MECȘ selectează 8 experți cercetări comparative!

Începând cu data de 07 aprilie 2014, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, 010168, București, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”.


Proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” are ca obiectiv general „Îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor digitale din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

În vederea derulării activității 4.4 Consolidarea comunitatii de bune practici anunțăm că în perioada 20 mai – 8 iunie 2015, MECȘ organizează selecție, prin concurs de dosare, pentru 8 experți cercetări comparative. Aceștia vor studia aspecte ale istoriei recente – atât în România, cât și în țările din Europa. Pentru aceasta, delimităm următoarele zone istorico-geografice, de interes pentru Istoria Recentă:

1. Federația Rusă și spațiul ex-sovietic, inclusiv țările baltice;
2. Țările din fostul bloc central și est-european (Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria);
3. Uniunea Europeană – spațiul germanic (Austria, Germania, țările nordice)
4. Uniunea Europeană – Franța, Benelux, Marea Britanie
5. Uniunea Europeană – spațiul mediteranean: Portugalia, Spania, Italia și Grecia
6. Zona Balcanilor – spațiul ex-iugoslav, Albania
7. Spațiul ex-european – Turcia
8. Spațiul ex-european – Israel

Acest studiu comparat al istoriei recente europene trebuie să cuprindă nu doar aspectele interne din perspectiva multidisciplinară – politică, economică, socială și culturală, cât și domeniul relațiilor internaționale din această perioadă. Cercetarea trebuie să conducă, în final, la realizarea unor studii în domeniul istoriei recente, care să ilustreze și să îmbogățească preocupările pentru această perioadă, dar care să fie și un material ajutător cadrelor didactice de specialitate pentru predarea la clasă.

Cei selectați vor avea ca sarcini:

– definirea obiectivelor, metodologiei, metodelor si mijloacelor pentru schimbul de bune practici
– selecția echipei de profesori corespondenți (cadre didactice din zonele mai sus identificate);
– participare la vizite de studii în UE pentru schimb de bune practici
– elaborarea unui studiu ex-ante privind cercetarea Istoriei Recente, și a programelor de studiu din invățământul secundar european privind această perioadă;
– întocmirea raportului de evaluare a programului de schimb de bune practici;
– sprijinirea echipei de proiect în realizarea de contacte cu instituții (inclusiv de învățământ) și personal cu preocupări în domeniul Istoriei Recente.

Condiții:

– Studii superioare de lungă durată în domeniu (doctoratul în domeniu constituie un avantaj)
– Cadre didactice din învățământul preuniversitar, universitar/cercetător științific cu preocupări în studierea istoriei recente
– Studii publicate în acest domeniu
– Cunoașterea unei limbi de circulație internațională nivel C1 (CECRL)

Concursul se desfășoară astfel:

Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 29 mai 2015 (ora 14), la adresa de e-mail istoriarecenta142342@gmail.com prin transmiterea în format electronic a dosarului de înscriere care va conține următoarele documente – în format scanat PDF:
a. Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat și datat pe fiecare pagină de către deponent. A se specifica în CV la rubrica „Loc de muncă vizat” – Expert studii comparative în cadrul proiectului „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”,
b. documentele suport (diplome, certificate, adeverințe care să certifice informațiile relevante pentru poziția de expert studii comparative, furnizate în CV, în acord cu sarcinile descrise mai sus și grila din Anexa 1 ) cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătura deponentului;
c. fotocopie a buletinului/cărții de identitate;
d. declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale semnată și datată (conform model Anexa 2);
e. declarație privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul MECȘ sau altă locație cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului (inclusiv în week-end) și la vizitele de studiu (în state europene) – model propriu;
f. Scrisoare de intenție pe baza căreia vor fi evaluate elementele calitative (model propriu).

Mai multe informatii pe www.edu.ro

Sursa: www.edu.ro