Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017. Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 prefigurează debutul manifestărilor culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES CENTENAR sesiunea 2017 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50 000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 trebuie să se desfăşoare în intervalul 1 octombrie – 30 noiembrie 2017.

Dosarul de participare poate fi depus fie prin completarea formularului on-line, disponibil la adresa http://centenar.cultura.ro, fie în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect Program ACCES CENTENAR sesiunea 2017” sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 7 septembrie 2017.

Ofertele culturale, transmise în format fizic sau electronic, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa http://centenar.cultura.ro. În cazul transmiterii în format electronic, formularul on-line substituie Cererea de finanțare nerambursabilă, solicitanții ale căror oferte au fost acceptate fiind obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale Cererea de finanțare nerambursabilă tipărită, completată și semnată.
b) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
c) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi a actelor aditionale, dupa caz.
d) Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
e) Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate.
f) Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
g) Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont).
h) CV-urile membrilor echipei.

În cazul transmiterii electronice, documentele de la literele b-h vor fi scanate format PDF și încărcate în aplicație. Solicitanții ale căror oferte au fost selectate sunt obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale exemplarele tipărite ale acestor copii, în format fizic. În cazul ofertelor transmise în format electronic, dacă acestea nu sunt completate cu documentele tipărite menționate mai sus în termenul stabilit, dosarele vor fi respinse, iar sumele de bani aferente redistribuite conform procedurii stabilite prin prezentele norme.

CALENDARUL PROGRAMULUI ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

  • Perioada de depunere a ofertelor culturale: 9 august – 7 septembrie 2017
  • Perioada de selecţie administrativă a ofertelor depuse: 8 – 12 septembrie 2017
  • Perioada de evaluare a ofertelor culturale: 13 –18 septembrie 2017
  • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate: 19 septembrie 2017
  • Perioada de depunere a contestaţiilor: 20 – 22 septembrie 2017
  • Perioada de soluţionare a contestaţiilor: 25 – 26 septembrie 2017
  • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor finale ale selecției ofertelor culturale: 26 septembrie 2017
  • Semnarea contractelor: 27 – 29 septembrie 2017

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc pe www.cultura.ro.

Sursa:  www.cultura.ro