Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza Ofiter de proiecte

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un Ofiter de proiecte, cod COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces.

Atribuţii si responsabilitati generale:
 Respecta Regulamentele SEE si Norvegian 2014-2021, acordul de program, legislatia aplicabila locala, nationala si europeana si procedurile aplicabile, alte reglementari;
 Se asigură ca proiectele finantate pe care le monitorizează se derulează, în toate fazele de implementare, în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014- 2021, respectiv a obiectivelor specifice si a rezultatelor programului;
 Realizeaza verificarea formală a propunerilor de proiecte care ii sunt repartizate și urmăreşte procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora; asigura conditiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finantare;
 Evalueaza riscurile pentru proiectele repartizate, propune masuri specifice de reducere a riscurilor si urmareste implementarea acestora;
 Răspunde de monitorizarea proiectelor repartizate, inclusiv de finalizarea şi închiderea acestor proiecte; asigura calitatea implementarii proiectelor de care raspunde prin monitorizare, inclusiv prin verificari la fata locului;
 Asigura confidentialitatea si securitatea informațiilor (corespondenta, date, documente) si raspunde de activitatea de organizare si pastrare a documentelor (fizic si electronic) cu care lucreaza; asigura transparenta si disponibilitatea documentelor aferente proiectelor repartizate;
 Comunica cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritătilor locale, regionale si centrale, furnizori etc.);
 Raporteaza neregulile identificate responsabilului cu neregulile;
 Inregistreaza in baza de date (MIS) elementele specifice proiectelor stabilite prin proceduri și conform cerintelor programului informatic, si raspunde de corectitudinea/acuratetea informatiilor inregistrate;

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe baza de contract de munca, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, repartizate inegal, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”. Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 28 mai 2019, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare a examenului/concursului:

Orele 10:00–12:00: proba scrisa; unul dintre subiecte va viza verificarea cunoașterii limbii engleze
Orele 12:30–14:30: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisa
Ora 14:45: afisarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise
Ora 15:00: sustinerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

Conditiile specifice:
– studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta
– formari in management de proiect, dovedite cu diplome/certificate
– experienta de cel puţin 3 ani in managementul proiectelor cu finantari externe (EEA/Norway Grants, fonduri europene si similare, Banca Mondiala etc.)
– experienta de cel putin 2 ani in monitorizarea implementarii unor proiecte cu componenta sociala, adresate grupurilor defavorizate/ comunităților marginalizate (proiecte privind accesul la educatie pentru copii si tineri la risc, reducerea saraciei, incluziunea romilor, insertie pe piata muncii etc.), finantate din fonduri externe
– vechime in munca minim 6 ani
– cunostinte foarte bune de limba engleza – nivel C1
– cunostinte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, PowerPoint)
– disponibilitate de deplasare in tara

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:
1. cerere de inscriere la concurs
2. act de identitate
3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post
4. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in specialitate si experienta de lucru in programe sociale cu finantare internationala/fise de post
5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari
6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post
7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, pana la data de 20 mai 2019, ora 10:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40. Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.
Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 23 mai 2019, ora 19:00.

 

Bibliografia si informatii suplimentare sunt disponibile pe  www.frds.ro 

Sursa: www.frds.ro