Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Responsabilul de comunicare va lucra în unitatea Comunicare și părți interesate și va avea următoarele sarcini:

 1. să efectueze cercetări în peisajul informațiilor din diferite comunități lingvistice active pe platformele sociale din țările de origine și de tranzit;
 2. să monitorizeze și să analizeze permanent conversațiile de pe platformele sociale, instrumentele analitice web și influențele pe care le au conversațiile de pe platformele sociale;
 3. să acorde asistență coordonatorului echipei în elaborarea conținutului comunicărilor care vizează o anumită populație, în special prin interacțiunea cu diferitele părți interesate din diasporă, precum și cu comunitățile de refugiați;
 4. să furnizeze contribuții la raportările despre țara de origine;
 5. să publice periodic rapoarte și informații.

PROFILUL CĂUTAT

Criterii de eligibilitate

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea  Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza criteriilor de selecție de mai jos. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

 1. au un nivel de educație corespunzător unui ciclu complet de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani, atestate prin diplomă, iar ulterior obținerii diplomei cel puțin 1 an de experiență profesională corespunzătoare (Se acceptă numai diplomele de studii eliberate de autoritățile din statele membre ale UE, sau recunoscute ca echivalente de organisme relevante din statele membre ale UE. Dacă studiile principale au fost urmate în afara Uniunii Europene, calificarea candidatului trebuie să fi fost recunoscută de un organism delegat oficial în acest scop de un stat membru al Uniunii Europene (de exemplu un minister național al învățământului) și trebuie depus un document care să ateste acest lucru, dacă ați fost invitat la un interviu. Documentul respectiv va permite comisiei de selecție să evalueze cu exactitate nivelul calificărilor obținute);
 2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
 3. se bucură de drepturi cetățenești depline (Înainte de numire, candidatul selectat va trebui să prezinte un certificat de cazier judiciar);
 4. și-au îndeplinit toate obligațiile legale privind serviciul militar;
 5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor corespunzătoare postului;
 6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin;
 7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile corespunzătoare postului.

Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea Criterii de eligibilitate, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți, evaluați pe baza criteriilor de selecție, vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale

 1. Experiență profesională în monitorizarea platformelor sociale și în folosirea instrumentelor platformelor sociale.
 2. Cunoștințe foarte bune în cel puțin una dintre următoarele limbi:turcă, sorani, kurmanji, paștu, dari, farsi, bengali, urdu, hindi, igbo, edo, tigrina, ucraineană, rusă.
 3. Experiență profesională în probleme de migrație/refugiați, de preferință într-un mediu multicultural.

Reprezintă un avantaj

 1. Bune capacități analitice și competențe excelente de redactare în limba engleză.
 2. Fluență într-o a doua limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.1)
 3. Fluență într-o a treia limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.2)
 4. Experiență profesională în efectuarea altor sarcini legate de comunicare.

CONDIȚII DE ANGAJARE

Agentul contractual va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comitetului de selecție, în urma procesului de selecție.

Candidatul selectat va fi recrutat ca agent contractual, în conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent contractual vizat va fi încadrat în grupa GF IV.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent contractual GF IV (gradul 13, treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 404,15 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care este de 86,50 % în prezent pentru Malta), la care se adaugă diverse indemnizații, inclusiv indemnizația de expatriere și alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.

Pentru informații suplimentare despre condițiile de muncă ale agenților contractuali, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:

Termenul de depunere a candidaturilor este 22 mai 2018, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.

Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, deoarece traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informatii suplimentare www.easo.europa.eu.

 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Mai exact, EASO se concentrează asupra a trei sarcini principale:

1. sprijinirea cooperării practice în materie de azil între statele membre, în principal prin programe de formare, activități privind calitatea, informații privind țara de origine (ITO), statistici și analize, rețele de experți de profil, ateliere practice de cooperare, sprijin tematic privind minorii neînsoțiți, traficul de ființe umane și problematica genului;
2. sprijinirea statelor membre ale UE care se confruntă cu presiuni deosebite prin asistență în situații de urgență, inclusiv prin detașarea unor echipe de sprijin pentru azil care să le ajute la gestionarea cererilor de azil și la crearea unor centre de primire corespunzătoare;
3. aducerea unei contribuții la punerea în aplicare a sistemului SECA prin culegere și schimb de informații cu privire la cele mai bune practici, prin elaborarea unui raport anual referitor la situația azilului în UE care vizează întreaga procedură de azil în statele membre ale UE și prin adoptarea de documente tehnice privind punerea în aplicare a noului acquis al UE în domeniul azilului.

Sursa: www.easo.europa.eu