Spitalul Clinic de Recuperare Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie:

-1 post de infirmiera – pe perioada nedeterminata;

-1 post de ingrijitoare- pe perioada nedeterminata.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

 •  selectia dosarelor de inscriere;
 •  proba scrisa;
 •  proba practica ;
 •  interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 18 ianuarie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 29 ianuarie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 31 ianuarie 2019, ora 9:00-Sectia Cl. Rec.Med. Neurologie;
 4. Data si ora interviului: 4 februarie 2019, ora 9:00- Sectia Cl. Rec.Med. Neurologie .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

 • depunerea dosarelor de concurs: 18 ianuarie 2019, ora 15:00;
 • rezultate selectie dosarelor candidatilor: 23 ianuarie 2019;
 • rezultate contestatii la selectia dosarelor: 28 ianuarie 2019;
 • proba scrisa: 29 ianuarie 2019, ora 9:00, Pavilionul Administrativ;
 • afisarea rezultatelor probei scrise: 29 ianuarie 2019, ora 14 :00 ;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei scrise: 30 ianuarie 2019, ora 14:00;
 • proba practica: 31 ianuarie 2019, ora 9 :00, Sectia Cl. Rec. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor probei practice : 31 ianuarie 2019, ora 14:00;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 1 februarie 2019, ora 14:00;
 • proba interviu: 4 februarie 2019, ora 9:00 , Sectia Cl. Rec. Med.Neurologie;
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 4 februarie 2019, ora 14.00;
 • rezultate contestatii la proba interviu: 5 februarie 2019 , ora 14.0;
 • afisarea rezultatelor finale: 6 februarie 2019 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmiera:

– studii: scoala generala, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

– vechime : minim 6 luni vechime in activitate.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitoare:

– studii: scoala generala;

– vechime: nu se solicita vechime in activitate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sursa: www.scr.ro