MCI organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier la Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier I debutant din cadrul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare,Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare.

Concursul se desfășoară la sediul Ministerul Cercetării și Inovării din strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București în data de 07 noiembrie 2018 ora 10.00 – proba scrisă și în data de 09 noiembrie 2018 – proba interviu.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Condiţiile generale şi specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evaluare Selecţie şi contractare, Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

a)    Condiţii generale:

pot candida persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)    are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)     îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)     nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)     nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

b)  Condiţii specifice:

– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)    formularul de înscriere ;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)   copia actului de identitate;

d)   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e)   cazierul judiciar;

f)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării – www.research.gov.rola secţiunea dedicată publicităţii concursului.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului (25 octombrie 2018), respectiv în perioada 25 octombrie – 01 noiembrie 2018, în zilele de luni – miercuri în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi joi în intervalul orar 8.00 – 13.30.

Bibliografia si alte informatii suplimentare sunt disponibile pe  www.research.gov.ro

Sursa: www.research.gov.ro