Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat un nou apel public pentru finanțarea nerambursabilă a manifestărilor/acţiunilor/proiectelor culturale dedicate aniversării Centenarului României şi a Primului Război Mondial

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat un nou apel public pentru finanțarea nerambursabilă a manifestărilor/acţiunilor /proiectelor culturale dedicate aniversării Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Cadrul legal în care se va desfășura sesiunea de selecție a manifestărilor/acţiunilor/proiectelor culturale este reglementat de prevederile art. 5 lit. a) și art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Pot aplica entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, care nu au primit finanţare în prima sesiune.

Bugetul disponibil pentru aceasta sesiune este de 4.500.000 lei.

Suma minimă ce poate fi solicitată este de 50.000 lei, iar suma maximă este de 250.000 lei.

Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 14.12.2018.

Solicitantul poate depune mai multe propuneri de proiecte în cadrul unei sesiuni de selecţie, iar în situaţia în care, în urma analizei, se stabileşte că sunt eligibile două sau mai multe dintre acestea, se va selecta proiectul care stabileşte cel mai mare punctaj.

Dosarele de participare pot fi transmise şi prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”, cu condiţia să fie înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale până la data limită stabilită în anunţul public.

Plicul conţinând dosarele trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • denumirea completă şi adresa solicitantului;
 • titlul proiectului;
 • sesiunea de depunere;
 • menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”.

Dosarele de participare ale solicitanților trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghid; cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat;
 • actul constitutiv și statutul, actualizate, precum și actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiționale, după caz, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;
 • certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul”;
 • certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și Certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;
 • dovada existenței altor surse atrase/proprii, respectiv contracte, facturi şi documente de plată, după caz;
 • CV-urile membrilor echipei, conform poziției ocupate în proiect.

Dosarele de participare vor fi transmise începând cu data de 28 septembrie 2018, ora 08:30, până la, cel mai târziu, data de 29 octombrie  2018, ora 17:00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din B-dul Unirii nr. 22, 030833, Sector 3, București (în atenţia Departamentului Identitate Națională).

Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei limită prevăzute în anunţul public nu vor participa  la selecţie.

 

Sursa www.cultura.ro

AM POCU publică în consultare GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” și a anexelor, documente aferente unui apel de proiecte de tip non-competitiv în cadrul Axei prioritare 4 POCU: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivele acestui apel de proiecte sunt:

 • creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem;
 • creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”

Anexe

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 1 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ghidul solicitantului aferent Apelului 4 – Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului lansat în consultare

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, publică în consultare Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru Apelul 4 – Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului.

Obiectivul prezentului apel de proiecte vizează sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare și România.

În acest sens, vă rugăm să completați Formularul de propuneri privind Ghidul solicitantului și anexele aferente și să îl transmiteți la adresa de e-mail office@ro-cultura.ro, până la data de 7 octombrie 2018.

Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru Apelul 4 – Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului sunt disponibile aici: https://www.ro-cultura.ro/consultare-publica

 

Sursa: www.cultura.ro

Fundaţia Principesa Margareta a României lansează grantul “Generații”

Fundația Principesa Margareta a României lansează grantul ”Generații”, o oportunitate de finanțare pentru centre de zi de tip after-school din județele Brașov, Cluj și Dâmbovița.

Grantul “Generații” are ca scop transformarea centrelor sociale de tip afterschool în centre intergeneraţionale, mobilizând persoanele vârstnice din comunitatea locală să se implice ca voluntari în sprijinul copiilor. Vârstnici din comunitate, disponibili să ofere din timpul lor, dispuși să își împărtășească experienţa și competenţele vor activa ca voluntari în cadrul centrelor de zi pentru copii, care implementează metoda de lucru intergeneraţională.

Ceea ce deosebește Centrele “Generații” de alte centre de zi este abordarea intergenerațională: activitățile centrului stimulează solidaritatea și interacțiunea între generații, schimbul de valori și cunoștințe între copii și vârstnici. Implementarea metodei de lucru intergeneraţională va fi realizată pe baza Manualului intergenerațional și trainingului oferit de Fundaţia Principesa Margareta a României.

Grantul are o valoare de 8,000 Euro, destinați gestionării voluntarilor vârstnici și implementării activităților intergeneraționale pe perioada unui an școlar. Jumătate din sumă reprezintă o finanțare directă pentru centrul selectat, iar cealaltă jumătate vor fi mobilizați din comunitatea prin acțiuni de strângere de fonduri locale. Fundațiile Comunitare locale vor sprijini centrele selectate în strângerea fondurilor necesare pentru a fi sustenabile. În această rundă de finanțare, vor fi acordate 4 granturi.

Programul finanțează organizații neguvernamentale care dețin un centru de tip after-school cu servicii sociale pentru copii, din mediul rural sau urban, cu o activitate de cel puțin 1 an având sediul operațional în județele Brașov, Cluj și Dâmbovița.

Grantul Generații este susținut și implementat de Fundația Principesa Margareta a României, cu finanțatarea Raiffeisen Bank. În editiile anterioare, 15 centre de zi au devenit intergeneraționale, activând seniorii din comunitate ca voluntari pentru copii în județele Alba, Bacău, Brașov, București, Covasna, Galați, Mureș, Prahova.

Aplicațiile pot fi trimise până pe 28 septembrie, prin completarea formularului de aplicare , la adresa de email anca.godini@principesa.ro.

Sursa: www.centrulgeneratii.ro

A 10-a ediție a Programului MOL pentru sănătatea copiilor: Fonduri în valoare de 400.000 de lei pentru ONG-urile care sunt alături de copii cu nevoi speciale

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au anunțat cea de-a 10-a ediție a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, adresat organizațiilor non-guvernamentale care derulează proiecte de terapie prin artă sau terapie emoțională pentru copiii cu nevoi speciale. Înscrierile la concursul de proiecte sunt deschise până la 12 octombrie 2018. Premiul MOL pentru sănătatea copiilor a fost acordat Asociației Inima Copiilor din București.

Evenimentului de lansare a fost organizat la Casino Centru de Cultură Urbană Cluj, unde 20 de organizații care au primit finanțare în cadrul ediției precedente au prezentat rezultatele proiectelor derulate în perioada decembrie 2017 – august 2018.

În decursul celor nouă luni, aproape 800 de copii cu nevoi speciale au beneficiat de activități de terapie prin artă – muzică, desen, pictură, modelare a lutului, fotografie, tehnologie digitală; terapii experiențiale utilizând activități de escaladă și alpinism în aer liber; terapii asistate de animale; terapii emoționale – tehnici ca jocuri de rol, mișcare și joacă, atingere terapeutică; stimulare polisenzorială. Activitățile terapeutice au urmărit îmbunătățirea calității vieții copiilor, precum și a familiilor acestora.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele unicului concurs național de călărie terapeutică, Cupa MOL pentru sănătatea copiilor, ajuns în acest an la ediția a 3-a. Organizat de Asociația Hip-Tep din Aiud, acest concurs are un rol important în reintegrarea copiilor cu nevoi speciale.

Suntem impresionați de generozitatea, creativitatea și perseverența partenerilor noștri din cadrul organizațiilor non-profit în a genera schimbări în bine atât în viețile copiilor aflați în suferință cât și în viețile familiilor acestora. Am avut ocazia să văd momente ale unor activități din cadrul celor 21 proiecte implementate anul acesta și am observat eforturile depuse de terapeuți, greu de descris în cuvinte. MOL România sprijină de zece ani derularea proiectelor în care crede și ne bucurăm că an de an toate sunt puse în practică de către oameni sufletiști, care își pun toată energia în a aduce speranță în sufletele unor copii și tineri care au cea mai mare nevoie de aceasta”, a declarat Camelia Ene, CEO și Country Chairman al MOL România.

Premiul MOL pentru sănătatea copiilor, decernat pentru al cincilea an consecutiv, a fost acordat Asociației „Inima Copiilor”, din București, pentru cel mai bun proiect realizat în cadrul ediției a 9-a, 2017. Intitulat „Niciun copil singur în spital”, proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de dezvoltare și recuperare medicală a copiilor cu afecțiuni grave, părăsiți sau neînsoțiți de părinți, internați în Secția de Terapie Intensivă Nou Născuți (TINN) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodovska Curie”, prin implementarea unui program de atingere terapeutică oferită de voluntari instruiți. În urma succesului acestui proiect – s-au înscris peste 3.000 de voluntari – organizatorii pregătesc extinderea lui la Timișoara și la Cluj. Asociația „Inima Copiilor” a obținut finanțare o singură dată în cadrul Programului MOL pentru sănătatea copiilor, în anul 2017.

 

Câștigătorul Premiului MOL pentru sănătatea copiilor va beneficia la ediția din acest an de finanțarea maximă disponibilă pentru un proiect, 25.000 lei, fără a se înscrie la concursul de proiecte, și va desemna un specialist al organizației pentru a fi membru al juriului programului.

 

„Modalitatea de finanțare – prefinanțarea – aplicată în cadrul programului asigură din start suportul material necesar derulării activităților terapeutice planificate. Astfel, sumele propuse de către juriu pentru implementarea proiectelor declarate câștigătoare se acordă încă de la început. Decontul se prezintă împreună cu raportul profesional la sfârșitul perioadei de implementare. Colaboratorii Fundației noastre oferă suport și informațiile necesare atât celor care doresc să se înscrie, cât și celor interesați de program pe tot parcursul anului”, a afirmat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, organizațiile non-guvernamentale pot beneficia de o sumă de maximum 25.000 lei sub formă de pre-finanțare pentru un proiect ce urmează să fie implementat în perioada decembrie 2018 – august 2019. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 12 octombrie 2018, iar fondul total al sponsorizărilor este de 400.000 lei. De la lansare și până în prezent, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost alocate fonduri totale de 2.778.000 lei ONG-urilor care au derulat 169 de proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională, incluzând peste 10.000 de beneficiari în activitățile lor.

Programul MOL pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Anunțul programului precum și formularul de înscriere pot fi descărcate de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

  

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie multinațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, aproximativ 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. În domeniul explorării și producției de hidrocarburi, experiența de peste 75 de ani a Grupului sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 10 țări.

 

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de peste 20 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 215 stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2017, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea, de reabilitarea lor.

 

START în Programul de Granturi „Electrica pune România într-o altă lumină”

Electrica a lansat cea de-a treia ediţie a programului de granturi “Electrica pune România într-o altă lumină”.

Este un concurs online de proiecte prin intermediul căruia compania încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfășoară în perioada 27 iulie – 26 august, sub forma unei competiții naționale de proiecte. Valoarea totală a finanţărilor oferite de Electrica prin acest program este de 50.000 de euro.

Prin programul „Electrica pune România într-o altă lumină” vor fi finanțate inițiative din următoarele domenii: educație, servicii sociale și de sănătate, mediu, cultură şi sport. Atât persoanele fizice, cât și organizațiile neguvernamentale și instituțiile de învăţământ au oportunitatea să propună proiecte pentru care pot solicita finanțare din partea companiei Electrica.

Concursul de proiecte se va desfăşura în următoarele etape:

• 27 iulie – 26 august: Înscrierea online a propunerilor de proiect, prin completarea şi trimiterea unui formular standard, disponibil pe site-ul www.electrica.ro;

• 27 – 31 august: Perioada de verificare a eligibilității propunerilor de proiect înscrise;
• 3 – 14 septembrie: Jurizarea propunerilor de proiecte eligibile
• 20 septembrie: Anunţarea câştigătorilor pe site-ul www.electrica.ro

Mai multe detalii despre procedura de înscriere, etapele programului, criteriile de eligibilitate, precum și criteriile de selecție a proiectelor, găsiţi în – “Politica privind acordarea de granturi-Electrica pune România intr-o alta lumină”.

Înscrie-ţi proiectul aici: https://www.electrica.ro/formular-granturi/

Formularul de înscriere „Electrica pune România într-o altă lumină”, ediția 2018, poate fi previzualizat aici: Formular-granturi_RO.pdf

Formularul de buget necesar pentru propunerea de proiect poate fi descărcat de aici:Formula_buget__Grant_Electrica_final.xls

Daca aveţi întrebari, ne puteţi scrie la adresa csr@electrica.ro sau ne puteţi contacta la numărul de telefon 0212085567.

Sursa: www.electrica.ro

Actiuni pregatitoare REACTIVATE – Program de mobilitate intra-UE pentru somerii cu vârsta peste 35 ani”

Program: „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala”

Titlul cererii: Actiuni pregatitoare “REACTIVATE” – „Program de mobilitate intra-UE pentru somerii cu vârsta peste 35 ani”

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 5 septembrie 2018

Eligibilitate: entitati publice si private implicate în angajare/ocupare, organizatii specializate în domeniul mentionat, parteneri sociali, centre de competente/formare, IMM-uri, federatii, camere de comert, agentii de dezvoltare, centre de mentorat si consiliere, AJOFM-uri, etc.

Organizațiile solicitante sunt invitate să găsească o sursă de inspirație din schema de mobilitate YFEJ pentru a elabora conceptul de proiecte „Reactivăm” și setul corespunzător de măsuri.

Acțiunile sprijinite prin proiectele cofinanţate ar trebui să:
 desfășoare activități de sensibilizare și informare cu privire la grupurile țintă și, în special, la angajatori și alte organizații interesate de schimbul de oportunități, oferte sau locuri de muncă vacante în cadrul consorțiului;
 să furnizeze informații cu privire la oportunitățile de ocupare și sprijinul prin „Reactivăm”, disponibile pentru cetățenii UE de peste 35 de ani;
 să stabilească cooperarea cu alte organizații care doresc să acționeze ca factori de multiplicare a informațiilor privind „Reactivăm”, de ex. sindicate, asociații patronale, camere de comerț, organizații profesionale și de educație, etc.
 să dezvolte și să furnizeze un pachet cuprinzător de servicii de mobilitate, combinând măsurile personalizate de activare cu un sprijin financiar direct atât pentru grupul țintă al cetățenilor UE de peste 35 de ani, cât și pentru angajatori (în special pentru IMM-uri);
 să includă, cel puțin, ca măsuri de activare în cadrul acestui pachet, informații și asistență cu privire la oferte și locuri de muncă vacante, precum și la pregătirea plasamentului/recrutării într-un număr de state membre care implică locuri de muncă și/sau stagii;
 să furnizeze unul sau mai multe elemente de sprijin financiar direct atât pentru grupul țintă al cetățenilor UE de peste 35 de ani, cât și pentru angajatori (în special pentru IMM-uri), în conformitate cu cele cinci elemente predefinite din prezenta cerere (vezi anexa I);
 să testeze fezabilitatea serviciilor și a măsurilor de susținere de mai sus, inclusiv pentru plasarea candidaților în stagii într-o altă țară, având în vedere diversitatea (sau lipsa) cadrelor de reglementare la nivel național (în special pentru oportunitățile de piață deschise).
Pentru aceste plasamente, organizațiile solicitante ar putea identifica unul sau mai multe sectoare economice și/sau țări care oferă astfel de posturi vacante și pot furniza servicii de asistență adaptate la specificul și nevoile atât a candidaților, cât și a angajatorilor. Domeniul de aplicare al acțiunii în ceea ce privește plasamentele de stagiu ar putea reprezenta un procent mic din numărul total de destinații de plasare așteptate

Buget: 5.000.000 €; se acorda pâna la 95% cofinantare

Fisa de prezentare a cererii

 

Sursa: www.uncjr.ro

Promovarea valorilor europene prin intermediul unor initiative sportive la nivel municipal

Titlul cererii: „Promovarea valorilor europene prin intermediul unor initiative sportive la nivel municipal

Data limita pentru depunerea electronica a aplicatiilor: 26 iulie 2018

Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusă în aplicare prin 2 loturi:
Lotul I – acțiune pentru consolidarea capacităților;
Lotul II – acțiune pentru colaborarea în rețea.

Obiective:
Lotul I: încurajarea consolidării capacităților pentru a sprijini organizațiile care promovează valorile comune prin intermediul dezvoltării sportului la nivel municipal în întreaga UE;
Lotul II: sprijinirea creării unei rețele de contact și activitățile de schimb reciproc de informații între municipalități în domenii legate de sport.

Eligibilitate: organizatii publice si private active în domeniul sportului sau care încurajeaza activitatile fizice si sportul, de exemplu: ONG-uri, autoritati publice locale/regionale/nationale, cluburi sportive, unitati de învatamant si universitati, etc.

Buget: 1.000.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare.

Durata maximă de implementare este de 6 luni.

Activitățile trebuie să înceapă în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 și să fie finalizate cel mai târziu la 31.12.2019.

Fisa de prezentare program 

Sursa: www.uncjr.ro

Finanțări de peste 250.000 Euro pentru evenimente de programare organizate în peste 20 de țări în cadrul Europe Code Week 2018: inițiativa Meet and Code pentru ONG-uri

România se va afla din nou pe harta Europe Code Week. 30 de evenimente de programare vor fi finanțate în România prin inițiativa Meet and Code pentru ONG-uri, coordonată în România de Asociația Techsoup.www.meet-and-code.org

Anul trecut, Meet and Code a însemnat peste 600 de evenimente care au demonstrat că programarea poate fi distractivă. Evenimentele s-au desfășurat în 280 de orașe cu aproximativ 30.000 de participanți. În 2018, inițiativa revine cu o nouă ediție cu ocazia Europe Code Week – Săptămâna Europeană a Programării, între 6 și 21 octombrie 2018.

Meet and Code este inițiată și finanțată de compania SAP în parteneriat cu Haus des Stiftens GmbH prin portalul IT Stifter-helfen, Asociația Techsoup și alți parteneri TechSoup Europe.

În România, inițiativa Meet and Code este derulată de Asociația Techsoup, susținătoare a activităților Europe Code Week în România.

Trimiterea propunerilor de evenimente

Organizații neguvernamentale pot propune evenimente de tehnologie și programare pe www.meet-and-code.org până pe 15 septembrie 2018.

Aplicanții sunt încurajați să trimită propuneri de evenimente în prima parte a perioadei de înscriere (recomandat fiind până pe 15 iulie) pentru a avea timp suficient pentru evaluarea, planificarea și organizarea evenimentelor.

Fiecare propunere de eveniment va fi verificată și jurizată de Asociația Techsoup, iar procesul de evaluare și finanțare se va derula pe toată durata perioadei de înscriere.

Pentru finanțări pot aplica doar organizaţii non-profit legal înființate în România, inclusiv asociații comunitare, asociaţii de părinți, asociații de elevi, asociații de profesori sau organizații din domeniul educației.

Fiecare propunere selectată pentru finanțare va primi o sumă de până la 300 euro pentru a fi implementată. În total, pe tot parcursul perioadei de înscriere și evaluare, 30 de evenimente de programare și tehnologie din România vor primi finanțare Meet and Code.

Evenimentele organizate în cadrul Meet and Code se vor adresa copiilor și tinerilor cu vârste între 8 și 24 de ani care vor fi introduși în lumea tehnologiei și a programării într-un mod distractiv. Scopul evenimentelor este acela de a arăta cât de plăcută și interesantă poate fi programarea și cum poate fi utilizată pentru a aduce la viaţă noi idei cu ajutorul codului.

Inițiativa Meet and Code sprijină evenimente de tehnologie și programare în 22 țări europene: România, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Anglia, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția și Ucraina.

Nou în ediția 2018: premiile Meet and Code pentru cele mai bune evenimente

Anul acesta, Meet and Code caută cele mai creative și originale evenimente din toate cele 22 de țări participante. Premiile se vor acorda pentru 3 categoriiKick and code, Innovation și Diversity.

În cadrul fiecărei categorii vor fi premiate 5 evenimente. Doi reprezentanți din fiecare organizație câștigătoare vor fi invitați la un eveniment final de două zile la sediul companiei SAP din Walldorf. În plus, primul câștigător din fiecare categorie va primi un premiu de 2.500 de euro.

Inițiatorii Meet and Code

Inițiativa Meet and Code este susținută de Haus des Stiftens GmbH prin portalul IT Stifter-helfen, Asociația Techsoup și alte organizații partenere din reţeaua TechSoup Europe. În România, inițiativa Meet and Code este derulată de Asociația Techsoup.

Compania SAP facilitează inițiativa Meet and Code oferind suport financiar și alte resurse.

TechSoup Europe face parte din reţeaua TechSoup Global Network și este un conector între universul noilor tehnologii și implementarea de schimbări în societate. Reţeaua din Europa este formată din 28 de organizaţii partenere care sprijină 250,000 de organizaţii non-profit în 48 de ţări.

Despre Asociația Techsoup

Din 2010, Asociația Techsoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție organizată de Comisia Europeană.

Mai multe despre misiunea organizației și proiectele Asociației Techsoup pe www.asociatiatechsoup.ro

 

MOL România majorează sprijinul financiar acordat tinerilor sportivi și artiști prin programul de promovare a talentelor

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat ieri seara cea de-a 13-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Tineri sportivi și artiști cu rezultate bune din toată țara se pot înscrie în programul organizat pe bază de concurs de proiecte. Fondul total de sponsorizare este de 560.000 de lei.

Solicitările pot fi depuse până la data de 16 iunie 2018, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Înscrierile se pot face atât individual, cât și prin echipe sportive sau ansambluri artistice, prin prezentarea rezultatelor din 2017-2018, a obiectivelor de viitor şi a bugetului pentru finanțarea solicitată.

În cadrul celor 12 ediții anterioare ale programului, au fost acordate 1.442 de sponsorizări în valoare de peste 3.220.000 de lei unui număr de 1.953 de sportivi și tineri artiști din toată țara, unii dintre ei obținând finanțare de mai multe ori.

„Talentul, munca și performanța tinerilor sunt valori legate de viitorul comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Prin continuitatea susținerii tinerilor artiști și sportivi dorim să le arătăm că aceste valori sunt apreciate, merită să fie cultivate permanent și evidenţiate la festivaluri și competiții naționale, europene, mondiale sau olimpice”, a declarat Camelia ENE, Director Executiv MOL România.

Evenimentul lansării programului din acest an a avut loc la Sala de scrimă Alexandru Csipler din Satu Mare, cu participarea tinerilor sportivi și artiști Mácska Ádám, Ianos Oroian, Ionuț Gurza și Szilágyi Balázs, scrimă, Izabela Voropciuc, pian, precum și a mentorului Csiszár Ferenc. „Finanțarea obţinută m-a ajutat la achiziționarea unui instrument performant care îmi era necesar pentru a mă pregăti”- a declarat pianista Izabela Voropciuc.

La această ediție, programul dispune de un fond total de 560.000 lei, sumele fiind alocate tinerilor sportivi sau artiști cu vârste între 8 și 18 ani, respectiv pentru categoria de peste 18 ani, care au nevoie de susținere în scopul participării la concursuri sau achiziției de echipamente și materiale.

“Tinerii talentaţi de azi sunt personalităţile de valoare pe care mâine le vom admira şi onora. Este o bucurie reală să facem echipă cu ei în această călătorie fascinantă de transformare. În cadrul acestei evoluţii către succes, tinerii sportivi şi artişti au nevoie de îndrumare, de susţinere emotională dar şi de suport financiar. Apreciem implicarea MOL România, care își asumă un rol activ şi pe termen lung în comunitatea locală, investind în viitorul talentelor și astfel, în viitorul nostru, al tuturor”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

 

Dintre beneficiarii edițiilor anterioare ale programului, trei sportivi au participat la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 Pyeong Chang: Lőrincz Tímea la schi fond, Ștefan Mușei și Andrei Turea la sanie. Andreea Dragoman, tenis de masă, s-a calificat la Jocurile Olimpice de Tineret 2018, Buenos Aires. Scrimerul brașovean Andrei Păștin a obținut prima medalie de aur mondial din istoria scrimei românești la sabie cadeți masculin la Campionatul Mondial 2018 din Verona. Cristina Tomescu din Craiova, clasa a VIII-a, este de trei ani consecutivi pe primul loc la Olimpiada Națională de Muzică, categoria pian, iar colegul ei, Cadmiel Boțac a obținut locul 1 la concursurile internaționale de pian Adilia Alivea și Piano Campus din Franța. Teatrul Independent Osonó a câștigat 30 de premii naționale și internaționale, de la Bangkok până la Hamburg.

 

Despre program:

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale.

Membrii juriilor iau în considerare, pe lângă alte criterii, și corelarea cheltuielilor cu obiectivele stabilite.

Din finanțarea totală a ediției a 13-a, 220.000 lei sunt destinați sportului, 200.000 lei domeniului artelor și 140.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani și au depășit vârsta majoratului.

Solicitările pot fi depuse până la data de 16 iunie 2018, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Preşedintele juriului la secţiunea sport este Violeta BECLEA-SZÉKELY, campioană europeană la atletism şi doctor în sport, iar la secţiunea artă violonistul MÁRKOS Albert, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj.

 

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie multinațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, aproximativ 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. În domeniul explorării și producției de hidrocarburi, experiența de peste 75 de ani a Grupului sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 10 țări, din care peste 210 în România.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea, de reabilitarea lor.