Oportunități de angajare în cadrul Programului RO-CULTURA

Concurs pentru ocuparea posturilor de consilier afaceri europene cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor în cadrul Programului RO-CULTURA

DENUMIREA POSTULUI:

Consilier pentru afaceri europene cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor
5 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă determinată: 3 luni, cu posibilitate de prelungire

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Participă la procesul de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul programului RO-CULTURA în ceea ce privește relevanța proiectului, capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor, fezabilitatea proiectului, impactul și sustenabilitatea proiectului;
 • Analizează cererile de finanțare alocate și documentele aferente, cu respectarea prevederilor ghidurilor solicitantului, schemelor de ajutor de minimis/de stat, documentelor de programare și documentelor procedurale ale programului RO-CULTURA;
 • Corelează informațiile din diferitele secţiuni ale cererii de finanțare sau din cererea de finanțare și celelalte documente incluse în dosarul de finanțare;
 • Completează individual secțiunile alocate din Grila de evaluare tehnică și financiară inclusiv prin introducerea de comentarii care cuprind motivele concrete și obiective pentru punctajul acordat la fiecare secțiune/criteriu/sub-criteriu, recomandări și condiționalități formulate astfel încât să poată fi preluate în notificarea pentru informarea solicitanților în privința evaluării unui anumit dosar de finanțare pentru fiecare proiect alocat;
 • Formulează recomandări cu privire la valoarea avansului care poate fi acordat PP.
 • Propune, dacă este cazul și în conformitate cu prevederile documentelor aferente programului si apelului de propuneri de proiecte, modificări ale cererii de finanțare, care au exclusiv rolul de a remedia deficiențe de formă sau de fond ale proiectului, ce împiedică implementarea acestuia în bune condiții;
 • Participă, dacă este cazul, la întocmirea Notei de solicitare clarificări – etapa evaluării tehnice și financiare;
 • Analizează, dacă este cazul, răspunsurile la solicitarea de clarificări și actualizează, în funcție de răspunsurile primite, grila de evaluare;
 • Analizează în conformitate cu atribuțiile aferente și răspunde la contestațiile depuse de solicitanți în etapa de evaluare tehnico-financiară, dacă este cazul;
 • Participă la întâlniri de lucru cu evaluatorii în vederea clarificării unor aspecte legate de procesul de evaluare;
 • Furnizează justificările necesare Coordonatorului de Program, dacă este cazul, cu privire la calitatea activității de evaluare;
 • Actualizează, dacă este cazul, urmare a analizei grilelor de evaluare de către Coordonatorul de Program, grila de evaluare;
 • Operează în Sistemul de Management Electronic al programului RO-CULTURA, în conformitate cu atribuțiile aferente;
 • Propune, dacă este cazul și ca urmare a desfășurii activității, modificări ale documentelor și procedurilor aferente ariei de activitate;
 • Respectă cerințele Programului privind imparțialitatea, confidențialitatea și conflictul de interese și informează de îndată conducerea Operatorului de Program cu privire la apariția unor astfel de situații în ceea ce îl/o privește și completează declarațiile aferente;
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență date de conducerea Operatorului de Program.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2, absolvite cu diplomă de licență/master sau document echivalent.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiență în evaluare de proiecte finanțate din fonduri publice naționale sau externe (minimum 10 proiecte evaluate)
Minimum 2 ani experiență în managementul/implementarea proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile/ rambursabile.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): mediu

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor.

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 14.11.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79

 

Mai multe informații pe  www.umpcultura.ro 

 

Sursa: www.umpcultura.ro