Concurs ocupare post asistent medical debutant la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale – pe perioada nedeterminata ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

 • selectia dosarelor de inscriere ;
 • proba scrisa ;
 • proba practica ;
 • interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

 • Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  3 ianuarie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-11:00;
 • Data si ora organizarii probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 • Data si ora organizarii probei practice : 15 ianuarie 2020, ora 9:00- Sectia Cl. Recup. Neurologie;
 • Data si ora interviului: 17 ianuarie 2020, ora 9 :00- Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

 • depunerea dosarelor de concurs: 3 ianuarie 2020, ora 11:00;
 • rezultate selectie dosarelor candidatilor: 7 ianuarie 2020;
 • rezultate contestatii la selectia dosarelor: 10 ianuarie 2020;
 • proba scrisa: 13 ianuarie 2020, ora 9:00, Pavilionul Administrativ;
 • afisarea rezultatelor probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora 14:00 ;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 14 ianuarie 2020 , ora 15:00 ;
 • proba practica: 15 ianuarie 2020 , ora 9:00, Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor probei practice: 15 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • rezultate contestatii la rezultatele probei practice: 16 ianuarie 2020, ora 15:00;
 • proba interviu: 17 ianuarie 2020, ora 9:00 , Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie;
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 17  ianuarie 2020, ora 14.00;
 • rezultate contestatii la proba interviu: 20  ianuarie 2020, ora 14.00;
 • afisarea rezultatelor finale: 22 ianuarie 2020, ora 14.00.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

vechime: nu se solicita vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru – pentru postul de asistent medical debutant );
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în activitate, daca e cazul, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

Sursa: www.scr.ro