al Fondului pentru Inovare Civica (CIF).

CIF este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat in parteneriat cu Romanian-American Foundation si sprijinit de donatori privati din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin urmatoarele companii: Enel si Raiffeisen Bank.

Obiectivul programului de finantare
Fondul pentru Inovare Civica isi propune sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.
In acest an, Programul are doua componente: Componenta 1 – “Inovare Civica” si Componenta 2 – ”Mobilizare civica in vederea accesului imbunatatit la energie”.

COMPONENTA 1 – ”INOVARE CIVICA”
Prin intermediul acestei componente vor fi sprijinite initiative in urmatoarele domenii:
Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din Romania care au beneficiat de cel mult un grant din partea Fondului pentru Inovare Civica incepand cu anul 2015. O organizatie poate depune pe cele doua componente, cel mult 3 scrisori de intentie, in calitate de solicitant sau partener, din care maximum 2 scrisori de intentie pe o componenta.
Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Valoarea finantarilor
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect. Contributia proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent de linie/capitol de buget.
Suma alocata pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte este de peste 1.000.000 lei.

Durata proiectelor
In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata pentru implementarea proiectelor este cuprinsa intre 4 si 12 luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens.

Modalitate de aplicare
Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de intentie (fara alte anexe suplimentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.
Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 18 august 2017, ora 16.00.

Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest apel prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 11 august 2017 (inclusiv) in atentia: Raluca Teodor; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.
Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 17 august 2017, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.
Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de pe www.finantare.fdsc.ro.

Sursa: www.finantare.fdsc.ro

Au început înscrierile în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC 2017

Aplicația de înscriere în Programul UNCTAD/EMPRETEC România 2017 pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a devenit activă astăzi, ora 10.00. Până la ora 15:00 s-au înscris deja 66 de aplicanți.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România, organizate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes și dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii de către antreprenori a cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Prin implementarea programului, care pentru acest an are un buget de 504 000 lei, se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice, care vor participa la atelierele de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltate de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co pe parcursul a cate 9 zile calendaristice la Cluj, Constanța, Craiova și Iași.

Programul îşi propune:

· identificarea întreprinzătorilor de succes;

· dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

· dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

· dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;

· mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

· încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

· dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

· sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

· dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație (OTIMMC) organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-urilor din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre ele. Aceste cheltuieli se refera la editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor.

Informatii suplimentare referitoare la desfasurarea workshop-urilor sunt afisate aici.

Sursa:  www.aippimm.ro

Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor anuale de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi. Selecţia proiectelor anuale ale ONG–urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local pentru proiecte în domeniile cultură scrisă, cultură şi tineret se va face de către Comisia de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale, de Tineret (pentru domeniile cultură şi tineret) şi de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (CRSCEP) (pentru domeniul cultură scrisă), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi ale Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005. Pentru domeniul social – mediu – educaţie – sănătate, Primăria Municipiului Iaşi nu va deschide pentru anul 2017 programul de finanţare nerambursabilă.

Suma totală alocată în 2017 de la bugetul local pentru toate domeniile este 859.000 lei, defalcată pe domenii după cum urmează:

Pentru domeniul cultural: 144.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG pe acest domeniu.

Pentru domeniul tineretului: 615.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG în domeniu.

Pentru domeniul culturii scrise: 100.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate depăşi o treime din fondul total alocat pentru finanţarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Programul de selecţie a proiectelor pentru anul 2017 se va derula în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 și va avea următoarele etape pe domenii:

Domeniul cultură: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul tineret: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul cultură scrisă: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale.

Sursa: www.curierul-iasi.ro

Propunere de parteneriat Erasmus +, Italia, tineret

„PiGreco – Centro di Apprendimento Mediato”, organizatie non-profit din Faenza, Italia, cauta parteneri pentru un proiect „Erasmus+”, componenta Tineret.
PiGreco este o organizatie care sprijina dezvoltarea tinerilor în comunitatea locala din Faenza pentru a-si îmbunatati abilitatile de învatare si a-si dezvolta abordarea în rezolvarea problemelor, crescându-si astfel autonomia si gândirea critica prin instrumentele educationale formale, non formale si inovatoare.

Titlul propunerii de proiect: „Empty your mind to fill it with creativity…again!”

Obiectivele proiectului sunt:
– cresterea stimei de sine a participantilor si a dezvoltarii personale, prin încurajarea creativitatii privita ca un proces mai degraba ca un rezultat;
– îmbunatatirea nivelului de concentrare si de competente ale participantilor;
– dezvoltarea sentimentul de initiativa, prin concentrarea asupra obiectivelor reale si asupra modalitatilor de realizare a acestora;
– sprijin pentru dinamica grupurilor si cooperare prin promovarea întelegerii reciproce si a dialogului intercultural;
– promovarea dialogului intercultural si a gândirii critice prin conexiunea creativitatii on-line cu procesul de documentare si activitatile conexe;
– crearea constientizarii diversitatii în domeniul libertatii de exprimare în Europa si în afara Europei;
– încurajarea tinerilor sa se implice în cât mai multe proiecte europene (ca Serviciul European de Voluntariat – SEV, spre exemplu), pentru a fi mai activi ca cetateni europeni si pentru a putea petrece timp într-un mediu emotional intercultural.

Formularul de parteneriat se gaseste la adresa urmatoare:
https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScZiYJDY8CTQImj83JVGCI0 z-3qCg8gMr0ij2177uSwjeYuiA/ viewform?c=0&w=1

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: Elisa Emiliani, progetti@pigrecoapprendimento. it, elisa.emiliani.86@gmail.com, tel +39 3898443025

Termenul limita pentru manifestarea interesului: 30 iunie a.c.

Sursa: www.uncjr.ro