Post vacant pentru funcția de responsabil TIC în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO), Malta

Post vacant pentru funcția de responsabil TIC în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Responsabilul TIC va face parte din sectorul Proiecte și contracte TIC din cadrul unității TIC a EASO și se va subordona șefului de sector. Responsabilitatea principală constă în asigurarea capacității de gestionare a proiectelor în cadrul activităților TIC desfășurate de EASO. Responsabilul TIC va avea sarcina să sprijine
sectorul Proiecte și contracte în vederea finalizării cu succes a proiectelor desfășurate la nivelul întregii organizații, precum și în vederea planificării activității IT prin canalele corespunzătoare. Întrucât prin ocuparea acestui post vacant se are în vedere crearea unei punți între tehnologia informației și utilizatorii și părțile interesate de activitatea EASO, responsabilul TIC trebuie să își desfășoare activitatea la un nivel ridicat de profesionalism, atenție la detalii și atenție față de utilizatori. Domeniul de activitate al postului include toți factorii implicați și toate părțile interesate de activitatea EASO.

Printre atribuții se vor regăsi următoarele, fără însă a se limita la acestea:

1. sprijinirea organizației în procesul de planificare și de realizare a activităților din cadrul proiectelor care implică operațiuni TIC;
2. gestionarea independentă a proiectelor IT pe parcursul întregului ciclu de viață, de la inițiere până la finalizare;
3. evaluarea problematicii și colectarea cerințelor, prin realizarea unei analize a activității economice, cu scopul stabilirii rezultatelor de proiect care pot fi furnizate către părțile interesate de activitatea EASO;
4. gestionarea derulării zilnice a proiectelor, din punct de vedere operațional și strategic, pentru a asigura respectarea bugetului, a planificării, a domeniului de activitate și a conformității tuturor activităților aferente proiectelor cu normele și standardele EASO;
5. gestionarea și monitorizarea bugetelor pentru proiectele atribuite, precum și administrarea curentă a resurselor financiare alocate;
6. colaborarea cu contractanții externi în scopul stabilirii unui punct de plecare pentru rezultatele proiectelor care țin de competența sa;
7. monitorizarea și evaluarea livrărilor primite de la contractanții externi;
8. înțelegerea, evaluarea și gestionarea riscurilor și a dificultăților legate de proiecte;
9. conceperea și realizarea testelor de acceptare de către utilizatori;
10. elaborarea de prezentări, furnizarea de statistici și de rapoarte periodice referitoare la proiectele în curs de desfășurare;
11. asumarea rolului de punte de legătură între furnizarea de servicii TIC și gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor TIC, astfel încât să se obțină o mai mare eficiență a termenelor de livrare;
12. oferirea de asistență și punerea în aplicare a unor indicatori-cheie de performanță pentru controlul calității;
13. furnizarea de instruire în gestionarea proiectelor pentru părțile interesate interne și externe și
aducerea unui aport la îmbunătățirea proceselor și standardelor EASO de gestionare a proiectelor;
14. îndeplinirea oricăror alte sarcini trasate de șeful de unitate.

PROFILUL CĂUTAT

Criterii de eligibilitate
În cazul în care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea A) Criterii de eligibilitate , candidaturile vor fi evaluate pe baza criteriilor de selecție de mai jos. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.
1. au un nivel de pregătire echivalent unor studii universitare de cel puțin 4 ani, finalizate și atestate prin diplomă (*), sau un nivel de pregătire echivalent unor studii universitare de cel puțin 3 ani finalizate și atestate prin diplomă, iar ulterior obținerii diplomei de studii au 1 an de experiență profesională corespunzătoare;

2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
3. se bucură de drepturi cetățenești depline;
4. au îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;
5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin;
7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

(*) Se acceptă numai diplomele  de studii eliberate de autoritățile din statele membre ale UE, sau recunoscute ca echivalente de organismele relevante din statele membre ale UE. În cazul în care studiile principale au fost urmate în afara Uniunii Europene, calificarea candidatului trebuie să fie recunoscută de către un organism delegat oficial în acest scop de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (cum ar fi un minister al educației naționale), iar dacă este invitat la un interviu, candidatul trebuie să depună un document care să ateste acest lucru. Documentul respectiv va permite comisiei de selecție să evalueze cu exactitate nivelul calificărilor obținute.

Criterii de selecție
Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea A) Criterii de eligibilitate, candidații vor fi evaluați pe baza criteriilor de selecție precizate mai jos. Cei mai potriviți candidați evaluați pe baza criteriilor de selecție vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale
1. Diplomă de studii universitare în domeniul informaticii sau o licență similară în inginerie TIC;
2. Experiență profesională dovedită de cel puțin 3 ani în gestionarea de proiecte pe parcursul unui ciclu întreg de viață al unui proiect;
3. Experiență profesională dovedită de cel puțin 3 ani în formularea de specificații privind cerințele, prin intermediul unei analize a activității economice;
4. Experiență în gestionarea dezvoltării de sisteme informatice prin externalizare, într-un context internațional;
5. Experiență în realizarea de analize de sistem și în colaborarea pentru dezvoltarea unor soluții de integrare a diverselor tehnologii.

Reprezintă un avantaj
1. Experiența de lucru în cadrul unei agenții a Uniunii Europene sau al unei organizații internaționale;
2. Deținerea unei certificări în domeniul managementului de proiect;
3. Experiența de lucru cu Microsoft Project Server și/sau cu suita de aplicații Atlassian;

4. Experiența în menținerea sau dezvoltarea aplicațiilor MS SharePoint / .NET;
5. Experiența profesională în posturi care presupun asigurarea calității, expertiza dovedită în standardele și procesele din domeniul asigurării calității.

CONDIȚII DE ANGAJARE
Agentul contractual va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comitetului de selecție, în urma procedurii de selecție.
Candidatul selectat va fi recrutat ca agent contractual, în conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent contractual care face obiectul acestui anunț va fi încadrat în grupa GF IV.
Candidații care reușesc la concurs și sunt recrutați vor efectua o perioadă de probă inițială de nouă luni.
Remunerația unui agent contractual GF IV (gradul 13, treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 353,84 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care în prezent este de 85.7 % pentru Malta), la care se adaugă diverse indemnizații, inclusiv indemnizație de expatriere și alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt  scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.
Pentru informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale agenților contractuali, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

PROCEDURA DE DEPUNEREA CANDIDATURII
Pentru a asigura valabilitatea candidaturilor, candidații trebuie:
 să folosească formularul oficial de candidatură publicat pe site-ul EASO. Formularul trebuie completat în limba engleză, iar rubricile sale trebuie completate integral.
 Candidatura se transmite prin e-mail, la adresa: applications@easo.europa.eu, înaintea termenului.
 să indice, în subiectul mesajului, numărul de referință al postului vacant, urmat de numele de familie al candidatului.
Candidaturile incomplete vor fi descalificate și tratate ca neeligibile. De asemenea, persoanele care folosesc același formular pentru a candida la mai multe posturi vor fi descalificate.
Vă rugăm să rețineți că procesul de selecție poate dura mai multe luni.
Candidaților cărora li se oferă postul li se va cere să prezinte, în original sau copie legalizată, diplomele de studii și adeverințe care să ateste experiența profesională.
Pentru a facilita procesul de selecție, toate comunicările transmise candidaților cu privire la acest post vacant vor fi redactate în limba engleză.
Candidații nu trebuie să-i abordeze în niciun caz pe membrii comitetului de selecție, direct sau indirect, cu privire la procesul de recrutare. Autoritatea împuternicită să facă numiri își rezervă dreptul de a-i descalifica pe candidații care nu țin seama de această instrucțiune.

Data-limită:
Data-limită de depunere a candidaturilor este 15 noiembrie 2017, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.
Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, deoarece traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.
În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.easo.europa.eu